ΕΟΡΤΗ
«ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΙΤΟΔΟΤΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ»


Σήμερον Σάββατον 15/28 Ὀκτωβρίου 2006 εἰς τον Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἀθηνιωτίσσης (Σουμελᾶ), εἰς περιοχήν Πλάτωνος Ἀχαρνῶν:, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Ἱερέως π. 'Ανδρέου Σίντνιεβ, χοροστατήσαντος τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί ἐτιμήθη ἡ Ἱερά Θεομητορική Εἰκών, ἡ ἐπωνομαζομένη «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΙΤΟΔΟΤΡΙΑ». Καθώς γνωρίζομεν ἀπό τόν βίον τοῦ Ἁγίου 'Αμβροσίου τῆς Ὄπτινα, ἡ Ἱερά αὕτη Εἰκών ἐτιμᾶτο ἀπό ἐτῶν εἰς τήν μεγάλην Ἱεράν Μονήν Παναγίας τοῦ Καζάν εἰς Σαμπορτῖνο, πλησίον τῆς πόλεως Καλούγκα, κατ’ ἐντολήν τοῦ ἰδίου τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, κτήτορος τῆς ἐν λόγω Μονῆς. Τιμᾶται δι’ αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, ἡ Παναγία ὡς «ἡ χορηγός τῶν ἄρτων», ἄλλως ὡς «ἡ χορηγός τῆς τροφῆς», τῆς τόσον ἀπαραιτήτου διά τήν ζωήν κατά τό «ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει». Εἶναι σημαντικό νά ἀναφερθῆ ἐνταῦθα, ὅτι ὁ στάρετς 'Αμβρόσιος, πρίν κοιμηθῆ, ὅταν τόν ἠρώτησαν τά πνευματικά του τέκνα, ποῦ θά τά ἀφήση, ἐκεῖνος ἀπάντησε δείχνοντας τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σιτοδότριας, ἡ ὁποία ἦταν ἡ ἀγαπημένη του Εἰκόνα: "Στήν Παναγία σᾶς ἀφήνω, αὐτή θά ἔχετε διά Ὁδηγήτρια σας". Ἐπειδή δέ σήμερον 15/28 Ὀκτωβρίου τιμᾶται καί τό συγκλονιστικόν ἐκεῖνο θαῦμα, κατά τόν πόλεμο τοῦ 1941, καθ' ὅ ἐπί μῆνας ὁλοκλήρους ἐφαίνετο ἡ Παναγία προπορευομένη καί ὁδηγοῦσα τόν ἑλληνικό στρατό εἰς τόν ἱερόν των ἀγῶνα κατά τῶν τότε εἰσβολέων, διά τοῦτο παραλλήλως ἐτιμήθη καί ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ». Πρός τόν σκοπόν αὐτόν ἔχουν ἁγιογραφηθεῖ, ὑπό τῆς πρεσβυτέρας Ἀντωνίας Σίντνιεβα, δύο ἱεραί Εἰκόνες, τῆς Παναγίας Σιτοδότριας και τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας,  τάς ὁποίας καί παραθέτομεν. 


ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΙΤΟΔΟΤΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006