ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ
ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ
ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ


Ὑπόθεσις ὑπ’ Ἀριθμόν: 1
Μεταξύ:
Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Παρθενίου
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ
κ. Σεβαστιανοῦ Σταύρου
τοῦ φερομένου ὡς «Μητροπολίτου Κιτίου»
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Ἐν Λεμεσῶ τῆ 18η Φεβρουαρίου 2011 (Ε.Η.)

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Τό ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ, τό ὁρισθέν μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 576/26.11.2010 ἀπόφασιν τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συγκροτούμενον ἐκ τῶν: α) Σεβ/του Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, ὡς Προέδρου, β) Σεβ/του Ἐπισκόπου Βράντσεα Ρουμανίας Γεροντίου, καί γ) Σεβ/του Μητροπολίτου Κένυας Ματθαίου, ὡς Μελῶν, μετά τήν προηγηθεῖσαν τριττήν κλήτευσιν τοῦ κατηγορουμένου, (Α΄ Κλήσις Α.Π. 575 καί ἀριθμ. ἐπιδοτηρίου 1139/14.12.2010, Β΄ Κλῆσις Α.Π. 15/22.12.2010 καί ἀριθμ. ἐπιδοτηρίου 1168/6.1.2011, καί Γ΄ Κλῆσις Α.Π. 16/23.1.2011 καί ἀριθμ. ἐπιδοτηρίου 1191/7.2.2011) ΣΥΝΕΛΘΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ σήμερον τήν 18ην Φεβρουαρίου, Ε.Η., ἡμέραν Πέμπτην (κατά τό Ν.Η. 3 Μαρτίου), εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ὁσίας Ξένης, εἰς ὁδόν Ὁσίας Ξένης 1, Μέσα Γειτονιᾶς Λεμεσοῦ, καί ἀναμείναν τήν προσέλευσιν τοῦ κατηγορουμένου μέχρι καί τήν 10.30 π.μ. καί μή προσελθόντος, δικάζει αυτόν κατά τό κατηγορητήριον (Α.Π. 575/26.11.2010) ἐρήμην, ἤτοι:

Α’ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
και

Β’ ΔΙΑ ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
*****

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΑΦΟΡΩΝΤΟΣ ΕΥΘΕΩΣ ΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ,
ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,
ΗΓΟΥΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΥΤΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΔΥΟ)

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Κρίνεται ἔνοχος ὁ κατηγορούμενος ἐπί ἐσχάτη προδοσία τῆς Πίστεως, παραβάσει καί καταλύσει τῶν Ἱερών Κανόνων ΞΒ’ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ΙΘ’ τῆς ἐν Σαρδικῆ Συνόδου, διότι προσέβαλε διά συγκεκριμένων καί αὐταποδείκτων πράξεων τήν τε Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν καί τήν ἀνόθευτον Ἀποστολικήν Διαδοχήν. Ἐπί τοῦ θέματος τούτου τό Δικαστήριον ἀνέγνωσε καί ἔλαβεν ὑπ’ ὄψιν τήν γνωμάτευσιν τοῦ εἰδικοῦ ἐπί τῶν ἐκκλησιολογικῶν θεμάτων Θεολόγου Καθηγητοῦ κ. Ἐλευθερίου Γκουτζίδη, τήν ὁποίαν κατέθεσεν ὁ καταγγέλλων, ἤτοι ὁ κανονικός Μητροπολίτης Κιτίου καί Πάσης Κύπρου κ.κ. Παρθένιος (αὕτη κατατίθεται εἰς τόν φάκελλον τοῦ Δικαστηρίου). Τοῦτο τεκμαίρεται πέραν τῶν ἄλλων τά ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τήν γνωμάτεσιν καί τῶν ἄλλων σχετικῶν δημοσιευμάτων τά ὁποῖα ὑπάρχουν ἐν τῶ φακέλλω, καί ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι τήν 28ην Νοεμβρίου 2007, ὑπέγραψεν τήν ὑπ’ ἀριθμόν Πρωτ. 3280 ἐγκύκλιον τῆς ἐν Ἑλλάδι σχισματοαιρετικῆς καί βλασφήμου «ἐπισκοπικῆς» ὁμάδος τοῦ παρανόμου «Ἀρχιεπισκόπου» Ἀθηνῶν Νικολάου. Μέ αυτήν τήν ἐγκύκλιον προσέβαλεν μετά τῶν λοιπῶν συνυπογραψάντων δημοσίως καί «γυμνῆ τῆ κεφαλῆ» καί ἐβλασφήμησεν κατά τῆς Ἀποστολικῆς τοῦ Διαδοχῆς, ἀφοῦ ἐψεύσθη «Συνοδικώς» καί κατ’ ἐπανάληψιν κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οὕτω δέ διέκοψεν καί δι’ ἐαυτόν τήν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ του ΔΙΑΔΟΧΗΝ και προσέβαλεν την ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ – ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ τῆς Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, τήν ὁποίαν παρά ταῦτα ἀντιποιεῖται. Τό Δικαστήριον ἀποδέχεται τό κατηγορητήριον συμφώνως τῶ ὁποίω ἡ ὡς ἄνω Ἐγκύκλιος ἐγράφη ἐντέχνως ἀπό πρόσωπα πού σκοπόν εἶχον νά μετουσιώσουν τήν συγχωρητικήν εὐχήν τοῦ ἔτους 1971 εἰς «ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΝ ὡς ἐπί ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ» καί μέ τόν ἀπώτερο πάντοτε στόχον τήν ἐξάρτησιν καί ἔνταξιν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τό ἅρμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Διά τῆς ὡς ἄνω Ἐγκυκλίου ὁ κατηγορούμενος ἐδέχθη κατ’ οὐσίαν ὅτι, ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος ὅταν τό 1948 ἐχειροτόνησε τόν Ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνα, δέν ἐχειροτόνησε μέ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπερ πάλιν σημαίνει ὅτι μέχρι τό 1971 δέν ὑπῆρχε Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε ἡ γνησία καί ἀνόθευτος Ἀποστολική Διαδοχή καί ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ ἦτο ἕνα ἄχαρο παλαιοημερολογιτικό σχῆμα. Ἡ ὑπογραφή τοῦ κατηγορουμένου εἰς τήν ἐν λόγω ἐγκύκλιον συνιστᾶ τήν ἐκ μέρους του βλασφημίαν κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ θέσις τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί τοῦ θέματος τούτου εἶναι ὅτι ἡ ἐξ’ ἀνάγκης ὑφ΄ἑνός χειροτονία τοῦ 1948 ἐγένετο καθ’ ὑπέρβασιν καί οὐχί κατά παράβασιν τοῦ σχετικοῦ Ἱεροῦ Κανόνος, και ἑπομένως ἡ χειροτονία ἦτο ἀπ’ ἀρχῆς πλήρης καί τελεία καί οὐδεμίας ἔχρηζε συμπληρώσεως.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Κρίνεται ἔνοχος ὁ κατηγορούμενος, διότι κατά παράβασιν τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων Ι’ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ΣΤ’ τῆς ἐν Ἀντιοχεία και Θ’ τῆς ἐν Καρθαγένη Συνόδων, παρά τό γεγονός ὅτι ἐγνώριζε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 532/28 Νοεμβρίου 2009 ἀπόφασιν προηγουμένου Ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, ἀντίγραφον τῆς ὁποίας ὁ καταγγέλων κατέθεσε ἐνώπιόν μας καί τό γεγονός ὅτι ὁ κατηγορούμενος ἐξακολουθεῖ νά παραμένη εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά τῶν καθαιρεθέντων πρώην επισκόπων Νικολάου, Παχωμίου, Παντελεήμονος, Ἰγνατίου καί τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΗΤΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ)


ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος, διότι ἐκ τοῦ μαρτυρικοῦ ὑλικοῦ, καί τῶν κατατεθέντων τεκμηρίων, διαφαίνεται ὅτι κατεπάτησεν καί κατέλυσεν τούς Ἱερούς Κανόνας ΛΔ’ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Θ’ τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν τήν χειροτονίαν εἰς πρόσωπα, τά ὁποῖα δέν εἶναι ἀνεπίληπτα. Ἐν προκειμένω, ὁ κατηγορούμενος ὑποπεσών εἰς τί ἐκ τῶν κωλυτικῶν τῆς ἱερωσύνης ἁμαρτημάτων καί ἐξομολογηθείς, ἔλαβεν τό προβλεπόμενον ἐπιτίμιον πρός μετάνοιαν καί καθαρισμόν, πλήν ὅμως ὅτε ἤδη ἔζη ὁ θεῖος του, προηγούμενος Μητροπολίτης Κιτίου Ἐπιφάνιος, διενοήθη ὅτι θά καθίστατο κληρονόμος τῆς τε Μητροπόλεως καί ὅλης τῆς περιουσίας αὐτῆς, ἐάν προήγετο εἰς Κληρικόν! Ὡς ἐκ τούτου ὅταν ὁ πνευματικός του Πατήρ ἠρνήθη νά τοῦ δώση συμμαρτυρίαν πρός χειροτονίαν του, τότε ἀνεζητήθη ἄλλος πνευματικός, παρά τοῦ ὁποίου ἀπέσπασεν τήν ψευδῆ «μαρτυρίαν» μέ εὐθύνην τοῦ θείου του Ἐπισκόπου καί οὕτως ἐχειροτονήθη εἰς Ἱερομόναχον.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν – κατάλυσιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων ΚΒ’ τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς, ΛΕ’ τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς, τοῦ Β’ τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς καί τοῦ ΚΔ’ τῆς ἐν Ἀντιοχεία, καταχρασθείς τήν κατάστασιν τοῦ Γέροντος θείου του, ἐπισκόπου Ἐπιφανίου, ἀπέσπασεν ὑπογραφάς του εἰς ἔγγραφά τινα, προκειμένου μετά τόν θάνατόν του νά τά χρησιμοποιήση διά νά καταστῆ ὁ ἴδιος διαχειριστής καί κληρονόμος. Τοιαῦτα ἔγγραφα εἶναι: Ὁ διορισμός τοῦ ἰδίου ὡς δῆθεν «πνευματικοῦ καί διοικητικοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως», τῆς δέ κατά σάρκα ἀδελφῆς του Μοναχῆς Συγκλητικῆς ὡς δῆθεν «οἰκονόμου τῆς ἰδίας Μονῆς», ἅτινα εἶναι ἀπολύτως σκόπιμα καί ἀπολύτως ἀσυμβίβαστα πρός τήν Ἐκκλησιαστικήν καί τήν Κανονικήν Τάξιν καί μόνον σύμφωνα πρός τόν σκοπόν τοῦ νά οἰκειοποιηθῆ τά περιουσιακά στοιχεῖα τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως. Σχετικά ἔγγραφα καί προφορικάς μαρτυρίας καταγράφεται ὅτι ἐδόθησαν εἰς τήν ἀπόφασιν τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λάρνακος εἰς τήν πολιτικήν ἀγωγήν ὑπ’ ἀριθμόν 3395/2006. Ἀντίγραφον τῆς ἐν λόγω ἀποφάσεως κατατίθεται ὡς τεκμήριον ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος μέ βάση τό ἐνώπιόν μας μαρτυρικό ὑλικό, κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν-κατάλυσιν πρωτίστως τοῦ Η’ Κανόνος τῆς Γ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὡς καί τῶν συναφῶν ΛΕ’ Ἀποστολ., Β’ τῆς Β’ Οἰκουμ., Κ’ τῆς ΣΤ’ Οἰκουμ. καί ἄλλων, ἐπεκοινώνησε καί συνειργάσθη λάθρα τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μετά δεδηλωμένων ὡς ἐπιβούλων κατά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου προσώπων, τά ὁποῖα ἤδη κατά τάς προηγουμένας δεκαετίας, ὡς ἐγκάθετα τῶν ξένων Κέντρων ἐλεηλάτησαν τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Διά τῶν τοιούτων ἐνεργειῶν των κατέστησαν ὁλόκληρον τήν ὁμάδα τῶν ἤδη καθηρημένων Νικολάου-Παχωμίου, πειθήνιον ὄργανόν των, μέ ἀποτέλεσμα τήν εἰσπήδησιν τούτων καί εἰς τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου καί τήν «χειροτονίαν» τοῦ κατηγορουμένου ἐκτός τοῦ κλίματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἤτοι εἰς τάς Ἀθήνας (25.1.2007) μετά ἀπό σπασμωδικάς ἐνεργείας καί ἐμπόδια, τά ὁποῖα συνήντησαν.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά τήν 21 Νοεμβρίου 2006 καί ὥραν 4.30 πρωινήν ἀκολουθούμενος ἀπό ὁμάδα συγγενῶν του, διέρρηξε τάς θύρας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως εἰς Ἀβδελερόν Λάρνακος καί παρά πᾶσαν Νόμιμον καί Κανονικήν Τάξιν τήν ἔθεσεν ὑπό τήν κατοχήν του. Ἐπ’ αὐτοῦ ἤδη τήν 28ην Ἰανουαρίου 2011, ἐξεδόθη εἰς τήν πολιτικήν ἀγωγήν ὑπ’ ἀριθμ. 3395/2006, Δικαστική Ἀπόφασις τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λάρνακος, διά τῆς ὁποίας ὁρίζεται, ὅπως οὗτος καί αἱ συνοδοί αὐτοῦ Μοναχαί, ἐντός 45 ἡμερῶν ἐξέλθουν καί ἀπομακρυνθοῦν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐνῶ ἐκ τῆς ἐν λόγω Δικαστικῆς διαδικασίας ὁ Κατηγορούμενος προέκυψεν ψευδόμενος καί ἀντιφάσκων πρός ἑαυτόν, ὅπως καί τά ὑπ’ αὐτόν πρόσωπα-μάρτυρες!

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῆς ἐνάτης ἐντολῆς τοῦ Δεκαλόγου (Εξόδου Κ΄,16), τῆς Νεαρᾶς τοῦ Ιουστινιανοῦ 123 καί τοῦ Λέοντος 76 (Πηδάλιον σελ. 102) κατέθεσε ψευδῶς καί σκοπίμως εἰς τά Πολιτικά Δικαστήρια τῆς Κύπρου εἰς τό πλαίσιον ἐκδικάσεως τῆς πολιτικῆς ἀγωγῆς ὑπ’ ἀριθμόν 3395/2006 τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λάρνακος, ὅτι οὐδέποτε ὑπῆρξε Ἡγουμένη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως. Ὁ ἰσχυρισμός οὖτος, ἀπεδείχθη ψευδής καθότι ἡ Ἡγουμένη Μαρκέλλα εἰς τό πλαίσο τῆς ἐκδικάσεως τῆς ἐν λόγω ὑποθέσεως, κατέθεσε δύο πιστοποιημένης γνησιότητας χειροτονητήρια ἔγγραφα τά ὁποῖα ἀφεώρων εἰς τήν ὁσιομάρτυρα ἡγουμένη Ἀγαθονίκη καί εἰς τήν ἰδίαν.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων Η’ τῆς Γ’ καί ΛΔ’ τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὅταν ἀπέτυχε νά ἐξεύρη κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι νά συγκατατίθεντο στό νά γίνουν συνένοχοι καί συνεργάτες εἰς τά σχέδιά του, διότι πλήν τοῦ Πρωθιερέως Γρηγορίου Τάκη οἱ ὑπόλοιποι Κληρικοί δέν συνεπορεύοντο μετ’ αυτόῦ, ἐπεστράτευσε δύο ἀγνώστους Ρώσσους κληρικούς νά συνυπογράφουν τάς ἐπιστολάς του καί νά ἀποφαίνωνται διά ζητήματα πού ἀφεώρων είς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου. Πρόκειται διά τήν επιστολήν του με ἡμερομηνίαν 4 Σεπτεμβρίου 2005 μέ τήν ὁποία προσεπάθησε ἐν γνώσει του νά παραπλανήσει τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παραπέμποντάς τους εἰς τό Καταστατικόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τοῦ 1914 τό ὁποῖον δέν εἶναι ἐφαρμόσιμο στήν Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου, ἡ ὁποία ἔχει τό ἰδικόν της Καταστατικό, σύμφωνα μέ τίς Γεωγραφικές καί πληθυσμιακές της ἰδιαιτερότητες.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων ΚΘ’ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Β’ τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μόλις κατά τήν πρό τῆς «χειροτονίας» του περίοδον, ἐν γνώσει του, πρόσωπα τοῦ συγγενικοῦ του περιβάλλοντος, ἐχάρισαν ἱκανόν χρηματικόν ποσόν οὐσιαστικῶς διά νά τόν χειροτονήσουν, μέ ἐμφανῆ δέ πρόφασιν τήν δῆθεν εἰσφοράν διά τό περιοδικόν «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ». Κατόπιν καί τούτου ἡ ἐν Ἑλλάδι βλάσφημος Ἐπισκοπική ὁμάς του Νικολάου, προέβη εἰς τήν χειροτονίαν του (25.1.2007) ἐν Ἑλλάδι! Ταῦτα ἀπροκαλύπτως, ὅπως προεσημειώθη, ἐκινήθησαν ὑπό τό πρόσχημα τῶν φιλανθρωπικῶν δωρεῶν, οὐσία ὅμως τόν δεκασμόν (=δωροδοκίαν, διαφθοράν συνειδήσεων) τοῦ Καϊαφικοῦ ἐν Ἑλλάδι συνεδρίου καί ἴσως καί ἄλλων πολλῶν. Ὅθεν ὁ κατηγορούμενος ὑπέπεσεν ἐμμέσως καί εἰς τό τῆς Σιμωνίας ἁμάρτημα, ὅπερ θεωρεῖται μεῖζον τῆς αἱρέσεως καί ὡς «δυσσέβημα πάνδεινον», καί κατά τόν ἅγιον Ἰσίδωρον τόν Πηλουσιώτην: «Πᾶς οὖν, ὅστις ἱερωσύνην ἐκπρίεται, Καιάφας χριστοκτόνος εὑρίσκεται...» (Πηδάλιον, σελ.31).

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων ΗΘ’ τῆς ἐν Καρθαγένη Συνόδου καί τοῦ Ζ’ τοῦ Ἁγίου Θεοφίλου, τήν 25η Ιανουαρίου Ἐ.Ἡ. τοῦ ἔτους 2007, ὡς προκύπτει ἀπό τά ἐν τῶ φακέλω κατατεθέντα στοιχεία καί ἰδιαιτέρως ἐκ τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως ἐπί τῆς ποινικῆς ὑποθέσεως ὑπ’ ἀριθμόν 20824/2007 τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λεμεσοῦ (ἀντίγραφον τῆς ὀποίας κατετέθη ἐνώπιόν μας), ἐν ἀγνοία τοῦ Κλήρου καί τοῦ λαοὺ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου μετέβη εἰς Ἀθήνας διά νά χειροτονηθῆ εἰς ἐπίσκοπον, καταπατώντας τόν καταστατικό χάρτη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος προνοεῖ ἐκλογή τῶν Ἐπισκόπων της ἀπό τόν Κλῆρο καί τόν λαό της. Συγκεκριμένα, ὑπό τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ καταστατικοῦ, προβλέπονται τά ἐξῆς: «Διά τήν ἐκλογήν Μητροπολίτου συνέρχεται ἐκλογική συνέλευσις εἰς προκαθωρισμένον τόπον, τελουμένη ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν, Ἐπισκόπων, Χωρεπισκόπων ἐάν ὑπάρχωσι καί τῶν Ἡγουμένων τῆς Μητροπόλεως Μονῶν, δύο βαθμούχων κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως δι’ ἦν ἡ ἐκλογή γίνεται καί αἱρετῶν ἀντιπροσώπων ὤν τό 1/3 ἐκ τοῦ ἐνοριακοῦ κλήρου. Οἱ ἀντιπρόσωποι οὖτοι δέον νά ὦσιν Ἕλληνες Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι καί κάτοικοι τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου ἠλικίας ἄνω τῶν 25 ἐτῶν, ἐγκεκριμμένοι δυνάμει ἐγκυκλίου, ἀπολυομένης ἐπί τούτω ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἤ τοῦ πρώτου τῆ τάξει Μητροπολίτου, ὑπό Ἑλλήνων Γνησίων Ὀρθοδόξων ἠλικίας ἄνω τῶν 21 ἐτῶν, βάσει ἐκλογικοῦ καταλόγου ψηφοφόρων κεκυρωμένου ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου. Ἐκλέγονται δέ οὖτοι κατά πόλιν καί χωρίον, εἰς ὡρισμένην ἡμέραν, τόπον καί ἀριθμόν ὄν ἤθελεν ὁρίσει ὁ Μητροπολίτης μή ὑπάρχοντος Ἀρχιεπισκόπου». Πρός ταῦτα, καί τό ἄρθρον 27 τοῦ καταστατικοῦ, προβλέπει πώς «Χηρευούσης Μητροπόλεως, γίνεται πρῶτον ἐκλογή Μητροπολίτου, ἴνα οὖτος ἐνεργήσει τά τῆς ἐκλογῆς Ἐπισκόπου.» Ἐν προκειμένω, ὁ κατηγορούμενος, ἐνήργησε ἀντιθέτως πρός τήν ὡς ἄνω πρόνοιαν τοῦ Καταστατικοῦ, καί ἐμφανιζόμενος ὡς «ἐπίσκοπος», ἐκκίνησεν ἐνεργείας διά τήν ἐκλογήν τοῦ ἰδίου ὡς «Μητροπολίτου», παρακάμπτοντας τάς νομίμους διαδικασίας, τόν Κλῆρο καί τὀν λαό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀφοῦ ἐγνώριζε ὅτι δέν ὑπῆρχε καμιά πιθανότητα ἐκλογῆς του, λόγω τοῦ ὅτι ὁ λαός εἶχεν γνώσιν ὅτι εἶναι ἀνάξιος τῆς Ἱερωσύνης. Τό μυστικό τῆς χειροτονίας του διέρρευσε τήν 10ην νυχτερινήν ὥραν τῆς 23ης Ἰανουαρίου τοῦ 2007, ἀπό Κληρικό στήν Ἀθήνα, ὅστις πληροφόρησε λαϊκό μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου, τό ὁποῖο μέ τήν σειρά του ἐπεκοινώνησε ἀμέσως τηλεφωνικῶς μέ κυπρίους ἐνημερώνοντας τόσο τόν Κλῆρο ὅσο καί τόν λαό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὅτι σέ 36 ὧρες θά ἐχειροτονεῖτο ὁ κατηγορούμενος εἰς ἐπίσκοπον. Μετέβη ἀμέσως ἀντιπροσωπεία εἰς τήν Ἑλλάδα διά νά διαμαρτυρηθῆ καί νά ἐνημερώση τούς Ἀρχιερείς γιά τήν ἀναξιότητα του. Ἡ ἀντιπροσωπεία πρόφθασε νά μεταβῆ εἰς τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡλιουπόλεως εἰς Ἀθήνας ὅπου ἐπρογραμματίσθη νά τελεσθῆ ἡ μυστική καί παράνομος χειροτονία του. Τά μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας ἀνύψωσαν πινακίδες μέ τήν ἐπιγραφή «ΑΝΑΞΙΟΣ». Δέχθηκαν ἐπίθεσιν ἀπό συγγενεῖς του, ἀκολούθησαν αἱματηρά ἐπεισόδια με σοβαρούς τραυματισμούς καί ἐπέμβασιν τῆς Ἀστυνομίας. Τό δάπεδο τοῦ Ναοῦ ἔγινε κατακόκκινο ἀπό τό αἷμα τῶν τραυματιῶν. Παρ’ ὅλα ταῦτα οἱ διαμαρτυρόμενοι μέ δικές του ὑποδείξεις δέν ἔγιναν δεκτοί πρός ἀκρόασιν καί παρότι κρατοῦσαν γραπτές καί ἐνυπόγραφες καταγγελίες ἐναντίον του, συνεχίστηκε ἡ παράνομη χειροτονία του ἐπί τῶν αἱμάτων. Ἡ παράνομος χειροτονία του ἐπροχώρει συγχρόνως μέ τά οὐρλιαχτά μιᾶς ἄγνωστης δαιμονισμένης γυναίκας, ἡ ὁποία μετά ἀπό ἀρκετή ὥρα φασαρίας, κλώτσησε τήν πόρτα τοῦ Ναοῦ ὑβρίζοντας τόν Χριστό καί τήν Παναγία.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων ΙΗ’ τῆς Δ’ καί τοῦ ΣΤ’ τῆς ἐν Σαρδικῆ Συνόδου, ὃταν ὁ δικηγόρος τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως ὑπέδειξε εἰς τόν κατηγορούμενο ἐπ’ ἀκροατηρίω εἰς τό Δικαστήριο στό πλαίσιο τῆς πολιτικῆς ἀγωγῆς ὑπ’ ἀριθμόν 3395/2006 τοῦ ‘Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λάρνακος, ὅτι ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Τριμυθούντος χωρίς τήν ψῆφο τοῦ λαοῦ, ἀπήντησε ὅτι ἡ Ἐπισκοπή Τριμυνθοῦντος δέν ἔχει ποίμνιο γιά νά ψηφίσει καί ὅτι ἀργότερα ἔγιναν ἐκλογές καί ἀνεδείχθη «Μητροπολίτης Κιτίου». Πράγματι ἡ Μητρόπολις Τριμυνθοῦντος δέν εἶναι ἐν ἐνεργεία Μητρόπολις τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου καί δέν ἔχει καθόλου ποίμνιο. Η «χειροτονία» του εἰς Ἐπισκοπήν εἰς τήν ὁποίαν δέν διαμένουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου, μόνο ὑστεροβουλία, πονηρία καί δόλο μποροῦσε νά κρύβει. Μέ τόν τρόπο αὐτό προσεπάθησε νά παρακάμψη τό ἐμπόδιο τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί ἀφοῦ ἐθεώρησε ὅτι κατέστη νόμιμα «ἐπίσκοπος» προκήρυξε δῆθεν ἐκλογές, ἐτέθη ὑποψήφιος μαζί μέ τόν συνένοχό του καί αὐτοαποκαλούμενο «Ἀμαθοῦντος» Λάζαρο, και διενήργησε τίς δῆθεν ἐκλογές μέ τούς λιγοστούς του συγγενεῖς καί φίλα προσκειμένους πρός αὐτόν, χωρίς νά λάβει μέρος ἡ πλειονότητα τοῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου. Ἡ ἐνέργειά του αὐτή ἀποσκοποῦσε στό νά δώση κῦρος καί νομιμότητα στίς παρανομίες του.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων ΣΤ’ τῆς Β’ καί ΛΔ’ τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἐνώ ὁ Κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου δέν ἀνεγνώρισε τήν χειροτονία του, προχώρησε μετά τῶν ἐν Ἑλλάδι συνενόχων του εἰς ψευδοκαθαιρέσεις κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν νά συμπράξουν στίς ἄνομες ἐνέργειές του. Ἐπειδή ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Παρθένιος ἐζήτησεν ὅπως τό Συνοδικόν Δικαστήριόν μας λάβη ὑπ’ ὄψιν του, ἐπιληφθῆ καί ἀποφανθῆ καί περί τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ὡς ψευδεπισκόπου χειροτονιῶν τῶν κατά σάρκαν ἀδελφῶν του: α) Σταύρου Σταυρίδη, β) Ἀνδρέα Σταυρίδη καί γ) τοῦ ἀδελφότεχνού του Νικολάου Σιήκκη, τό Δικαστήριόν μας θεωρεῖ ταύτας πάντη ἀκύρους ὡς ὑπό σχισματοαιρετικοῦ τελεσθείσας.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΚΑΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῆς ἐνάτης ἐντολής τοῦ Δεκαλόγου (Εξόδου Κ’,16) καί καταπάτησιν κάθε ἠθικῆς τάξεως καί ἀρχῆς, ἀλλά καί ἐνάντια πρός κάθε Κανονικήν καί Ὀρθοδόξον Ἐκκλησιαστικήν δεοντολογίαν, προέβη εἰς σειράν ἱεροσύλων πράξεων, ἤτοι «ψευδοκαθαιρέσεων» κατά Ὀρθοδόξων Κληρικῶν, ἤτοι τῶν Ἱερέων π. Μιχαήλ Ἰωάννου καί π. Κυριακοῦ Ζήνωνος, διότι δέν συνέπραξαν εἰς τάς ἱεροσύλους μεθοδεύσεις καί πράξεις του, καί διότι καί μέ μόνην τήν σταθεράν ἐμμονήν των εἰς τήν Κανονικήν Τάξιν, τήν Ὀμολογίαν καί τά θέσμια τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, κατήλεγξαν τήν σχισματοαίρεσίν του, ἡ ὁποία ἀπετέλεσε προέκτασιν τῆς ἰδίας ἀκριβῶς σχισματοαιρέσεως τοῦ Καϊαφικοῦ Συνεδρίου τῶν ἐν Ἑλλάδι ἤδη καθειρημένων πρώην ἐπισκόπων Νικολάου – Παχωμίου κ.λ.π. Αὐτούς τούς Κανονικούς, Ὀρθοδόξους καί ἀνεπιλήπτους Κληρικούς, ὁ κατηγορούμενος διενοήθη νά «καθαιρέση», καίτοι ψευδεπίσκοπος καί ΑΝΑΞΙΟΣ ρασοφόρος, τόν ὁποῖον ἐξωθοῦν τρίτοι νά ἀσχημονεῖ μέ ἱεροσυλίας. Ἀσφαλῶς τό Δικαστήριον δέν διανοεῖται νά ἀσχοληθῆ περισσότερον μέ τάς πράξεις του αὐτάς, διότι αὗται δέν εἶναι ἁπλῶς μόνον ΑΚΥΡΟΙ, ἀλλά καί παντελῶς ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΙ. Πέραν καί τούτου, ὁ σκοτισμός καί ἡ κακότης ἀλλά καί τό δαιμονικόν μίσος τοῦ κατηγορουμένου κατά τῶν Ὀρθοδόξων Κληρικῶν ἔφθασε εἰς τοιοῦτον σημεῖον ὥστε μέ ἄκυρα καί κατασκευασμένα παραστατικά του νά ζητήση ἀπό τό Κράτος νά διακόψη τήν ἐπιδοματικήν προσφοράν του πρός τούς Ὀρθοδόξους Κληρικούς, διότι οὗτος τούς «καθήρεσεν» καί δέν τό δικαιοῦντο.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῆς χριστιανικῆς καί Ἱερατικῆς εὐσεβείας πρός τό Ἱερόν Θυσιαστήριον, ἀπεφάσισεν καί ἔδωκεν σάν «ἐπίσκοπος», διαταγήν-ἐντολήν νά κατεδαφισθῆ ὁ Ἰερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τήν Λεμεσόν, τό δέ Ἱερόν καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἁγία Τράπεζα ἐπετάχθησαν μετά τῶν λοιπῶν ἐκ τῆς κατεδαφίσεως ὑλικῶν σέ χώρους σκουπιδιῶν, γεγονός τό ὁποῖον ἀποκαλύπτει τήν ἐσωτερικήν του πνευματικήν κατάστασιν καί τό ἐν γένει ἦθος του.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος ΣΤ’ τῆς Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, παρανόμως καί ἀντικανονικῶς, ὅπως κατέλαβεν τήν 21ην Νοεμβρίου 2006 τήν Ἰεράν Μονήν Μεταμορφώσεως εἰς Ἀβδελερόν Λάρνακος, οὕτω κατέλαβεν καί τό οἴκημα τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Κιτίου εἰς Λάρνακαν, τόν παρακείμενον Μητροπολιτικόν ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων, τούς ναούς Ἁγίου Δημητρίου εἰς Χοιροκοιτίαν Λάρνακος καί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Αὐγόρου Ἀμμοχώστου, καθῶς καί ἑτέρους Ἱερούς Ναούς τῶν Ὀρθοδόξων τούς ὁποίους ἀπεστέρησεν ἐκ τοῦ πιστοῦ πληρώματος τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος ΙΗ’ της Δ’ Οικουμενικῆς Συνόδου, διά δολίων ἐνεργειῶν, διά ἀπάτης, διά πανουργίας καί περιφρονήσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν, τοῦ κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ ὅπως περιγράφονται στό δεύτερο μέρος τοῦ κατηγορητηρίου μεθόδευσεν τήν παράνομη χειροτονία του, ἡ ὁποία εῖχε σάν ἀποτέλεσμα τό σχίσμα καί τήν ἀποκοπή ἐκ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας μέρους τοῦ πληρώματος Αὑτῆς.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ

Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον, λαβόν ὑπ’ ὄψιν πάντα τά ἀνωτέρω καί μελετήσαν ἐπισταμένως τά ἐν τῶ σχηματισθέντι δικαστικῶ φακέλω ἔγγραφα (μαρτυρικάς καταθέσεις καί τεκμήρια)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1ον: ΚΗΡΥΣΣΕΙ τόν κατηγορούμενον Σεβαστιανόν Σταύρου, ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΝ, ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ, ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ καί ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΝ, διότι οὗτος συνειδητῶς καί ἐπί σκοπῶ ἔλαβε μέρος εἰς τό παράνομον συνέδριον τῆς βλασφήμου καί ἐκκλησιομάχου ἤδη καθαιρεθείσης ἐπισκοπικῆς ὁμάδος τοῦ Νικολάου–Παχωμίου κλπ. κατά τήν 28ην Νοεμβρίου 2007 καί ὑπέγραψεν ἀφοῦ προηγουμένως ἐνέκρινεν τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 3280 «Συνοδικήν Ἐγκύκλιον» των, διά τῆς ὁποίας ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΨΕΥΔΩΣ καί μετά πρωτοφανοῦς ΠΟΝΗΡΙΑΣ, ΔΟΛΟΥ καί ΑΠΑΤΗΣ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἱερά Σύνοδος τήν 15/28 Ὀκτωβρίου 1971 ἐδέχθη δῆθεν «χειροθεσίαν κατά τόν Η’ Κανόνα της Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἤτοι ἐπί σχισματικῶν» καί ὄχι συγχωρητικήν εὐχήν, ὡς ἐδηλώθη ἐξ ἀρχῆς καί δή ὑπό τάς γνωστάς σαφεῖς καί ρητάς προϋποθέσεις καί ὅρους. Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον, λαμβάνον ὑπ’ ὄψιν καί τήν σχετικήν ἀπόφασιν τοῦ Ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου (Α.Π. 532/28.11.2009) τό ὁποῖον ἐξεδίκασεν τό ἴδιον θέμα διά τούς Νικόλαον, Παχώμιον καί λοιπούς, αὖθίς τε καί ὅσον ἀφορᾶ εἰδικῶς τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου τήν ἀπορρίπτει και καταδικάζει ὡς βλάσφημον.

2ον: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ εἰς ὅλας των τάς ἐκφάνσεις τάς προαναφερθείσας πράξεις τοῦ φερομένου ὡς «ἐπισκόπου» Σεβαστιανοῦ Σταύρου, μέ τάς ὁποίας σαφῶς προεκάλεσεν Σχίσμα εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, καί αἱ ὁποῖαι δέν συνιστοῦν ἁπλῶς παραβάσεις ἰασίμους, ἀλλά σκοπίμους ἱεροσυλίας κατά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εἰς αὐτόν τήν ποινήν τῆς ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ἀπό παντός Ἱερατικοῦ ἀξιώματος καί τόν ἐντάσσει εἰς τήν τάξιν τῶν προσκλαιόντων Μοναχῶν πρός μετάνοιαν καί διόρθωσίν του. Τήν ἰδίαν ποινήν τῆς καθαιρέσεως ἐπιβάλλει αὐτῶ καί διά πάσας τάς ὑπ’ αυτοῦ σκοπίμως τελεσθείσας πράξεις, δι ὧν κατέλυσε καί παρεβίασε σύνολον τήν Κανονικήν τάξιν καί δή δι’ ἀθεμίτους σκοπούς.
Ὁ ὡς ἄνω καταδικασθείς καί καθαιρεθείς πρώην Κληρικός Σεβαστιανός Σταύρου ἔχει τήν δυνατότητα Ἐφέσεως ἐπί τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως εἰς τό Δευτεροβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον ἐντός τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς κοινοποιήσεως αὐτῆς διά Δικαστικοῦ Ἐπιμελητοῦ.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
+ Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
+ Ο Βράντσεα Ρουμανίας ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
+ Ο Κένυας ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011