ΤΕΥΧΟΣ 211
  Ἰούλιος-Αὔγ.-Σεπτ. 2014


ΤΟ ΤΡΙΔΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΟΓΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΝ
ΤΗΣ 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Ἄναρχον προσκυνοῦμέν σε Τριὰς ἀμέριστε, ἄκτιστον συναΐδιον καὶ συμφυῆ, ἐν μιᾷ οὐσίᾳ, τρισὶν ὑποστάσεσιν, ὑπερφυῶς κηρυττομένην ἀεί.
***
Τὸν Πατέρα δοξάσωμεν, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα, ἐν μονάδι Θεότητος, Τριάδα Παναγίαν, ἀχώριστον ἄκτιστον, καὶ συναΐδιον καὶ ὁμοούσιον.
(Δοξαστικά ἐκ τῆς Ε΄καί Ζ΄ὠδῆς τῆς 8ς Σεπτεμβρίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΗΝ 15ην ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ Η ΕΝΔΗΜΟΥΣΑ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΗΜΟΥΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

- Τί συνέβη κατά τόν 20ον καί τί κατά τόν 21ον αἰῶνα.
- Ἡ ἐμφάνισις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν.
- Ἄμεσος ἀντιμετώπισις τῆς ἐσχάτης... προδοσίας.
- Τά κατά τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐφευρήματα
- Ἐλάχιστα ἐκ τῶν πολλῶν ψευδῶν των.
- Ἀποκαθίσταται ὁ Ἐπισκοπικός Βαθμός.
- Ὁ ρόλος τῶν ἐγκαθέτων.
- Ὁ ρόλος τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου.
- Τά πάντα προσκρούουν ἐπί τῆς Ὁμολογίας καί τῆς χειροτονίας Ἐπισκόπων.
- Ἡ περί «χειροθεσίας» σκευωρία.
- Τά μετά τήν πρόσκαιρον κοινωνίαν μετά τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς καί τήν Συγχωρητικήν Εὐχήν. Ἀπόπειραι νά ἐπιβάλουν ταύτην ὡς «χειροθεσίαν».
- Τά πάντα ἀλλάζουν ἡ σκευωρία ἐξελίσσεται.

ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΤΕ ΤΗ ΣΤΑΣΙΝ ΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ; ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ;

- Τό ὑπ' Α.Π. 665/10/23.5.2014 ἱστορικόν κείμενον πρός τήν «Σύνοδον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου» κ. Στεφάνου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

- «ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΟΝ».
- «ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΙΕΡΕΩΣ»

***

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝ ΚΟΡΩΠΙΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΔΗΜΟΥΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Ἀπό τήν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐνδημούσης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁπανταχοῦ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατά τό ἑσπέρας τῆς 15ης Ἰουλίου 2014.

 

***

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΝ ΕΙΣ ΚΟΡΩΠΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2014