ΤΕΥΧΟΣ 209
  Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014


Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε,
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις·
τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι,
ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα,
καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς,
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός,
καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΟΤΙ ΕΠΕΒΛΕΨΑΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΔΟΥΛΗΣ ΑΥΤΟΥ
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ.
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ τοῦ Σεβ. κ. Ἀμφιλοχίου πρός τόν ὁσιώτατον Μοναχόν Χρυσάφιον
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
- Τό εὐλογημένον καί κατανυκτικόν Τριώδιον.
- Ἀπό τίς πύλες τῆς μετανοίας στήν ὁδό τῆς σωτηρίας.
- Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογενείας. Ἡ πιό μεγάλη τέχνη, ἡ πιό δύσκολη ἐπιστήμη.
- Μήν ξεχνοῦμε ὑπάρχει καί διάβολος.
- Σέ ἠλεκτρονικό κλοιό.
- Δημογραφικός σεισμός στήν Ἑλλάδα.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ εἰς τήν ἱεράν Μητρόπολιν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ:
- Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
- Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαρίσης καί Τυρνάβου.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2014