ΤΕΥΧΟΣ 208
  Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ


Τήν Παρασκευήν 23ην τοῦ Νοεμβρίου ἐτιμήθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς Λάρισαν, ἔλαβεν χώραν κατανυκτικόν ἅμα δέ καί πανηγυρικόν Ἀρχιερατικόν θεῖον Συλλείτουργον, εἰς τό ὁποῖον ἕλαρον μέρος ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης κ. Ἀμφιλόχιος καί οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖται κ.κ., Κήρυκος, Ματθαῖος, Σεραφείμ ὡς καί ὁ Ἱερομ. π. Ἐλισσαῖος, ἐνῶ ἀργά ἔφθασεν καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βράντσεα κ. Γερόντιος μετά ὁμάδος εὐσεβῶν ἐκ Ροιμανίας. Κατωτέρω τρία στιγμιότιπα.


Στιγμιότυπον μετά τό πέρας τοῦ πανιγυρικοῦ θείου Συλλειτοίργου. Διακρίνονται  εἰς τό μέσον ὁ ἑορτάζων Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀμφιλόχιος καί ἐκατέρωθεν οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖται κ.κ., Σεραφείμ, Κήρυκος, Ματθαῖος καί ΙΙαρθένιος.


Οἱ Σεβ/τοι Ἀρχιερεῖς μετά μέρους ἑκ τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, ἐνῶ διακρίνεται καί ὁ Ἱερομόναχος π. Ἐλισσαῖος.


Οί Σεβ/τοι Ἀρχιερεῖς μετά τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Βράντσεα (δεύτερος ἐκ δεξιῶν),  καί τῶν μόλις ἀφιχθέντων ἐκ Ρουμανίας εὐλαβῶν πιστῶν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΙΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΝ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (+ 1.10.2013)
  
Τήν πρώτην Ὀκτωβρίου ἑορτή τῆς Ἁγ. Σκέπης τῆς Θεοτόκου ἑώρτασεν Ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τήν ὀρεινήν Κουκουράβαν Ἀγιᾶς Λαρίσης.
Στιγμιότυπον μετά τό πέρας τῆς κατανυκτικῆς θείας Λειτουργίας, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάρου κ. Ἀμφιλόχιος, κακά τήν ὁποίαν παρέστησαν ἀρκετοί εὐλαβεῖς ὀρθόδοξοι ἐκ Λαρίσης. Ἀνωτέρω παρά τῶ Σεβ/τω παρίσταται ὁ κτήτωρ καί ἱδρυτής τοῦ Ναοῦ κ. Ἀπόστολος Γκάγκος, ἐνῶ διά πρώτην φοράν δέν ἐφωτογραφήθη ἡ Μακαριστή Ἀδελφή Μακρίνα, Μητέρα του καί Κτητόρισσα τοῦ ἐν λόγου Ναοῦ. Ἐπί τῆ ἑορτῆ ταύτη ἄς εὐχηθῶμεν τό «Αἰωνία αὐτῆς ἡ μνήμη» καί ἄς προσεύχεται ἐκεῖθεν, ὅπως ὁ Κύριος καί ἡ κ. Θεοτόκος στερεώνουν τό Ἱερόν τοῦτον Ναόν.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2013