ΤΕΥΧΟΣ 200
'Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ π.ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΛΑΡΙΣΗΣ (25.11.2013)


Διακρίνονται εἰς τό μέσον Μητροπολίτης κ. Ἀμφιλόχιος, δεξιά οἱ Μητροπολῖται κ. κ. Κήρυκος, Γερόντιος καί Ματθαῖος, ὁ Ἱερομ. π. Σωζόμενος, ἀριστερά ὁ Διάκονος π. Χαράλαμπως, οἱ Μητροπολῖται κ. κ. Σεραφείμ καί Παρθένιος καί οἱ Ἱερεῖς π. Μιχαήλ καί π. Ἀνδρέας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἑόρτιον Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κηρύκου
Ἀπό τήν ἑορτήν τῆς ἁγ. Αἰκατερίνης καί τήν χειροτονίαν τοῦ π. Ἀμφιλοχίου εἰς Μητροπολίτην Λαρίσης. Συνεδριάζει ἡ Ἱερά Σύνοδος 24.11.2011. Θέματα ἀφορῶντα τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Κιέβου. Τό Θέμα τοῦ ἱερομ. Παντελεήμονος
- Περί τῆς χειροτονίας τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου διά τήν ἱεράν Μητρόπολιν Λαρίσης καί Τυρνάβου Παν/του π. Ἀμφιλοχίου
- ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ πρ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ
- Ἀπό τόν Τοπικόν Ἡμερήσιον Τύπον τῆς Λαρίσης
- «ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΣΚΕΨΕΣΩΣ» περί ἐκλογῆς ἐπισκόπου Μάρτιος 2002
- ΕΠΕΝΕΒΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΚΑΜΕΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ
- Περί τῆς ἐκλογῆς καί χειροτονίας τοῦ π. Ἀμφιλοχίου εἰς Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου
ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ 6ον. Ἀπάντησις εἰς τό ἐρώτημα «Εἰς τί συνίσταται ὁ ἀγών τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τό 1924...»
ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ μεταξύ μιᾶς εἰκονικῆς παραστάσεως καί τῆς Ὀρθοδόξου Δογματικῆς Φράσεως ἡ ὁποία ὑποσημειοῦται: «Τριάδα Ὁμοούσιον ὑμνολογή­σωμεν».
ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Τοῦ Συνεργάτου μας κ. Σάββα Καλυφώμ­μα­του)
- Ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς εἰς Ἅγ. Μάμμαντα Κύπρου
- Ἀπό τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ π. Χαραλάμπους Κεσίσογλου.
ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΚΕΝΥΑ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
- Ἀπό τήν ἑορτήν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς ἁγ. Σκέπης εἰς Κουκουράβαν Λαρίσης
- ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ Ι. ΝΑΟΝ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑΝ
ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΜΑΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ «Ἡ Ἑλληνόψυχη Μάνα τοῦ 1940». «Τόν εἶχα ἀφήσει στήν Παναγία. - «Ζωή προκλητική καί ἐξοργιστική». - «Πῶς πολεμεῖται τό πάθος τοῦ φθόνου»
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ... 19ον «ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ» ΚΑΙ Η ΛΥΣΙΣ
«Λόγοι περί Νηστείας»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 2011

ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑ
ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ»

Ἡ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ» ὡς ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ὄργανον τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπηρετεῖ καί προάγει ἀποκλειστικῶς τό ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ἔργον. Θά ἐλέγομεν ὅτι εἶναι τό κινητόν βῆμα, εἶναι ὁ κινητός Ἄμβων, εἶναι ἡ πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ἀπευθυνομένη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!
Ἐσύ, ἀγαπητέ ἀναγνῶστα, συμμετέχεις, στηρίζεις, προωθεῖς τό ἔργον τῆς «Ο.Π.»; Θά ἐρωτήσης, πῶς ἠμπορῶ ἐγώ νά συνεργήσω εἰς τό θέμα αὐτό; Κάθε πιστός ἔχει τήν δυνατότητα νά βοηθήση μέ πολλούς τρόπους! Ἀναφέρομεν χαρακτηριστικῶς:
α) Ὅταν κατά τό δυνατόν προσπαθῆς νά μελετᾶς τά κείμενα, τοῦ κάθε τεύχους πού λαμβάνεις, τότε ἤδη ἔχεις ἀρχίσει νά βοηθᾶς τά μέγιστα!... Μέ τόν τρόπον αὐτόν ἀνταποκρίνεσαι εἰς τόν σκοπόν τόν ὁποῖον ἔχει ἡ ἔκδοσις αὐτοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Περιοδικοῦ!
β) Ἐάν συστήνης τό Περιοδικόν καί εἰς ἄλλα εὐσεβῆ πρόσωπα, ὥστε νά τό διαβάσουν καί αὐτά, ἤ ἔχης γράψει κάποιον νέον συνδρομητήν, τότε βοηθᾶς ἀκόμη περισσότερον. Μέ τόν τρόπον αὐτόν συμμετέχεις καί προωθεῖς τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
γ) Ἐάν σέ ἀπασχολῆ τό γεγονός ὅτι αἱ σκοτειναί δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι προεκάλεσαν, συντηροῦν καί ἐπαυξάνουν τήν οἰκονομικήν κρίσιν καί φτώχεια, θέλουν νά διακοπῆ ἡ ἔκδοσις καί κυκλοφορία τῆς «Ὀρθοδόξου Πνοῆς», τότε ἡ ὁποιαδήποτε ἐλευθέρα καί μετ' εὐχαριστήσεως οἰκονομική εἰσφορά σου, σέ καθιστᾶ ἕναν ἐκ τῶν καλυτέρων συνεργατῶν τῆς «Ο.Π.».
Ἔτσι μέ αὐτούς τούς χαρακτηριστικούς τρόπους, συμμετέχεις εἰς τό Ἱεραποστολικόν της Ἔργον, ἐνῶ ἡ περαιτέρω Ἔκδοσις καί κυκλοφορία τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ ἔχει γίνει καί ἰδική σου ὑπόθεσις καί συμβάλλεις, ὥστε νά συνεχισθῆ ἡ Ἔκδοσίς της.
Πιστεύομεν ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψη καί προηγου­μένως δέν θά ἐγκαταλείψη τό Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικόν ἔργον τῆς «Ο.Π.», παρά τά ἀδιέξοδα εἰς τά ὁποῖα οἱ ἑβραιομασόνοι καί ἀνθέλληνες ὡδήγησαν τήν χώραν μας. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν πρέπει νά ταπεινωθῶμεν τήν κακήν ἀνθελληνικήν καί ἀντορθόδοξον ταπείνωσιν!

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως τῆς «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ»


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011