ΤΕΥΧΟΣ 199
  Ἰούλ.-Ᾱὔγ.-Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΝΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ ΕΚ

ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ

 Ὁ διωγμός κατά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐκκλησίας Του ἐκινήθη εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, δηλαδή ἀπό τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἔκτοτε οὐδέποτε ἐσταμάτησεν. Ὁ ἀντίδικος εἴτε διά τῶν ἑβραίων, εἴτε διά τῶν εἰδωλο­λατρῶν, εἴτε δι' ἄλλων παραγόντων καί κυρίως διά τῶν αἱρετικῶν, οὐδέποτε ἐπαύσατο τόν διωγμόν μέ σκοπόν νά φιμώση καί ἀφανίση τήν ἀλήθειαν τοῦ Χριστοῦ, τήν ὀρθοδοξίαν, τήν Ἐκκλησίαν Του.

 Ἰδιαιτέρως ἀπό τοῦ παρελθόντος αἰῶνος καί ἀκόμη προηγουμένως, ἤδη ἀπό τό 1897, ὁ Διεθνής Σιωνισμός (ἑβραιομασονία), ὁ ὁποῖος ἤδη κατά τούς τρεῖς πρώτους Χριστιανικούς αἰῶνας ἐδημιούργησεν τό λεγόμενον Ταλμούδ, (τό ὁποῖον δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία ἐπιμελής παραχάραξις τῆς ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ), προκει­μένου νά στηρίξη τήν ΑΠΑΤΗΝ ὅτι ὁ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ δέν ἦτο ὁ ἀναμε­νόμενος Μεσίας-Σωτήρ καί ὅτι αὐτός θά ἔλθη εἰς τό μέλλον! Οὕτω συνέλαβεν καί ἐκήρυξεν τήν διδασκαλίαν περί τοῦ ἀναμενόμενου ἄλλου «χριστοῦ»=τοῦ Ἀντιχρί­στου!

 Οὗτος χαρακτηρίζεται ὡς ἀντίχριστος διότι βλασφημεῖ κατά Χριστοῦ, τεθείς εἰς τόν ἀντίποδα τοῦ Χριστοῦ καί θέσας ὡς σκοπόν ὅπως κάποτε φθάση εἰς τήν ἀπόλυτον κοσμικήν του ἐξουσίαν καί παγκόσμιαν κυριαρχίαν, διά μιᾶς παγκοσμίου Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία θά ἔχη τήν δύναμιν νά ἐλέγχη, νά πλανᾶ, νά ἐπιβάλλεται, νά ὑποδουλώνη καί νά ἀφανίζη ὅσους δέν θά ἀρνοῦνται τόν Χριστόν καί τήν ἐκκλησίαν Του, δεχόμενοι αὐτόν ὡς «Σωτῆρα»!!!

 Μήν ἀπατώμεθα οὐδείς ἐκ τῶν λεγομένων Χριστιανῶν, εἴτε εἶναι ἐπίσκοποι, εἴτε ἱερεῖς, εἴτε Μοναχοί, εἴτε θεολόγοι, εἴτε ζηλωταί, εἴτε..., εἶναι ἀπολύτως δεδομένον ὅτι οὐδείς θά δυνηθῆ νά ἀντιμετωπίση αὐτόν τόν διωγμόν, ὅταν θά ἐμφανισθῆ ὠμός καί χωρίς προσχήματα. Κανείς δέν θά εἶναι εἰς θέσιν νά ἀντιμετωπίση καί τό Μαρτύριον, παρά μόνον οἱ ὀλίγοι! Ποῖοι θά εἶναι αὐτοί; Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, ὅπως οἱ Μάρτυρες, θά εἶναι ζωντανά μέλη τῆς ἐκκλησίας, δηλαδή ἀληθῆ καί πρα­γματικά μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Εἴθε νά εὑρεθῶμεν ὅλοι ζῶντα μέλη τοῦ μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς ἐκκλησίας τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ὡλοκληρώθη καί ἐγκαινιάσθη κατά τήν ἡμέραν τῆς ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ! Αὐτή ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ἔκτοτε εἶναι μία συνεχής καί ἀδιάκοπος προέκτασις τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, εἰς τήν ὁποίαν συνεχῶς νηπιάζει ὁ Χριστός καί προσλαμβάνει κάθε πιστόν καί τόν κάνει μέλος τοῦ Σώματός Του.

 Ἑπομένως ἄς μήν ξεχνῶμεν ὅτι καί σήμερον οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν Χριστιανῶν πλανώμεθα διό ἡ ζωή μας εἶναι ἐν πολλοῖς ζωή ἀντίχριστος! Τοῦτο δέ διότι ἡ προγραμματισμένη γενική ἀποστασία, ἔκαμε τόν ἄνθρωπον καί τάς κοινωνίας νά μή μποροῦν νά σκεφθοῦν, ἔχασαν τήν ὑγιᾶ συνείδησιν καί ἀποπροσανατολισμένοι πορεύονται πρός τήν καταστροφήν! Δυστυχῶς, τῆς παρούσης Οἰκονομικῆς κρίσεως, προηγήθη ἡ πνευματική τοιαύτη! Προηγήθη ἡ ἐκκλησιαστική κρίσις, ἡ κρίσις εἰς τήν Παιδείαν, καί οὕτω ἡ ἑβραιομασονία μᾶς ἔκοψεν τάς ρίζας τάς ἐθνικάς καί χριστιανικάς!

 Δέν ἀμφισβητεῖται ὅτι πολλοί ἐμφανιζόμεθα καί τό πιστεύομεν, ὅτι εἴμεθα Χριστιανοί! Ναί, λέγομεν ὅτι εἴμεθα ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅμως ἀληθής Χρι­στιανός εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος διά τῶν πνευματικῶν καί μυστικῶν (μυστη­ριωδῶν) μέσων καί τρόπων τῆς ἐκκλησίας, ἔχει πνευματικήν-μυστικήν ἑνότητα καί κοινωνίαν μετά τοῦ Χριστοῦ! Εἰς αὐτούς ἡ Πίστις εἶναι δῶρον τοῦ Χριστοῦ, μέσω καί διά τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Οὐδείς ἐκ τῶν ἀναριθμήτων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν καί ὁσίων καί ἁγίων ἀνεδείχθη νικητής μέ τάς ἰδικάς του δυνάμεις, ἀλλά μόνον διά τῆς χάριτος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, Ὅστις πληροῖ τήν Ἁγίαν Του ἐκκλησίαν.

 Σκοπός τοῦ ἀντιχρίστου ἀπ' ἀρχῆς εἶναι νά ἐμποδίση νά εἰσέλθη καί νά παρα­μείνη ὁ ἄνθρωπος εἰς αὐτό τό Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ καί τούς ἐντός τῆς ἐκκλησίας θέλει νά τούς ἀποκόψη ἀπό τήν ἐσωτερικήν, μυστικήν καί πνευ­ματικήν ἑνότητα καί κοινωνίαν μετά τοῦ Χριστοῦ, καθιστῶντας αὐτούς ὡς νεκρά μέλη! Τούς κάμνει χλιαρούς καί ἀδιαφόρους εἰς τήν πίστιν, τούς μεταβάλλει εἰς δούλους τῆς ἁμαρτίας καί τούς πλανᾶ μέ τό ψευδές καί χωρίς περιεχόμενον φρόνημα ὅτι εἶναι «Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί»! Αὐτοί μέ τήν πρώτην δυσκολίαν ἀρνοῦνται τόν Χριστόν, συσχηματιζόμενοι μέ τόν σύγχρονον κόσμον τῆς ἀποστασίας, οὐσία δέ εἶναι ἤδη ὀπίσω τοῦ ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος ἤδη δρᾶ καί κινεῖται ὡς ἀντίχριστος τρόπος ζωῆς! Ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, (μᾶλλον τήν πραγματικότητα), ἤδη ὁ ἀντίχριστος ἔχει ἐπιβληθεῖ καί εἰς πολλούς ἐξ ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἀφοῦ ζῶμεν ἀντιχριστιανικῶς! Ἄς σκεφθῶμεν καί αἱ διερωτηθῶμεν, ἄν προσευχώμεθα ἀληθινά, ἐκκλησιαζώμεθα ὀρθά, ζῶμεν κατά τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ὁμολογοῦμεν συνειδητά καί φυλάσσομεν τήν ὁμολογίαν τῆς Πίστεως ἤ εἴμεθα βυθισμένοι εἰς τόν ὑλιστικόν, ἁμαρτωλόν καί ἀνήθικον τρόπον ζωῆς! Διελύθησαν αἱ οἰκογένειαι, ἐχάθη ἡ νεότης καί ὅλοι πνιγόμεθα ἀσύδοτοι εἰς τήν ἀνηθικότητα ὑπό τήν στενήν καί εὐρεῖαν της ἔννοιαν. Βυθιζόμεθα μέσα εἰς τήν ἄββυσον τῆς ἀποστασίας, τήν ὁποίαν τά τεχνοκρατικά μέσα συνεχῶς αὐξάνουν μέ τόν σύγχρονον «πολιτισμόν»! Πρό πάντων ὅμως ἡ ἑβραιομασονία μετά τῶν Αἱρετικῶν, στήσαντες τόν Οἰκουμενισμόν τόν Νεοημερολογιτικόν καί τόν Πα­λαιοημερολογιτικόν μετέτρεψαν τόν Χριστιανισμόν, τήν Ὀρθοδοξίαν, τήν Ἐκ­κλησίαν εἰς σχήματα καί ὀργανώσεις ἐντελῶς κενάς καί πρό πάντων ἀντι­θέτους πρός τήν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ!

 Ἤδη ὁ Οἰκουμενισμός, ἡ μεγίστη καί ἐσχάτη αὐτή ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ νυχθημερόν μάχεται τήν ἐκκλησίαν, ἡ δέ ἑβραιοσμασονία διέλυσεν πλήρως τήν ἑλληνορ­θό­δοξον Παιδείαν μας, καί κατά τόν ἑβραιοαμερικανόν Κίσιγκερ μᾶς ἀπέκοψεν τάς ρίζας τάς ἑλληνοχριστιανικάς!... Ἤδη οἱ δῆθεν κυβερῶντες τήν Ἑλλάδα ἐμφανί­ζονται πλέον ἀπροκαλύπτως ὡς ἐκτελεστικά ὄργανα τῆς κατευθυνομένης Τρόικας, καί δέν ἐδίστασαν νά δημιουργήσουν ἀπό δεκαετίας τήν οἰκονομικήν κρίσιν ἐνῶ τώρα ἐπιζητοῦν μίαν «Παγκοσμίαν Κυβέρνησιν»(!!!), διά νά σωθῆ ὁ κόσμος καί ἡ Ἑλλάδα!!! Δι' αὐτό εἴπομέν ὅτι ἤδη ζῶμεν εἰς μίαν κοινωνίαν ἀντίχριστον καί ὅτι οὐδείς θά δυνηθῆ νά ἀντισταθῆ εἰς τήν πλάνην ἤ τήν βίαν τοῦ ἀντιχρίστου ἄν σήμερον δέν προσπέσωμεν ἐν Μετανοία, Πίστει καί ὁμολογία εἰς τόν Χριστόν, ὁ ὁποῖος διά τῆς ἐκκλησίας του θά μᾶς φέρη εἰς μυστικήν πνευμα­τικήν ἑνότητα καί κοινωνίαν μετ' Αὐτοῦ. Μόνον ἔτσι θά δυνηθῶμεν νά ἀντιμε­τωπίσωμεν τόν μέγαν ἀντίδικον, ὅπως τόν ἀντιμετώπισαν καί τόν κατήσχυναν ὅλοι οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, ὁμολογηταί, Ὅσιοι καί πάντες οἱ Ἅγιοι. Ἔχει βεβαίως πολλάς δυνάμεις καί ὁ ἀντίχριστος καί τά ὄργανά του, ἀλλ' ἐμπρός εἰς τόν Χριστόν αἱ δυνάμεις του εἶναι μηδενικαί!

 Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὡς ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὡς ὁ Χριστός παρατεινόμενος δι' Αὐτῆς, ἤδη ἀπό τό 1924 ἐδιώχθη καί διώκεται, ἐνῶ καί γενικῶς ὅπου ἀκούγεται καί κηρύσσεται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, πανταχοῦ ἀδιακρίτως ἠγέρθη ἕνας νέος Διωγμός, ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει νά μήν ἀκούγεται κἄν τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, διότι τοῦτο τρομάζει τά ὄργανα τοῦἀντιχρίστου! Δέν ἀρκεῖται εἰς τό ὅτι οἱ χριστιανικοί λαοί δέν εἶναι ὀρθόδοξοι, ἀλλά θέλει νά χάσουν καί κάθε ἐπαφή μέ τάς πηγάς τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς ὀρθοδοξίας. Προφανῶς διά τόν σκοπόν αὐτόν, δέν διευκολύνει πλέον καί τήν κυκλοφορίαν τῶν θρησκευτικῶν ἐντύπων καί ἀσφαλῶς καί τῶν Χριστιανικῶν καί δή τῆς Ὀρθοδοξίας.

 Γράφομεν ταῦτα διότι ὅλως αἰφνιδίως τό ὑπουργεῖον Τύπου κατήργησεν τήν μέχρι πρό τινος ἰσχύουσαν μερικήν ταχυδρομικήν ἀτέλειαν, δηλαδή τό μειω­μένον τιμολόγιον εἰς τήν ταχυδρόμησιν αὐτῶν τῶν ἐντύπων, αὐξάνοντας ἔτσι τό κόστος τῆς ἀποστολῆς! Τοῦτο ἰσχύει καί διά τό ἐπίσημον Δημοσιογραφικόν Ὄρ­γανον τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἤτοι, τήν «Ὀρθόδοξον Πνοήν». Ἄν οἱ ὀρθόδοξοι παραμείνομεν ἀδιάφοροι καί δέν κινητοποιηθῶμεν, ὥστε ὄχι μόνον νά μήν περικοπῆ ἤ καί διακοπῆ ἡ ἔκδοσίς της, ἀλλά καί νά αὐξηθῆ καί νά ἐγγράψωμεν καί νέους συνδρομητάς, διότι αὐτό εἶναι τό θέλμα τοῦ Χριστοῦ, τότε δυστυχῶς συνεργοῦμεν εἰς τό ἔργον τοῦ ἀντιδίκου, ὁ ὁποῖος νυχθημερόν μεθοδεύει τά τεχνάσματά του. Δυστυχῶς ὁ ἀντίδικος δέν ἀρκεῖται μόνον εἰς τήν ἀδιαφορίαν μας, ὥστε νά μήν τήν μελετῶμεν τήν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΝΟΗΝ», ἀλλά θέλει καί νά διακοπῆ ἡ ἔκδοσίς της διά νά μήν ἀκούγεται κἄν ἡ Ὀρθόδοξος Ὁμολογία! Κατά τήν τόσον δύσκολον περίοδον θά ἐπιτρέψωμεν νά διακοπῆ ἡ ἔκδοσις καί κυκλοφορία τῆς «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ»;

 Ἀγαπητέ ἀναγνῶστα δέν θά σοῦ ὑποδείξωμεν λύσεις, ἀλλά τοῦτο μόνον ΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ: Ἕως καιρός ἐστιν νά προσευχηθῶμεν, νά προσπέσωμεν ἐν μετα­νοία καί νά παρακαλέσωμεν νά μᾶς ἐπισκιάση ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ μας, ὥστε νά ἀποκτήσωμεν ἀληθινήν Ὁμολογιακήν Πίστιν καί συνέπειαν, διότι αἱ ἡμέραι εἶναι τόσον πονηραί, ἡμεῖς δέ πλανώμενοι γινόμεθα ἀδιάφοροι καί συσχηματι­ζόμεθα μέ τήν ἀντίχριστον κοινωνίαν!... Ἐπίσης πιστεύομεν ὅτι κατανοεῖτε πώς ἡ συνέχισις τῆς ἐκδόσεως καί κυκλοφορίας τῆς «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ» εἶναι ὑπόθεσις ὅλων μας καί ἑνός ἑκάστου προσωπικῶς. Εἴθε ὁ Κύριος νά μᾶς ἐλεήση καί νά κάνη τό θαῦμα του, ἀφοῦ ἡμεῖς προσπέσωμεν εἰς τούς πόδας Του. Ἀμήν.

 Ἐκ τῆς Διευθύνσεως τῆς «Ο.Π.»


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011