ΤΕΥΧΟΣ 199
Ἰούλ.-Ᾱὔγ.-Σεπτέμβριος 2011

Ἀπό τήν ὀνομαστικήν ἑορτήν τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ.Κηρύκου τήν 15.7.2011 εἰς Ἱ.Ν.Ἁγίας Αἰκατερίνης Κορωπίου Ἀττικῦς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΣ νά ἀντιμετωπισθῆ τό ἀδιέξοδον.
Ἐπί συνεχιζομένης σκευωρίας. Ἡ ἀπαρχή καί ἐξέλιξίς της.
Μία Δημοσία Ἀπάντησις πρός Ἀναγνώστας 5ον. Μαρτυρίαι - Ἀποδείξεις αἱ ὁποῖαι συντρίβουν τήν σκευωρίαν κατά τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς.
Συνοπτική παρουσίασις τῶν κυριωτέρων φάσεων τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τό 1924 μέχρι σήμερον.
Ἐπιστολή π. Ἀμφιλοχίου, πρός τόν Αἰδεσιμολογιώτατον π. Θεόδωρον Ζήσην
Ἔλεγχος καί Ἀνατροπή... 18ον. ὁ Νεοημερολογιτισμός εἰσήχθη διά τόν Οἰκουμενισμόν καί πλέον ἐταυτίσθη μετ' αὐτοῦ.
Προετοιμασία διά τήν Θείαν Μετάληψιν (4ον).
Ἡ ἐν ἔτει 1878 Ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί τοῦ ἀπαραιτήτου τῆς προετοιμασίας διά τήν Θείαν Μετάληψιν.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
++ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΚΥΠΡΟΥ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011