ΤΕΥΧΟΣ 197
Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2011
ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
        ῾Ιερός Ναός ῾Αγίου Δημητρίου ᾽ΑχαρνῶνΜ. Παρασκευή: Στιγμιότυπα ἀπό τήν περιφοράν τοῦ Επιταφίθυ  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Δεῦτε λάβετε φῶς εκ τοῦ ἀνέστερου φωτός καί δοξάσατε Χριστόν τόν Ἀναστάντα έκ νεκρῶν!

Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτω θάνατον πατήσας
    καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι Ζωήν Χαρισάμενος!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΡΕΑ ΑΘΗΝΩΝ


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟΝ Ι. ΝΑΟΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
 


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011