ΤΕΥΧΟΣ 197
Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2011
ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ
(2008-2011) ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


Τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου, ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἐπραγμα­τοποιήθη πανηγυρικόν Συνοδικόν Συλλείτουργον εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς Μητροπόλως Βράντσεα εἰς Μοβιλίτσαν Ρουμανίας καί ἐν ταυτῶ ὁμοθυ­μαδόν, Ἱερά Σύνοδος, Κλῆρος, Μοναχικά Τάγματα καί πιστός Λαός, ἀνέπεμψαν θερμάς εὐχαριστίας διά τήν ὑψίστην εὐλογίαν τῆς ἐν τῶ ὀνόματί Του ἑνώσεως, δεηθέντες ἐν ταυτῶ ὅπως χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐπισκιάζη πάντοτε ἵνα ἑνότης καί διακήρυξις τῆς Ὁμολογίας τῆς Πίστεως εἴη καθαρά, ἰσχυρά καί ἀδιάκοπος πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου Ὀνόματος τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μετά τό πέρας τοῦ ἱεροσυνοδικοῦ Συλλειτούργου ἔλαβεν χώραν ὁ καθαγιασμός τῶν ὑδάτων, (ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), καί ἐπηκολούθησαν ἄτυπος πλήν σημαντική σύσκεψις καθ' ἥν ἀντηλλάγησαν ἀ­πόψεις καί πληροφορίαι, ἐνῶ καί θέματα ἐκ τῶν προηγουμένων Συνεδριάσεων τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου ἐπανελθόντα ἀνελύθησαν περαιτέρω καί ἐσχολιά­σθησαν.

 Ἰδιαιτέρως ἐτονίσθη τό γεγονός τῆς κατά τό 2008 ἑνώσεως, τό ὁποῖον κάθε ἄλλο παρά τῆς ἀνθρωπίνης πρωτοβουλίας ἔργον ἦτο καί συνεχίζεται. Ἐξαιρέτως τό ἐνδιαφέρον ἐστράφη τόσον εἰς τήν Καθαράν Ὁμολογίαν-Ἐκκλησιολογίαν, ὅσον καί εἰς τήν Ἀποστολικήν Διαδοχήν, τοῦ Σεβ/του Κηρύκου τονίσαντος ὅτι αἱ διαχρονικαί ἐπιθέσεις, σκευωρίαι κ.λπ. εἶναι τῶ ὄντι σατανικά σχέδια, κατά τῶν ἐπισκοπικῶν Χειροτονιῶν τόσον τοῦ 1935, ὅσον (καί πολύ περισσότερον) τοῦ 1948 καί μέχρι σήμερον καί μέχρι αὐτῆς τῆς ἀναγνωρίσεως καί ἐπικυρώσεως τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας. Ὅλαι αἱ κακοήθεις ἐπι­θέσεις κατ' αὐτῆς ἐντείνονται καί κορυφώνονται εἰς τάς ἡμέρας μας! Καί προ­σέθε­σεν, «εἶναι φυσικόν, διότι ἐνῶ ἀπό τό 1924 ἐπίστευον ὅτι ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλη­σία, (δηλαδή οἱ παραμείναντες εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν Κληρικοί καί Λαϊκοί), θά διελύοντο καί θά ἀπερροφῶντο ὑπό τῆς Σχισματοαιρέσεως τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Οἰκου­με­νισμοῦ, τό 1935 ὁ Θεός ὠκονόμησεν Ὀρθόδοξον Ἱεράν Σύνοδον καί πάλιν μετά ἀπό τήν διάλυσίν της, τό 1948 ὁ Θεός ὠκονόμησεν Ὀρθόδοξον Σύνοδον καί τό 2008 ἐνῶ μετήρχοντο τά πάντα καί ἐπερίμενον νά ἐκπέση καί ὁ τελευταῖος ἐναπομείνας Ἐπίσκοπος, καί πάλιν ὁ Θεός ΩΚΟΝΟΜΗΣΕΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΟΔΟΝ! Περιττόν νά ἀναφέρω ὅτι καί κατά τήν ὥραν ταύτην καθ' ἥν ὁμιλῶμεν οὐκ ἐπαύσαντο τά κατά τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς καί τῆς Ἐκκλησιολογίας δόλια καί Σατανικά σχέδια!

 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἠ τέλεσις του Ἁγιασμοῦ ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Στιγμιότυπον ἐκ τῶν ἐργασιῶν τῆς ᾽Ιερᾶς Συνόδου. Διακρίνονται ἐξ ἀριστερῶν οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖται Σεραφείμ, Γερόντιος, Κήρυκος, καί Παρθένιος μετά τῶν Αἰδ/των ῾Ιερέων Μιχαήλ, Νικολάου καί ᾽Αγαθοκλῆ καί ὁ Διάκονος Χαράλαμπος.

Εἰδικώτερον ἀνεφέρθη εἰς τήν μέ Α.Π. 3280/28.11.2007 Σατανικήν Ἐγκύκλιον τῶν Σχισματοαιρετικῶν Νικολαϊτῶν, τονίσας ὅτι δυστυχῶς, παρά τάς ἐν ἀγάπη ἐκκλή­σεις καί παρακλήσεις, οὗτοι δέν ἐννοοῦν νά ἔλθουν εἰς ἐπίγνωσιν, ἐνῶ συνεχίζουν νά προσφέρουν ἑαυτούς εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῶν σκοτεινῶν κέντρων τοῦ Νεοημερο­λο­γιτικοῦ καί Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ!...

Εἰς τά πλαίσια αὐτά τόσον ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅσον καί ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος δέον εἰς τό προσεχές μέλλον νά ἐπιληφθῆ καί ἀντιμετωπί­ση κατά Θεόν τήν σύγχρονον κατάστασιν καί πρό πάντων ἐπιληφθῆ καί παραλεί­ψεων καί ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν τοῦ παρελθόντος, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τήν ἀναφοράν των εἴτε εἰς τήν Ἀποστολικήν Διαδοχήν εἴτε καί εἰς τήν Ἐκκλησιολογίαν...».

 Εἰς τάς ἐκδηλώσεις αὐτάς παρέστησαν ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Βράντσεα κ. Γερόντιος, καί οἱ Μητροπολῖται: Τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας κ. Κήρυκος, τῆς Κυπρια­κῆς κ. Παρθένιος, τῆς Οὐκρανικῆς κ. Σεραφείμ, (τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Κένυα εὑρισκομένου εἰς ἀποστολήν εἰς Σίδνευ τῆς Αὐστραλίας καί τοῦ Σεβ/του Μπακάου κ. Κασσιανοῦ μή συμμετάσχοντος λόγω γήρατος), ἐπίσης συμμετεῖχον ὅλοι οἱ Κληρικοί τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, καί ἐκ Κύπρου οἱ π. Μιχαήλ καί Ἀγαθοκλῆς μετά τοῦ Διακόνου π. Χαραλάμπους καί περί τούς 25 Ὀρθοδόξους λαϊκούς ἐκ Κύπρου.


᾽Η ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ἀπανταχοῦ Γνησίας ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας.
Διακρίνονται οἰ Σεβ/τοι Μητροπολῖται εν μέσω Κληρικῶν καί Μοναχῶν.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011