ΤΕΥΧΟΣ 196
Ἰανουάριος -Φεβρουάριος 2011

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ
ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
κ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΩΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ» (26.2.2011 Π.Η.)

Ὡς ἤδη εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Ἐπιφάνιος παρανόμως καί ἀντικανονικῶς προέβη εἰς χειροτονίαν τοῦ ἀνεψιοῦ του Σεβαστιανοῦ Σταύρου ἵνα τόν καταστήση διάδοχόν του καί κληρονόμον ἁπάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν. Τοῦτο δέ ἐποίησεν καίτοι τό συγκεκριμένον πρόσωπον ἐκωλύετο ὑπό βαρυτάτου κωλύματος! Περαιτέρω, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ Κατηγορητηρίου καί ἐκ τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, οὗτος μετῆλθεν πᾶν μέσον καί κάθε κακοήθη τρόπον καί ἀφοῦ κατέλυσεν κάθε ἔννοιαν Κανονικῆς Τάξεως καί παρά πᾶσαν Ὀρθόδοξον ἀρχήν, προέκυψεν καί ὡς «Μητροπολίτης Κιτίου»!

Πέραν τῆς προαναφερθείσης σκοπιμότητος, ἕνεκα τῆς ὁποίας ἐπαναλαμβάνομεν, ὁ ἀποβιώσας θεῖος του Ἀρχιερεύς τόν ἀνέδειξεν εἰς ἱερομόναχον, οἱ δέ Νικολαΐται ἀδίστακτοι ἤδη ἀπό τό 2007 τόν ἀνέδειξαν καί εἰς «ἐπίσκοπον», μέ πολύ χείρονα τρόπον καί χείρονα σκοπιμότητα, ἤγουν, διά νά συμβάλη εἰς τήν κατά Νοέμβριον 2007 ἐσχάτην Προδοσίαν τῶν Νικολαϊτῶν, ἀλλά νά προκαλέση καί σχίσμα ἐν Κύπρω καί ἐν ταὐτῶ νά βλασφημήση κατά τῆς ἀποστολικῆς Διαδοχῆς τῶν ἐπισκόπων καί Πρεσβυτέρων τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, (Ἑλλάδος καί Κύπρου), μέσω δέ αὐτῆς νά βλασφημήση καί καταστήση κενόν λόγον καί τήν Ὁμολο­γίαν-Ἐκκλησιολογίαν τῆς ἁπανταχοῦ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας!

Τοῦτο ὅλον, καθ' ἡμᾶς, δέν ἐκίνησεν καί δέν ἐξελίχθη ἁπλῶς ἐκ τῶν ἐγκαθέτων τῶν ξένων κέντρων, καί δι' αὐτῶν καί τῆς ψευδοσυνόδου τῶν ἄκρως βλασφήμων καί αἱρετικῶν ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ Νικολάου, Παχωμίου καί τῶν λοιπῶν τῆς «σαθρᾶς συμ­μο­ρίας» των, ἀλλ' ὑπηγορεύθη καί ἐξελίχθη κατά τά σχέδια καί σκοπόν τοῦ Παπικοῦ-Οἰ­κουμενιστικοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, κατόπιν τοῦ γεγονότος ὅτι μετά τήν τελικήν πτῶσιν καί συντριβήν τῆς ὡς ἄνω σχισματοαιρετικῆς ὁμάδος, καί ὅλων τῶν ἐπιόρκων, βλα­σφήμων καί ἐκκλησιομάχων πρώην ἐπισκόπων μας (κατά τό 1995, 2005 καί ἐξαιρετικῶς τό 2007), παρέμεινον Ὀρθόδοξοι ΕΙΣ ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ καί ἐλάχιστοι Κληρικοί, οἱ ὁποῖοι, χάριτι Χριστοῦ, διετήρησαν τήν Ἀποστολικήν των Διαδοχήν καί τήν Ὁμολογίαν-Ἐκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Διά νά προλά­βουν, λοιπόν, καί ἁλώσουν καί τήν Αὐτοκέφαλον Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, ἀδίστακτοι οἱ Νικόλαος, Παχώμιος, κ.λπ. μετά τῶν ἐγκαθέτων των, εἰσεπήδησαν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου καί παρανόμως, ἀντικανονικῶς καί ἀντορθο­δό­ξως καί παρά τό σοβαρόν κώλυμα τοῦ κατηγορουμένου καί κυριολεκτικῶς ἐν μέσω μάχης καί αἱμάτων, τόν «ἐχειροτόνησαν» εἰς «Ἐπίσκοπον Τριμυθοῦντος» καί κατόπιν «Κιτίου»!!!

Ὡς προκύπτει ἐκ τῆς μέ Α.Π. 532/28.11.2009 (π.ἡ.) ἀποφάσεως τοῦ Ἀνω­τά­του Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, ὁ ἐν λόγω ὡς ἀντιποιούμενος τόν «Μητρο­πολίτην» καί συλλήβδην δι' ὅσα τόν ἐβάρυνον προεβλέπετο νά συνεκδικασθῆ ἡ ὑπόθεσίς του ὑπό τοῦ ἐν λόγω Ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, πλήν κατόπιν ἐπεμβά­σεως τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου τῆς ἐν Κύπρω Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὗτος ἐξηρέθη, προκειμένου νά ἐκδικασθῆ ἡ ὑπόθεσίς του ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὅπερ ἐγένετο ὁμοφώνως ἀποδεκτόν. (Ὅρα εἰς «Ο.Π.» Α.Τ. 192 Μαρτίου-Ἀπριλίου 2008 σελ. 133 παράγρ. Α΄).

Κατόπιν, ὅλων τούτων κατά τήν 26.11.2010, ἡ ἐν Κύπρω, συνελθοῦσα Πανορθόδοξος Σύνοδος, ἀπεφάσισεν ὅπως ὁ Κανονικός οἰκεῖος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Παρθένιος κινήση τήν Κανονικήν διαδικασίαν πρός ἀντιμετώπισίν του, μεθ' ὅ, κατά τήν ἰδίαν ἡμερομηνίαν, ὁ Σεβ/τος κ. Παρθένιος, ἀπέστειλεν εἰς τόν κατηγορούμενον τήν μέ Α.Π. 575 Κλῆσιν μετά τοῦ Κατηγορητηρίου. («Ο.Π.» Α.Τ. 195 Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010 (π.ἡ.) σελ. 314-319).

Ἀφοῦ ὡλοκληρώθη ἡ Κανονική Διαδικασία τῆς τριττῆς κλητεύσεώς του καί δέν ἐνεφανίσθη ἤ ἄλλως πως δέν ἀπελογήθη, τά κατά τῆς Ἐκκλησίας ἀδικήματά του ἀντιμετωπίζονται ἐρήμην αὐτοῦ ὑπό τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, τό ὁποῖον συνεδρίασεν καί ἀπεφάσισεν τήν 18ην Φεβρουαρίου εἰς τήν Λεμεσόν τῆς Κύπρου.

Διά τήν ἱστορίαν κατ' ἀρχάς παρατίθεται ἡ ὑπ' ἀριθμ. 576/26.11.2010, ἀπόφασις περί συγκροτήσεως τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.

 

«ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
 
ΕΔΡΑ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 194 00 Τ.Θ. 54
ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210.6020176

 

                 Α.Π. 576                                                               26 Νοεμβρίου 2010 (π.ἡ.)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ὑπ' ἀριθμ. 576/2010

Θέμα: Συγκρότησις Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, κατά τοῦ τέως κληρικοῦ τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Πατρώων Παραδόσεων κ. Σεβαστιανοῦ Σταύρου, φερομένου ὡς Μητροπολίτου Κιτίου.

Κοινοποίησις: κ. Σεβαστιανόν Σταύρου, Ἀβδελλερό Λάρνακος.

Ἡ Ἱερά Πανορθόδοξος Σύνοδος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατά τήν συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 26ης Νοεμβρίου 2010 (ἐ.ἡμ.), εἰς τό ἐν Στρογγύλη Κορωπίου ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας, συγκληθεῖσα ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου, παρόντων τῶν μελῶν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολιτῶν Μολδαβίας κ. Γεροντίου, Κένυα κ. Ματθαίου καί Κιτίου κ. Παρθενίου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κιέβου κ. Σεραφείμ ἐκπροσωπουμένου ὑπό τοῦ ἱερέως Ἀνδρέου Sidniev καί τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Μπακάου (Ρουμανίας) κ. Κασσιανοῦ, ἐκπροσωπουμένου ὑπό τοῦ Πρωθιερέως Νικολάου Sova, ἐπελήφθη τοῦ θέματος τῶν κατά τῆς Ἐκκλησίας ἐγκλημάτων τοῦ κ. Σεβαστιανοῦ Σταύρου, τέως κληρικοῦ τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Πατρώων Παραδόσεων, φερομένου ὡς «Μητροπολίτου Κιτίου», τῶν ἀναφερομένων εἰς τήν ἀριθμ. 575/2010 κλήτευσιν αὐτοῦ, ὡς καί τῆς προσφυγῆς αὐτοῦ εἰς Πολιτικά Δικαστήρια τῆς Ἑλλάδος, κατά κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κολαζομένης ὑπό τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων Θ΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ΙΔ΄ τῆς ἐν Καρθαγένη καί ΡΙΕ΄ τῆς ἰδίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, προκειμένου νά δικάση τόν ἐν λόγω κληρικόν, συγκροτεῖ τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον ὡς ἀκολούθως:

Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Κήρυκος καί Μέλη οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Κένυα κ. Ματθαῖος καί Κιτίου κ. Παρθένιος.

 

Ἡ Ἱερά Σύνοδος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ, Πρόεδρος
Τ.Σ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
† Ὁ Μολδαβίας ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ,
† Ὁ Κένυα ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  Ὁ Κιτίου ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
Ἱερεύς Ἀνδρέας Sidniev
ἐκπρόσωπος τοῦ † Κιέβου ΣΕΡΑΦΕΙΜ)
Ἱερεύς Νικόλαος Sova
(ἐκπρόσωπος τοῦ † Μπακάου ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ)

 

«ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 
Ὑπόθεσις ὑπ' ἀριθμόν: 1
Μεταξύ:
Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Παρθενίου, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΟΣ
 ΚΑΙ
  κ. Σεβαστιανοῦ Σταύρου
τοῦ φερομένου ὡς «Μητροπολίτου Κιτίου», ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
 
Ἐν Λεμεσῶ τῆ 18η Φεβρουαρίου 2011 (Ε.Η.)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣ

 Τό ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ, τό ὁρισθέν μέ τήν ὑπ' Ἀριθμ. Πρωτ. 576/26.11.2010 ἀπόφασιν τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συγκροτούμενον ἐκ τῶν: α) Σεβ/του Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, ὡς Προέδρου, β) Σεβ/του ἐπισκόπου Βράντσεα Ρουμανίας Γεροντίου, καί γ) Σεβ/του Μητροπολίτου Κένυα Ματθαίου, ὡς Μελῶν, μετά τήν προηγηθεῖσαν τριττήν κλήτευσιν τοῦ κατηγορουμένου, (Α΄ Κλῆσις Α.Π. 575 καί ἀριθμ. ἐπιδοτηρίου 1139/14.12.2010, Β΄ Κλῆσις Α.Π. 15/22.12.2010 καί ἀριθμ. ἐπιδοτηρίου 1168/6.1.2011, καί Γ΄ Κλῆσις Α.Π. 16/23.1.2011 καί ἀριθμ. ἐπιδοτηρίου 1191/7.2.2011), ΣΥΝΕΛΘΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ σήμερον τήν 18ην Φεβρουαρίου, Ε.Η., ἡμέραν Πέμπτην (κατά τό Ν.Η. 3 Μαρτίου), εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς ὁσίας Ξένης, εἰς ὁδόν ὁσίας Ξένης 1, Μέσα Γειτονιᾶς Λεμεσοῦ, καί ἀναμείναν τήν προσέλευσιν τοῦ κατηγορουμένου μέχρι καί τήν 10.30 π.μ. καί μή προσελθόντος, δικάζει αὐτόν κατά τό κατηγορητήριον (Α.Π. 575/26.11. 2010) ἐρήμην, ἤτοι:

 

Α΄ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ-
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ
Β΄ ΔΙΑ ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΦΟΡΩΝΤΟΣ ΕΥΘΕΩΣ ΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΗΓΟΥΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΥΤΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟ­ΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΔΥΟ).

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Κρίνεται ἔνοχος ὁ κατηγορούμενος ἐπί ἐσχάτη προδοσία τῆς Πίστεως, παραβάσει καί καταλύσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων ΞΒ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ΙΘ΄ τῆς ἐν Σαρδικῆ Συνόδου, διότι προσέβαλε διά συγκεκριμένων καί αὐταποδείκτων πράξεων τήν τε Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν καί τήν ἀνόθευτον Ἀποστολικήν Διαδοχήν. ἐπί τοῦ θέματος τούτου τό Δικαστήριον ἀνέγνωσεν καί ἔλαβεν ὑπ' ὄψιν τήν γνωμάτευσιν τοῦ εἰδικοῦ ἐπί τῶν ἐκκλησιολογικῶν θεμάτων θεολόγου Καθηγητοῦ κ. Ἐλευθερίου Γκουτζίδη, τήν ὁποίαν κατέθεσεν ὁ καταγγέλλων, ἤτοι ὁ κανονικός Μητροπολίτης Κιτίου καί πάσης Κύπρου κ. Παρθένιος (αὕτη κατατίθεται εἰς τόν φάκελλον τοῦ Δικαστηρίου). Τοῦτο τεκμαίρεται πέραν τῶν ἄλλων, τά ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τήν γνωμάτευσιν καί τῶν ἄλλων σχετικῶν δημοσιευμάτων τά ὁποῖα ὑπάρχουν ἐν τῶ φακέλλω, καί ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι τήν 28ην Νοεμβρίου 2007, ὑπέγραψεν τήν ὑπ' ἀριθμόν Πρωτ. 3280 ἐγκύκλιον τῆς ἐν Ἑλλάδι σχισματοαιρετικῆς καί βλασφήμου «ἐπισκοπικῆς» ὁμάδος τοῦ παρανόμου «Ἀρχιεπισκόπου» Ἀθηνῶν Νικολάου. Μέ αὐτήν τήν ἐγκύκλιον προσέβαλεν μετά τῶν λοιπῶν συνυπογραψάντων δημοσίως καί «γυμνῆ τῆ κεφαλῆ» καί ἐβλασφήμησεν κατά τῆς ἀποστολικῆς του Διαδοχῆς, ἀφοῦ ἐψεύσθη «Συνοδικῶς» καί κατ' ἐπανάληψιν κατά τοῦ ἁγίου Πνεύματος, οὕτω δέ διέκοψεν καί δι' ἑαυτόν τήν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ του ΔΙΑΔΟΧΗΝ καί προσέβαλεν τήν ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν παρά ταῦτα ἀντιποιεῖται. Τό Δικαστήριον ἀποδέχεται τό κατηγορητήριον συμφώνως τῶ ὁποίω ἡ ὡς ἄνω ἐγκύκλιος ἐγράφη ἐντέχνως ἀπό πρόσωπα πού σκοπόν εἶχον νά μετουσιώσουν τήν συγχωρητικήν εὐχήν τοῦ ἔτους 1971 εἰς «ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΝ ὡς ἐπί ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ» καί μέ τόν ἀπώτερο πάντοτε στόχον τήν ἐξάρτησιν καί ἔνταξιν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τό ἅρμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Διά τῆς ὡς ἄνω ἐγκυκλίου ὁ κατηγορούμενος ἐδέχθη κατ' οὐσίαν ὅτι, ὁ ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος ὅταν τό 1948 ἐχειροτόνησεν τόν Ἐπίσκοπον Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνα, δέν ἐχειροτόνησε μέ τήν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅπερ πάλιν σημαίνει ὅτι μέχρι τό 1971 δέν ὑπῆρχε Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε ἡ γνησία καί ἀνόθευτος Ἀποστολική Διαδοχή καί ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. ἦτο ἕνα ἄχαρο παλαιοημερολογιτικό σχῆμα. Ἡ ὑπογραφή τοῦ κατηγορουμένου εἰς τήν ἐν λόγω ἐγκύκλιον συνιστᾶ τήν ἐκ μέρους του βλασφημίαν κατά τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἡ θέσις τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί τοῦ θέματος τούτου εἶναι ὅτι ἡ ἐξ ἀνάγκης ὑφ' ἑνός χειροτονία τοῦ 1948 ἐγένετο καθ' ὑπέρβασιν καί οὐχί κατά παράβασιν τοῦ σχετικοῦ ἱεροῦ Κανόνος, καί ἑπομένως ἡ χειροτονία ἦτο ἀπ' ἀρχῆς πλήρης καί τελεία καί οὐδεμίας ἔχρηζε συμπληρώσεως.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Κρίνεται ἔνοχος ὁ κατηγορούμενος, διότι κατά παράβασιν τῶν Θείων καί ἱερῶν Κανόνων Ι΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ΣΤ΄ τῆς ἐν Ἀντιοχεία καί Θ΄ τῆς ἐν Καρθαγένη Συνόδων, παρά τό γεγονός ὅτι ἐγνώριζε τήν ὑπ' ἀριθμ. 532/28 Νοεμβρίου 2009 ἀπόφασιν προηγουμένου ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, ἀντίγραφον τῆς ὁποίας ὁ καταγγέλων κατέθεσεν ἐνώπιόν μας καί τό γεγονός ὅτι ὁ κατηγορούμενος ἐξακολουθεῖ νά παραμένη εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά τῶν καθαιρεθέντων πρώην ἐπισκόπων Νικολάου, Παχωμίου, Παντελεήμονος, Ἰγνατίου καί τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς.

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΗΤΟΙ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ
ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ)
 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενους κρίνεται ἔνοχος, διότι ἐκ τοῦ μαρτυρικοῦ ὑλικοῦ, καί τῶν κατατεθέντων τεκμηρίων, διαφαίνεται ὅτι κατεπάτησεν καί κατέλυσεν τούς ἱερούς Κανόνας ΛΔ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Θ΄ τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν τήν χειροτονίαν εἰς πρόσωπα, τά ὁποῖα δέν εἶναι ἀνεπίληπτα. Ἐν προκειμένω, ὁ κατηγορούμενος ὑποπεσών εἴς τι ἐκ τῶν κωλυτικῶν τῆς ἱερωσύνης ἁμαρτημάτων καί ἐξομολογηθείς, ἔλαβεν τό προβλεπόμενον ἐπιτίμιον πρός μετάνοιαν καί καθαρισμόν, πλήν ὅμως ὅτε ἤδη ἔζη ὁ θεῖος του, προηγούμενος Μητροπολίτης Κιτίου ἐπιφάνιος, διενοήθη ὅτι θά καθίστατο κληρονόμος τῆς τε Μητροπόλεως καί ὅλης τῆς περιουσίας αὐτῆς, ἐάν προήγετο εἰς Κληρικόν! Ὡς ἐκ τούτου ὅταν ὁ πνευματικός του Πατήρ ἠρνήθη νά τοῦ δώση συμμαρτυρίαν πρός χειροτονίαν του, τότε ἀνεζητήθη ἄλλος πνευματικός, παρά τοῦ ὁποίου ἀπέσπασεν τήν ψευδῆ μαρτυρίαν μέ εὐθύνην τοῦ θείου του ἐπισκόπου καί οὕτως ἐχειροτονήθη εἰς Ἱερομόναχον.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν-κατάλυσιν τῶν ἱερῶν Κανόνων ΚΒ΄ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς, ΛΕ΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς, τοῦ Β΄ τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς καί τοῦ ΚΔ΄ τῆς ἐν Ἀντιοχεία, καταχρασθείς τήν κατάστασιν τοῦ Γέροντος θείου του, Ἐπισκόπου Ἐπιφανίου, ἀπέσπασεν ὑπογραφάς του εἰς ἔγγραφά τινα, προκειμένου μετά τόν θάνατόν του νά τά χρησιμοποιήση διά νά καταστῆ ὁ ἴδιος διαχειριστής καί κληρονόμος. Τοιαῦτα ἔγγραφα εἶναι: Ὁ διορισμός τοῦ ἰδίου ὡς δῆθεν «πνευματικοῦ καί διοικητικοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως», τῆς δέ κατά σάρκα ἀδελφῆς του Μοναχῆς Συγκλητικῆς ὡς δῆθεν «οἰκονόμου τῆς ἰδίας Μονῆς», ἅτινα εἶναι ἀπολύτως σκόπιμα καί ἀπολύτως ἀσυμβίβαστα πρός τήν ἐκκλησιαστικήν καί τήν Κανονικήν Τάξιν καί μόνον σύμφωνα πρός τόν σκοπόν τοῦ νά οἰκειοποιηθῆ τά περιουσιακά στοιχεῖα τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως. Σχετικά ἔγγραφα καί προφορικάς μαρτυρίας καταγράφεται ὅτι ἐδόθησαν εἰς τήν ἀπόφασιν τοῦ ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λάρνακος εἰς τήν πολιτικήν ἀγωγήν ὑπ' ἀριθμόν 3395/2006. Ἀντίγραφον τῆς ἐν λόγω ἀποφάσεως κατατίθεται ὡς τεκμήριον ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ὁ κατηγορούμενος μέ βάσιν τό ἐνώπιόν μας μαρτυρικόν ὑλικόν, κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν-κατάλυσιν πρωτίστως τοῦ Η΄ Κανόνος τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὡς καί τῶν συναφῶν ΛΕ΄ Ἀποστολικῆς, Β΄ τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς, Κ΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς καί ἄλλων, ἐπεκοινώνησεν καί συνειργάσθη λάθρα τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μετά δεδηλωμένων ὡς ἐπιβούλων κατά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου προσώπων, τά ὁποῖα ἤδη κατά τάς προηγουμένας δεκαετίας, ὡς ἐγκάθετα τῶν ξένων Κέντρων ἐλεηλάτησαν τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Διά τῶν τοιούτων ἐνεργειῶν των κατέστησαν ὁλόκληρον τήν ὁμάδα τῶν ἤδη καθηρημένων Νικολάου-Παχωμίου, πειθήνιον ὄργανόν των, μέ ἀποτέλεσμα τήν εἰσπήδησιν τούτων καί εἰς τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου καί τήν «χειροτονίαν» τοῦ κατηγορουμένου ἐκτός τοῦ κλίματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἤτοι εἰς τάς Ἀθήνας (25.1.2007) μετά ἀπό σπασμωδικάς ἐνεργείας καί ἐμπόδια, τά ὁποῖα συνήντησαν.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι, κατά τήν 21 Νοεμβρίου 2006 καί ὥραν 4.30 πρωινήν ἀκολουθούμενος ἀπό ὁμάδα συγγενῶν του, διέρρηξεν τάς θύρας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως εἰς Ἀβδελερόν Λάρνακος καί παρά πᾶσαν Νόμιμον καί Κανονικήν Τάξιν τήν ἔθεσεν ὑπό τήν κατοχήν του. Ἐπ' αὐτοῦ ἤδη τήν 28ην Ἰανουαρίου 2011, ἐξεδόθη εἰς τήν πολιτικήν ἀγωγήν ὑπ' ἀριθμ. 3395/2006, Δικαστική ἀπόφασις τοῦ ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λάρνακος, διά τῆς ὁποίας ὁρίζεται, ὅπως οὗτος καί αἱ συνοδοί αὐτοῦ Μοναχαί, ἐντός 45 ἡμερῶν ἐξέλθουν καί ἀπομακρυνθοῦν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐνῶ ἐκ τῆς ἐν λόγω Δικαστικῆς διαδικασίας ὁ Κατηγορούμενος προέκυψεν ψευδόμενος καί ἀντιφάσκων πρός ἑαυτόν, ὅπως καί τά ὑπ' αὐτόν πρόσωπα-μάρτυρες!

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῆς ἐνάτης ἐντολῆς τοῦ Δεκαλόγου (ἐξόδου Κ΄, 16), τῆς Νεαρᾶς τοῦ Ἰουστιανιανοῦ 123 καί τοῦ Λέοντος 76 (Πηδάλιον σελ. 102) κατέθεσε ψευδῶς καί σκοπίμως εἰς τά Πολιτικά Δικαστήρια τῆς Κύπρου εἰς τό πλαίσιον ἐκδικάσεως τῆς πολιτικῆς ἀγωγῆς ὑπ' ἀριθμόν 3395/2006 τοῦ ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λάρνακος, ὅτι οὐδέποτε ὑπῆρξε ἡγουμένη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως. Ὁ ἰσχυρισμός οὗτος, ἀπεδείχθη ψευδής καθότι ἡ Ἡγουμένη Μαρκέλλα εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐκδικάσεως τῆς ἐν λόγω ὑποθέσεως κατέθεσε δύο πιστοποιημένης γνησιότητος χειροτονητήρια ἔγγραφα, τά ὁποῖα ἀφεώρων εἰς τήν ὁσιομάρτυρα ἡγου­μένην Ἀγαθονίκην καί εἰς τήν ἰδίαν.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῶν ἱερῶν Κανόνων Η΄ τῆς Γ΄ καί ΛΔ΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὅταν ἀπέτυχε νά ἐξεύρη κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι νά συγκατατίθεντο εἰς τό νά γίνουν συνένοχοι καί συνεργάται εἰς τά σχέδιά του, διότι πλήν τοῦ Πρωθιερέως Γρηγορίου Τάκη οἱ ὑπόλοιποι Κληρικοί δέν συνεπορεύοντο μετ' αὐτοῦ, ἐπεστράτευσε δύο ἀγνώστους Ρώσσους κληρικούς διά νά συνυπογράφουν τάς ἐπιστολάς του καί νά ἀποφαίνωνται διά ζητήματα τά ὁποῖα ἀφεώρων εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου. Πρόκειται διά τήν ἐπιστολήν του μέ ἡμερομηνίαν 4 Σεπτεμβρίου 2005 μέ τήν ὁποία προσεπάθησεν ἐν γνώσει του νά παραπλανήση τούς ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παραπέμποντάς τους εἰς τό Καταστατικόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τοῦ 1914, τό ὁποῖον δέν εἶναι ἐφαρμόσιμον εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου, ἡ ὁποία ἔχει τό ἰδικόν της Καταστατικό, σύμφωνα μέ τάς Γεωγραφικάς καί πληθυσμιακάς της ἰδιαιτερότητας.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῶν ἱερῶν Κανόνων ΚΘ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Β΄ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μόλις κατά τήν πρό τῆς «χειροτονίας» του περίοδον, ἐν γνώσει του, πρόσωπα τοῦ συγγενικοῦ του περιβάλ­λοντος, ἐχάρισαν ἱκανόν χρηματικόν ποσόν οὐσιαστικῶς διά νά τόν χειροτονήσουν, μέ ἐμφανῆ δέ πρόφασιν τήν δῆθεν εἰσφοράν διά τό περιοδικόν «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟ­ΔΟΞΩΝ». Κατόπιν καί τούτου ἡ ἐν ἑλλάδι βλάσφημος ἐπισκοπική ὁμάς του Νικολάου, προέβη εἰς τήν χειροτονίαν του (25.1.2007) ἐν Ἑλλάδι! Ταῦτα ἀπροκαλύπτως, ὅπως προεσημειώθη, ἐκινήθησαν ὑπό τό πρόσχημα τῶν φιλανθρωπικῶν δωρεῶν, οὐσία ὅμως τόν δεκασμόν (=δωροδοκίαν, διαφθοράν συνειδήσεων) τοῦ Καϊαφικοῦ ἐν Ἑλλάδι συνεδρίου καί ἴσως καί ἄλλων πολλῶν. Ὅθεν ὁ κατηγορούμενος ὑπέπεσεν ἐμμέσως καί εἰς τό τῆς Σιμωνίας ἁμάρτημα, ὅπερ θεωρεῖται μεῖζον τῆς αἱρέσεως καί ὡς «δυσσέβημα πάνδεινον», καί κατά τόν ἅγιον Ἰσίδωρον τόν Πηλουσιώτην: «Πᾶς οὖν, ὅστις ἱερωσύνην ἐκπρίεται, Καϊάφας χριστοκτόνος εὑρίσκεται...» (Πηδάλιον, σελ. 31).

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῶν ἱερῶν Κανόνων ΗΘ΄ τῆς ἐν Καρθαγένη Συνόδου καί τοῦ Ζ΄ τοῦ ἁγίου Θεοφίλου, τήν 25η Ἰανουαρίου ἐ.ἡ. τοῦ ἔτους 2007, ὡς προκύπτει ἀπό τά ἐν τῶ φακέλλω κατατεθέντα στοιχεῖα καί ἰδιαιτέρως ἐκ τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως ἐπί τῆς ποινικῆς ὑποθέσεως ὑπ' ἀριθμόν 20724/2007 τοῦ ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λεμεσοῦ (ἀντίγραφον τῆς ὁποίας κατετέθη ἐνώπιόν μας), ἐν ἀγνοία τοῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου μετέβη εἰς Ἀθήνας διά νά χειροτονηθῆ εἰς ἐπίσκοπον, καταπατώντας τόν καταστατικόν χάρτην τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος προνοεῖ ἐκλογή τῶν ἐπισκόπων της ἀπό τόν Κλῆρον καί τόν λαόν της. Συγκεκριμένα, ὑπό τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ καταστατικοῦ, προβλέπονται τά ἑξῆς: «Διά τήν ἐκλογήν Μητροπολίτου συνέρχεται ἐκλογική συνέλευσις εἰς προκαθω­ρισμένον τόπον, τελουμένη ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν, ἐπισκόπων, Χωρεπισκόπων ἐάν ὑπάρχωσι καί τῶν ἡγουμένων τῆς Μητροπόλεως Μονῶν, δύο βαθμούχων κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως δι' `ῆν ἡ ἐκλογή γίνεται καί αἱρετῶν ἀντιπροσώπων, ὦν τό 1/3 ἐκ τοῦ ἐνοριακοῦ κλήρου. Οἱ ἀντιπρόσωποι οὖτοι δέον νά ὧσιν  Ἕλληνες Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι καί κάτοικοι τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου ἡλικίας ἄνω τῶν 25 ἐτῶν, ἐγκεκριμμένοι δυνάμει ἐγκυκλίου, ἀπολυομένης ἐπί τούτω ὑπό τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἤ τοῦ πρώτου τῆ τάξει Μητροπολίτου, ὑπό ἑλλήνων Γνησίων Ὀρθοδόξων ἡλικίας ἄνω τῶν 21 ἐτῶν, βάσει ἐκλογικοῦ καταλόγου ψηφοφόρων κεκυρωμένου ὑπό τοῦ ἐπισκόπου. Ἐκλέγονται δέ οὖτοι κατά πόλιν καί χωρίον, εἰς ὡρισμένην ἡμέραν, τόπον καί ἀριθμόν ὅν ἤθελεν ὁρίσει ὁ Μητροπολίτης μή ὑπάρχοντος ἀρχιεπισκόπου». Πρός ταῦτα, καί τό ἄρθρον 27 τοῦ καταστατικοῦ, προβλέπει ὅτι «Χηρευούσης Μητροπόλεως, γίνεται πρῶτον ἐκλογή Μητροπολίτου, ἵνα οὖτος ἐνεργήσει τά τῆς ἐκλογῆς ἐπισκόπου». Ἐν προκειμένω, ὁ κατηγορούμενος, ἐνήργησεν ἀντιθέτως πρός τήν ὡς ἄνω πρόνοιαν τοῦ Καταστατικοῦ, καί ἐμφανιζόμενος ὡς «ἐπίσκοπος», ἐκκίνησεν ἐνεργείας διά τήν ἐκλογήν τοῦ ἰδίου ὡς «Μητροπολίτου», παρακάμπτοντας τάς νομίμους διαδικασίας, τόν Κλῆρον καί τόν λαόν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀφοῦ ἐγνώριζεν ὅτι δέν ὑπῆρχε καμμιά πιθανότητα ἐκλογῆς του, λόγω τοῦ ὅτι ὁ λαός εἶχεν γνῶσιν ὅτι εἶναι ἀνάξιος τῆς ἱερωσύνης. Τό μυστικόν τῆς χειροτονίας του διέρρευσεν τήν 10ην νυκτερινήν ὥραν τῆς 23ης Ἰανουαρίου τοῦ 2007, ἀπό Κληρικόν εἰς Ἀθήνας, ὅστις ἐπληροφόρησε λαϊκόν μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου, τό ὁποῖον μέ τήν σειράν του ἐπεκοινώνησεν ἀμέσως τηλεφωνικῶς μέ Κυπρίους ἐνημερώνοντας τόσο τόν Κλῆρον ὅσον καί τόν λαόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὅτι ἐντός 36 ὡρῶν θά ἐχειροτονεῖτο ὁ κατηγορούμενος εἰς ἐπίσκοπον. Μετέβη ἀμέσως ἀντιπροσωπεία εἰς τήν Ἑλλάδα διά νά διαμαρτυρηθῆ καί νά ἐνημερώση τούς ἀρχιερεῖς διά τήν ἀναξιότητά του. Ἡ ἀντιπροσωπεία πρόφθασε νά μεταβῆ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς ἁγίας Τριάδος Ἡλιουπόλεως εἰς Ἀθήνας ὅπου ἐπρογραμματίσθη νά τελεσθῆ ἡ μυστική καί παράνομος χειροτονία του. Τά μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας ἀνύψωσαν πινακίδας μέ τήν ἐπιγραφήν «ΑΝΑΞΙΟΣ». Δέχθηκαν ἐπίθεσιν ἀπό συγγενεῖς του, ἀκολούθησαν αἱματηρά ἐπεισόδια μέ σοβαρούς τραυματισμούς καί ἐπέμβασιν τῆς ἀστυνομίας. Τό δάπεδον τοῦ Ναοῦ ἔγινε κατακόκκινον ἀπό τό αἷμα τῶν τραυματιῶν. Παρ' ὅλα ταῦτα οἱ διαμαρτυρόμενοι μέ ἰδικάς του ὑποδείξεις δέν ἔγιναν δεκτοί πρός ἀκρόασιν καί παρ’ ὅτι κρατοῦσαν γραπτάς καί ἐνυπόγραφους καταγγελίας ἐναντίον του, συνεχίστηκε ἡ παρανόμος χειροτονία του ἐπί τῶν αἱμάτων. Ἡ παράνομος χειροτονία του ἐπροχώρει συγχρόνως μέ τά οὐρλιαχτά μιᾶς ἄγνωστης δαιμονισμένης γυναίκας, ἡ ὁποία μετά ἀπό ἀρκετήν ὥρα φασαρίας, ἐκλώτσησεν τήν πόρτα τοῦ Ναοῦ ὑβρίζοντας τόν Χριστό καί τήν Παναγία.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῶν ἱερῶν Κανόνων ΙΗ΄ τῆς Δ΄ καί τοῦ ΣΤ΄ τῆς ἐν Σαρδικῆ Συνόδου, ὅταν ὁ δικηγόρος τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως ὑπέδειξεν εἰς τόν κατηγορούμενον ἐπ' ἀκροατηρίω εἰς τό Δικαστήριον εἰς τό πλαίσιον τῆς πολιτικῆς ἀγωγῆς ὑπ' ἀριθμόν 3395/2006 τοῦ ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λάρνακος, ὅτι ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος χωρίς τήν ψῆφον τοῦ λαοῦ, ἀπήντησεν ὅτι ἡ ἐπισκοπή Τριμυθοῦντος δέν ἔχει ποίμνιον διά νά ψηφίση καί ὅτι ἀργότερα ἔγιναν ἐκλογές καί ἀνεδείχθη «Μητροπολίτης Κιτίου». Πράγματι ἡ Μητρόπολις Τριμυθοῦντος δέν εἶναι ἐν ἐνεργεία Μητρόπολις τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου καί δέν ἔχει καθόλου ποίμνιο. ἡ «χειροτονία» του εἰς ἐπισκοπήν εἰς τήν ὁποίαν δέν διαμένουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου, μόνο ὑστεροβουλία, πονηρία καί δόλο μποροῦσε νά κρύβη. Μέ τόν τρόπον αὐτόν προσεπάθησε νά παρακάμψη τό ἐμπόδιον τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί ἀφοῦ ἐθεώρησεν ὅτι κατέστη νόμιμα «ἐπίσκοπος», προκήρυξεν δῆθεν ἐκλογάς, ἐτέθη ὑποψήφιος μαζί μέ τόν συνένοχόν του καί αὐτοαποκαλούμενον «ἀμαθοῦντος» Λάζαρον, καί διενήργησεν τάς δῆθεν ἐκλογάς μέ τούς ὀλιγοστούς του συγγενεῖς καί φίλα προσκειμένους πρός αὐτόν, χωρίς νά λάβη μέρος ἡ πλειονότης τοῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου. Ἡ ἐνέργειά του αὐτή ἀποσκοποῦσε εἰς τό νά δώση κῦρος καί νομιμότητα εἰς τάς παρανομίας του.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῶν ἱερῶν Κανόνων ΣΤ΄ τῆς Β΄ καί ΛΔ΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἐνῶ ὁ Κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου δέν ἀνεγνώρισεν τήν χειροτονίαν του, προχώρησε μετά τῶν ἐν Ἑλλάδι συνενόχων του εἰς ψευδοκαθαιρέσεις κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν νά συμπράξουν εἰς τάς ἀνόμους ἐνέργειάς του. Ἐπειδή ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Παρθένιος ἐζήτησεν ὅπως τό Συνοδικόν Δικαστήριόν μας λάβη ὑπ' ὄψιν του, ἐπιληφθῆ καί ἀποφανθῆ καί περί τῶν ὑπ' αὐτοῦ ὡς ψευδεπισκόπου χειροτονιῶν τῶν κατά σάρκαν ἀδελφῶν του: α) Σταύρου Σταυρίδη, β) ἀνδρέα Σταυρίδη καί γ) τοῦ ἀδελφότεκνού του Νικολάου Σιήκκη, τό Δικαστήριόν μας θεωρεῖ ταύτας πάντη ἀκύρους ὡς ὑπό σχισματοαιρετικοῦ τελεσθείσας.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΚΑΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῆς ἐνάτης ἐντολῆς τοῦ Δεκαλόγου (ἐξόδου Κ΄, 16) καί καταπάτησιν κάθε ἠθικῆς τάξεως καί ἀρχῆς, ἀλλά καί ἐνάντια πρός κάθε Κανονικήν καί Ὀρθόδοξον ἐκκλησιαστικήν δεοντολογίαν, προέβη εἰς σειράν ἱεροσύλων πράξεων, ἤτοι «ψευδοκαθαιρέσεων» κατά ὀρθοδόξων Κληρικῶν, ἤτοι τῶν ἱερέων π. Μιχαήλ Ἰωάννου καί π. Κυριακοῦ Ζήνωνος, διότι δέν συνέπραξαν εἰς τάς ἱεροσύλους μεθοδεύσεις καί πράξεις του, καί διότι καί μέ μόνην τήν σταθεράν ἐμμονήν των εἰς τήν Κανονικήν Τάξιν, τήν ὁμολογίαν καί τά θέσμια τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, κατήλεγξαν τήν σχισματοαίρεσίν του, ἡ ὁποία ἀπετέλεσεν προέκτασιν τῆς ἰδίας ἀκριβῶς σχισματοαιρέσεως τοῦ Καϊαφικοῦ Συνεδρίου τῶν ἐν ἑλλάδι ἤδη καθηρημένων πρώην ἐπισκόπων Νικολάου-Παχωμίου κ.λπ. Αὐτούς τούς Κανονικούς Ὀρθοδόξους καί ἀνεπιλήπτους Κληρικούς, ὁ κατηγορούμενος διενοήθη νά «καθαι­ρέση», καίτοι ψευδεπίσκοπος καί ΑΝΑΞΙΟΣ ρασοφόρος, τόν ὁποῖον ἐξωθοῦν τρίτοι νά ἀσχημονῆ μέ ἱεροσυλίας. Ἀσφαλῶς τό Δικαστήριον δέν διανοεῖται νά ἀσχοληθῆ περισσότερον μέ τάς πράξεις του αὐτάς, διότι αὗται δέν εἶναι ἁπλῶς μόνον ΑΚΥΡΟΙ, ἀλλά καί παντελῶς ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΙ. Πέραν καί τούτου, ὁ σκοτισμός καί ἡ κακότης ἀλλά καί τό δαιμονικόν μίσος τοῦ κατηγορουμένου κατά τῶν Ὀρθοδόξων Κληρικῶν ἔφθασεν εἰς τοιοῦτον σημεῖον ὥστε μέ ἄκυρα καί κατασκευασμένα παραστατικά του νά ζητήση ἀπό τό Κράτος νά διακόψη τήν ἐπιδοματικήν προσφοράν του πρός τούς Ὀρθοδόξους Κλη­ρικούς, διότι οὗτος τούς «καθήρεσεν» καί δέν τό ἐδικαιοῦντο.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τῆς χριστιανικῆς καί ἱερατικῆς εὐσεβείας πρός τό ἱερόν Θυσιαστήριον, ἀπεφάσισεν καί ἔδωκεν ὡς «ἐπίσκοπος», διαταγήν-ἐντολήν νά κατεδαφισθῆ ὁ ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τήν Λεμεσόν, τό δέ ἱερόν καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἁγία Τράπεζα ἐπετάχθησαν μετά τῶν λοιπῶν ἐκ τῆς κατεδαφίσεως ὑλικῶν εἰς χώρους σκουπιδιῶν, γεγονός, τό ὁποῖον ἀποκαλύπτει τήν ἐσωτερικήν του πνευματικήν κατάστασιν καί τό ἐν γένει ἦθος του.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τοῦ ἱεροῦ Κανόνος ΣΤ΄ τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, παρανόμως καί ἀντικανονικῶς, ὅπως κατέλαβεν τήν 21ην Νοεμβρίου 2006 τήν Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως εἰς ἀβδελερόν Λάρνακος, οὕτω κατέλαβεν καί τό οἴκημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Κιτίου εἰς Λάρνακαν, τόν παρακείμενον Μητροπολιτικόν ναόν ἁγίων ἀναργύρων, τούς ναούς ἁγίου Δημητρίου εἰς Χοιροκοιτίαν Λάρνακος καί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Αὐγόρου Ἀμμοχώστου, καθώς καί ἑτέρους ἱερούς Ναούς τῶν ὀρθοδόξων τούς ὁποίους ἀπεστέρησεν ἐκ τοῦ πιστοῦ πληρώματος τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Ὁ κατηγορούμενος κρίνεται ἔνοχος διότι κατά παράβασιν τοῦ ἱεροῦ Κανόνος ΙΗ΄ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, διά δολίων ἐνεργειῶν, διά ἀπάτης, διά πανουργίας καί περιφρονήσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν, τοῦ κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, ὅπως περιγράφονται εἰς τό δεύτερον μέρος τοῦ κατηγορητηρίου, ἐμεθόδευσεν τήν παράνομον χειροτονίαν του, ἡ ὁποία εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τό σχίσμα καί τήν ἀποκοπήν ἐκ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας μέρους τοῦ πληρώματος Αὐτῆς.

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ

 Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον, λαβόν ὑπ' ὄψιν πάντα τά ἀνωτέρω καί μελετῆσαν ἐπισταμένως τά ἐν τῶ σχηματισθέντι δικαστικῶ φακέλλω ἔγγραφα (μαρτυρικάς καταθέσεις καί τεκμήρια).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

 1ον: ΚΗΡΥΣΣΕΙ τόν κατηγορούμενον Σεβαστιανόν Σταύρου, ΣΧΙΣΜΑΤΙ­ΚΟΝ, ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ, ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ καί ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΝ, διότι οὗτος συνειδη­τῶς καί ἐπί σκοπῶ ἔλαβε μέρος εἰς τό παράνομον συνέδριον τῆς βλασφήμου καί ἐκκλησιομάχου ἤδη καθαιρεθείσης ἐπισκοπικῆς ὁμάδος τοῦ Νικολάου-Παχω­μίου κ.λπ. κατά τήν 28ην Νοεμβρίου 2007 καί ὑπέγραψεν ἀφοῦ προηγουμένως ἐνέκρινεν τήν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 3280 «Συνοδικήν ἐγκύκλιόν» των, διά τῆς ὁποίας ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΨΕΥΔΩΣ καί μετά πρωτοφανοῦς ΠΟΝΗΡΙΑΣ, ΔΟΛΟΥ καί ΑΠΑΤΗΣ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἱερά Σύνοδος τήν 15/28 Ὀκτωβρίου 1971 ἐδέχθη δῆθεν «χειροθεσίαν κατά τόν Η΄ Κανόνα τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἤτοι ἐπί σχισματικῶν» καί ὄχι συγχωρητικήν εὐχήν, ὡς ἐδηλώθη ἐξ ἀρχῆς καί δή ὑπό τάς γνωστάς σαφεῖς καί ρητάς προϋποθέσεις καί ὅρους. Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον, λαμβάνον ὑπ' ὄψιν καί τήν σχετικήν ἀπόφασιν τοῦ Ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου (Α.Π. 532/28.11.2009) τό ὁποῖον ἐξεδίκασεν τό ἴδιον θέμα διά τούς Νικόλαον, Παχώμιον καί λοιπούς, αὖθις τε καί ὅσον ἀφορᾶ εἰδικῶς τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου τήν ἀπορρίπτει καί καταδικάζει ὡς βλάσφημον.

 2ον: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ εἰς ὅλας των τάς ἐκφάνσεις τάς προαναφερθείσας πράξεις τοῦ φερομένου ὡς «ἐπισκόπου» Σεβαστιανοῦ Σταύρου, μέ τάς ὁποίας σαφῶς προεκάλεσεν Σχίσμα εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, καί αἱ ὁποῖαι δέν συνιστοῦν ἁπλῶς παραβάσεις ἰασίμους, ἀλλά σκοπίμους ἱεροσυλίας κατά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

 ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εἰς αὐτόν τήν ποινήν τῆς ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ἀπό παντός ἱερατικοῦ ἀξιώματος καί τόν ἐντάσσει εἰς τήν τάξιν τῶν προσκλαιόντων Μοναχῶν πρός μετάνοιαν καί διόρθωσίν του. Τήν ἰδίαν ποινήν τῆς καθαιρέσεως ἐπιβάλλει αὐτῶ καί διά πάσας τάς ὑπ' αὐτοῦ σκοπίμως τελεσθείσας πράξεις, δι 'ῶν κατέλυσεν καί παρεβίασεν σύνολον τήν Κανονικήν Τάξιν καί δή δι' ἀθεμίτους σκοπούς.

 Ὁ ὡς ἄνω καταδικασθείς καί καθαιρεθείς πρώην Κληρικός Σεβαστιανός Σταύρου ἔχει τήν δυνατότητα ἐφέσεως ἐπί τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως εἰς τό Δευτεροβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον ἐντός τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς κοινοποιήσεως αὐτῆς διά Δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Υ.Σ.
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ,

ΤΑ ΜΕΛΗ

† Ὁ Βράντσεα Ρουμανίας
ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
Τ.Υ.
† Ὁ Κένυα ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Τ.Υ.»


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011