ΤΕΥΧΟΣ 196
Ἰανουάριος -Φεβρουάριος 2011
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 23.1.2011 ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ τῆς Αὐτοκεφάλου Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν ὁσίας Ξένης, τήν 23ην Ἰανουαρίου 2011 (π.ἡ.), ἡμέρα μνήμης τῆς ὁσίας Ξένης, παρευρέθησαν ἅπαντες οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖται (πλήν τοῦ ὑπερηλίκου Σεβ. κ. Κασσιανοῦ), καί ἔλαβον μέρος εἰς τό πανηγυρικόν ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, μεθ' ὅ συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀφοῦ προηγουμένως ὡρίσθη Γραμματεύς ὁ Παν/τος Ἱερομόναχος Σωζόμενος καί βοηθοί του οἱ κ.κ. Χαράλαμπος Ἰωάννου καί Κυριάκος Καλυφόματος. ἡ Πανορθόδοξος Ἱερά Σύνοδος συνεκλήθη ὡς συνέχεια τῆς ἀπό 24-26 Νοεμβρίου 2010 προηγηθείσης καί ἠσχολήθη μέ τά κάτωθι θέματα:
1. Ἐπί τῆς ὀνομασίας-χαρακτηρισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Πανορθοδόξου, οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖται ὁμοφώνως ἐπανέλαβον ὅτι δέν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν τά διάφορα σχόλια καί ἐπικρίσεις ἐπί τοῦ χαρακτηρισμοῦ, διότι αἱ ἀντιδράσεις, ἔνθεν μέν προέρχονται ἐκ σκοπιμότητος δεδομένου ὅτι ἀνέμενον νά ἐκλείψη καί ὁ τελευταῖος ἐπίσκοπος(!), ἔνθεν δέ ὁ χαρακτηρισμός εἶναι ἀπολύτως πραγματικός καί θά παραμείνη ἐν χρήσει ἕως ὅτου αἱ κατά τόπους Ἐκκλησίαι ἀποκτήσουν ἰδίας Ἱεράς Συνόδους! Εἶναι εὐνόητα τά παντός εἴδους σχετικά σχόλια, διότι ἐνῶ οἱ πάντες προσεδόκουν ὅτι μετά τά κακοήθη στημένα κινήματα τῶν «πέντε» καί τῶν Νικολαϊτῶν, κινήματα κατά τῆς ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, παραλλήλως δέ καί κατά τῆς ὁμολογίας-ἐκκλησιολογίας, μετά τάς ἐπαναληπτικάς «καθαιρέσεις» καί «ἀφορισμούς», ἤγουν τάς ληστρικάς αὐτάς πράξεις, ἐνῶ ἐπίστευον ὅτι θά ἐλύγιζεν ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Κήρυκος, διεψεύθησαν διότι ἐπενέβη ἡ θεία χάρις, ἡ ὁποία τῶ ὄντι ἐν ἔτει 2008 ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ τόν Συνοδικόν θεσμόν, ὅπως τό 1935 καί 1948! Ἡ δεξιά τοῦ Κυρίου ἐν ἔτει 2008 ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ τόν Συνοδικόν θεσμόν, ἀναδείξασα καί πάλιν Ἐπισκόπους-Μητροπολίτας εἰς τάς τοπικάς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, Κύπρου, Ἀλεξανδρείας καί Οὐκρανίας. Ὡστόσον ὑπεγραμμίσθη ὅτι ὁ χαρακτηρισμός εἶναι Κανονικός καί ἀντικειμενικός, κατόπιν τῆς καθολικῆς παρουσίας, εἰς τάς ἑκάστοτε συγκλήσεις, ὅλων τῶν κατά τόπους Μητροπολιτῶν, ἀλλά καί ὡς ἐκ τῶν θεμάτων τά ὁποῖα ἑκάστοτε ἀντιμετωπίζει. Ἡ παροῦσα Ἱερά Σύνοδος, ὡς συνέχεια τῆς ἀπό 24.11.2011 καί πληροῦσα τάς ἀνωτέρω προϋποθέσεις εἶναι Πανορθόδοξος.
2. Ἐτέθη ἐπίσης τό θέμα τῆς διαχρονικῆς προπαγάνδας περί δῆθεν ἀποδοχῆς ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «χειροθεσίας ὡς ἐπί σχισματικῶν» κατά τό 1971, τό ὁποῖον ἀπασχολεῖ ἰδιαιτέρως τά ξένα κέντρα, ἀλλά καί τινας «Ὀρθοδόξους», οἱ ὁποῖοι ὑποβάλλουν ἐρωτήματα ἤ παρατηρήσεις ἐπί «ἀδικαιολογήτως χρονιζόντων παραλείψεων»! Τό θέμα συνεζητήθη καί ὡρίσθη ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Κήρυκος καί ὁ θεολόγος Ἐλευθέριος Γκουτζίδης, ὅπως εἰς τήν ἑπομένην συνεδρίαν τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου εἰσηγηθοῦν σχετικῶς εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, ὥστε νά φιμωθοῦν τά ἀπύλωτα στόματα τοῦ Ἅδου καί πρό πάντων νά μήν σκανδαλίζωνται οἱ πιστοί. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπεσήμανεν τό ἐνδεχόμενον ὅπως δι' εἰδικῆς εὐθείας καί κατηγορηματικῆς πράξεώς της ἀπορρίψη καί τυπικῶς ὡς πάντη ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ τήν «Πράξιν ἀπόφασιν» τῆς Ρωσικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἐλήφθη ὑπ' ὄψιν πολλῶ δέ μᾶλλον δέν ἐφηρμόσθη, διότι ἀφ' ἑνός ταύτην ΗΚΥΡΩΣΕΝ καί ΚΑΤΗΡΓΗΣΕΝ μέ τάς δηλώσεις της ἡ ἐξαρχία ἅμα τῆς ἐπιστροφῆ της, καί ἀφ' ἑτέρου τήν 15/18 Ὀκτωβρίου 1971 ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεδέχθη τήν συγχωρητικήν εὐχήν, ἄκρως οἰκονομικῶς καί ὑπό σαφεῖς καί ρητούς ὅρους καί προϋποθέσεις καί πάντως μηδαμῶς σχετιζομένης μέ τάς χειροτονίας τοῦ 1935 καί 1948. Καί ὅταν ὅμως μετά περίπου ἕνα μήνα ἐνεφανίσθη ἡ κατ' ἀρχάς κρυπτομένη ἀπόφασις ἀπερρίφθη, διότι εἰς αὐτήν πρωτίστως δέν ἐγίνετο λόγος περί ὁμολογίας-ἐκκλησιολογίας καί ὡς ἐκ τούτου ἦτο πάντη ἀστήρικτος καί ἀπαράδεκτος ἡ κηρυχθεῖσα ἕνωσις!...
3. Κατόπιν ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπληροφορήθη περί τοῦ ἀμετανοήτου τῶν Νικολαϊτῶν ἀλλά καί ὅτι σημαντικά ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα (ἱεροί Ναοί κ.λπ.) ἐκποιοῦνται ἱεροσύλως πρός πλουτισμόν των! Ἀκίνητα, τά ὁποῖα προέκυψαν ἐκ τῶν «διλέπτων» τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν! Ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν ἀπέκλεισεν τήν προσφυγήν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰς τήν Δικαιοσύνην, διά τήν προστασίαν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων ἐπιφυλάσσουσα δι' ἑαυτήν κάθε Νόμιμον, Κανονικόν καί Ὀρθόδοξον δικαίωμα.
4. Τήν Ἱεράν Σύνοδον ἰδιαιτέρως ἀπησχόλησεν καί τό γεγονός ὅτι οἱ τῆς ὁμάδος τῶν Νικολάου-Παχωμίου, ἐξαιρεθέντες κατά τήν μέ Α.Π. 532/28.11.2009 Καταδικαστικήν ἀπόφασιν τοῦ ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου πρώην Μητροπολῖται: Γαλακτίων, Ταράσιος, Ἀνδρέας καί Χρυσόστομος, μέχρι σήμερον δέν ἀνταπεκρίθησαν κατ' οὐδένα τρόπον παρά τά κοινοποιηθέντα αὐτοῖς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 532/28.11.2010 σχετικά ἔγγραφα! Συγκεκριμένως δέν ἀνταπεκρίθησαν εἰς τό μέ Α.Π. 541/11/24.5.2010 ἐπίσημον ἔγγραφον! ἡ Πανορθόδοξος Ἱερά Σύνοδος ὑπῆρξεν κατηγορηματική καί ἀπεφάσισεν τήν ἄμεσον κλῆσιν πρός ἀπολογίαν των, βάσει τοῦ ἰδίου Κατηγηρητηρίου (Α.Π. 498/2/15.1.2009) καί μέ δεδομένην τήν συνεχιζομένην ἑνότητα καί κοινωνίαν των μετά τῆς ἤδη διαλυμένης «σαθρᾶς συμμορίας» τῶν Νικολαϊτῶν. Μέ πρωτοβουλίαν καί εὐθύνην τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κηρύκου θά μελετηθοῦν ἅπαντα τά σχετικά καί θά μεθοδευθῆ ἡ ἐκδίκασις τῆς ὑποθέσεως. Μέ ἀφορμήν τό θέμα αὐτό ἐτέθησαν ὑπ' ὄψιν καί ἕτερα συγγενῆ πλήν ἐξ ἴσου σοβαρά θέματα, τά ὁποῖα ἐκκρεμοῦν...
5. Ἀκολούθως ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀφοῦ ἐνημερώθη ὅτι ὁ κ. Σεβαστιανός Σταύρου κλητευθείς ἐκ τρίτου ὅπως ἐμφανισθῆ ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου καί ἀπολογηθῆ, πλήν οὐδόλως ἀνταπεκρίθη, πλέον ἀκωλύτως καί ἀπολύτως Κανονικῶς δέον νά συνεδριάση καί ἀποφασίση περί αὐτοῦ. Ἐν προκειμένω ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀντικατέστησεν τόν Σεβ. κ. Παρθένιον ὁρίσασα ἀντ' αὐτοῦ τόν Σεβ/τον Γερόντιον. Τήν νέαν σύνθεσιν τοῦ Δικαστηρίου ἀπήρτισαν οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖται κ.κ. 1) Μητροπολίτης Κήρυκος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 2) Μητροπολίτης Γερόντιος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ρουμανίας καί 3) Μητροπολίτης Ματθαῖος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας, ἐνῶ ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης κ. Παρθένιος θά παρίσταται ὡς εἰσηγητής-κατήγορος. Ἐπηκολούθησεν ἐνημέρωσις τοῦ Σεβ/του Σεραφείμ ἐπί τοῦ κατηγορητηρίου κατά τοῦ Σεβαστιανοῦ, δεδομένου ὅτι κατά τήν προηγουμένην συνεδρίασιν, ὅτε συνεζητηθη τό θέμα, ἀπουσίαζεν ἠτιολογημένως, τόν ἐξεπροσώπησεν δέ ὁ π. Ἀνδρέας Σίντνιεβ.
6. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό θέμα, τό ὁποῖον εἶχεν τεθεῖ εἰς τό Β΄ Μέρος τῆς ἡμερησίας Διατάξεως 525α/8.11.2009 καί ἀπησχόλησεν τήν Ἱεράν Σύνοδον κατά τά συνεδρίας ἀπό 24 ἕως 26 Νοεμβρίου 2010, ἤτοι, «Περί τοῦ πῶς δέον νά γίνωνται δεκτοί οἱ ἐκ τῶν Σχισματοαιρέσεων ἐπιστρέφοντες εἰς τήν μητέραν Ἐκκλησίαν», ἀφοῦ ἐλήφθησαν ὑπ' ὄψιν ὅσα προηγήθησαν καί ἐδημοσιεύθησαν εἰς τήν «Ο.Π.», (Α.Τ. 195 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010 σελ. 297-313), ἡ Πανορθόδοξος Ἱερά Σύνοδος, ἔκρινεν σκόπιμον νά συνεχισθῆ περαιτέρω ἡ μελέτη, διό ὡρίσθησαν νά ἀσχοληθοῦν εἰδικῶς μέ τό ἀπό πάσης ἀπόψεως σοβαρόν τοῦτο θέμα ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Κιτίου Παρθένιος, ὁ Ἱερομόναχος π. Ἀμφιλόχιος καί ὁ Θεολόγος Ἐλευθέριος Γκουτζίδης, τά δέ πορίσματά των νά καταθέσουν εἰς τήν μέλλουσαν νά συνεδριάση νέαν Πανορθόδοξον Σύνοδον.


Στιγμιότυπον ἁπό τό Πανηγυρικόν Συνοδικόν Συλλείτουργον κατά τήν ἑορτήν τῆς Ὁσίας Ξένης. Διακρίνονται ἐξ ἀριστερῶν οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖται κ.κ. Σεραφείμ, Κήρυκος, Παρθένιος, Γερόντιος, καί Ματθαῖος.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011