ΤΕΥΧΟΣ 195
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΛ/ΤΟΥ
 π. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ

 Τήν 23ην Νοεμβρίου, καθ' ἥν τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀμφιλοχίου, ἑώρτασεν τά ὀνομαστήριά του ὁ Παν/τος π. Ἀμφιλόχιος. Κατά τήν Κατανυκτική θεία λειτουργία παρέστησαν οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖται κ.κ. Κήρυκος καί Ματθαῖος, εὐχηθέντες εἰς τόν ἀγωνιστή Κληρικόν ἔτη πολλά καί ἀγωνιστικά. Κατωτέρω παρατίθενται δύο στιγμιότυπα ἀπό τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Λαρίσης.




 ***

 ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΙΤΙΟΥ κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
Η ΕΙΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ π. ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ


Τήν Κυριακήν τῶν ἁγίων Προτοπατώρων, (13.12.2010) ὁ Σεβ/τος κ. Παρθένιος μετέβη εἰς τό Βιτμινγηαμ Ω.Κ., εἰς Ἀγγλίαν καί προέβη εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ ἱεροδιακόνου Σωζομένου εἰς ἱερομόναχον διά νά συμπαρασταθῆ εἰς τον πολιόν ἱερέαν π. Σωτήριον, ὁ ὁποῖος ἐπί 35 συναπτά ἔτη ὑπηρετεῖ την ἐκεῖσε ἐνορίαν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἐπίσης κατά τήν χειροτονίαν τοῦ π. Σωζομένου παρευρέθη καί ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Βράντσεα κ. Γερόντιος, καθώς καί ὁ ἐκ Κύπρου ἱερεύς π. Μιχαήλ Ἰωάννου, ὁ Διάκονος π. Χαράλαμπος καί περίπου τεσσαράκοντα πιστοί, πρός τιμήν τόσον τοῦ νέου ἱερομονάχου ἀλλά καί τοῦ πολιοῦ Γέροντος Πρεσβυτέρου π. Σωτηρίου. Εἰς τόν νέον ἱερομόναχον, οἱ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξοι καί ἡμεῖς, εὐχόμεθα νά ἄρη τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου καί Σταυρούμενος καθημερινῶς νά φθάση καί εἰς τήν ἀνάστασιν καί διακονήση καί εἰς τήν θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν. Δημοσιεύομεν δύο ἀναμνηστικά στιγμιότυπα ἐκ τῆς χειροτονίας τοῦ ἱερομονάχου π. Σωζομένου, ἕν κατά τήν ἱερωτάτην στιγμήν καθ' ἥν τό πνεῦμα τό Ἅγιον ἀνέδειξεν τον π. Σωζόμενον εἰς ἱερομόναχον καί ἕν ἀμέσως μετά ἀπό τήν πρώτην συμμετοχήν του εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ὡς ἱερομόναχος. Διακρίνεται ἐν μέσω τῶν Σεβ/των κ.κ. Παρθενίου καί Γεροντίου καθώς καί τοῦ Αἰδ/του π. Μιχαήλ.

 ***

 ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

 Τήν Κυριακήν 8 Νοεμβρίου 2010, ἑορτή τῶν ἁγίων ἀρχαγγέλων, ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Παρθένιος μετέβη εἰς τό Birmingham τῆς Ἀγγλίας καί ἐλειτούργησεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χειροτονήσας εἰς Διάκονον τόν εὐλαβέστατον ἀδελφόν κ. Ἰωάννην Βασιλείου. ἐπίσης τήν Κυριακήν 22α Νοεμβρίου 2010, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς ὁσίας Ξένης Λεμεσοῦ ὁ Σεβ/τος κ. Παρθένιος ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον καί τόν εὐλαβέστατον ἀδελφόν κ. Χαράλαμπον Κεσίσογλου. Ἀμφότεροι οἱ χειροτονηθέντες εἷναι ἔγγαμοι. Εἰς τούς ἰδίους προσωπικῶς, ἀλλά καί εἰς τάς εὐλαβεστάτους συζύγους των καί τά τέκνα, ἀπευθύνομεν τάς συγχαρητηρίους εὐχάς μας, διά τήν ΤΟΛΜΗΝ νά ἄρουν τον ΣΤΑΥΡΟΝ τοῦτον, προσευχόμεθα δέ νά σταθοῦν πλησίον των καί νά ἐλαφρύνουν τόν ΣΤΑΥΡΟΝ των ὡς Κληρικῶν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Κλῆρος καί Λαός.

᾽Εκ τῆς εἰς διακόνου χειροτονίας τοῦ π. Ἰωάννου.





᾽Εκ τῆς εἶς διακόνου χειροτονίας τοῦ π. Χαραλάμπους.




 ***

 ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΝΥΑ
κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 Μᾶς συγκινεῖ ἡ πνευματική δράσις τοῦ Σεβ/του Κένυα κ. Ματθαίου, ἐνῶ σύσσωμοι οἱ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί προσευχόμεθα πρός περαιτέρω δρᾶσιν εἰς τήν ἀφρικανικήν Ἤπειρον. Τά ἐλάχιστα πλήν χαρακτηριστικά φωτορεπορτάζ εἷναι ἐκφραστικά τοῦ συντελουμένου ἔργου. Παραθέτομεν δύο στιγμιότυπα ἀπό τόν καθαγιασμόν τῆς ἁγίας Τραπέζης τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Ἀγγέλων, (εἰς Nairoby Kenya) κατά τήν Κυριακήν 27 Σεπτεμβρίου 2010.


Ἀπό τήν ἐναπόθεσιν τῶν Ἁγίων Λειψάνων εἰς τήν ἀνοικτήν Ἁγίαν τράπεζαν.


᾽Από τήν πρώτην κατανυκτικήν ἀλλά καί λαμπράν Θείαν Λειτουργίαν.

 ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ

 Κατά τήν ἰδίαν Κυριακή (27.9.2010 π.ἡ.), ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Kenya κ. Ματθαῖος ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τόν ὁσιώτατον Μοναχόν Σεραφείμ, ἐν μέσω ἐπιφημιῶν «Ἄξιος» καί τάς θερμότατας εὐχάς-προσευχάς, ὅπως ὁ νεοχειροτονηθείς ὑπηρετήση τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί ἀναδειχθῆ ἄξιος ἐργάτης Αὐτῆς μέχρις ἐσχάτης του ἀναπνοῆς. Κατωτέρω δημοσιεύομε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα ἐκς τῆς εἰς Διάκονον χειροτονίας του.






***

 ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 Τρεῖς κατηχημένοι νέοι ἀνεγεννήσθησαν διά τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος (4.8.2010) καί προσετέθησαν εἰς τό Ἅγιον Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Εἰς τούς νεοφωτίστους ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης κ. Ματθαῖος ηὐχήθη ὅπως εἷναι πολλά τά ἔτη τοῦ πνευματικοῦ των ἀγῶνος καί φυλάξουν ἀμόλυντο καί λευκό τό ἔνδυμα τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Παραπλεύρως τρία στιγμιότυπα ἀπό τήν τέλεσιν τοῦ Μυστηρίου.





 ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΣ ΚΕΝΥΑ

 Ἐάν αἱ Ἐκκλησιαστικαί Κατασκηνώσεις παντοῦ καί πάντοτε, ὅταν εἷναι πράγματι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ, διακονοῦν τό Πνεῦμα-Ψυχή ἀλλά καί τό σῶμα, εἷναι πραγματική εὐλογία. Εἰς τήν Μητρόπολιν ὅμως τῆς Κένυα καί ἐν γένει εἰς την Ἀφρικανικήν Ἤπειρον ἔχουν πολύ μεγαλυτέραν ἀξίαν. Εἷναι χρέος μας νά συνδράμωμεν τό ἔργον τοῦ Σεβ/του κ. Ματθαίου! Ἐπιβάλλεται διότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

 Κατωτέρω δύο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα ἀπό τό ἱεραποστολικόν ἔργον εἰς την Κένυα, κατά τήν ἐτησίαν κατασκήνωσιν τῶν ἀγοριῶν.


«Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῑν σήμερον».


Ἀπό τάς κατηχήσεις καί τό ἐν γένει κατηχητικόν ἕργον τοῦ Σεμασμιωτάτου κ. Ματθαίου, τό ὁποῖον χαρακτηρίζει ἡ Ὀρθόδοξος ᾽Εκκλησιολογία.

 ***

 ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ τήν 8ην Σεπτεμβρίου 2010

 Κατά τήν ἑορτήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου († 8 Σεπτεμβρίου) ἐγένοντο τά ἐγκαίνια τοῦ ὁμωνύμου ἱεροῦ Ναοῦ στίς Πλατανιές Ρεθύμνου τῆς Κρήτης. Τά ἐγκαίνια ἐτέλεσαν οἱ Μητροπολῖται Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κήρυκος καί ὁ Μητροπολίτης Κιτίου κ. Παρθένιος καθώς καί οἱ Κληρικοί: π. Ἀμφιλόχιος π. Ἀγαθοκλῆς, π. Μιχαήλ, π. Ἱερεμίας καί ὁ ἱεροδιόκονος π. Σωζόμενος. Τό ἱστορικόν γεγονός καί ἡ ἐν τῆ Λατρεία ἑνότης καί κοινωνία Κλήρου καί Λαοῦ, ἀπό Ἑλλάδα καί Κύπρο εἰς την ἁγιοτόκο Κρήτη ἐκφρασθέν καί κατά τά ἐγκαίνια εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Θεοτόκου, εἴθε νά παραμείνη ἁγία καί ἱστορική, εἰς αἰῶνας αἰώνων.


Ὁ Ἐγκαινιασθείς Ἱερός Ναός τῆς Θεοτόκου.


Ἀπό τήν περιφοράν τῶν ᾽Αγίων Λειψάνων πρό τῶν θυρανοιξίων.

 ***

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ


Ἕξωθι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναγινώσκονται αἱ πρό τῶν θυρανοιξίων εὐχαί.


«Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν καί ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι καί εἰσελεύσεται ὁ Βασιλεύς τῆς Δόξης».
***
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 13.9.2010

Τήν Κυριακή 13η Σεπτεμβρίου ἐγένοντο καί τά ἐγκαίνια τοῦ ἱ. Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Αὐγόρου τῆς Κύπρου. Τά ἐγκαίνια ἐτέλεσαν ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης κ. Παρθένιος καί ὁ Μητροπολίτης κ. Κήρυκος. Παρευρέθησαν δε καί οἱ εὐλαβέστατοι ἱερεῖς π. Μιχαήλ, π. Γυμνάσιος, π. ἀγαθοκλῆς, π. Σωτήριος καί ὁ ἱεροδιάκονος Σωζόμενος καί μεγάλο πλῆθος πιστῶν. Εἴθε ὁ Κύριος νά στερεώνη τόν ἐγκαινιασθέντα Ναόν εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.


Ἀπό τήν πλύσιν καί μύρωσιν τῆς πλακός τῆς Ἁγίας Τραπέζης.


Ἀπό τήν ἔνδυσιν τῆς Ἁγίας Τραπέζης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011