ΤΕΥΧΟΣ 195
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ»
κ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ὡς Γνωστόν ὁ φερόμενος ὡς «Μητροπολίτης Κιτίου» κ. Σεβαστιανός Σταύρου, προελθών καί ἀνήκων εἰς τήν τελευταίαν ἄκρως βλάσφημον καί σχισματοαιρετικήν ὁμάδα τῶν Νικολαϊτῶν, προκαλέσας τό 2007 σχίσμα εἰς τήν Τοπικήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, ἤδη προσέφυγεν καί εἰς τά πολιτικά δικαστήρια κατά τοῦ ἐκδότου τῆς «Ὀρθοδόξου Πνοῆς» Σεβ/του κ. Κηρύκου καί τοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη, δι' ἀγωγῆς του εἰς τό «ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ» (Α.Κ.Δ. 1424/2010). Αὕτη εἷναι κατ' ἀντιγραφήν ἐκείνων τῶν δύο ἀγωγῶν τοῦ ἐπίσης φερομένου ὡς «Μητροπολίτου Λαρίσης» κ. Ἰγνατίου Δάσσιου, τάς ὁποίας ἐκεῖνος, κατόπιν κοινῆς δηλώσεως, (ἐνάγοντος καί ἐναγομένων), ἡ ὁποία κατετέθη εἰς τό Δικαστήριον, τάς ΑΝΕΚΑΛΕΣΕΝ. Δυστυχῶς ὁ κ. Σεβαστιανός ἐπανῆλθεν ἐπί τοῦ ἰδίου ἀκριβῶς θέματος! Εἰς τήν ἐνέργειαν αὐτή προέβη μᾶλλον ἀντιπερισπαστικῶς, διότι ἀπό τό 2009 ἐκκρεμεῖ εἰς βάρος του καί τό Συνοδικόν Δικαστήριον, παρά τοῦ ὁποίου, ἤδη ἀπό τόν Νοέμβριον 2010, τῶ ἐστάλη ἡ μέ Α.Π. 575/26.11.20110 Κλῆσις πρός ἀπολογίαν καθώς καί ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ, το ὁποῖον διά τήν ἱστορίαν δημοσιεύεται ἐνταῦθα.

 «ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΤΡΩΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ
Ταχ. Διεύθ: ὁδός ὁσίας Ξένης 1, 4002 Μέσ Γειτονιά Λεμεσός Κύπρος
Τηλέφωνο/ΦΑΞ: (00357) 25 723979

               Α/Α 575                                                              26.11.2010

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
κατά τοῦ φερομένου ὡς «Μητροπολίτου Κιτίου»
κ. Σεβαστιανοῦ Σταύρου, εἰς Ἀβδέλυρον, Λάναρκος

 Ἡ ἐλαχιστότητά μου, χάριτι Χριστοῦ, Κανονικός καί Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης Κιτίου καί Ἔξαρχος πάσης Κύπρου Παρθένιος, ἀποστέλλω πρός ἐσᾶς τόν κ. Σεβαστιανό Σταύρου, φερόμενο ὡς «Μητροπολίτη Κιτίου», τήν παροῦσα ΚΛΗΣΗ πρός ἀπολογία σας ἐπί τοῦ πιό κάτω ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ καί καλεῖστε νά ἀπολογηθεῖτε ἐπ' αὐτοῦ, ἐνώπιον τοῦ Ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τό ὁποῖο θά συνεδριάσει την 22 Δεκεμβρίου 2010 (ἐκκλ. ἡμ.), ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 10ην π.μ. εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον, ὁσίας Ξένης εἰς Λεμεσόν, ὁδός ὁσίας Ξένης 1, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός.

 ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:

ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 Κατηγορία πρώτη: Κατά παράβαση τῶν ἱερῶν Κανόνων ΞΒ΄ τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί ΙΘ΄ τῆς ἐν Σαρδικῆς Συνόδου.

 Κατηγορεῖστε γιά ἐσχάτη προδοσία τῆς ἀδιακόπου Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., γιατί ἀντιποιούμενος τήν ἰδιότητα τοῦ μητροπολίτου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου ὑπογράψατε ἐκ μέρους αὐτῆς, τήν ἐγκύκλιο μέ ἀριθμό πρ. 3280/2007 τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Νικολάου. Ἡ ἐγκύκλιος αὐτή γράφτηκε ἔντεχνα ἀπό προδότες μέ σκοπό νά μετουσιώσουν τήν συγχωρητικήν εὐχή τοῦ ἔτους 1971 σέ χειροθεσία ἐπί σχισματικῶν μέ ἀπώτερο στόχο να ἐξαρτήσουν καί ἐντάξουν τήν Ἐκκλησία στό ἅρμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Δεχόμενος ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. δέχθηκε χειροθεσία ἐπί σχισματικῶν σημαίνει ὅτι δεχτήκατε πώς τό 1948 ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος χειροτονοῦσε τόν Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνα, τό  Ἅγιο Πνεῦμα δέν ἧταν παρόν καί ἄρα μέχρι τό 1971 δέν ὑπῆρχε Ἐκκλησία, ἀλλά ἕνα ἄχαρο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα. ἡ ὑπογραφή σας στήν ἐν λόγω ἐγκύκλιο ἀποτελεῖ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐξ ἀρχῆς ἐπί τοῦ θέματος, εἷναι ὅτι ἡ ἐξ ἀνάγκης ὑφ' ἑνός χειροτονία τοῦ 1948 ἐγένετο καθ' ὑπέρβαση καί οὐχί κατά παράβαση τοῦ Κανόνος, καί ἑπομένως εἷναι πλήρης καί τελεία καί δέν χρήζει οὐδεμιᾶς συμπληρώσεως. Δέν χρειαζόταν καί οὔτε ἔγινε χειροθεσία ἐπί σχισματικῶν, ὅπως ἐσεῖς θέλετε νά παρουσιάσετε τήν ἁπλῆν συγχωρητικήν εὐχήν, γεγονός τό ὁποῖον σᾶς ἐπισώρευσε καί τήν κατηγορία τῆς βλασφημίας κατά τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

 Κατηγορία δεύτερη: Κατά παράβαση τῶν ἱερῶν Κανόνων Ι΄ τῶν Ἀποστόλων, ΣΤ΄ τῆς ἐν Ἀντιοχείας καί Θ΄ τῆς ἐν Καρθαγένης Συνόδων.

 Κατηγορεῖστε ὅτι καί μετά την καθαίρεση τῶν πρώην ἐπισκόπων Νικολάου, Παχωμίου, Παντελεήμονος καί Ἰγνατίου (βλ. ἀπόφαση Πανορθόδοξης Συνόδου μέ ἀριθμό 532/28 Νοεβρ. 2009, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στό ἐπίσημο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ο.Π.» τεῦχος 192 Μαρτίου-Ἀπριλίου 2010) παραμείνατε καί ἐξακολουθεῖτε νά παραμένετε σέ ἐκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους καί ἑπομένως, κατά τούς θείους καί ἱερούς Κανόνες ὑπόκεισθε εἰς τήν ἴδια με ἐκείνους ποινή.

 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:

ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

 Κατηγορία πρώτη: Κατά παράβαση τῶν ἱερῶν Κανόνων ΞΑ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Θ΄ τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

 Κατηγορεῖστε ὅτι, ἐνῶ βρισκόσασταν ὑπό μακροχρόνιο ἐπιτίμιον ἀκοινωνησίας, χρονικῆς διάρκειας δεκαπέντε ἐτῶν, ἐνεργῶντας ἐντελῶς ἀντιεκκλησιαστικά, ἀλλάξατε πνευματικό γιά νά ἐξασφαλίσετε συμμαρτυρία ὥστε νά μπορέσετε νά ἱερωθεῖτε, δεδομένου ὅτι ὁ πνευματικός σας δέν ἔδινε συμμαρτυρία.

 Κατηγορία δεύτερη: Κατά παράβαση τῶν ἱερῶν Κανόνων ΚΒ΄ Κανόνος τῆς Δ΄, ΛΕ΄ τῆς ΣΤ΄, τοῦ ΙΒ΄ τοῦ Ζ΄, τοῦ ΚΔ΄ τῆς ἐν Ἀντιοχείας Συνόδων, καί ΚΒ΄ τοῦ ἁγίου Νικηφόρου.

 Ζῶντος τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου ἐπιφανίου, ὁ ὁποῖος ἧταν ἐξαρτώμενός σας λόγω γήρατος καί μακροχρόνιας ἀσθένειας, ἀλλά καί μέ περιορισμένη ἕως ἀνύπαρκτη ὅραση, ὑποκλέψατε τήν ὑπογραφή του καί τήν θέσατε σέ διάφορα προγεγραμμένα ἔγγραφα, μέ σκοπό νά τά χρησιμοποιήσετε μετά θάνατόν του. Μέ τά ἔγγραφα αὐτά ὁ μακαριστός ἐπιφάνιος, διόριζε δῆθεν ἐσᾶς πνευματικό καί διοικητικό τοποτηρητή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως καί τήν ἀδελφή σας Μοναχή Συγκλητική οἰκονόμο τῆς Μονῆς.  Ὅπως εἷναι γνωστό σέ ὅλους, ἡ Μονή Μεταμορφώσεως εἷναι γυναικεία Ἱερά Μονή, ἔχει ἡγουμένη καί ἄρα δέν μπορεῖ νά ἔχει ξένο ἐξωμοναστηριακό διοικητικό τοποτηρητή ἕνα νεαρό ἱερομόναχο καί ἡ ἀδερφή σας δέν μπορεῖ νά εἷναι οἰκονόμος τῆς Μονῆς γιατί οὐδέποτε ἔζησε στήν Μονή, ἀλλά στό ἡσυχαστήριο τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Οἱ ἐνέργειές σας ἀποσκοποῦσαν στην οἰκειοποίηση τῆς μεγάλης περιουσίας τῆς Μονῆς.

 Κατηγορία τρίτη: Κατά παράβαση τῶν ἱερῶν Κανόνων Η΄ Κανόνος τῆς Γ΄ καί ΛΔ΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

 Μετά τόν θάνατο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπιφανίου, δέν συνεργαστήκατε μέ τόν κλῆρο καί τον λαό τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου γιά ἐκλογή καί χειροτονία ἐπισκόπου. Ἀντίθετα συνεργαστήκατε μέ ἄτομα ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου, τά ὁποῖα κατευθύνουν τήν ἐπισκοπική ὁμάδα τοῦ Νικολάου Μεσσιακάρη στήν Ἑλλάδα. Μέ τήν συνεργασία αὐτή μεθοδεύσατε την κατάργηση τοῦ Αὐτοκεφάλου, δηλαδή τοῦ αὐτοδιοίκητου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, διορίζοντας μέ την σκόπιμη ἐγκύκλιο ἀρ. πρ. 3230/4.2.2006 τῆς ἐν λόγω ἐπισκοπικῆς ὁμάδας, τοποτηρητή στήν Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Μέ τίς πράξεις σας αὐτές σκοπό εἴχατε ὅπως δυνηθοῦν νά ἀποφασίσουν οἱ συνεργάτες σας στήν Ἑλλάδα μέ τήν δική σας καθοδήγηση, ποιός θά εἷναι ὁ νέος ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου ἀντί τήν ἀπόφαση αὐτή νά λάβει, ὡς προνοεῖ τό καταστατικό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ κλῆρος καί ὁ λαός της. Μέ τήν ἐνέργειά σας αὐτή περιπέσατε στά ἀναθέματα τῆς τρίτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία κατοχύρωσε τό Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Σέ ἐπιστολή σας δέ μέ ἡμερομηνία 5 Ἰουνίου 2005 προς ἀρχιερεῖς τῆς Ἑλλάδας, ἐκλιπαρεῖτε ὅπως ἀποστείλουν στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου «τοποτηρητή ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλον ἐπίσκοπο ἔστω καί προσωρινῶς διά νά ἐπιληφθεῖ τῶν προβλημάτων μας καί νά εἰρηνεύσουν τά πνεύματα». Συνεχίζετε γνωματεύοντας ὅτι, «ἐκ παραδόσεως δέν φαίνεται τοῦτο νά ἔχει νά κάμει μέ τόν σεβασμό καί τήν ἀκεραιότητα τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας». Δηλαδή θεωρήσατε ὅτι δέν ἐπηρεάζεται το αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου με ἐξουσιαστή μιά ξένη κεφαλή.

Κατηγορία τέταρτη: Κατά παράβαση τῶν ἱερῶν Κανόνων Λ’ τῶν Ἀποστόλων, ΙΗ΄ τῆς Δ΄ καί ΙΗ΄ τῆς ἐν ἀντιοχείας Συνόδου.

 Στίς 21 Νοεμβρίου 2006 καί ὥρα 4.30 το πρωί, μέ ὁμάδα συγγενῶν σας σπάσατε τις κλειδαριές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως καί με τήν βία ἀποκτήσατε παράνομη κατοχή της. Ἡ ἐνέργεια αὐτή πῆρε μεγάλες διαστάσεις μέ ἀποτέλεσμα τόν διασυρμό τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. στά Μέσα Μαζικῆς ἐνημέρωσης. Ἡ ἀστυνομία στήν ὁποία κατέφυγε ἡ ἡγουμένη Μαρκέλλα μέ τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς δέν ἐπέμβηκε γιά νά σᾶς ἐμποδίσει ἐπειδή παρουσιάσατε τά φτιαγμένα ἔγγραφα γιά τά ὁποῖα κατηγορεῖστε στήν δεύτερη κατηγορία. Για τό λόγο αὐτό ἀναγκάσατε τήν ἡγουμένη καί τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς νά καταφύγουν στά πολιτικά δικαστήρια γιά νά διεκδικήσουν καί νά ἀνακτήσουν τήν κατοχή τῆς Μονῆς.

 Κατηγορία πέμπτη: Κατά παράβαση τῆς ἔνατης ἐντολῆς τοῦ Δεκαλόγου (ἐξόδου Κ΄, 16), τῆς Νεαρᾶς τοῦ Ἰουστινιανοῦ 123 καί τοῦ Λέοντος 76 (Πηδάλιον σελ. 102).

 Καταθέσατε ψευδῶς στά δικαστήρια τῆς Κύπρου, ὅτι οὐδέποτε ὑπῆρξε ἡγουμένη στήν Μονή Μεταμορφώσεως. Ὁ ἰσχυρισμός σας ἀποδείχτηκε ψευδής καθ' ὅτι ἡ ἡγουμένη Μαρκέλλα κατέθεσε δύο πιστοποιημένης γνησιότητας χειροτονητήρια ἔγγραφα τά ὁποῖα ἀφοροῦσαν τήν ὁσιομάρτυρα ἡγουμένη ἀγαθονίκη καί τήν ἡγουμένη Μαρκέλλα. Εἴπατε ψέματα στο δικαστήριο αὐτοπαρουσιαζόμενος σάν Μητροπολίτης Κιτίου τῶν Γ.Ο.Χ. προσβάλλοντας τό λειτούργημα καί ἀξίωμα τοῦ ἀρχιερέως.

 Κατηγορία ἕκτη: Κατά παράβαση τῶν ἱερῶν Κανόνων Η΄ Κανόνος τῆς Γ΄ καί ΛΔ΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

 Ἐπειδή δέν βρίσκατε συνεργάτες καί συνενόχους στά σχέδιά σας, κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, γιατί πλήν τοῦ πρωθιερέα Γρηγορίου Τάκη, οἱ ὑπόλοιποι κληρικοί δεν συμπορεύονταν μαζί σας, ἐπιστρατεύσατε δύο ἀγνώστους Ρώσους κληρικούς νά συνυπογράφουν τίς ἐπιστολές σας καί νά ἀποφαίνονται γιά ζητήματα πού ἀφοροῦσαν τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. ἀναφερόμαστε στήν ἐπιστολή σας ἡμ. 4 Σεπτεμβρίου 2005 μέ τήν ὁποίαν προσπαθεῖτε ἐν γνώσει σας νά παραπλανήσετε τούς ἀρχιερεῖς τῆς Ἑλλάδος, παραπέμποντάς τους στό καταστατικό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τοῦ 1914, τό ὁποῖον δέν εἷναι ἐφαρμόσιμο  στήν Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου, ἡ ὁποία ἔχει τό δικό της καταστατικό, σύμφωνα μέ τίς Γεωγραφικές καί πληθυσμιακές της ἰδιαιτερότητες.

 Κατηγορία ἑβδόμη: Κατά παράβαση τῶν ἱερῶν Κανόνων ΚΘ΄ τῶν Ἀποστόλων καί Β΄ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

 Κατηγορεῖστε ὅτι μεθοδεύσατε μέ δόλιο τρόπο τήν ἀλλαγή τῆς ἀρχικῆς θέσης τῶν ἐπισκόπων Νικολάου, Παχωμίου, Ἀνδρέου ὅπως αὐτή ἐκφραζόταν στήν συνοδική ἐγκύκλιό τους ἀρ. Πρωτ. 3217/4.6.2005 τήν ὁποία τελικά ἀντάλλαξαν μέ τήν ἐγκύκλιό τους ἀρ. Πρωτ. 3230/4.2.2006 μέ τήν ὁποία διόριζαν τόν Νικόλαο Μεσσιακάρη ὡς τοποτηρητή στην Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου. Ἄτομα τοῦ συγγενικοῦ σας περιβάλλοντος, ἐνεργῶντας ἐκ μέρους σας καί μέ τίς ὁδηγίες σας πλησίασαν ἄτομα τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου στήν Ἑλλάδα καί ἔκαναν εἰσφορές ὑπό τύπο φιλανθρωπικῶν δωρεῶν μέ ἀπώτερο σκοπό τόν δεκασμό. Συγκεκριμένα δόθηκε ἀξιόλογο ποσό ὡς πρώτη δόση γιά τό περιοδικό «Κῆρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων», Διευθυντής τοῦ ὁποίου ἧταν ὁ κ. Δ. Κάτσουρας. Ἡ ἐνέργεια αὐτή, ἐξεταζόμενη παράλληλα μέ τήν ἀλλαγή τῆς στάσης τῶν προαναφερομένων, κατευθυνόμενων ἀρχιερέων μαρτυρεῖ ὅτι ἡ παράνομη χειροτονία σας εἷναι καί Σιμωνιακή.

 Κατηγορία ὀγδόη: Κατά παράβαση τῶν ἱερῶν Κανόνων ΗΘ΄ τῆς ἐν Καρθαγένη Συνόδου καί τοῦ Ζ΄ τοῦ ἁγίου Θεοφίλου.

 Τήν 25η Ἰανουαρίου Ε.Η. τοῦ ἔτους 2007 ἐν ἀγνοία τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου μεταβήκατε στην Ἀθήνα γιά νά χειροτονηθεῖτε ἐπίσκοπος, καταπατώντας τόν καταστατικό χάρτη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὁ ὁποῖος προνοεῖ ἐκλογή τῶν ἐπισκόπων της ἀπό τον κλῆρο καί τόν λαό της. Παρακάμψατε τίς νόμιμες διαδικασίες καί τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, γιατί γνωρίζατε ὅτι δέν ὑπῆρχε καμμιά πιθανότητα ἐκλογῆς σας, λόγω τοῦ ὅτι ὁ λαός γνώριζε ὅτι εἷστε ἀνάξιος τῆς ἱερωσύνης. Τό μυστικό τῆς χειροτονίας σας διέρρευσε τήν 10η νυχτερινή ὥρα τῆς 23ης Ἰανουαρίου τοῦ 2007, ἀπό κληρικό στήν ἀθήνα, ὁ ὁποῖος πληροφόρησε λαϊκό μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου, το ὁποῖο ἐπικοινώνησε ἀμέσως τηλεφωνικῶς μέ τήν Κύπρο καί ἐνημέρωσε τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὅτι σέ 36 ὧρες θά χειροτονεῖσο ἐπίσκοπος. Ἀποφασίστηκε νά σταλεῖ ἀμέσως ἀντιπροσωπεία στην Ἑλλάδα γιά νά διαμαρτυρηθεῖ καί νά ἐνημερώσει τούς ἀρχιερεῖς γιά τήν ἀναξιότητά σας. Ἡ ἀντιπροσωπεία πρόφθασε νά μεταβεῖ στον ἱερό Ναό τῆς ἁγίας Τριάδος Ἡλιουπόλεως στην ἀθήνα ὅπου προγραμματίστηκε νά τελεστεῖ ἡ μυστική καί παράνομος χειροτονία σας. Πολλά μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας ἀνύψωσαν πινακίδες μέ τήν λέξη ἀνάξιος. Δέχτηκαν ἐπίθεση ἀπό συγγενεῖς σας, ἀκολούθησαν αἱματηρά ἐπεισόδια μέ σοβαρούς τραυματισμούς καί ἐπέμβαση τῆς ἀστυνομίας. Τό δάπεδο τοῦ ναοῦ ἔγινε κατακόκκινο ἀπό τό αἷμα τῶν τραυματιῶν. Παρ' ὅλα ταῦτα οἱ διαμαρτυρόμενοι με δικές σας ὑποδείξεις δέν ἔγιναν δεκτοί πρός ἀκρόαση καί παρότι κρατοῦσαν γραπτές καί ἐνυπόγραφες καταγγελίες ἐναντίον σας, συνεχίστηκε ἡ παράνομη χειροτονία σας ἐπί τῶν αἱμάτων. Ἡ παράνομη χειροτονία σας προχωροῦσε συγχρόνως μέ τά οὐρλιαχτά μιᾶς ἄγνωστης δαιμονισμένης γυναίκας ἡ ὁποία μετά ἀπό ἀρκετή ὥρα φασαρίας, κλώτσησε τήν πόρτα τοῦ ναοῦ βρίζοντας τόν Χριστό καί τήν Παναγία.

Κατηγορία ἐνάτη: Κατά παράβαση τῶν ἱερῶν Κανόνων ΙΗ΄ τῆς Δ΄ καί τοῦ ΣΤ΄ τῆς ἐν Σαρδικῆ Συνόδων.

 Ὅταν ὁ δικηγόρος τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως σᾶς ὑπέδειξε στο δικαστήριο ὅτι χειροτονηθήκατε ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος χωρίς τήν ψῆφο τοῦ λαοῦ, ἀπαντήσατε ὅτι ἡ ἐπισκοπή Τριμυθοῦντος δέν ἔχει ποίμνιο γιά νά ψηφίσει καί ὅτι ἀργότερα ἔγιναν ἐκλογές καί ἀναδειχθήκατε Μητροπολίτης Κιτίου. Πράγματι ἡ Μητρόπολη Τριμυθοῦντος δεν εἷναι ἐν ἐνεργεία Μητρόπολη τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου καί δέν ἔχει καθόλου ποίμνιο. Ἡ χειροτονία σας σέ ἐπισκοπή πού δέν ἔχει οὔτε ἕναν χριστιανό ἔκρυβε ὑστεροβουλία, πονηρία καί δόλο. Μέ τόν τρόπο αὐτό προσπαθήσατε νά παρακάμψετε τό ἐμπόδιο τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί ἀφοῦ θεωρήσατε ὅτι γίνατε νόμιμα ἐπίσκοπος, προκηρύξατε δῆθεν ἐκλογές, τεθήκατε ὑποψήφιος μαζί μέ τόν συνένοχό σας καί αὐτοαποκαλούμενο «ἀμαθοῦντος» Λάζαρο, καί διενεργήσατε τίς δῆθεν ἐκλογές, μέ λιγοστούς συγγενεῖς καί φίλους σας χωρίς νά λάβει μέρος ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου. ἡ ἐνέργειά σας αὐτή ἀποσκοποῦσε στό νά δώσει κῦρος καί νομιμότητα στις παρανομίες σας.

 Κατηγορία δεκάτη: Κατά παράβαση τῶν ἱερῶν Κανόνων ΣΤ΄ τῆς Β΄ καί τοῦ ΛΔ΄τῆς ΣΤ΄ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

 Ἐνῶ ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου δέν ἀναγνώρισε την Χειροτονία σας, προχωρήσατε μέ τούς συνενόχους σας στήν Ἑλλάδα σέ ψευδο­καθαιρέσεις κληρικῶν οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν νά συμπράξουν στίς ἄνομες ἐνέργειές σας.

 Κατηγορία ἑνδέκατη: Κατά παράβαση τῆς ἐνάτης ἐντολῆς τοῦ Δεκαλόγου (ἐξόδου Κ΄, 16).

 Ἐνῶ ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου δέν σᾶς δέχθηκε ὡς ἐπίσκοπό του, προσφύγατε στό κράτος καί παρουσιάσατε κατασκευασμένα ἔγγραφα τῶν ψευδοκαθαιρέσεών σας καί ζητήσατε ἀπό το κράτος νά ἀποκοπεῖ ἐπίδομα τό ὁποῖο παραχωρεῖτο σέ φτωχούς ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου γιατί δῆθεν εἷναι καθηρημένοι. Τό ἐπίδομα τῶν ἱερέων ἀπεκόπη καί οἱ ἱερεῖς ἀναγκάστηκαν νά προσφύγουν στό ἀνώτατο δικαστήριο γιά νά διεκδικήσουν τό δίκαιό τους.

Κατηγορία δωδεκάτη: Κατά παράβαση τῆς χριστιανικῆς καί ἱερατικῆς εὐσεβείας πρός τό ἱερό Θυσιαστήριο.

 Μέ διαταγή σας κατεδαφίστηκε ὁ ἱερός Ναός τῆς ἁγίας Τριάδος στήν Λεμεσό καί ἡ ἁγία Τράπεζα πετάχτηκε στά σκουπίδια ὡς μπάζα.

 Κατηγορία δέκατη τρίτη: Κατά παράβαση τοῦ ἱεροῦ Κανόνος ΣΤ΄ τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

 Καταλάβατε μέ τήν βία, παράνομα καί θέσατε ὑπό τήν κατοχή σας τόν ἱερόν Ναό ἁγίου Δημητρίου, τόν ἱερόν Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τόν ἱερό Ναό ἁγίων Ἀναργύρων, ἀποστερώντας τους ἀπό τούς ἐνορίτες τους οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται ἐπικοινωνία μαζί σας.

Κατηγορία δέκατη τέταρτη: Κατά παράβαση τοῦ ἱεροῦ Κανόνος ΙΗ΄ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

 Μέ δόλιες ἐνέργειες, μέ ἀπάτη, μέ πανουργία, καί περιφρόνηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν, τοῦ κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, ὅπως περιγράφονται στό κατηγορητήριο Μέρος Δεύτερο μεθοδεύσατε τήν παράνομη χειροτονία σας, ἡ ὁποία ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τό σχίσμα καί τήν ἀποκοπή ἐκ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας μέρους τοῦ πληρώματός της.

 Ὁ Μητροπολίτης Κιτίου καί Ἔξαρχος Πάσης Κύπρου

Τ.Σ.Υ.

ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011