ΤΕΥΧΟΣ 191
Ἰανούαριος - Φεβρούαριος 2010
ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἐπιμέλεια στήλης ὑπό ΧΡΗΣΤΟΥ  ΕΛ. ΓΚΟΥΤΖΙΔΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΞ. ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ)

Τό ἠλεκτρονικό περιοδικό ἀντίβαρο (antibaro.gr) μέ ἔκτακτο δελτίο στίς 3.3.2010 μᾶς ἐνημέρωνε γιά μιά νέα πρωτοβουλία του ἀναφορικά μέ: «τήν προσπάθεια ἀνάκλησης τῆς ἀπόφασης τοῦ ὑπουργείου τῶν ἐξωτερικῶν γιά ἀναστολή τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς 25ης Μαρτίου στίς διπλωματικές ἀποστολές τῆς Ἑλλάδας στά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα γιά λόγους «συμβολισμοῦ»(!) καί μέ βάση τήν «οἰκονομική δυσχέρεια τῆς χώρας».

 Ἔτσι, στίς 8 Μαρτίου θά ἀποσταλεῖ στούς ἁρμοδίους (ὑπ. ἐξωτερικῶν, ἀρχηγούς κομμάτων, Προεδρία τῆς Δημοκρατίας) ἡ παρακάτω ἐπιστολή. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νά τήν ὑπογράψει καί νά συμπεριληφθεῖ τ' ὄνομά του στήν ἐπιστολή.

Ταυτόχρονα, τό ἀντίβαρο στέλνει μία δεύτερη ἐπιστολή μέ παραλῆπτες τούς ὅπου γῆς ὁμογενειακούς συλλόγους μέ σκοπό τή δραστηριοποίησή τους καί τήν ἀνάληψη ἀπό τήν πλευρά τους τῶν ἐξόδων γιά τούς κατά τόπους ἑορτασμούς. Προκειμένου ὅμως νά καταστεῖ δυνατή ἡ διενέργεια τῶν ἐθιμικῶν ἐκδηλώσεων, ἔστω καί μέ ἔξοδα τῶν τοπικῶν συλλόγων, θά πρέπει νά ἀνακληθεῖ ἡ ἀναστολή τους ἀπό τό ὑπουργεῖο τῶν ἐξωτερικῶν.

 Ἄν τό Ὑπουργεῖο κρίνει ὅτι «γιά λόγους συμβολισμοῦ» ἐπιβάλλεται ἡ ἀκύρωση τῶν ἐκδηλώσεων, ἐμεῖς ἐπίσης «γιά λόγους συμβολισμοῦ» κρίνουμε ὅτι θά πρέπει νά τελεστοῦν κανονικά οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς ἐθνικῆς μας ἑορτῆς.

«Ἀξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ:

Θέλουμε νά ἐκφράσουμε τήν ἀγανάκτησή μας γιά τήν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν νά ἀναστείλει τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς 25ης Μαρτίου στίς διπλωματικές ἀποστολές τῆς ἑλλάδος στό ἐξωτερικό, μέ πρόσχημα τή δυσχερή δημοσιονομική κατάσταση, καί μέ τήν ἀόριστη ἐπίκληση «συμβολικῶν λόγων» (ἐφημ. Ἔθνος, 19.2.2010), διά τῶν ὁποίων ἀφήνεται νά ἐννοηθεῖ πώς στήν κυβέρνηση ὑπάρχουν θεωρήσεις, πού ἀμφισβητοῦν τήν ἀξία καί τό νόημα τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου.

Ἄν τά πράγματα εἶναι ὅπως παρουσιάζονται στόν τύπο (ἐφημ. Ἔθνος 23.2.2010), φοβούμαστε ὅτι ἡ πολιτική συναίσθηση καί ἡ φιλοτιμία τῶν διαχειριστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους τελοῦν μᾶλλον ἐν συγχύσει. Τό ἑλληνικό ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν, μέ τήν ἐμμονή του στήν ἀκύρωση τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου στίς διπλωματικές ἀποστολές τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί τήν ἀπόρριψη εἰσηγήσεων πρεσβευτῶν καί προξένων γιά τήν ἄνευ δαπάνης διοργάνωση τέτοιων ἐκδηλώσεων, ἐμφανίζεται νά δυναμιτίζει αὐτή καθ' αὐτή τήν πολιτική σημασία καί τήν ὑπόσταση τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου.

Θεωροῦμε ὅτι ὁ ἑορτασμός τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου στίς ἑλληνικές διπλωματικές ἀντιπροσωπεῖες δέν ἀποτελεῖ προαιρετική ἐπιλογή γιά τήν Κυβέρνηση ἀλλά χρέος τιμῆς πρός τούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τήν ζωή τους καί τήν περιουσία τους γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία τοῦ λαοῦ μας. Εἶναι χρέος της νά διατηρεῖ ἀλώβητη τή συλλογική μνήμη καί τήν ἱστορική συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί νά διατρανώνει τή λαϊκή κυριαρχία. Ἀποτελεῖ, ἀσφαλῶς, καί στοιχειώδη ὑποχρέωση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως πρός τούς κατά τόπους Ἕλληνες μετανάστες, ὁμογενεῖς καί φιλέλληνες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μέ τόν τρόπο αὐτό τήν εὐκαιρία ἀφ' ἑνός νά συνεορτάσουν μέ τούς ἐκπροσώπους τῆς πατρίδος μας τήν ἱερότερη στιγμή τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς ἱστορίας καί ἀφ' ἑτέρου νά τιμηθοῦν ἀπό τήν πατρίδα γιά τή συνεχή προσφορά τους πρός αὐτήν.

Εἶναι ἰδιαίτερα λυπηρό τό γεγονός ὅτι τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν παραβλέπει τό χρέος τιμῆς τῆς σύγχρονης Ἑλλάδος πρός τούς ἀγωνιστές τοῦ 1821, ἐπικαλούμενο «συμβολικούς λόγους» καί οἰκονομικές δυσχέρειες γιά τήν ἀκύρωση τῶν καθιερωμένων δεξιώσεων ἑορτασμοῦ τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου. Ἄν πράγματι τά δημόσια οἰκονομικά εἶναι σέ τέτοια οἰκτρή κατάσταση ὥστε τό ἑλληνικό κράτος νά μήν δύναται νά διοργανώσει λιτές δεξιώσεις τιμῆς τῆς 25ης Μαρτίου στίς διπλωματικές του ἀποστολές -ὅπως ἔπραξε σέ πολύ χαλεπέστερους καιρούς, ὅταν ἡ ἑλλάδα τελοῦσε ὑπό ξένη κατοχή καί οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις βρίσκονταν ἐξόριστες στό ἐξωτερικό- θά ἀναμέναμε ὅτι θεσμοί πού φέρουν κατά τεκμήριο τή βασική εὐθύνη γιά τήν οἰκτρή κατάσταση τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν (κόμματα, διοίκηση, κοινοβούλιο) θά ἔβρισκαν τρόπους νά ἐξοικονομήσουν τά ὅσα ἐλάχιστα χρειάζονται γιά τήν κάλυψη τῶν ἐξόδων τιμητικῶν τῆς 25ης Μαρτίου ἐκδηλώσεων στίς κατά τόπους διπλωματικές ἀποστολές τῆς Ἑλλάδος. Ἄν καί αὐτό θεωρεῖται ἀδύνατο, εἴμαστε σίγουροι ὅτι οἱ ὁμογενειακές ὀργανώσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ θά ἦταν πρόθυμες νά συμβάλλουν μέ κάθε τρόπο στήν πραγματοποίηση τῶν ἑορτασμῶν τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου στό ἐξωτερικό.

Γιά τούς ἀνωτέρω λόγους ζητοῦμε τήν ἄμεση παρέμβασή σας γιά τήν ἄρση τῆς ἀπαράδεκτης αὐτῆς ἀπόφασης». (Γιά νά ὑπογράψετε ἐπισκεφθῆτε τή διεύθυνση: nttp:/www.antibaro.gr/node/1282).

Στό σημεῖο αὐτό ἀναπαράγουμε αὐτούσια τά δύο δημοσιεύματα τοῦ Ἔθνους:

«Τά χρήματα δέν θά ἐξοικονομηθοῦν, ἀφοῦ θά διατεθοῦν γιά ἄλλες... συναφεῖς ἐκδηλώσεις!!

Μέ μιά πρωτοφανή ἐνέργεια τό ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν ἐπιβάλλει τή ματαίωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πού ὀργανώνονται στίς ἑλληνικές πρεσβεῖες καί προξενεῖα ἀνά τόν κόσμο γιά λόγους... οἰκονομίας.

Σύμφωνα μέ ἐγκύκλιο ἡ ὁποία στάλθηκε σέ ὅλες τίς ἑλληνικές διπλωματικές ἀρχές τοῦ ἐξωτερικοῦ μέ θέμα «ἑορτασμός ἐθνικῆς ἐπετείου ἀπό ἀρχές ἐξωτερικῆς ὑπηρεσίας ὑπό παροῦσα δυσχερή οἰκονομική συγκυρία», δίδεται ἐντολή νά μήν παρατεθοῦν οἱ καθιερωμένες δεξιώσεις γιά τήν 25η Μαρτίου.

Ὅπως ἀναφέρεται, μάλιστα, ἡ ἀκύρωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου «κρίνεται σκόπιμη πρός ἐξοικονόμηση πόρων, ἀλλά καί γιά λόγους... συμβολισμοῦ».

Ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν (ἡ ἐγκύκλιος ὑπογράφεται ἀπό τόν γ.γ. τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν, πρέσβη Ι. Ἀλ. Ζέπο), ἔτσι δέν ἀφήνει περιθώρια οὔτε καί γιά πρωτοβουλίες χρηματοδότησης ἐκ τῶν ἐνόντων ἤ ἀπό κατά τόπους ὁμογενεῖς τῆς καθιερωμένης δεξίωσης γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο, καθώς ἐπισημαίνεται τό στοιχεῖο τοῦ... «συμβολισμοῦ». Τά χρήματα δέν θά ἐξοικονομηθοῦν κἄν, καθώς ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐγκύκλιο θά διατεθοῦν γιά κάλυψη ἄλλων... συναφῶν ἐκδηλώσεων!!

Τά ποσά τά ὁποῖα θά ἐξοικονομηθοῦν φυσικά εἶναι ἀσήμαντα, γιά τόν προϋπολογισμό τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν, καθώς συνήθως πρόκειται γιά τυπικές δεξιώσεις πού ὅμως ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία, ὄχι μόνο γιά τίς περιοχές ὅπου ζοῦν ὁμογενεῖς, ἀλλά καί σέ ἄλλες χῶρες ὅπου δίνεται ἡ εὐκαιρία γιά «ἀνεπίσημη» διπλωματία, ἐνῶ ὁ ἑορτασμός τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς σέ μιά πρεσβεία ἔχει ἔντονο συμβολικό χαρακτήρα γιά τή διεθνή παρουσία καί τό κῦρος μιᾶς χώρας.

Ἐξ ἄλλου μᾶλλον ἀρνητικό μήνυμα ἐκπέμπει γιά τή χώρα μας τό γεγονός ὅτι φέτος μόνο οἱ πρεσβευτικές καί προξενικές ἀρχές τῆς ἑλλάδας σέ ὅλο τόν κόσμο δέν θά ἑορτάσουν τήν ἐθνική ἐπέτειο τῆς χώρας τους...

Ν. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΘΝΟΣ»

(http:/www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378 & subid=2 & pubiol=10332834).

«Ἐπιμένουν γιά τήν 25η Μαρτίου! Ἀντί τό ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν νά παραδεχθεῖ τήν γκάφα τῆς κατάργησης -λόγω... οἰκονομικῆς κρίσης- τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου ἀπό τίς πρεσβεῖες μας στό ἐξωτερικό, ἐπανῆλθε δυστυχῶς μέ νέα ἐγκύκλιο πού κάνει ἀκόμη χειρότερα τά πράγματα. Ἔτσι, ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ ΥΠΕΞ μέ ἐγκύκλιο πού ὑπογράφεται ἀπό τόν διευθυντή τῆς ΣΤ΄ Γενικῆς Διεύθυνσης Προσωπικοῦ πρέσβη Γ. Παΐζη ἀπορρίπτει τό αἴτημα πολλῶν πρεσβευτῶν καί προξένων νά διοργανώσουν ἀδαπάνως γιά τό ἑλληνικό Δημόσιο τήν καθιερωμένη δεξίωση γιά τήν ἐθνική ἑορτή, προβάλλοντας τό ἐπιχείρημα ὅτι πρέπει νά ὑπάρξει, λέει, ἑνιαία εἰκόνα σέ ὅλες τίς ἑλληνικές διπλωματικές ἀποστολές...».

(http:/www.ethnos.gr/article.asp?catid=11420 & subid=2 & pubiol=10408982).

Ἡ δευτέρα ἐπιστολή τήν ὁποίαν τό ἀντίβαρον ἔστειλε εἰς τούς ὅπου γῆς ὁμογενειακούς συλλόγους, καταλήγει:

«Γιά τούς ἀνωτέρω λόγους καλοῦμε τίς κατά τόπους ὁμογενειακές ὀργανώσεις καί ὅλους τούς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ.

1) Νά διαμαρτυρηθοῦν στό ἑλληνικό ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν καί νά ἀπαιτήσουν τήν ἄρση τῆς ἀπόφασης ἀναστολῆς τῶν ἐπισήμων ἑορτασμῶν τῆς 25ης Μαρτίου στίς κατά τόπους διπλωματικές ἀποστολές τῆς Ἑλλάδος.

2) Νά συνδράμουν οἰκονομικά γιά τή διενέργεια τῶν ἑορτασμῶν αὐτῶν, ἐφ' ὅσον κάτι τέτοιο κριθεῖ σκόπιμο.

3) Σέ περίπτωση πού ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἐμμένει στήν ἀπόφασή της. ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ γιά τήν 25η Μαρτίου ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ».

ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΠΡΟΒΑ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ!

Εἰς τό ἕτερον κείμενον τό ὁποῖον δημοσιεύεται εἰς τό ἀντίβαρον καί ὑπογράφει ὁ Κρίτων Σαλπιγκτής ἐπισημαίνεται μεταξύ ἄλλων:

«Τό ἄρθρο μου πού ἀκολουθεῖ δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα «Μακεδονία» τήν 1η ἰουνίου τοῦ 2007. Τό κατέστησε ὅμως ἀπολύτως ἐπίκαιρο, ἡ ἐπίκληση -τόν Φεβρουάριο τοῦ 2010- λόγω «οἰκονομίας» ἐκ μέρους τῆς κυβέρνησης τοῦ Γ. Παπανδρέου, προκειμένου νά μήν ἑορταστεῖ φέτος ἡ ἐθνική ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου. Διαβάζοντάς το ὁ ἀναγνώστης θά ἐντοπίσει ποιά ὑπῆρξαν τά «προεόρτια» τῆς σημερινῆς αὐτῆς ἐξέλιξης, τά ὁποῖα στάθηκαν ἡ ἀφορμή τοῦ σχολιασμοῦ μου κατά τό 2007. Ἁπλῶς τότε οἱ λόγοι οἰκονομίας γιά τήν κατάργηση ἐθνικῆς ἑορτῆς ἦταν «θεωρητικοί», καί εἶχαν ὡς πρόσχημα τό θέμα μιᾶς ἐκθέσεως, πού κλήθηκαν νά ἀναπτύξουν μερικά ἑλληνόπουλα τά ὁποῖα περνοῦσαν ἀπό ἐξετάσεις στό ἐπίπεδο Λόουερ τήν χρονιά ἐκείνη, στήν ἑλληνοαμερικανική Ἕνωση. Τριάντα δύο μῆνες μετά ἀπό τήν ἀμερικανοκίνητη «πρόβα», ὁ Γ. Παπανδρέου τήν τότε ὑπόθεση ἐργασίας μιᾶς «ἀθώας» ἐκθέσεως τήν κατέστησε ἄμεσης ἐφαρμογῆς πρόσχημα στήν σημερινή ἑλληνική πραγματικότητα. Ἔτσι ὥστε ἡ θλιβερή δικαιολογία του νά μήν ἀδειάσει τό ταμεῖο τῆς πατρίδας, νά καταστεῖ ἐκεῖνος ὁ κριός ὁ ὁποῖος θά στρώσει τήν πόρτα τῆς παράδοσης, καί θ' ἀποτελέσει ἕνα ἀκόμη καίριο βῆμα στήν μεθοδική προσπάθεια ἀποδυνάμωσης τῆς ἑλληνικότητας. Ποιά ἐπιδίωξη κρύβεται στό βάθος; Προβλέπω ὅτι μετά ἀπό τήν παράκαμψη τοῦ ἐπίσημου ἑορτασμοῦ, ὅλοι ὅσοι ἀπεργάζονται τό ξήλωμα τῆς ἱστορικῆς μνήμης, θά ψάξουν τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά καταργήσουν καί τήν ἀργία τῆς 25ης Μαρτίου. Χωρίς πρόσθετο μισθό, ἄλλη μιά ἡμέρα ἐργασίας τῶν πληβείων θά τεθεῖ στήν ὑπηρεσία τῆς διεθνοῦς καί τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς ἐλίτ, τήν ὁποία καί μόνον ὑπηρετεῖ ὁ ΓΑΠ καί οἱ σύν αὐτῶ, καί θά προσαυξήσει τά κέρδη τῶν ἄπληστων καί ἀχόρταγων.

Ἀκολουθεῖ τό ἄρθρο μου τοῦ 2007: «......Τί θά λέγατε ἐάν ἕνας βαθμολογητής μιά μέρα σᾶς ρωτοῦσε «ποιά ἐθνική ἑορτή θά καταργούσατε γιά λόγους οἰκονομίας;». Θά τοῦ λέγατε διά μιᾶς «ἄι σιχτίρ» ἤ θά ψάχνατε νά ξεκαθαρίσετε μέσα σας ποιά ἑορτή «παίζει» καλύτερα μεταξύ 25ης Μαρτίου καί 28ης Ὀκτωβρίου; Βλέπετε, τό ἐρώτημα αὐτό ὄντως τέθηκε σέ ἑλληνόπουλα πρόσφατα, σέ ἐξετάσεις ἐπιπέδου Λόουερ ἀπό τήν ἑλληνοαμερικανική Ἕνωση. Ὡς λιγότερο ἀδιανόητο ἀπ' ὅ,τι κάποτε. Διότι οἱ φωνές «νά καταργηθοῦν οἱ παρελάσεις»(*)πού κατά τή διάρκεια κάθε ἐθνικῆς ἑορτῆς ἐσχάτως συστηματικά ἀκούγονται, προετοίμασαν τό ἔδαφος. Ὅπως τό προλειάνανε καί πανεπιστημιακοί παλαιότερα, μέ τά νεοτερικά περί ἱστορία δημοσιεύματά τους γιά νά ἐμφανιστεῖ ἀργότερα ἐνώπιον προετοιμασμένων -ἄρα ἀμβλυμμένων-συνειδήσεων τό βιβλίο - παρωδία τῆς ἱστορίας τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ τῆς κ. Ρεπούση...».

Σέ ἄρθρο του εἰς τήν ἐφημερίδα «Τό Παρόν» (7.2.2010 σελ. 8), ὁ Μ. Στυλιανοῦ ἀναφαίρει μεταξύ πολλῶν ἄλλων:

«...Ὁ συνολικός προϋπολογισμός τῆς Βουλῆς τῶν 300 (ὑπευθύνων τῶν «καταστροφικῶν ἐπιλογῶν τοῦ παρελθόντος») παραμένει στά 218 καί κάτι ἑκατομμύρια. Ἄθικτες καί οἱ δαπάνες πολλῶν ἑκατομμυρίων ἀπό τά μυστικά κονδύλια γιά τήν ἐπιχορήγηση ἑκατοντάδων Μή Κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, μεταξύ τῶν ὁποίων τό πρακτορεῖο τοῦ ἀνανισμοῦ καί κάθε ἐνδοτισμοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, τό «Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι» τοῦ ἐπαγγελματία δυσφημιστῆ τῆς Ἑλλάδας Παναγιώτη Δημητρᾶ, ἡ «ἑλληνική Ἕνωση ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων», μέ τή Χριστίνα Κουλούρη καί ὁμάδα ἐθνομηδενιστῶν, πού συζητοῦσαν αὐτές τίς μέρες στά Σκόπια τήν ἐπιστροφή τῶν περιουσιῶν στούς ἐξόριστους «Αἰγαιάτες Μακεδόνες» καί πλεῖστες ἄλλες ὀργανώσεις ἐξίσου ἀφοσιωμένες στήν ἐκπλήρωση τοῦ ἐθνικοῦ χρέους» καί στό «καθῆκον ἀπέναντι στήν πατρίδα»...

Περικοπή μόνο κατά 10% παραχώρησε στήν κατακραυγή ἡ κ. Διαμαντοπούλου γιά τά 6 ἤ 7 ἱδρύματα γιά τή διαιώνιση τῆς φήμης καί δόξας πρώην πρωθυπουργῶν τῆς συμφορᾶς, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν συγγενεῖς καί «κολλητούς» τους στό ἔργο διαιώνισης τῆς φήμης καί δόξας τους.

Δέν ἀκούσθηκε λέξη γιά τήν εἴσπραξη -ἤ τήν ἐγκατάλειψη τῆς πρακτικῆς γιά ἀπόσβεση- τῶν μεγάλων χρεῶν τῶν ΜΜΕ, ἐργολάβων καί ἐφοπλιστῶν καί τῶν Ποδοσφαιρικῶν ἀνωνύμων ἑταιρειῶν, ἤ τήν ἀνάληψη ἀπό τό Δημόσιο τῆς εἴσπραξης διοδίων γιά συμβάσεις ἐκμετάλλευσης πού ἔχουν ἐκπνεύσει. Σιγή τάφου ἐπίσης γιά τό ὄργιο σπατάλης μέ ἀργομισθίες σέ ΕΡΤ, Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο, ὑπουργεῖα καί ΔΕΚΟ, γιά τήν ἐξασφάλιση συγχορδίας ὀργάνων ἐξύμνησης τοῦ Συστήματος.

Γιά τή σωτηρία τῆς πατρίδας ἐπίσης, προχωρεῖ ταχύρρυθμα ἡ διαδικασία πολιτογράφησης ἀλλοχθόνων καί ἀλλοθρήσκων μεταναστῶν, πού θά λειτουργήσει σάν μαγνήτης γιά τόν πολλαπλασιασμό τους, γιά τήν προγραμματισμένη δημογραφική διεθνοποίηση τῆς χώρας...».

Τελικῶς ἐν μέρει θά γίνει καί αὐτό πραγματικότητα, ἀφοῦ καί πάλι μέ τό πρόσχημα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως δέν θά παρελάσουν τά μηχανοκίνητα ὀχήματα... ἀλλά μόνο τά πεζοπόρα τμήματα!

ΠΡΟΜΗΝΥΟΝΤΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Διά τό ἴδιον θέμα καί ὁ Πολιτικός ἐπιστήμων Κωνσταντῖνος Χολέβας ἐπισημειώνει μεταξύ ἄλλων:

«...Ἡ ἴδια ἐγκύκλιος πού δημοσιεύθηκε στόν τύπο καταδεικνύει ὅτι οὐσιαστικά δέν πρόκειται γιά περιστολή δαπανῶν ἀφοῦ τά χρήματα αὐτά θά χρησιμοποιηθοῦν γιά ἄλλες ἐκδηλώσεις. Καί διερωτῶμαι: ὑπάρχουν σημαντικότερες ἐκδηλώσεις ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἐπανόδου τῶν ἑλλήνων στόν χῶρο τῶν ἐλευθέρων λαῶν; Μέ ποιά κριτήρια τό ΥΠ.ΕΞ. κρίνει ὅτι δέν πρέπει φέτος νά δοθεῖ στούς Ἕλληνες διπλωμάτες νά προβοῦν σέ μία στοιχειώδη κίνηση ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας, στήν ὁποία προβαίνουν ὅλες οἱ χῶρες τοῦ κόσμου; Πόσο θά ταπεινωθοῦν οἱ Ἕλληνες ὁμογενεῖς ἀνά τήν ὑφήλιο ὅταν μάθουν ὅτι φέτος ἡ ἐπίσημη ἐκπροσώπηση τῆς πατρίδας τους δέν θά τούς δώσει τήν εὐκαιρία νά αἰσθανθοῦν ἐθνικά ὑπερήφανοι καί μάλιστα ὅταν βλέπουν τήν Τουρκία καί τά Σκόπια νά διοργανώνουν πανηγυρικές δεξιώσεις καί τελετές;

Ἡ ὑποβάθμιση τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων ἀποτελεῖ μεγάλη ἀσέβεια πρός τή μνήμη ὅλων τῶν προγόνων μας πού ἔδωσαν τή ζωή τους γιά τήν ἐλευθερία μας. Καί τό δυσάρεστο εἶναι ὅτι παράλληλα πρός αὐτή τήν ἐνέργεια τοῦ ΥΠ.ΕΞ. ἔχουμε καί τήν ὁμάδα τῶν ἐθνομηδενιστῶν διανοουμένων πού ἐπιχειροῦν νά μειώσουν τή σημασία τῆς 25ης Μαρτίου καί γενικά τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως.

Οὐδείς ἀμφισβητεῖ ὅτι τά δημόσια οἰκονομικά βρίσκονται σέ προβληματική κατάσταση. Ὅμως ἡ κατάργηση τοῦ ἑορτασμοῦ στίς Πρεσβεῖες ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΜΗΠΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ. Προσωπικά βρίσκω πολύ ἐνδιαφέρουσα τή σχετική συλλογή ὑπογραφῶν ἀπό τήν ἱστοσελίδα www.antibaro.gr καί προτείνω ὅλοι νά συμμετάσχουμε.

Κ.Χ. 3.3.2010» antibaro.gr.

Στό ἄρθρο του διά τό 1821 καί τήν σημερινή κατάσταση, ὁ πρόεδρος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως κ. Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων: «Κάποιοι εἶπαν ὅτι χάσαμε μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας (σ.σ. προφανῶς κάνει λόγο διά τάς σχετικάς ἀναφοράς τοῦ πρωθυπουργοῦ Γ. Παπανδρέου...). Αὐτό εἶναι λάθος. Ἐπικίνδυνο λάθος.

Ἡ ἐθνική κυριαρχία ἀφορᾶ ἔλεγχο ἐθνικοῦ χώρου. Κι αὐτό δέν χάνεται παρά μόνο μέ πόλεμο, κι ὅταν χάνεται δέν ἀνακτᾶται παρά μόνο μέ πόλεμο...

Ἐκεῖνο πού ἀπωλέσαμε εἶναι κάποιους βαθμούς ἀνεξαρτησίας ἐπιλογῶν στήν ἄσκηση τῆς οἰκονομικῆς μας πολιτικῆς. Ἀλλά αὐτό εἶναι κάτι τελείως διαφορετικό καί προσωρινό...

Πραγματική χρεοκοπία ἡ Ἑλλάδα ὑπέστη τό 1893. Καί τῆς ἐπιβλήθηκε ὁ Διεθνής Οἰκονομικός Ἔλεγχος τό 1897. Ὅμως, ἀκόμα καί τότε δέν ἔχασε ἐθνική κυριαρχία. ἀντίθετα, δεκαπέντε χρόνια ἀργότερα, ὑπερδιπλασίασε τόν ἐθνικό της χῶρο!

Οἱ ἐποχές δέν εἶναι ἴδιες, ἀναμφίβολα.

Ἀλλά ἡ προσωρινή οἰκονομική δυσκολία -ἀκόμα καί ἡ χρεοκοπία- δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέση μέ τήν ἀπώλεια κυριαρχίας». (Βλέπε εἰδική ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας «ὁ Κόσμος τοῦ Ἐπενδυτῆ» 27-28 Μαρτίου 2010).

Δέν ἀποκλείεται πάντως, νά μήν ἀναφέρθηκε τυχαίως ὁ πρωθυπουργός στά περί ἀπωλείας ἐθνικῆς κυριαρχίας... Ἰδιαιτέρως χαρακτηριστικόν εἶναι τό ἄρθρον τῆς δημοσιογράφου Κύρας Ἀδάμ πού ἀκολουθεῖ:

ΑΙΓΑΙΟ: Σύνορο... πτήσεων ὁ 25ος μεσημβρινός(!)

Ἡ κυβέρνηση ἐξετάζει τήν προώθηση συμφωνίας, βάσει τῆς ὁποίας, τό ἀνατολικό Αἰγαῖο ἀπό τόν 25ο μεσημβρινό καί ἀνατολικά, ἐντός τοῦ FIR Ἀθηνῶν θά μετατραπεῖ σέ «περιοχή ἀποφυγῆς ἔντασης» ἀνάμεσα στήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία, μέ ἀπαγόρευση πτήσεων ἑλληνικῶν καί τουρκικῶν μαχητικῶν. Θά ἐξαιροῦνται τά ἀεροσκάφη τῶν χωρῶν τοῦ ΝΑΤΟ καί τρίτων χωρῶν, καθώς καί οἱ ἀσκήσεις καί ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν σκοπῶν ἀεράμυνας.

Σύμφωνα μέ τίς ὑπάρχουσες πληροφορίες, ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου ἐξετάζει αὐτό τό διάστημα τή διαμόρφωση μιᾶς συμφωνίας μέ τήν Ἄγκυρα γιά τήν «ἀποστρατιωτικοποίηση» τοῦ μισοῦ Αἰγαίου. Στόχος εἶναι νά ἐλασχιστοποιηθεῖ ἡ ἔνταση ἀνάμεσα στίς δύο χῶρες, πού προκαλεῖται ἀπό τή μόνιμη παραβατική συμπεριφορά τῆς Ἄγκυρας στό Αἰγαῖο καί τίς ἀντίστοιχες ἀντιδράσεις τῶν ἑλληνικῶν ἀεροσκαφῶν μέ ἀναχαιτίσεις καί ἐμπλοκές.

Ἔτσι ἡ κυβέρνηση προσδοκᾶ ὅτι «δέν θά ὑπάρχουν ἐντάσεις στό FIR Ἀθηνῶν, θά ὑπάρξει μείωση δαπάνης ἀναχαιτίσεων καί θά αὐξηθεῖ ἡ ἐναέρια κυκλοφορία στό FIR Ἀθηνῶν κατά 30% περίπου μέ ὄφελος 2 δισ. ἐτησίως...».

Ἀναλυτικότερα καί σύμφωνα μέ τίς ὑπάρχουσες πληροφορίες, ἡ κυβέρνηση ἐξετάζει κατά πόσο μπορεῖ «νά εἶναι συμφέρουσα» μιά συμφωνία μέ τήν Τουρκία, σέ συνεργασία μέ τό ΝΑΤΟ, κατά τήν ὁποία:

● Ἡ περιοχή στό Αἰγαῖο ἀπό τόν 25ο μεσημβρινό καί ἀνατολικά (δηλαδή τό μισό Αἰγαῖο) θά χαρακτηριστεῖ ὡς «περιοχή ἀποφυγῆς ἔντασης» ἀνάμεσα στίς δύο χῶρες.

● Στήν περιοχή αὐτή δέν θά ἐκτελοῦνται πτήσεις ἑλληνικῶν καί τουρκικῶν ἀεροσκαφῶν.

● Στήν περιοχή αὐτή θά ἐκτελοῦνται ἀσκήσεις καί πτήσεις γιά σκοπούς ἀεράμυνας.

● Ἡ συμφωνία δέν θά ἐπηρεάζει τά μαχητικά ἀεροσκάφη τῶν χωρῶν - μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ καθώς καί τρίτων χωρῶν.

Τό βασικό ἐπιχείρημα τῆς κυβέρνησης γιά τήν προώθηση μιᾶς τέτοιας πρωτότυπης συμφωνίας μέ τήν Τουρκία φαίνεται νά εἶναι ὅτι σέ περίοδο ἰσχνότατων ἀγελάδων γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ ἑλληνική κοινή γνώμη θά ἀποδεχθεῖ εὐχαρίστως τήν προσδοκώμενη αὔξηση ἐσόδων κατά 2 δισ. ἐτησίως ἀπό τήν αὔξηση τῆς ἐναέριας κυκλοφορίας στό Αἰγαῖο, λόγω τῆς μείωσης τῆς στρατιωτικῆς ἔντασης στήν περιοχή.

Ἡ Ἄγκυρα μᾶλλον δέν πρόκειται νά φέρει ἀντίρρηση σέ μιά τέτοια συμφωνία, ἡ ὁποία συμπίπτει ἐξ ἄλλου μέ τή δική της μόνιμη ἐπιδίωξη νά ἀποκτήσει τόν ἔλεγχο στό Αἰγαῖο μέχρι τόν 25ο μεσημβρινό, ἀπονεκρώνοντς ἔτσι -σέ πρώτη φάση- ὁλόκληρο τό ἀνατολικό Αἰγαῖο.

Μέ τήν ὑπό διαμόρφωση συμφωνία, ἡ Ἀθήνα μέ στόχο τή μείωση τῶν κρατικῶν δαπανῶν ἀπό τήν ἀντίστοιχη μείωση τῆς στρατιωτικῆς ἔντασης στό ἀνατολικό Αἰγαῖο, δεσμεύεται νά σταματήσει τίς πτήσεις τῶν ἑλληνικῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πάνω ἀπό τά ἐθνικά ἐδάφη της στό ἀνατ. Αἰγαῖο, παρά μόνον γιά σκοπούς ἀεράμυνας.

Βαπτισμένα «ΝΑΤΟϊκά».

Θά ἐπιτρέπει ὅμως τή χρήση τοῦ ἰδίου χώρου ἀπό τά ἀεροσκάφη τῶν κρατῶν - μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ, (σ.σ. ἄρα καί τῆς Τουρκίας), καθώς τά ΝΑΤΟϊκά ἀεροασκέφη χαρακτηρίζοντας «φίλια» καί ἑπομένως ἀπαγορεύνται οἱ ἀναχαιτίσεις τους.

Δι' αὐτοῦ τοῦ τρόπου ὅμως, ἡ Τουρκία (σ.σ. μέ βάση τήν τακτική πού ἐφαρμόζει) θά μπορεῖ νά βαφτίζει ὡς ΝΑΤΟϊκά τά μαχητικά της, νά δεσμεύει περιοχές καί νά ἐκτελεῖ κανονικά τίς ἀσκήσεις της, χωρίς νά ἐνδιαφέρεται γιά τά 6 ἤ τά 10 ν.μ. τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου καί χωρίς νά καταθέτει σχέδια πτήσεων.

Ἀντιθέως ἡ Ἀθήνα -καί γιά λόγους οἰκονομίας- εἴτε δέν θά πραγματοποιεῖ ἀντίστοιχες ἀσκήσεις εἴτε θά τίς κάνει μόνον ἐπί χάρτου.

Ἡ ὑπό διαμόρφωση αὐτή συμφωνία μπορεῖ νά ἐξεταστεῖ στίς πολλαπλές ἑλληνοτουρκικές συναντήσεις, πρίν ἀπό τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ Τ. Ἐρντογάν στήν Ἀθήνα τόν Μάϊο.

Μετά τή συνάντηση Δροῦτσα - Νταβούτογλου, προχθές στήν ἱσπανία, στίς 9 Μαρτίου συνέρχεται στήν Ἄγκυρα ἡ 15η Σύνοδος Κατευθυντήριας ἐπιτροπῆς ἑλλάδας - Τουρκίας, ἡ ὁποία μέ τή σειρά της θά προετοιμάσει τήν ἐπίσκεψη ἐργασίας τοῦ ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν Δ. Δρούτσα στό τέλος τοῦ μήνα στήν Ἄγκυρα. Ὅλη αὐτή ἡ κινητικότητα ἔχει στόχο νά προετοιμαστεῖ καλά ἡ ἐπίσκεψη τοῦ κ. Ἐρντογάν στήν Ἀθήνα, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τήν ἑλληνική πλευρά πρέπει νά ἔχει θετικά ἀποτελέσματα.

Ἄν τελεσφορήσει μιά συμφωνία τέτοιου περιεχομένου, πιθανῶς θά ὑποκαταστήσει καί τό ὑπᾶρχον Μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ, τό ὁποῖο δέν ἐπιτρέπει τή διενέργεια στρατιωτικῶν ἀσκήσεων «στό Αἰγαῖο» κατά τούς θερινούς μῆνες καί τό ὁποῖο ἡ Ἄγκυρα καταπατᾶ συστηματικῶς τά τελευταῖα χρόνια.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι καί κατά τή διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων τοῦ Μνημονίου Παπούλια - Γιλμάζ, ἡ τουρκική πλευρά εἶχε ἐπιμείνει μέχρι τέλους στήν ἀπαγόρευση πτήσεων στό Αἰγαῖο, κάτι πού δέν εἶχε δεχθεῖ τότε ἡ κυβέρνηση Α. Παπανδρέου καί ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κ. Παπούλιας».

(http://www.enet.gr/?i=news.el.articl%id = 139010).

Σέ ἄρθρο του στήν ἐφημερίδα «Τό Παρόν» (14.3.2010 σελ. 8), ὁ Μ. Στυλιανοῦ ἀναφέρει: «... Στό πεδίο τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, στήν ὁποία συχνά ἀναφέρεται τελευταία καί ὁ κ. Γ. Α. Παπανδρέου, ἡ κ. Κύρα Ἀδάμ ἀποκάλυψε στήν «Ἐλευθεροτυπία»κυβερνητική ὁδηγία/ἐντολή ἐγκατάλειψης τῆς προστασίας τοῦ ἐναερίου χώρου πέραν τοῦ 25ου Μεσημβρινοῦ, πού ἐπιτρέπει στά τουρκικά μαχητικά νά πετοῦν ἀνεξέλεγκτα στό Αἰγαῖο. ὁ πάντοτε ἐκπρόσωπος τοῦ ΥΠ.ΕΞ. κ. Δελαβέκουρας καί τό ὑπουργεῖο Ἄμυνας δήλωσαν ὅτι τό «δημοσίευσμα δέν ἔχει σχέση μέ τήν πραγματικότητα». Ἀλλά ἡ ἀδάμαστη δημοσιογράφος ἀποκαλύπτει τό ψεῦδος τῆς διαψεύσεως, παραθέτοντας τό κείμενο τῆς ἐντολῆς, πού ἐπικαλεῖται καί λόγους οἰκονομίας ἀπό τίς δαπάνες ἀναχαιτίσεων... Προσθέτει μάλιστα ὅτι ἡ «πραγματικότητα» εἶναι χειρότερη, ὅτι ἐπιφυλάσσεται νά τήν ἐκθέσει στήν ἐπιστροφή της ἀπό τήν Οὐάσιγκτον καί ὅτι ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ εἶχε ἀρνηθεῖ παρόμοια εἰσήγηση...

(Ὅπου ἡ πατριωτική ἀφύπνιση τῆς κυβέρνησης Παπανδρέου, γιά τή σωτηρία τῆς χώρας ἀπό τήν κρίση, μετά τήν κατάργηση τῆς δεξίωσης τῶν πρεσβειῶν τήν 25η Μαρτίου καί τήν παρέλαση τῶν ἁρμάτων, καταργεῖ καί τήν ἑλληνική παρουσία στόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου. Μέ παράλληλες ἐπιχειρήσεις συγκάλυψης καί ὑπολογίζοντας στή συνενοχή τῶν Μέσων Μαζικῆς ἐξαπάτησης).

Διέψευσε ἐπίσης τό ΓΕΝ, χωρίς ὡστόσο νά διαψεύδει, τήν παρενόχληση τοῦ ἀκτοπλοϊκοῦ «Μπλού Στάρ 2», τήν τρίτη, στά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα πλησίον τῆς Ρόδου, ἀπό τουρκική πυραυλάκατο, πού δημοσίευσε ἡ «Ροδιακή», μέ πληροφορίες τοῦ Λιμεναρχείου της Ρόδου. ἐκπρόσωποι τοῦ ΥΕΘΑ χαρακτήρισαν τό περιστατικό «συνήθη πρακτική ἀποφυγῆς συγκρούσεων».

Τό ΓΕΝ συνεχίζει, ἐξ ἄλλου, τίς προσπάθειές του νά διακριβώσει ἐάν ὁ προκλητικός περίπατος τῆς τουρκικῆς φρεγάτας «Γκιαζαντέπ», στά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα, μεταξύ Σουνίου καί Τζιᾶς (κοντά στά ἀμπέλια τοῦ κ. Πάγκαλου) ἐντάσσεται στούς κανόνες τῆς ἀβλαβοῦς διέλευσης... ἦταν δέ ἡ πέμπτη τέτοια «ἐπίσκεψη» ἀπό τόν Ὀκτώβριο, ἀποσιωπήθκε ἀπό τά ΜΜΕ καί εὔλογα μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ στήν πολιτική τοῦ «νέου πατριωτισμοῦ» - τῶν ἀνοικτῶν θυρῶν στήν Τουρκία.

Ἀπομένει νά δοῦμε τί ἐπιφυλάσσει γιά τήν ἐθνική μας κυριαρχία αὐτή ἡ κυβέρνηση, μετά τίς κατ' ἰδίαν συνομιλίες στήν Οὐάσινγκτον καί τήν προσευχή ἐπίσκεψη τοῦ φίλου Ταγίπ...

Στήν ἴδια ἐφημερίδα (σελ. 13), σέ σχετικό ρεπορτάζ διά τήν συνάντηση Γ. Παπανδρέου - Ὀμπάμα στίς ΗΠΑ, (συναντήθηκε καί μέ τόν γνωστό ἀνθέλληνα κ. Σόρας...) πληροφορούμεθα πώς πέρα ἀπό τά ὅσα φέρεται νά ἔχουν συμφωνηθεῖ γιά τήν ὀνομασία τῶν Σκοπίων («Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας», «Βορειομακεδόνες» οἱ κάτοικοι, καί «Βορειομακεδονική» ἡ γλῶσσα...) ὅτι «...στό ἄλλο μεῖζον ἐθνικό μας θέμα, τίς σχέσεις Ἑλλάδας - Τουρκίας καί τίς παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις στό Αἰγαῖο, οὔτε ἐκεῖ ὁ πρωθυπουργός προέβαλε... σθεναρή ἀντίσταση. Θά μποροῦσε μάλιστα κάποιος νά ἰσχυριστεῖ ὅτι οὐδεμία ἀντίσταση προέβαλε, ἀντίθετα συναίνεσε στήν ἀμερικάνικη ἀπαίτηση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία:
 
Οἱ δύο χῶρες (Ἑλλάδα καί Τουρκία) θά πρέπει νά κάνουν διάλογο ἐφ' ὅλης τῆς ὕλης, μέ ὁρατό χρόνο τερματισμοῦ του καί μέ –τελικό- στόχο τήν ἐπί τῆς οὐσίας συνεκμετάλλευση στό Αἰγαῖο, καί πού ἀποτελεῖ πάγια τουρκική ἀπαίτηση.

Στήν προαναφερθεῖσα κατεύθυνη τά βήματα θά εἶναι μεθοδικά, προσεχτικά, ἀλλά σέ κάθε περίπτωση θά ὑπηρετοῦν τόν τελικό στόχο.

Εἶναι, γιά παράδειγμα, χαρακτηριστικό τό ρεπορτάζ τῆς Κύρας Ἀδάμ στήν «Ἐλευθεροτυπία», σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἡ Τουρκία διεκδικεῖ νά χωριστεῖ τό Αἰγαῖο στά δύο, μέ ὅριο τόν 25ο μεσημβρινό!

Καί μπορεῖ μέν ἡ χώρα μας νά μήν ἔχει ἀποδεχθεῖ ἀκόμα αὐτήν τήν τουρκική ἀπαίτηση, ὡστόσο ἔγκυρες πληροφορίες μᾶς ἀναφέρουν ὅτι κατά τόν σχεδιασμό (ἡ ἐπεξεργασία τοῦ ὁποίου γίνεται αὐτές τίς μέρες) τῆς κοινῆς Ἑλληνοϊσραηλινῆς ἀεροναυτικῆς ἄσκησης πού θά διεξαχθεῖ τόν Μάιο, οἱ ἰσραηλινοί προφορικά ἔβαλαν τό θέμα ὅτι τά δικά τους πολεμικά ἀεροπλάνα δέν θά πετάξουν ἀνατολικά τοῦ 25ου μεσημβρινοῦ, γιατί δέν θέλουν νά ἐνοχλήσουν τούς Τούρκους...

Ἄν ἡ Ἑλλάδα τό ἀποδεχθεῖ αὐτό, θά πρόκειται γιά μιά ντέ φάκτο ἀναγνώριση αὐτοῦ τοῦ καθεστῶτος!...».

«Τά πετρέλαια στόχος τῆς Ἄγκυρας μέ τίς παραβιάσεις
σέ Ἀγαθονήσι καί Φαρμακονήσι

Τεράστιες οἱ εὐθύνες τῆς ὑπηρεσίας Πολιτικῆς Ἀεροπορίας (Υ.Π.Α.),
πού δέν καταγγέλλει τήν Τουρκία στόν ICAO

Ἡ μόνιμη, τό τελευταῖο διάστημα, τουρκική ἀμφισβήτηση τῆς ἑλληνικότητας τῶν νήσων ἀγαθονήσι καί Φαρμακονήσι, καθώς ἐπίσης καί τῶν πέριξ αὐτῶν νησίδων καί βραχονησίδων, ἐξυπηρετεῖ πλείστους τουρκικούς στόχους καί συμφέροντα, ἀλλά δέν εἶναι κάτι «τό καινούργιο».

Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἑλληνικότητας γιά τό Φαρμακονήσι καί τό Ἀγαθονήσι πρωτοεμφανίστηκε στίς 29 Ἰουλίου 2002, ἐπί κυβερνήσεως Σημίτη.

Τήν ἡμερομηνία αὐτή -καί ἀφοῦ ἡ Ἁθήνα στό Ἐλσίνκι εἶχε ἀνάψει τό πράσινο φῶς γιά τή μετέπειτα ἐνταξιακή διαδικασία τῆς Τουρκίας στήν ΕΕ- δύο ὁπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τήν ἑλληνική κυριαρχία στά νησιά Ἀγαθονήσι, Ἀρκοῦς, Πάτμο, Φούρνους, Ἄνυδρο, Ψαρά, Ἀντίψαρα καί Πετροκάραβο. Κατά τή διάρκεια ἀναχαίτησης ἀπό δύο ἑλληνικά F-16, ὑπῆρξαν σκληρές κλειστές ἀερομαχίες, μέ τό τουρικό ραντάρ DATCAνά καλεῖ τά ἑλληνικά F-16 νά ἐγκαταλείψουν τήν «τουρκική κυριαρχία».

Ὡστόσο ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἀρκέστηκε σέ διαμαρτυρία χωρίς ἀποτέλεσμα καί δέν ζήτησε ἀπό τούς ἁρμόδιους διεθνεῖς ὀργανισμούς τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας.

Ἡ αἰτία αὐτῶν τῶν τουρκικῶν ἐνεργειῶν εἶναι ἀκόμα πιό παλιά καί φαίνεται καθαρά σέ δηλώσεις τούρκων ἀξιωματούχων ἀπό τό 1974.

Γιά παράδειγμα, ὁ πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας Μπουλέντ Ἐτζεβίτ στίς 20 Ἰουλίου 1974 δήλωνε ὅτι «...ἡ ἄμυνα τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου θά πρέπει νά ἀναληφθεῖ ἀπό κοινοῦ ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία ὡς συμμάχους μέσα στό ΝΑΤΟ...». Καί λίγο ἀργότερα, τό 1975, ὁ πρωθυπουργός Ἰερμάκ δήλωνε ὅτι «ἡ ὑφαλοκρηπίδα τῆς Μικρᾶς ἀσίας ἐκτείνεται μέχρι τό μέσον τοῦ Αἰγαίου...».

Σήμερα ἡ Ἄγκυρα γνωρίζει, ἔπειτα ἀπό μελέτες καί ἔρευνες εἰδικῶν ἐπιστημονικῶν ἑταιρειῶν καί σύμφωνα μέ τόν τουρκικό χάρτη τοῦ 2009, πού ἀποκαλύπτει σήμερα τό «Π», ὅτι στήν περιοχή αὐτή καί γενικότερα ἀνατολικά τοῦ 25ου μεσημβρινοῦ ὑπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου.

Αὐτά προσπαθεῖ νά διεκδικήσει ἡ Ἄγκυρα μέ τήν ἔννοια τῆς ὑφαλοκρηπίδας, ἐπιδιώκοντας νά ἐπιβάλει στήν Ἑλλάδα τίς ἀπόψεις της μέ αὐθαιρεσίες καί μέ τή δημιουργία τετελεσμένων καί ὄχι μέ βάση τή διεθνή νομιμότητα, ὅπως αὐτή ὑπαγορεύεται ἀπό τή Σύμβαση γιά τό Δίκαιο τῆς Θάλασσας 1992, ἀλλά καί ἀπό τή Σύμβαση τῆς Γενεύης 1958, τίς ὁποῖες ἡ  Ἄγκυρα ἔχει καταψηφίσει.

Οἱ σταδιακά αὐξανόμενες τουρκικές προκλήσεις στήν περιοχή τῶν δύο αὐτῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, καί κυρίως ἀπό τό 2002 καί μεταγενέστερα, ἀποσκοποῦν στήν ἀπόκτηση δικαιωμάτων ἐκμετάλλευσης στήν ὑφαλοκρηπίδα δυτικά ἀπό τά ἑλληνικά αὐτά νησιά.

Σέ μιά τέτοια περίπτωση, ἡ ὁποία ἐνισχύεται ἀπό τήν ἀδράνεια τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, θά παραχωρηθοῦν κυριαρχικά δικαιώματα στήν Τουρκία πάνω στήν ὑφαλοκρηπίδα τοῦ Αἰγαίου.

 Ἔτσι τά ὑπό ἑλληνική κυριαρχία νησιωτικά ἐδάφη θά βρεθοῦν αὐτόματα πάνω στήν ὑφαλοκρηπίδα ξένου κράτους, θά ἀπομονωθοῦν καί θά μεταβληθοῦν σέ κλειστά ἐδάφη καί θά περιέλθουν ὑπό ἀσφυκτικό τουρκικό ἔλεγχο.

Καί τοῦτο γιατί τά δικαιώματα πού θά ἀναγνωριστοῦν στήν οἰκονομική ζώνη θά εἶναι ἀποκλειστικά στήν πρώτη φάση, μέ προοπτική ἔπειτα ἀπό μιά de facto διαδικασία νά ταυτιστοῦν μέ τήν τουρκική κυριαρχία, ἡ ὁποία θά διασπάσει τήν ἑλληνική ἐδαφική κυριαρχία καί θά προκαλέσει τόν οἰκονομικό μαρασμό στόν πληθυσμό τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν.

Ἡ ἀδράνεια τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων, ἡ μετάθεση ἐπίλυσης τοῦ προβλήματος γιά ἄλλους καί γιά ἀργότερα, ἐκλαμβάνονται ἀπό τήν Ἄγκυρα ὡς νομικές, ἐπιχειρησιακές καί πολιτικές παραχωρήσεις πρός αὐτήν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπανέρχεται κάθε φορά μέ νέες διεκδικήσεις.

Τά  Ἴμια, οἱ «γκρίζες ζῶνες», ὁ τουρκικός νόμος 24611/2001, μέ τόν ὁποῖο ἡ  Ἄγκυρα ἐνέταξε τό μισό Αἰγαῖο καί τή μισή Κύπρο κάτω ἀπό τόν ἔλεγχό της, ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας στό Φαρμακονήσι καί τό Ἀγαθονήσι, εἶναι ὁ μακρύς κατάλογος τῶν τουρκικῶν διεκδικήσεων. Οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις κατ' ἐξακολούθηση υἱοθετοῦν μόνον ἀμυντική στάση, κατά κανόνα μέ διαβήματα πρός τήν Ἄγκυρα γιά νά... ἐνημερωθεῖ γιά ὅσα πράττει, καί δέν ἀξιοποιοῦν τά «ὅπλα» πού διαθέτουν στόν διπλωματικό τομέα, μέ βάση τά δικαιώματα πού ἀντλοῦν ἀπό τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς.

Τό πρόβλημα μέ τήν Τουρκία δέν ἀντιμετωπίζεται μέ τήν ἔκδοση διπλωματικῶν «διαμαρτυριῶν» καί «διαβημάτων» πού καταλήγουν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.

Καί τά «ὅπλα» αὐτά ὑπάρχουν: Ἀπό τό 1947 τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο ἀποδέχθηκε μέ τόν νόμο 211/47 τή Σύμβαση τοῦ Σικάγου 1944 (γνωστή ὡς ICAO: Διεθνής Ὀργανισμός Πολιτικῆς Ἀεροπορίας) πού ἀποτελεῖ τούς κανόνες πτήσεων γιά ὅλα τά ἀεροπορικά μέσα, τόσο τά πολιτικά ὅσο καί τά στρατιωτικά, καί ἀνέθεσε στήν ΥΠΑ τόν ἔλεγχο τῆς ἐφαρμογῆς τους.

Μεταξύ τῶν ἄλλων ἡ σύμβαση (ICAO) προβλέπει ἀναχαιτίσεις γιά σκοπούς ἐθνικῆς ἀσφάλειας καί ἀποτροπῆς κάθε εἴδους ἐνέργειας πού συνιστᾶ ἐχθρική ἀπειλή, ὅπως ἀκριβῶς πράττουν σχεδόν καθημερινά τά τουρκικά μαχητικά ἀεροπλάνα, τά ὁποῖα παραβιάζουν τήν ἑλληνική κυριαρχία στά ἑλληνικά νησιά.

Γιά τήν ἐφαρμογή τῶν κανόνων τοῦ ICAO ἡ Ἑλλάδα ἔχει δαπανήσει γιά ἀναιχαιτίσεις - ἀναγνωρίσεις στό FIR Ἀθηνῶν πάνω ἀπό 2 τρισεκατομμύρια εὐρώ σέ ἀπόλυτες τιμές ἀπό τό 1947 καί ἔχουν θυσιαστεῖ πολλοί Ἕλληνες πιλότοι (Γιαννικάκης, Πετροῦτσος, Σαλμᾶς, Ἡλιάκης κ.ἄ.).

Γιά τίς ἐνέργειες αὐτές τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο ἡ σύμβαση τοῦ ICAO παρέχει στήν ΥΠΑ τό νόμιμο δικαίωμα νά ζητήσει τήν ἐνεργοποίηση συγκεκριμένων διατάξεων τῆς σύμβασης καί νά καταγγείλει τήν Τουρκία στόν ICAO, ὥστε νά μπεῖ φρένο στίς τουρκικές προκλήσεις.

Ὅμως κάτι τέτοιο δέν τό πράττει ἡ ΥΠΑ, μέ ἀποτέλεσμα νά κορυφώνονται οἱ τουρκικές προκλήσεις μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά τά ἐθνικά καί τά οἰκονομικά μας συμφέροντα.

Ἔτσι ἡ ΥΠΑ γίνεται ἐκ τῶν πραγμάτων «ὁ ἀδύναμος κρίκος» τῆς κυβέρνησης γιά τίς διεκδικήσεις τῆς Ἄγκυρας στό Αἰγαῖο, μέ ἀποτέλεσμα νά πηγαίνουν στά ἄχρηστα τά 2 τρισεκατομμύρια τοῦ Ἕλληνα φορολογούμενου πού ἔχουν δαπανηθεῖ γιά τούς κανόνες τοῦ ICAO (ἀναχαιτίσεις) καί νά ξευτελίζονται οἱ θυσίες τῶν Ἑλλήνων πιλοτῶν πού ἔχουν θυσιαστεῖ γιά τά ἑλληνικά δίκαια στό Αἰγαῖο.

Οἱ ἀναχαιτίσεις εἶναι ἀναγκαῖες, πρέπει ὅμως νά ὑποστηρίζονται καί ἀπό τίς κατάλληλες πολιτικές, νομικές καί διπλωματικές ἐνέργειες πρός τούς ἁρμόδιους διεθνεῖς ὀργανισμούς, γιατί μόνον τότε εἶναι ἀποτελεσματικές.

Διαφορετικά ἐξυπηρετοῦν ἄλλες σκοπιμότητες γιά δῆθεν ἐξοπλιστικά προγράμματα, δίνοντας ἔτσι πάσα στόν τοῦρκο ὑπουργό ἐπικρατείας κ. Μπαγίς νά ἐπιμένει στή μείωση τῶν ἐξοπλισμῶν καί ἀπό τίς δύο μεριές τοῦ Αἰγαίου, λές καί ἡ ἑλλάδα ἔχει διεκδικήσεις καί προκαλεῖ τήν Τουρκία...». (Ἐφημερίδα: «Τό Παρόν» 4.4.2010 σελ. 20).

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
(*) Σημ. «Ο.Π.»: Σχετικόν ἄρθρον τοῦ κ. Κ. Χολέβα ἐδημοσιεύσαμε εἰς προηγούμενον τεῦχος.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2010