ΤΕΥΧΟΣ 189
Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2009
Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΚΑΙ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΤΟ ΑΚΡΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΝ ΚΙΝΗΜΑ
ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΤΩΝ


ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2009 ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
****
Η ΕΝΔΗΜΟΥΣΑ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
4-7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009


Τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ο.Π.» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡ. ΓΚΟΥΤΖΙΔΗ

Ἡ Πανορθόδοξος Ἱερά Σύνοδος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ παρόντος ἔτους 2009, ἀντιμετωτίζει κατ' ἀπόλυτον Κανονικήν Τάξιν καί Ὀρθόδοξον δεοντολογίαν τό ἀπό τό 1997 βλάσφημον καί Ἐκκλησιομάχον κίνημα τῶν πρώην Μητροπολιτῶν μας, κ.κ. Νικολάου Μεσσιακάρη καί Παχωμίου Ἀργυρόπουλου, ὡς ἀπολύτου συνεχείας τοῦ μόλις προηγηθέντος (1991-1995) παρομοίου κινήματος τῶν πέντε ἐπίσης πρώην Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον κατέληξεν εἰς τήν δεινήν ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΣΙΝ τοῦ 1995. Αὐτά εἶναι τά δύο τελευταῖα κινήματα τοῦ Ἀντιχρίστου Διαβόλου, τά ὁποῖα ἐκίνησεν ὁ Νεοημερολογιτικός καί Παλαιοημερολογιτικός Οἰκουμενισμός, εἰς τόν ὁποῖον θριαμβεύει ὁ ἴδιος Ἀντίχριστος. Δυστυχῶς ἀκόμη καί κορυφαῖοι συντηρητικοί θεολόγοι καί ρασοφόροι κάθε βαθμοῦ εἰς τόν χῶρον του δέν συνειδητοποιοῦν τό γεγονός. Ἐνταῦθα ὅμως ὁ λόγος μας διά τά ἡμέτερα.

Συγκεκριμένως, κατά τήν πρώτην σύγκλησιν τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου διά τό ἔτος 2009, ἡ ὁποία συνεδρίασεν ἐν Ἑλλάδι καί εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Κορωπίου Ἀττικῆς, τήν Πέμπτη 2/15.1.2009, ἐνεκρίθη καί ὑπεγράφη τό ὑπ' Α.Π. 498/2/15.1.2009 Κατηγορητήριον καί ἐν ταυτῶ καί ἡ πρώτη Κλήτευσις τῶν Νικολαϊτῶν. («Ο.Π.» Ἀρ. Τ. 185 Ἰανουαρ. — Φεβρ. 2009 σελ. 10-19).
Ἐπί τοῦ ὡς ἄνω 498/2/15.1.2009 Κατηγορητηρίου μετά Κλητεύσεως, οἱ Νικολα?ται ἐτήρησαν ἀπόλυτον σιγήν, ἐνῶ πανικόβλητοι ἔσπευσαν καί ἀπέστειλαν εἰς τόν Μητροπολίτην κ. Κήρυκον τό ὑπ' ἀριθμ. 3296/23.1.2009 ἀπειλητικόν πλήν κενόν καί ἀνόητον «ἀντικατηγορητήριον», κατά τό ὁποῖον καί πάλιν τόν ἤδη ὑπ' αὐτῶν «καθαιρεθέντα» Μητροπολίτην κ. Κήρυκον, καλοῦν ἐκ νέου εἰς «Ἀπολογίαν», ἐνῶ τόν ἀπειλοῦν ὅτι ἄν δέν προσέλθη καί ἀπολογηθῆ ἐνώπιόν των, τήν 14ην Φεβρουαρίου 2009, «θά ἐπιβαρυνθῆ ἡ θέσις του»! Εἰς τήν ἀνοησίαν των αὐτή, (προϊόν τοῦ πανικοῦ, ὁ ὁποῖος τούς κατεῖχεν κατόπιν τοῦ κοινοποιηθέντος αὐτοῖς βαρυτάτου κατηγορητηρίου 498/2/15.2.2009), ὁ Μητροπολίτης κ. Κήρυκος, κατ' ἐντολήν καί ἐξουσιοδότησιν τῆς Β΄ Πανορθοδόξου Συνόδου, ἡ ὁποία συνεδρίασεν κατά τήν 4/17.2.2009, ἀπήντησεν διά τοῦ ὑπ' Α.Π. 500/15/28.2.2009 ἱστορικοῦ ἐγγράφου. Δι' αὐτοῦ ἔθεσεν εἰς τήν θέσιν των τούς παραλογιζομένους, κ.κ. Νικόλαον, Παχώμιον καί τούς λοιπούς τῆς ὑπ' αὐτούς Ἐκκλησιομάχου καί ἄκρως βλασφήμου ὁμάδος τῶν ψευδεπισκόπων. («Ο.Π.» Ἀρ. Τ. 187 Μάϊος — Ἰούνιος 2009, σελ. 196-201).
Κατά τήν Β΄ ταύτην συνεδρίασίν της (4/17.2.2009) ἡ Πανορθόδοξος Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν ὡρισμένας εἰδικάς διαδικαστικάς συνθήκας, σχετικῶς μέ τήν πρώτην κλήτευσίν των καί τό γεγονός ὅτι ἀνέμενεν μέχρι καί τήν 3ην μ.μ. ὥραν καί δέν ἐνεφανίσθησαν, ἐνῶ ἤδη εἶχον ἀποστείλει καί τό ἀνωτέρω ψευδές ἀντικατηγορητήριόν των (Α.Π. 3296), προσέτι δέ ἴνα μή ὑπάρξη εἰς τήν συνέχειαν οἱαδήποτε πρόφασις ἐκ μέρους τῶν κατηγορουμένων, ἀπεφασίσθη ἡ ἐπανάληψις τῆς Α΄ Κλητεύσεως ἀπολύτως Νομοτύπως καί Κανονικῶς, (Α.Π. 501/13/26.2.2009). Δι' αὐτῆς ὡρίζετο νέα ἡμερομηνία πρός Ἀπολογίαν των, ἡ 27η Μαρτίου 2009, ἡμέρα Πέμπτη καί ὥρα 10η πρωινή. («Ο.Π.» Ἀρ. Τ. 185 Ἰανουαρ. — Φεβρ. 2009 σελ. 28-29).
Ἐπί τῆς ὡς ἄνω ἐπαναληπτικῆς Α΄ Κλητεύσεως, ἐπειδή διεπιστώθη ὅτι ἡ ὁρισθεῖσα ἡμερομηνία συνέπιπτεν μέ τάς ἑορτάς τοῦ Πάσχα, ἀπεστάλη ἡ ὑπ' Α.Π. 504/14/27.3.2009, τροποποιητική ὡς πρός τήν ἡμερομηνίαν τῆς Ἀπολογίας. Ὡς νέα ἡμερομηνία πρός Ἀπολογίαν των ὡρίζετο ἡ 17η ἤ 30ή Ἀπριλίου 2009. («Ο.Π.» Ἀρ. Τ. 87 Μάιος — Ἰούνιος 2009 σελ. 201-202).
Ἐπειδή ὅμως καί πάλιν κατά τήν ὁρισθεῖσαν νέαν ἡμερομηνίαν 17/30.4. 2009, δέν ἐνεφανίσθησαν πρός Ἀπολογίαν των, τούς ἀπεστάλη ἡ ὑπ' Α.Π. 507/5/18.5.2009 Β΄ Κλῆσις, δι' ἧς ἐκαλοῦντο πρός Ἀπολογίαν τήν 9/7 ἤ 26ην/6.2009.
Καί πάλιν μή ἀνταποκριθέντων τούς ἀπεστάλη ἡ ὑπ' Α.Π. 512/20.6/3. 7.2009 Γ΄ Κλῆσις, δι' ἧς ἐκαλοῦντο νά ἀπολογηθοῦν τήν 8ην/21ην Αὐγούστου 2009. («Ο.Π.» Α. Τ. 137 Μάϊος — Ἰούνιος 2009 σελ. 202).

ΠΑΡΕΦΡΟΝΗΣΑΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ!
Ἐνῶ ἐξέπνεεν καί ἡ προθεσμία πρός Ἀπολογίαν των, ἡ ὁποία, κατά τήν Γ΄ Κλῆσιν, εἶχεν προσδιορισθεῖ διά τήν 8ην Αὐγούστου 2009, σημειοῦται ἕν γεγονός τό ὁποῖον εἴτε «στημένον» εἴτε ἄλλως πως ἐκλαμβανόμενον καταδεικνύει τήν παντελῆ ἔλλειψιν σοβαρότητός των καί τήν λειτουργίαν των δίκην «καφενείου». Τήν 4ην Αὐγούστου ἔφθασεν εἰς τό ἐν Κορωπίω Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἡ ὑπ' Α.Π. 3297/31.7.2009 ἐπιστολή πρός τόν Σεβ/τον κ. Κήρυκον, τήν ὁποίαν ὑπογράφει ὁ «Ἀρχιγραμματεύς» π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου «ἐντολῆ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου» του κ. Νικολάου. Δι' αὐτῆς βεβαιοῖ ὅτι ἐλήφθη ἡ Γ΄ Κλήτευσις καί ὅτι «θά συζητηθῆ ἐνώπιον τῆς πρώτης τακτικῆς συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας,…». Ἐπ' αὐτῆς αὐθημερόν καί εὐγενῶς ἀνταπεκρίθη ὁ Μητροπολίτης κ. Κήρυκος, ἀποστείλας τήν ὑπ' Α.Π. 516/4.8.2009 (Π.Ἡ.) ἐπιστολήν! Κατόπιν αὐτῆς ἡ ἐξέλιξις, ἡ ὁποία ἠκολούθησεν ἦτο παρανοϊκή καί ἐντελῶς ἀντιφατική καί ἀνεξέλεγκτος, διότι ὁ φερόμενος ὡς «Ἀρχιεπίσκοπος» πρ. Πειραιῶς Νικόλαος, ἠμφισβήτησεν τό κατ' ἐντολήν του ἀποσταλέν ὑπό τοῦ «Ἀρχιγραμματέως» π. Δημητρίου ἔγγραφον (ὑπ' ἀρ. 3297), ἐνῶ τήν 6ην Αὐγούστου ὁ κ. Νικόλαος, καλεῖ τήν «Σύνοδόν» του πρός συνεδρίασιν διά τήν ἑπομένην 7. 8.2009. Τοῦτο ὅλον ὅπως ἀναφέρει, ἐνήργησεν κατόπιν παρεμβάσεως — «Διαμαρτυρίας» τοῦ «Λαρίσης Ἰγνατίου Δάσσιου», διά τήν προηγηθεῖσαν ἐνέργειαν τοῦ π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου, ἐνῶ φέρεται πανικοβεβλημένος ἐκ τῆς προαναφερθείσης ὑπ' Α.Π. 516/4.8.2009 ἐπιστολῆς τοῦ Σεβ/του κ. Κηρύκου. Τήν ἑπομένην, ἡμέραν Παρασκευήν 8ην Αὐγούστου καί περί ὥραν 6ην Ἀπογευματινήν, δικαστικός ἐπιμελητής ἔφερεν καί παρέδωκεν εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης τήν ὑπ' ἀριθμ. 3298/7.8.2009 ἐντελῶς παράλογον «Συνοδικήν Πρᾶξιν» τῶν Νικολαϊτῶν. Ὅλα αὐτά ἐκτίθενται εἰς τάς σελίδας 297-314 τῆς «Ο.Π.». (Ἀρ. Τ. 188 Ἰουλ. — Αὐγ. 2009).
Κατόπιν τοῦ ὅλου συμβάντος, τό ὁποῖον κατ' ἀρχάς φαινομενικῶς ἐξεδηλώθη θετικῶς τήν 4ην Αὐγούστου, ὁ Σεβ/τος κ. Κήρυκος ἐνημέρωσεν τούς κατά τόπους Σεβ/τους Ἀρχιερεῖς, ἅπαντες δέ ἔκρινον σκόπιμον νά ἀναβληθῆ ἡ εἰδική σύγκλησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 8.8.2009, ὥστε νά γίνη φανερόν τί πράγματι συμβαίνει δεδομένων καί τῶν σοβαρῶν στοιχείων, καθ' ἅ, ἡ ἀνακόλουθος καί παρανοϊκή 3298 «Συνοδική Πρᾶξις» τῶν Νικολαϊτῶν δέν ἦτο ὑπογεγραμμένη, εἰς δέ τήν συνεδρίασιν τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Νικολάου, τήν 7.8.2009, δέν προσῆλθον οἱ κ.κ. Γαλακτίων, Ταράσιος, Ἀνδρέας καί Χρυσόστομος, ἐνῶ ὁ «Ἀρχιγραμματεύς» π. Δημήτριος ἀπεχώρησεν.

Η ΕΝΔΗΜΟΥΣΑ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
(4ην/17ην Σεπτεμβρίου 2009)
Τοῦ ὅλου τραγικοῦ συμβάντος, τό ὁποῖον ἔλαβεν χώραν ἀπό 4ης ἕως 8ης Αὐγούστου εἰς τόν χῶρον τῶν Νικολαϊτῶν, ἐπελήφθη ἡ Ἐνδημοῦσα Ἱερά Σύνοδος ἀπό 4ης ἕως 7ης Σεπτεμβρίου. Κατά τήν ἐν λόγω Ἱεράν Σύνοδον, εἰς τήν ὁποίαν ἔλαβον μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖται: 1) Κήρυκος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 2) Ματθαῖος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας καί 3) Παρθένιος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, κατ' ἀρχάς προέκυψεν ὅτι τό συγκεκριμένον ἀπογοητευτικόν γεγονός δέν συνέβη ἐκτάκτως ὅπως ἐμφανίζεται, ἀλλ' εἶχεν προμελετηθεῖ καί προετοιμασθεῖ πρό πολλοῦ χρόνου καί πάντως μετά τήν Γ΄ ΚΛΗΤΕΥΣΙΝ των, ἐνῶ μέ τήν ἰδίαν κατ' ἀρχάς ὑποκρισίαν καί κατόπιν φρενοβλαβῆ βαρβαρότητα, ἀντέδρασαν καί εἰς τάς προηγηθείσας Α΄ καί Β΄ Κλήσεις πρός Ἀπολογίαν των. Ἀκριβῶς τό γεγονός ὅτι ἐκκρεμεῖ κατ' αὐτῶν βαρύτατον κατηγορητήριον Κανονικῆς καί Δογματικῆς — Ἐκκλησιολογικῆς φύσεως καί πρό πάντων ὅτι εἶναι βλάσφημοι κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς Ἐκκλησίας, τούς ἔφερεν εἰς σκληρόν ἀδιέξοδον καί βαρεῖαν ἀπόγνωσιν, ἐνῶ πνεῦμα συνέσεως ταπεινώσεως καί μετανοίας πρό πολλοῦ, ἐξέλιπεν παντελῶς, μόνον δέ ὁ βαρβαρισμός τοῦ αἱρετικοῦ καί προδότου τούς ἐχαρακτήρισεν καί πάλιν.
Ἐπί τούτοις ἐτονίσθη τό γεγονός, ὅτι τό ἀπ' ἀρχῆς (1997), ἐκδηλωθέν Ἐκκλησιομάχον Κίνημα τῶν Νικολαϊτῶν, ΑΠΕΤΥΧΕΝ, εἰς ὅλας του τάς φάσεις, τελευταίως δέ, ἐνῶ ἐφαντάσθησαν ὅτι θά συντρίψουν καί θά μηδενίσουν τόν Ἐπίσκοπον Κήρυκον, ὁ Θεός ἀνέδειξεν, Πανορθόδοξον Ἁγίαν Σύνοδον! Κι ἐπειδή αὐτό ἀκριβῶς τό Θεοβούλητον γεγονός, τούς ἀπεγοήτευσεν (ὅπως καί τό ἀντίστοιχον τοῦ 1948 ἀπεγοήτευσεν πάλιν τά ἴδια κέντρα τοῦ Φλωρινισμοῦ καί Νοεημερολογιτισμοῦ), διά τοῦτο ἐπαναληπτικῶς καί ἐπί τῶ ἰδίω σκοπῶ, πάλιν «Ἀφώρισαν»(!) ἔθεσαν εἰς «Ἀργίας»(!), «Καθήρεσαν»(!), ἐνῶ ἀδιστάκτως ἐσυκοφάντησαν, ἐψεύσθησαν, ἐβλασφήμησαν καί ἐσκευώρησαν! Πάντα ταῦτα ὁμοιάζουν μέ λακτίσματα τά ὁποῖα ἐπιχειροῦν γυμνόποδες εἰς ἀτσάλινα καρφιά! Οὗτοι, γυμνόποδες ὄντες, ἀσφαλῶς δέν ἐλάκτισαν εἰς φυσικά καρφιά ἀλλά πρός οὐράνια καί θεῖα, πρός τήν Ἐκκλησίαν, τήν Ἀλήθειαν, τόν Χριστόν! Παρεφρόνησαν καί δέν ξέρουν τί κάνουν! Τούς χρησιμοποιοῦν καί τούς ἐμπαίζουν οἱ Φλωρινικοί καί οἱ ἐγκάθετοί των, ἐν τέλει δέ θά τούς παραδώσουν (ἤδη τούς παρέδωσαν) εἰς τούς Φλωρινικούς καί δι' αὐτῶν εἰς τόν Νεοημερολογιτισμόν, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐξηρτήθησαν ἀπολύτως μετά τήν «μετάλλαξιν — μεταστοιχείωσιν» τῆς συγχωρητικῆς εὐχῆς εἰς χειροθεσίαν των!.. Οὕτω πως, ἤδη θανασίμως πεπληγμένοι, δέν δύνανται νά συνέλθουν καί ἀναθεωρήσουν, ἀλλά πανικόβλητοι καί ἐκ τῶν πολλῶν ἐκκλήσεων δι' ἀγάπην καί Θεολογικόν Διάλογον πρός ἕνωσιν καί δόξαν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας του, δυστυχῶς κωφεύουν καί ἐμφανίζονται ὡς δαιμονισμένοι!..
Εἰς τό σημεῖον αὐτό ἐτέθη ὑπ' ὄψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τό γεγονός ὅτι ἤδη ἡ ὁμάς τῶν Νικολάου — Παχωμίου φέρεται ὡς διχασμένη, δεδομένου ὅτι εἰς τήν ὅλως ξέφρενον τελευταίαν συνεδρίασίν των κατά τήν 7.8.2009, δέν προσῆλθον καί δέν ἔλαβον μέρος τέσσαρες ἐκ τῶν ὀκτώ ψευδεπισκόπων, ἐνῶ καί ὁ «Ἀρχιγραμματεύς» π. Δημήτριος ἀπεχώρησεν ἐκ τῆς συνεδριάσεως…
Εἰς τήν συνέχειαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κήρυκος παρουσίασεν τόν ὀγκώδη φάκελλον, ὁ ὁποῖος ἀφορᾶ τό κίνημα τῶν Νικολάου καί Παχωμίου καί ἑστίασεν ἐπί τοῦ ὑπ' Α.Π. 498/2/15.1.2009 Κατηγορητηρίου, ἐνῶ ἀναφερθείς περιληπτικῶς εἰς τάς ἐξ ἀρχῆς σκοπίμους ληστρικάς πράξεις των κατά τῶν ὀρθοδόξων, ἤτοι εἰς τούς «ἀφορισμούς», τάς «ἀργίας» καί «καθαιρέσεις», ἐτόνισεν καί τάς σχετικάς συκοφαντικάς σκευωρίας, ὅτι κατά τήν προσεχῆ Πανορθόδοξον Σύνοδον τοῦ Νοεμβρίου, δέον ὅπως ληφθῆ εἰδική ἀπόφασις ἐπί ἑκάστου θέματος τῶν ληστρικῶν των πράξεων, προηγηθῆ δέ τοῦ ὅλου κατηγορητηρίου ἡ τελευταία ξέφρενος «Συνοδική Πρᾶξις» των 3298/7.8.2009.
Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἐνδημούσης Ἱ. Σ. ὑπῆρξαν ἐξαιρετικῶς γόνιμοι διότι καί οἱ δύο Σεβ/τοι Μητροπολῖται: Κένυας κ. Ματθαῖος καί Κιτίου κ. Παρθένιος, γνωρίζουν καί χειρίζονται πολύ καλῶς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, ἐνῶ ἔχουν ἀπόλυτον ἐμπειρίαν καί τῶν κατά τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κινημάτων τόσον τοῦ Φλωρινικοῦ (1937) μέ ὅλας του τάς παρατάξεις, ὅσον καί τῶν πέντε (1991-1995) καί αὐτοῦ τῶν Νικολάου καί Παχωμίου (1997-2009).
Ἐν τέλει ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ προσεχής Πανορθόδοξος Ἱερά Σύνοδος συγκληθῆ καί συνεδριάση τήν 26ην Νοεμβρίου 2009 (Ο.Ε.) ἡμέραν Τετάρτην, ἐν τῶ Ἐπισκοπείω Ἁγίας Αἰκατερίνης ἐν Κορωπίω Ἀττικῆς.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009