ΤΕΥΧΟΣ 187
Μάιος - Ἰούνιος 2009
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
(21.5.2009)ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΙΚΙΠΙΑ

Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας ἀπό τήν Κένυα
Τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Κένυας κ. Ματθαῖος, βοηθούμενος ὑπό τοῦ πολιοῦ Ἱερέως π. Ἀγαθοκλέους ἐκ Κύπρου καί τοῦ Ἱερέως του π. Φωτίου ἐκ Κένυας, ἐτέλεσεν τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς περιοχῆς Λαικιπία. Ὁ π. Ἀγαθοκλῆς, παρά τήν μεγάλην του ἡλικίαν, εἶχεν τό κουράγιο νά μεταβῆ εἰς Κένυαν καί νά παρασταθῆ εἰς τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων, διότι ἤθελε νά ἴδη ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν δύσκολον ἀγῶνα τόν ὁποῖον διεξάγει ὁ Σεβ/τος κ. Ματθαῖος καί οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Μαύρης Ἠπείρου.

Τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων παρηκολούθησαν ἐκτός ἀπό τούς Ὀρθοδόξους τῆς Κένυας καί ἑπτά Ὀρθόδοξοι ἐκ Κύπρου, οἱ ὁποῖοι μετέβησαν ὡς Ἐπιτροπή μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀδελφόν ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΤΑΥΡΟ ἀπό τήν Λεμεσόν, διά νά ἀνεγείρουν τόν Ἱερόν Ναόν (Καθολικόν) τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σεβ/του Ματθαίου, ἐπ' ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἁγίου Χαραλάμπους καί Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ.
Ἡμεῖς εὐχόμεθα εἰς τόν Σεβ/τον Ματθαῖον ὑγείαν, μακροημέρευσιν, ὀρθοτόμησιν τοῦ λόγου τῆς τοῦ Θεοῦ Ἀληθείας, καί ὁ Κύριος νά τόν ἀξιώση νά ἐγκαινιάση πολλούς Ναούς, καί νά τόν ἀναδείξη ἕναν μεγάλον ἱεραπόστολον εἰς τήν Μαύρην Ἤπειρον.

ΕΤΕΡΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ π. ΠΕΤΡΟΥ


Ὁ νέος Ἱερεύς  Αἰδεσιμολογιώτατος  π.Πέτρος ἀμέσως μετά τήν  προσωπικήν  του
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ.
Ἡ Πρεσβυτέρα κ.Λουκία καί τό κοριτσάκι των ἡ Γαβριέλα μέ κατάνυξιν καί συγκίμισιν παρακολουθοῦν τό Μυστήριον τῆς εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίας τοῦ π.   Πέτρου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΕΝΥΑΣ κ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΑΙΑΝ
(26.9.2009 ἕως 17.3.2009)


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009