ΤΕΥΧΟΣ 187
Μάιος - Ἰούνιος 2009
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΥ
Μέ τήν χάριν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἕνας ἀκόμη Κληρικός προσετέθη εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Πρόκειται διά τόν π. Πέτρον (κατά κόσμον Λωιζ Αναψλετο δοσ Σαντοσ Ξωνιορ), τήν σύζυγόν του, καί τήν μικράν κόρην των.
Ὁ νέος Κληρικός ἐγεννήθη τό ἔτος 1976 εἰς τήν πόλιν Γκοϊάνια τῆς ἐπαρχίας Γκοϊάς τῆς Βραζιλίας ἡ δέ οἰκογένειά του ἠκολούθει τόν Ρωμαιοκαθολισμόν. Τήν πρωτοβάθμιον παιδείαν ἔλαβεν εἰς τό Παπικόν Κολλέγιον τοῦ ἁγ. Αὐγουστίνου καί εἰς τήν συνέχειαν ἐφοίτησεν εἰς τό τοπικόν Σεμινάριον τῶν Φραγκισκανῶν Μοναχῶν. Ἐκεῖ ἦλθεν εἰς ἐπαφήν μετά τῶν συντηρητικῶν Παπικῶν, τῶν ἀντιτιθεμένων εἰς τήν Λειτουργικήν Μεταρρύθμισιν τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου (1963—1965). Διαρκοῦντος τοῦ δευτεροβαθμίου κύκλου τῶν σπουδῶν του εἰς τό Σεμινάριον τοῦ ἁγ. Λουδοβίκου (τῆς Παπικῆς Ἐπισκοπῆς Ἀναπόλεως τῆς ἐπαρχίας Γκοϊάς), ἐμελέτησεν μετά τῶν Παπικῶν Κληρικῶν τῆς Ἐπισκοπῆς καί τῶν μελῶν τοῦ Τάγματος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τήν ἐπί τοῦ Παπισμοῦ ἐπιρροήν τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί τῆς Μασωνίας, κυρίως μετά τήν Β΄ Σύνοδον τοῦ Βατικανοῦ.
Μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν του ὑπηρέτησεν εἰς τάς δυνάμεις Πεζοναυτῶν τῆς Βραζιλίας καί μετά τήν ἀποστράτευσίν του ἀπεσύρθη εἰς μονήν Βενεδικτίνων Μοναχῶν συνδεομένων μετά τοῦ γνωστοῦ Παπικοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί θεολόγου Μαρσέλ Λεφέβρ ὅπου ἐσπούδασεν ἐπί τετραετίαν Θεολογίαν, εἰδικευθείς εἰς τό Κίνημα τῶν Τριδεντιανῶν (δηλαδή τῶν ὀπαδῶν τῆς παλαιᾶς Λειτουργικῆς τάξεως). Ἐκεῖ ἐγνωρίσθη μέ Ἱερέα τελοῦντα τήν Λειτουργίαν κατά τό Ἀνατολικόν — Ὀρθόδοξον Τυπικόν καί μέσω αὐτοῦ μέ τήν Ὀρθόδοξον Θεολογικήν καί Πατερικήν Παράδοσιν. Παραλλήλως μετά τάς θεολογικάς σπουδάς του, ἐσπούδασεν καί τήν Νομικήν ἐπιστήμην εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Γκοϊάς.


Μία προσωπική "πεντηκοστή"!
Μοναδικήν καί ἄκρως μυστικήν βιοῖ ὁ χειροτονούμενος π.Πέτρος.


Ἀναζητῶν τήν Μίαν Ἐκκλησίαν, ἐγκατέλειψεν τόν μοναστικόν τρόπον ζωῆς καί τόν Παπισμόν, ἐνυμφεύθη καί ἐρευνῶν περί τῆς Ὀρθοδοξίας συνεδέθη ἀρχικῶς μέ τήν Πολωνικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀντιοχειανῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί εἰς τήν συνέχειαν μέ σχισματικήν Παλαιοημερολογιτικήν ὁμάδα. Τελικῶς, ἐλθών εἰς ἐπαφήν μετά τοῦ εἰς Καναδᾶ ἱεραποστολικῶς ἐργαζομένου Ἱερέως μας, τοῦ π. Μάρκου Σμιτη καί μελετήσας κείμενα καί καταστάσεις, ἐνετάχθη διά Βαπτίσματος (μετά τῆς συζύγου καί τῆς μικρᾶς θυγατρός του) εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Τέλος κατά τόν παρελθόντα Μάρτιον ἐχειροτονήθη εἰς Διάκονον καί τήν 23.3.2009 εἰς Πρεσβύτερον ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κηρύκου, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν ἁγ. Δημητρίου Ἀχαρνῶν.

Ἐξαιρετικῶς φιλέλλην ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος π. Πέτρος, πρόκειται νά ὑπηρετήση τάς ἀνάγκας τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ» εὔχεται εἰς τόν νέον Κληρικόν καλήν στερέωσιν εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον καί τήν ἐξ ὕψους βοήθειαν εἰς τήν ἐκτέλεσιν τοῦ ὑψηλοῦ του διακονήματος.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009