ΤΕΥΧΟΣ 187
Μάιος - Ἰούνιος 2009
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ
ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΝ ΚΙΝΗΜΑ
ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΤΩΝ

ΩΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΗΒΟΥΛΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΠΛΗΞΟΥΝ
ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ — ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΡΙΒΗΣΑΝ


ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
Ὅπως ἔχει ἐκτεθεῖ εἰς τό ὑπ' ἀριθ. 185 τεῦχος Ἰαν. — Φεβρ. 2009, ἤδη ἡ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, συνελθοῦσα τήν 2/15.1.2009 ἐπελήφθη Κατηγορητηρίου κατά τῶν σχισματοαιρετικῶν Νικολαϊτῶν καί ἐπί τοῦ παρόντος τελευταίων ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ. Κατά τήν ὡς ἄνω Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διετυπώθη, ἐνεκρίθη καί ἀπεστάλη, τό ὑπ' ἀριθμ. Πρ. 498/2/15.1.2009 κατηγορητήριον καί συγχρόνως κλῆσις πρός Ἀπολογίαν των. («Ο.Π.» Ἰαν. — Φεβρ. 2009 σελ. 10-19).
Ὡσαύτως κατά τήν Β΄ Σύγκλησίν της, ἡ Πανορθόδοξος Ἁγία Σύνοδος, ἐπιληφθεῖσα καί πάλιν τοῦ ἰδίου θέματος, ἀπέστειλεν τήν ὑπ' ἀριθμ. 501/13/ 16.2.2009 νέαν Κλῆσιν. (Αὐτόθι σελ. 26-28).
Ἐν τῶ μεταξύ ἤδη εἶχεν ληφθεῖ ἡ ἐκ μέρους των ἡ ἀποσταλεῖσα ὑπ' ἀριθμ. 3296/23.1.2009 «Ἀπόφασίς» των ἐπί τοῦ ἀποσταλέντος Συνοδικοῦ Κατηγορητηρίου ὑπ' ἀριθμ. 498/2/15.1.2009, διά τῆς ὁποίας ἀναμασοῦν ψευδεῖς κατηγορίας κατά τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Κηρύκου, καί τόν καλοῦν εἰς «ἀπολογίαν»(!!!), καί συγχρόνως τόν ἀπειλοῦν ὅτι, ἄν κατά τήν 14ην Φεβρ. 2009 δέν ὑπάγη νά ἀπολογηθῆ ἐνώπιόν των, «θά ἐπιβαρυνθῆ δεινῶς ἡ θέσις του»!!! Διά τοῦ ὡς ἄνω ἐγγράφου των, ἐνῶ ἀδιανοήτως ὑπεκφεύγουν καί δέν ἀπαντοῦν ἐπί τοῦ Κατηγορητηρίου τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπεγνωσμένως λαμβάνουν θέσιν ψευδοκατηγόρων καί ἀποστέλλουν τό ἀνωτέρω ἀναφερθέν «ἀντικατηγορητήριον», εἰς τό ὁποῖον τονίζομεν ὅτι ἐπισυνάπτουν καί ἀπειλάς!..
Ἐφ' ὅλων αὐτῶν τῶν φαιδρῶν — σπασμωδικῶν ἀντιδράσεων, τῶν Νικολαϊτῶν, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Κήρυκος, κατ' ἀπόφασιν τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπέστειλεν τό ὑπ' ἀριθμ. 500/18/28.2.2009 ἀπαντητικόν ἔγγραφον, ἠκολούθησεν δέ καί ἡ ἐξ ὑπ' ἀρχῆς ὑπ' ἀριθμ. 504/14/27.3.2009 νέα Κλῆσις πρός Ἀπολογίαν των.
Χαρακτηρίζομεν τήν ὅλην συμπεριφοράν των ὡς σπασμωδικήν, διότι πράγματι δέν εἶναι εἰς θέσιν νά ἐλέγχουν καί νά ἐπιδεικνύουν στοιχειώδη συνέπειαν εἰς τάς πράξεις των! Συγκεκριμένως, τόν Νοέμβριον τοῦ 2007 «καθήρεσαν» τόν Μητροπολίτην, ἀφοῦ ὁ ἴδιος προηγουμένως, διά καθαρῶς Κανονικούς καί Δογματικούς λόγους, τούς εἴχεν ἤδη ἀποκηρήξει καί διαγράψει ἐκ τῶν διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας. Παρά τάς ἐκ τῆς ψευδοκαθαιρέσεως κατά τοῦ Μητροπολίτου προσδοκίας των, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ηὐλόγησεν τό μικρόν λεῖμμα καί ἀντί νά ἐκλείψη ἡ Ἀποστολική Διαδοχή, ὡς ἐπεδίωξαν καί πάντως ἐφαντάζοντο, ὁ Θεός ἀνέδειξεν πλειάδα ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων εἰς παγκόσμιον κλίμακα, οἴτινες, ὡς Πανορθόδοξος Σύνοδος, ἐπελήφθησαν καί τῆς τελευταίας των ἀπεγνωσμένης ἐνεργείας!..
Λυπούμεθα διότι, (τουλάχιστον ἐπί τοῦ παρόντος), δέν εἶναι δυνατόν νά δημοσιεύσωμεν, τό κείμενόν των, ὡς ἐντελῶς προσχηματικόν καί πλῆρες φληναφημάτων, τό ὁποῖον ὅμως εἰς τά βασικά του σημεῖα προκύπτει ἐκ τῆς ἀποσταλείσης ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ (Α.Π. 500/15/28.2.2009), τήν ὁποίαν ἀμέσως παραθέτομεν:
* * *
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210.6020172
Α.Π. 500
Ἐν Ἀθήναις τῆ 15/28.2.2009
ΠΡΟΣ
τούς πρώην ἐν Χριστῶ Ἀδελφούς τῆς περί τόν κ. Νικόλαον ψευδοσυνόδου, τούς ὑπογράψαντας καί ἀποστείλαντάς μοι
τήν ὑπ' ἀριθμ. 3296/23.1.2009 νέαν ληστρικήν «ἀπόφασίν» των(1)

Ἀγαπητοί πρώην ἐν Χριστῶ Ἀδελφοί, πρό πολλοῦ δέ σχισματοαιρετικοί καί πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ κ.κ. Νικόλαε, Παχώμιε, Γαλακτίων, Ταράσιε, Ἀνδρέα, Χρυσόστομε, Παντελεήμων, Ἰγνάτιε, καί «Ἀρχιγραμματεῦ» Δημήτριε, οἱ ὁποῖοι φέρεσθε ὡς ὑπογράφοντες τήν 3296/23.1.2009 «ἀπόφασιν», (ἡ ὁποία δέν φέρει τάς ὑπογραφάς σας) καί μᾶς καλεῖτε εἰς «Ἀπολογίαν»!!!, ἀπειλεῖτε δέ ὅτι ἄν δέν προσέλθωμεν ἐνώπιόν σας τήν 14ην Φεβρουαρίου 2009, «θά ἐπιβαρυνθῆ δεινῶς ἡ θέσις μας»!!!
Ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἐγγράφου σας, διά τοῦ ὁποίου προσπαθεῖτε νά ἀποφύγετε τό περιεχόμενον τῆς ὑπ' ἀριθμ. 498/2/15.1.2009 ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ σας, ἐνώπιον τῆς ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΣ ἡμῶν ΣΥΝΟΔΟΥ ἐπί τῶ ἐν αὐτῆ Κατηγορητηρίω, καί πάλιν μέ ὑπομονήν ἀπαντῶμεν καί σᾶς ὑποσχόμεθα ὅτι θά ἀκολουθήση καί λεπτομερής ἀπάντησις, ἡ ὁποία θά φωτίζη ὅλας τάς ἐκφάνσεις καί αὐτοῦ τοῦ κειμένου σας, τό ὁποῖον ὑποχείρια ὄργανα τοῦ πονηροῦ ἔγραψαν, σεῖς δέ ἀδόκιμοι καί νά ἀναγνώσετε αὐτό καί νά κατανοήσετε τήν σατανικήν του εὐτέλειαν, «ὑπεγράψατε»(!), ἐνῶ στρουθοκαμηλίζοντες ἐξαντλεῖσθε καί εἰς σύμπλασιν νέου ψευδοκατηγορητηρίου μέ τήν ψευδαίσθησιν ὅτι καλύπτεσθε καί ὑπεκφεύγετε.
Καί διά νά μήν μακρυλογῶμεν, ἐρχόμεθα ἐπί τοῦ περιεχομένου αὐτῆς τῆς ὑπ' ἀριθμ. 3296/23.1.2009 «ἀποφάσεώς» σας:
1. Ἐμφανίζεσθε κατ' ἀρχάς, ὡς «Σύνοδος», ἐνῶ εἶσθε μία σχισματοαιρετική ὁμάς, ἡ ὁποία (ὅπως σημειώνετε) τήν 23ην Ἰανουαρίου ἐμελέτησεν τήν ὑπ' ἀριθμ. 498/2/15.1.2009 ΚΛΗΣΙΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ ΣΑΣ. Ἐπ' αὐτοῦ ἡμεῖς ἔχομεν καί διατηροῦμεν κάθε ἐπιφύλαξιν, δηλαδή κατά πόσον τήν ἀνεγνώσατε ἤ καί ἐάν τήν ἀνεγνώσατε, κατά πόσον ἀντελήφθητε κάτι ἐκ τῶν ὅσων ἀναγράφονται, διό καί δέν ἀπολογεῖσθε, ἐνῶ γίνεσθε καί πάλιν ψευδεῖς κατήγοροι καί ὅπως πάντοτε ἀπειλεῖτε κατά τόν πλέον ἀμήχανον, ἀλλά καί γελοῖον τρόπον! Ὅσον καί ἄν ὅλον αὐτό προκαλῆ, διατηροῦμεν τήν χριστιανικήν ψυχραιμίαν καί μέ ἀγάπην συνεχίζομεν.
2. Τό ἔγγραφόν σας φέρον ἡμερομηνίαν ἐκδόσεως καί ἀποστολῆς τήν 23ην Ἰανουαρίου 2009 (π.ἡ.) παρεδόθη ὑπό τοῦ κομιστοῦ κ. Εὐαγγέλου Τσαρκατζόγλου συνοδευομένου καί ὑπό τοῦ πατρός του, π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου, μόλις τήν Παρασκευήν 7ην Φεβρουαρίου 2009 (π.ἡ.) καί ὄχι ὅπως ρητῶς δηλώνετε εἰς τήν ἀκροτελεύτειον παράγραφον τῆς «ἀποφάσεώς σας», διά Δικαστικοῦ Ἐπιμελητοῦ! Τό δέ ὅλως φαιδρόν καί ἀνόητον, εἶναι ὅτι εἰς αὐτήν ὁρίζετε τήν Τρίτην 11ην Φεβρουαρίου (π.ἡ.) «νά ἐμφανισθῶμεν καί ἀπολογηθῶμεν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου», δηλαδή ὑμῶν τῶν ἀπό μακροῦ πεπτωκότων «Ἀγγέλων» καί ἤδη ἄκρως βλασφήμων ἱεροσύλων καί σχισματοαιρετικῶν Ἐκκλησιομάχων! Μή γένοιτο οὔτε ἐν τῶ νῦν, οὔτε ἐν τῶ μέλλοντι νά ἀναγνωρισθῆτε ἄλλως πως, παρά ὡς εἶσθε, ἐνῶ δέν ἀρνούμεθα διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ νά ἔλθωμεν ἤ νά ἔλθετε ὁπόταν τό θελήσετε, εἰς ἄλλο ἐπίπεδον, διά νά ὁμιλήσωμεν καί διά ζώσης, διότι ἡ προσωπική ἐπαφή δέν εἶναι ἄψυχος, ὅπως ἡ γραπτή.
3. Εἰς τό κείμενόν σας οἱ ἐλεεινοί, καθ' ἡμᾶς, συντάκται, σᾶς ὑπεχρέωσαν ἤ σᾶς ἔπεισαν νά γράψετε τά κάτωθι:
α) Νά ἀπορρίψετε τήν ὑπ' ἀριθμ. 498/2/15.1.2009 πρός ὑμᾶς Κλῆσιν πρός Ἀπολογίαν ἐπί ρητοῦ Κατηγορητηρίου, ὅπως ἀπερρίψατε ἑκατοντάδας κειμένων, ἐπιστολῶν, Ὑπομνημάτων, Ἐκκλήσεων καί παρακλήσεών μας, χωρίς νά τολμήσετε νά ἀπαντήσετε, ἔστω καί ἐπί μιᾶς, τῆς πιό ἀνωδύνου, κατηγορίας. Αὐτό κρίνεται ἐξ ἀντικειμένου ὡς δειλία καί ἀδυναμία νά ἀναλάβητε τάς εὐθύνας σας, ἤ ἔστω τήν ὑπεράσπισίν σας καί νά «δικαιώσετε» ἑαυτούς.
β) Νά καλυφθῆτε πίσω ἀπό ἄκρως Ἀντικανονικάς — Ληστρικάς καί ἐπί σκοπῶ ἱεροσύλους καί πάντη ΚΕΝΑΣ πρός τρίτους ἀποφάσεις σας, ὡς αἱ περί «ἀργιῶν» καί «καθαιρέσεων», ἐνῶ τρόμω ἀποκρύπτετε καί ἀποσιωπᾶτε τάς ἐπ' αὐτῶν ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ!
Ἀγαπητοί, πρώην ἐν Χριστῶ Ἀδελφοί, οὔτε εἰς «ἀργίαν» ἐτέθημεν ποτέ, οὔτε ποτέ «καθηρέθημεν», διότι ΣΕΙΣ, οἱ ταῦτα ἐπιχειρήσαντες, δυστυχῶς τό μόνον τό ὁποῖον ἐποιήσατε εἶναι ὅτι ΗΣΕΛΓΗΣΑΤΕ κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖον ἱεροσύλως προσεπαθήσατε νά θέσετε καί εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῶν Σατανικῶν σκοπιμοτήτων τοῦ Ἀντιχρίστου Παλαιοημερολογιτικοῦ καί Νεοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Σᾶς παρακαλῶ κατανοεῖστε κάποτε ὅτι «πρός κέντρα λακτίζετε», διό κατηντήσατε αἱμόφυρτοι καί ὡς ἡμιθανεῖς κείτεσθε. Κατανοεῖστε, σᾶς παρακαλῶ, διά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς σας, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Κήρυκος δέν καθηρέθη ποτέ, ἡ δέ 3282/28.11. 2007 «καθαιρετική σας ἀπόφασις» δι' ἡμᾶς εἶναι στέφανος, ἐνῶ δι' ὑμᾶς ἀκόμη μία θηλειά εἰς τόν λαιμό σας, ὅπως καί ὅλαι αἱ παρόμοιαι ἀπό σκοποῦ σατανικαί «ἀποφάσεις» σας.
Καμμίαν ἀπολύτως «κακοδοξίαν» μας ΔΕΝ ΑΠΕΔΕΙΞΑΤΕ, οὔτε σεῖς οὔτε οἱ Φλωρινικοί, μετά τῶν ὁποίων τάς ἐσκευωρήσατε, διότι ἁπλούστατα ποτέ δέν ἐκηρύξαμεν «κακοδοξίαν», ἀλλά καί ἐπανειλημμένως σᾶς ἐδηλώθη ὅτι ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ καί ΚΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝ χριστιανικόν καί διά τό ΣΥΜΦΕΡΟΝ τῆς ψυχῆς μας καί διά τήν ΕΝΟΤΗΤΑ καί ΑΓΑΠΗΝ, ἑτοίμως ἔχομεν, καί χάριτι Θεοῦ θά ἔχωμεν πάντοτε, νά ἀνακαλέσωμεν οἱονδήποτε σφάλμα μας ἤ λάθος, ἀρκεῖ νά τό ἀποδείξετε.
4. Διά τήν ἀναφοράν σας εἰς τό γεγονός τῆς ἑνώσεως τῆς ἐν Ἑλλάδι Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῆς ἐν Ρουμανία καί εἰδικώτερον ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν Ἀποστολικήν Διαδοχήν τῶν Ἐπισκόπων Κασσιανοῦ καί Γεροντίου, καί πάλιν παρακαλῶ ἀναγνώσατε καλῶς τήν «ΠΡΑΞΙΝ — ΑΠΟΦΑΣΙΝ τῆς Μητροπολιτικῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Α.Π. 474/1/ 14.4.2008, δημοσιευθεῖσαν εἰς τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν τῆς Ἐκκλησίας ὄργανον, «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ» (τεῦχος 181, Μάιος — Ἰούνιος 2008, σελ. 207-211) καί ὅσα ἄλλα σχετικά ἐδημοσιεύθησαν καί, ἄν θέλετε ἐπανέλθετε, μήν ἐμφανίζεσθε ὅμως ὡς κομπλεξικοί καί μισαλλόδοξοι παλαιοημερολογῖται.
5. Ἀναφέρετε μίαν πολυσέλιδον ἀπάντησίν σας, τήν ὁποίαν δῆθεν ἀπεκρύψαμεν καί ἀπεσιωπήσαμεν. Ἀγαπητοί, οὐδέν ἀπολύτως ἀπεκρύψαμεν, οὔτε θά ἀποκρύψωμεν, ἀλλά τά πάντα φανεροῦμεν καί φωτίζομεν μέ τό φῶς τῆς ἀληθείας. Δυστυχῶς, σεῖς ποιεῖτε αὐτό διά τό ὁποῖον μᾶς κατηγορεῖτε, δηλαδή σεῖς ἀποσιωπᾶτε, ἀπορρίπτετε καί θάπτετε εἰς τά βάθη τοῦ σκότους τοῦ πονηροῦ, ὅσα ἐν τῶ φωτί πάντοτε ἐφέρομεν, καί ἐζητήσαμεν νά ἀνταποκριθῆτε. Ὅσον ἀφορᾶ τήν «πολυσέλιδον» ἀπάντησίς σας (ὑπ' ἀριθμ. 3296/23.1.2009) ἐπί τῆς ὑπ' ἀριθμ. 451/10/23.10.2007 «Προσκλήσεως — Προτάσεως — Παρακλήσεως διά κοινήν Ὁμολογίαν καί ἕνωσιν», («Ο.Π.», Τόμος 2007, σελ. 316-324) παρακαλοῦμεν ἀναγνώσατέ την πάλιν, διότι προφανῶς δέν τήν ἐνθυμεῖσθε, διά νά ἴδητε τί ὑπεγράψατε εἰς ἀπάντησιν αὐτῆς, ὥστε νά διαπιστώσητε μόνοι σας «ποῖοι δέν ἀπαντοῦν, ποῖοι ἀποκρύπτουν καί ποῖοι ἀποσιωποῦν ἐπιμελῶς»… Ὡστόσον εἶναι γεγονός ὅτι ἐπεχειρήθη καί ἐπ' αὐτοῦ ἀπάντησις, τήν ὁποίαν ἀποθηκεύσαμεν εἰς τό ἠλεκτρονικόν ἀρχεῖον μας, πλήν δέν τήν ὡλοκληρώσαμεν καί δέν σᾶς τήν ἀπεστείλαμεν, διότι: α) Ὀλίγας ἡμέρας μετά τήν ἀποστολήν τοῦ 451/10/23.10. 2007 ἐγγράφου μας, Σεῖς τήν 28.11.2007 ἀπεφασίσατε καί μᾶς ἀπεστείλατε τήν ἀνυπόγραφον ὑπ' ἀριθμ. Πρ. 3282 «ἀπόφασίν» σας περί «καθαιρέσεώς» μου! β) Συγχρόνως ὁ πρ. Πειραιῶς κ. Νικόλαος μᾶς ἀποστέλλει τήν ὑπ' ἀριθμ. 3281/28.11.2007 τετρασέλιδον ἐπιστολήν του ὡς καί δύο σελίδας 5 καί 6 ὡς «Παράρτημα τῆς ὑπ' ἀριθμ. 3281/28.11.2007 ἐπιστολῆς», καί γ) Ἐπίσης τήν ἰδίαν ἡμέραν ἐξεδώκατε καί τήν ὑπ' ἀριθμ. 3280/28.11.2007 «Ἐγκύκλιόν» σας.
Ἐφ' ὅλων αὐτῶν ἡμεῖς ΑΠΗΝΤΗΣΑΜΕΝ: α) Μέ τήν τετρασέλιδον ὑπ' ἀριθμ. 460/12.12.2007 «ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΨΕΥΔΟΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ», (δημοσιευθεῖσαν καί εἰς τήν «Ὀρθόδοξον Πνοήν» Νοέμβριος — Δεκέμβριος 2007, τεῦχος 178, σελ. 375-379), καί β) Μέ τήν ὀκτασέλιδον ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 472/14/27.2.2008 «Β΄ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΕΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΜΑΣ», ἐπίσης (δημοσιευθεῖσαν εἰς τήν «Ὀρθόδοξον Πνοήν», Ἰανουάριος — Φεβρουάριος 2008, τεῦχος 179, σελ. 26-35). Ἰδιαιτέρως ἀπηντήσαμεν ἐπί τῆς ὑπ' ἀριθμ. 3280/27.11.2007 «Ἐγκυκλίου» σας, ἡ ὁποία θά παραμείνη ὡς μνημεῖον βλασφημίας κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας καί Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, διά τῆς ἐκδοθείσης καί κυκλοφορησάσης εἰδικῆς μελέτης τοῦ θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη ὑπό τόν τίτλον: «ΑΜΕΣΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ…».
Ὅθεν σαφῶς προκύπτει ὅτι αἱ αἰτιάσεις σας περί μή ἀπαντήσεώς μας σκοπόν ἔχουν τήν δημιουργίαν ἐντυπώσεων καί σαθρῶν ἐρεισμάτων διά νά συγκρατήσετε τούς ἤδη ἀπογοητευθέντας ἀτυχεῖς ὀπαδούς σας. Εὐχαρίστως πάντως νά ἐπανέλθωμεν, καί ἐπ' αὐτῶν τῶν προκλητικῶν φληναφημάτων σας.
6. Ὡστόσον δέν παραλείπω νά ἐπαναλάβω ἐπιγραμματικῶς τά κάτωθι ὅσον ἀφορᾶ τήν 3282/28.11.2007 «ἀπόφασίν» σας περί δῆθεν καθαιρέσεώς μου, καίτοι μέ τάς δύο προαναφερθείσας Ἀπαντήσεις μου (460 καί 472) θά ἔπρεπε νά εἴχατε ἔλθει εἰς ἑαυτούς, ἀλλά φεῦ δέν ἐνημερώνεσθε, δέν σκέπτεσθε, ἤ ἔχετε δεσμευθεῖ νά ἀφανίσετε τήν Ἐκκλησίαν μή λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν ὅτι ὄχι μόνον ἀφανίζετε ἑαυτούς, ἀλλά καί τούς καταδικάζετε εἰς αἰώνιον χωρισμόν ἀπό τήν ΜΙΑΝ ἐν Οὐρανοῖς καί ἐπί γῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ.
Ἀγαπητοί, δέν γνωρίζετε τήν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας τουλάχιστον ἀπό τό 1924; Δέν ἔχετε ὑπ' ὄψιν τάς προδοσίας καί τά σχίσματα; Διατί δέν συνέρχεσθε; Διατί παραμένετε ἀμετανόητοι. Εὐχαρίστως νά ὁμιλήσωμεν, ἄν θέλετε, καί εἰς ἐπίπεδον προσωπικόν ἐφ' ὅλων αὐτῶν τῶν θεμάτων.
Ἐπί τῆς 8ης παραγράφου τῆς 3ης σελίδος τῆς «ἀποφάσεώς» σας, Σᾶς ὑπενθυμίζω ἐπιγραμματικῶς τά ἑξῆς:
α) Εἶσθε ἀναρμόδιοι καί δέν δύνασθε καί δέν νομιμοποιεῖσθε μετά τό 2002 καί 2005 καί ἀπολύτως μετά τήν 28ην Νοεμβρίου 2007 νά προβαίνετε εἰς «καθαιρέσεις» ὡς ἐργολάβοι κηδειῶν. Τοῦτο διότι οὐσία πλέον εἶσθε καθηρημένοι ὑπό τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν, εἶσθε βλάσφημοι, εἶσθε ἐκπεσόντες «Ἄγγελοι» καί πλέον ὑπηρετεῖτε τόν Ἀντίδικον τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, εἶσθε σχισματοαιρετικοί καί δεινοί Ἐκκλησιομάχοι. Αἱ ἀποφάσεις σας εἶναι ὅμοιαι καί ἰσόκυροι μέ ὅλας τάς ἀνά τούς αἰῶνας προηγηθείσας «καθαιρέσεις», «ἀφορισμούς» κ.λπ. ὑφ' ἁπάντων τῶν αἱρετικῶν, ψευδεπισκόπων καί ψευδοσυνόδων.
β) Ὁ λόγος ἐπί τοῦ ὁποίου ἐστηρίξατε τήν ψευδοκαθαίρεσίν σας ἐναντίον μου, ἤτοι ἡ δῆθεν «Ἁγιοτριαδική καί Ἐκκλησιολογική καινοτομία», ἀφορᾶ ἀποκλειστικῶς καί μόνον εἰς ὑμᾶς. Σᾶς παραπέμπω εἰς τήν ἀπό 14/27.2.2002 Εἰσήγησιν καί ἐν ταυτῶ «ἀπόφασιν» τοῦ κ. Νικολάου!..Ἐκεῖ θά ἴδητε ὅτι εἶσθε ἄκρως αἱρετικοί ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν δογμάτων καί ἐπί τοῦ Τριαδολογικοῦ καί ἐπί τοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ.
γ) Τό ἀντίγραφον τῆς «ἀποφάσεως», τό ὁποῖον μοί ἐκοινοποιήσατε εἶναι ἀνυπόγραφον, καί ἐνῶ σᾶς ἐζήτησα νά μοί ἀποστείλετε τό ὑπογεγραμμένον, μετά τῶν σχετικῶν Πρακτικῶν τῆς «Δίκης», δέν μοῦ τό ἀπεστείλατε.
δ) Ἀκυρώσαντες τήν ὑπ' ἀριθμ. 3005/1997 Συνοδικήν Ἀπόφασιν κατά τῶν πέντε, διότι ἀπό τό ἔτος 1998 καί ἑξῆς δέχεσθε ὅτι ἔχετε τά ἴδια φρονήματα μέ αὐτούς, κατά δέ τό 2003 ὅτι δέν διαφέρετε ἀπό τῆς ὁμάδος των, οὔτε ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν Ἐκκλησιολογίαν, οὔτε εἰς τήν Ἀποστολικήν Διαδοχήν, ἀλλά μόνον εἰς μερικάς εἰκόνας, (ὅπερ δέν δικαιολογεῖ σχίσμα), ΕΔΕΧΘΗΤΕ καί ΕΠΕΚΥΡΩΣΑΤΕ ΔΙ' ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ·(2) ΑΠΟΦΑΣΙΝ ὑπ' ἀριθμ. 10/1995, διό καί ὡς ἤδη καθηρημένοι δύο φοράς, δέν δύνασθε νά καθαιρέσετε Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς.
Διά ταῦτα
Καί αὐτή ἡ «ἀπόφασίς» σας, ἐνῶ διά τόν καθ' οὗ ἐξεδόθη εἶναι ἄκυρος καί δέν παρήγαγεν κανέν ἀπολύτως ἀποτέλεσμα, δι' Ὑμᾶς ὅμως ἀπετέλεσεν τετελεσμένην ἱεροσυλίαν καί ἐν τέλει ἐπεκάθησεν ἐπί τῶν ἰδικῶν σας κεφαλῶν, ὥστε νά λογίζεσθε ὡς δίς καί τρίς καθηρημένοι. Ἀλλά καί διά τό θέμα αὐτό ἔχει διατυπωθεῖ κατηγορητήριον ὑπό Κανονικοῦ καί ἁρμοδίου Ὀργάνου καί ὄψεσθε.
7. Ἐπί τῆς προτελευταίας παραγράφου τοῦ ἐγγράφου σας εἰς τήν 5ην σελίδα γράφετε ὅτι μᾶς καλεῖτε (ὅλους) «τήν μεταπροσεχῆ Τρίτην 11 Φεβρουαρίου 2009, ἀπειλεῖτε δέ ἐκ τῶν προτέρων διευκρινίζοντες «ὅτι εἰς περίπτωσιν μή ἀνταποκρίσεως αὐτῶν… θά ἐπιβαρυνθῆ δεινῶς ἡ θέσις των. Ἡ παροῦσα… θά κοινοποιηθῆ… διά Δικαστικοῦ Ἐπιμελητοῦ».
Καίτοι καί αὐτά ἀποτελοῦν παραλογισμούς τοῦ συντάκτου καί ἐν ταυτῶ καί ὑμετέρους, κάμνομεν ὀλίγην ὑπομονήν καί παρατηροῦμεν:
Ἀγαπητοί, πρῶτον ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ἀπό τῆς θέσεως, εἰς ἥν περιήλθετε ΟΥΔΕΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΤ' ΟΥΔΕΝΟΣ δύνασθε ποιῆσαι. Τό μόνον, τό ὁποῖον σᾶς ἀπομένει, εἶναι νά μελετήσετε (ἄν δύνασθε καί τοῦτο ποιῆσαι) τά φρικτά ἐκεῖνα «ΟΥΑΙ» τοῦ Κυρίου κατά τῶν ὑποκριτῶν Φαρισαίων, τούς ὁποίους ἐξεπέρασαν οἱ συντάκται τοῦ ἐγγράφου σας. Δεύτερον, ἀνοηταίνετε καί διότι ἐνῶ «καλεῖτε εἰς ἀπολογίαν» τήν 11ην Φεβρουαρίου, τό ἔγγραφόν σας παρεδόθη μόλις τήν 7ην Φεβρουαρίου, καί τέλος ἐνῶ γράφετε ὅτι θά μᾶς «κοινοποιηθῆ διά Δικαστικοῦ Ἐπιμελητοῦ», αὐτό ἐκομίσθη 16 ἡμέρας μετά διά τοῦ κ. Εὐαγγέλου Τσαρκατζόγλου.
Ἀγαπητοί, ὅσον καί ἄν λυπούμεθα διά τό ἔσχατον αὐτό σημεῖον τοῦ παραλογισμοῦ, πρέπει νά σᾶς εἴπωμεν καί πάλιν, ὅτι μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, δέν θέλομεν νά εἴμεθα ἀμετανόητοι εἰς ὅποιον λάθος μας, ἀλλά ἐν ταπεινώσει νά τό ἀναγνωρίζωμεν, νά μετανοῶμεν καί νά ζητῶμεν συγγνώμην, διότι αὐτή εἶναι ἡ χριστιανική συμπεριφορά καί αὐτό τό πραγματικόν συμφέρον τῆς ψυχῆς μας. Ἐν προκειμένω ὅμως καμμίαν Ἐκκλησιαστικήν Κανονικήν τάξιν δέν παρεβιάσαμεν, οὔτε θεσμόν, οὔτε Δόγμα, οὔτε τήν Ἐκκλησίαν προδίδομεν. Ἐξετάσατε, παρακαλῶ, ἄν καί εἰς ποῖον βαθμόν τά παρεβιάσατε Ὑμεῖς, ὅπως ἐπί ἔτη σᾶς ἀποδεικνύομεν. Εἰς τήν ἰδικήν σας πλέον εὐθύνην εἶναι ἤ νά συνεχίσετε τό κακόν, ἤ νά ἐπιστρέψετε, ἐκεῖ ὅθεν αὐτοεξεβλήθητε. Εὐχόμεθα νά γίνη τό δεύτερον καί εἴμεθα ὡς ἄνθρωποι εἰς τήν διάθεσίν σας χωρίς νά ὑποκαθίσταται τό Κανονικόν καί Ὀρθόδοξον ἔργον τῆς Ἐκκλησίας.
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Τ.Σ.Υ.
Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ»
* * *
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΙ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΚΛΗΣΕΙΣ
Κατόπιν τῆς μή ἐμφανίσεως τῶν Κατηγορουμένων νά ἀπολογηθῶσιν, ἀλλά καί τῆς καθ' οἱονδήποτε τρόπον μή ἀνταποκρίσεώς των, κατά τήν Κανονικήν τάξιν ἀλλά καί τήν Ἱεροσυνοδικήν ἐντολήν ἥν ἔλαβεν ὁ Μητροπολίτης κ. Κήρυκος, ἀπέστειλεν τήν ὑπ' ἀριθμ. 504/14/27.3.2009 Β΄ Κλῆσιν πρός Ἀπολογίαν των.
Ἐπειδή καί πάλιν δέν ἀνταπεκρίθησαν ἀπεστάλη καί ἡ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 512/20-6/5.7.2009 Γ΄ Κλῆσις. Παραθέτομεν διά πραγματικούς καί ἱστορικούς λόγους ἀμφόοτέρας τάς κλήσεις:
Η Β΄ ΚΛΗΣΙΣ:
«ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210.6020172
Α.Π. 504
Ἐν Κορωπίω τῆ 14/27.3.2009
Β΄ ΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ
ΠΡΟΣ τούς πρώην Μητροπολίτας «Πειραιῶς» κ. Νικόλαον, «Ἀργολίδος» κ. Παχώμιον, «Περιστερίου» κ. Γαλακτίωνα, «Βερροίας» κ. Ταράσιον, «Διαυλείας» κ. Ἀνδρέαν, «Φιλίππων» κ. Χρυσόστομον, «Πειραιῶς» κ. Παντελεήμονα, καί «Λαρίσης» κ. Ἰγνάτιον
Ἐν συνεχεία τῆς ἐπιδόσεως εἰς ὑμᾶς (διά δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ) τῆς ὑπ' ἀριθμ. 501/13/26.2.2009 Α΄ Κλήσεως πρός Ἀπολογίαν, διά τῆς ὁποίας καλεῖσθε νά ἐμφανισθῆτε ἐνώπιον τῆς ἐμῆς ἐλαχιστότητος τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, ἁρμοδίως καί Κανονικῶς ἐντεταλμένου ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Συνεδρίασις 4/17.2.2009), καί ἀπολογηθῆτε ἐπί τοῦ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 498/2/15.2.2009 Κατηγορητηρίου, κατά τήν 27ην Μαρτίου 2009 π.ἡ. ἤ 9 Ἀπριλίου 2009 ν.ἡ., ἡμέραν Πέμπτην καί ὥραν 10ην π.,μ., εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Ἁγίας Αἰκατερίνης, (4·ο χιλιόμ. Λεωφ. Κορωπίου Μαρκοπούλου, Στρογγύλη Κορωπίου Ἀττικῆς), ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ, ὅτι λόγω τῶν ἐπικειμένων ἑορτῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, ἡ ὡς ἄνω ἡμερομηνία μετατίθεται διά τήν Ἑβδομάδα τοῦ Θωμᾶ, καί συγκεκριμένως τήν 17ην Ἀπριλίου 2009 π.ἡ., ἤ 30ήν Ἀπριλίου 2009 ν.ἡ. εἰς τόν ἴδιον τόπον.
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Τ.Σ.Υ. Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ»
* * *
Η Γ΄ ΚΛΗΣΙΣ:
«ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210.6020172
Α.Π. 512
Ἐν Κορωπίω τῆ 20.6/3.7.2009
Γ΄ ΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ
ΠΡΟΣ τούς πρώην Μητροπολίτας «Πειραιῶς» κ. Νικόλαον, «Ἀργολίδος» κ. Παχώμιον, «Περιστερίου» κ. Γαλακτίωνα, «Βερροίας» κ. Ταράσιον, «Διαυλείας» κ. Ἀνδρέαν, «Φιλίππων» κ. Χρυσόστομον, «Πειραιῶς» κ. Παντελεήμονα, καί «Λαρίσης» κ. Ἰγνάτιον
Ἐπειδή δέν ἀνταπεκρίθητε οὔτε καί εἰς τήν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 507/5/18.5.2009 Β΄ κλῆσιν πρός ἀπολογίαν, κοινοποιηθεῖσαν ὑμῖν διά δικαστικοῦ Ἐπιμελητοῦ, σᾶς ἀποστέλλομεν, συμφώνως τῆ ἐξουσιοδοτήσει, ἥν ἔχομεν ἀπό τήν Πανορθόδοξον Ἱεράν Σύνοδον τῆς 4/17.2.2009, καί τήν παροῦσαν Γ΄ ΚΛΗΣΙΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ σας ἐπί τοῦ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 498/2/15.1.2009 Κατηγορητηρίου καί ὁρίζομεν ὡς νέαν ἡμερομηνίαν πρός ἀπολογίαν σας τήν 8ην/21ην Αὐγούστου 2009, ἡμέραν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, καί ὥραν 10ην π.μ. εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς Στρογγύλην Κορωπίου Ἀττικῆς.
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Τ.Σ.Υ.
Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ»

***

(1) Τό κείμενον δημοσιεύεται μετά τίνων βελτιώσεων.
(2) Πρίν ἀπ' ὅλα εἶναι ἤδη ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΙ καί ἀπό τό 1977…!!!

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009