ΕΤΟΣ 2008
«Τά ἑλληνικά ἱστορικά καί σημερινά δίκαια
στήν ἐπικράτεια τῆς ΦΥΡΟΜ

Η ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ


Τοῦ ΑΘΑΝ. Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Προέδρου Ι.Ε.Θ.Π.

Ὁ πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων καί ὁ ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν ὑπουργός του, δι' ἐπιστολογραφίας, θέτουν αἰτήματα ἔναντι τῆς Ἑλλάδος, πέραν τοῦ προβλήματος τῆς ὀνομασίας: α) Θέλουν ἀναγνώριση μειονότητας στήν Ἑλλάδα, β) Ζητοῦν περιουσίες Σλαβομακεδόνων, γ) Ἐμμένουν στήν ὀνοματική ἀλλοίωση τῆς ἱστορικῆς καί σημερινῆς Μακεδονίας, ὡς γεωγραφικῆς περιοχῆς τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ὡς «Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου», δ) Ἐπιμένουν στό σφετερισμό μέρους τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας τῆς περιόδου Φιλίππου — Μ. Ἀλεξάνδρου, μέ διαφόρους, μέχρι καί φαντασιώσεως, τρόπους, ε) Δηλοποιοῦν τήν ἀνάγκη ἀναγνωρίσεως τῆς «Μακεδονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», πού ἀρνοῦνται τόσοι Σέρβοι καί Ἕλληνες ἀρχιερεῖς, στ) Ἐμφανίζονται ἀμύντορες τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὡς δάσκαλοι εὐρωπαϊκῆς συμπεριφορᾶς πρός τήν Ἑλλάδα, ὡς μή σεβόμενη τάχα τίς εὐρωπαϊκές ἀρχές καί ἀξίες ἴσων δικαιωμάτων σέ ὅλους τούς πολίτες τῆς κ.ο.κ. Αὐτά εἶναι κάποια κύρια. Ἐμεῖς, μέ ἀφορμή τ' ἀνωτέρω καί μέ βάση τίς ἐπιτόπιες ἔρευνές μας, μέ εἰδικούς ἐρευνητές στό γεωγραφικό διαμέρισμα τῆς Πελαγονίας, ἐντός τῆς ἐπικράτειας τῶν Σκοπίων, ἄμεσα πέραν τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, μέ ἕδρα τό ἱστορικό Μοναστήρι στό τρίγωνο Μοναστήρι, Ἀχρίδα, Κρούσοβο σέ ἀνύποπτο χρόνο (1993-1998), ἐπιθυμοῦμε ὡς Ἕλληνες πολίτες νά θέσουμε κάποια αἰτήματα, ζητήματα καί ἐρωτήματα στούς κ.κ. Γκροέφσκι καί Μιλόσοσκι:
Α) Τί μέτρα λαμβάνονται ἀπό τήν κυβέρνηση τῶν Σκοπίων γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ἱστορικῶν καί σημερινῶν ἑλληνικῶν δικαίων στή χώρα, ἴδια στήν Πελαγονία, μέ ἕδρα τό Μοναστήρι (Μπίτουλα); Ἐπί κομμουνισμοῦ χιλιάδες αὐτόχθονες Ἕλληνες γιά λόγους οἰκογενειακούς καί κοινωνικούς καί συναισθηματικούς παρέμειναν στά σπίτια τους καί στίς δουλειές τους. Ἀπ' αὐτούς ἄλλοι βασανίστηκαν ἤ ἐκκαθαρίστηκαν ὡς «προδότες Ἕλληνες» ἤ ἀναγκάσθηκαν ν' ἀλλάξουν τά ἐπίθετα καί τά ὀνόματά των, ὥστε ἀπό Ἕλληνες νά πειθαναγκαστοῦν νά αὐτοπροσδιοριστοῦν ὡς «Μακεδόνες». Σήμερα, ὑπό διάφορες μορφές, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί πού οἱ ἀπόγονοί τους ἀνέρχονται σέ περίπου 200.000, μέ ὁμολογία ἀπογόνων καί μέ δικές μας ἔρευνες ἐπιτόπου. Διαθέτουμε καταστάσεις τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν. Τί μέτρα σκέπτεται ἡ σημερινή ἡγεσία τῶν Σκοπίων νά λάβει, ἠθικῆς, ὑλικῆς καί ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως των πολιτῶν αὐτῶν, ἀπογόνων ἤ ἐπιζώντων ἀπό τότε ἀκόμη;
Β) Ποιά ἡ τύχη τῶν μεγάλων περιουσιακῶν στοιχείων τῶν προσφύγων Ἑλλήνων τῆς Πελαγονίας στήν Ἑλλάδα στίς κοινότητές τους στό Μοναστήρι, Κρούσοβο καί ἀλλοῦ της ἐπικράτειας τῆς ΦΥΡΟΜ; Τά ἐπιτόπου ἀρχοντόσπιτά τους, σπουδαῖα καί μοναδικά νεοκλασικά κτίρια, στό Μοναστήρι καί στό Κρούσοβο, ἐξακολουθοῦν εὐτυχῶς νά εἶναι οἱ ζωντανοί μάρτυρες ἑνός μνημειώδους ἐγγύς ἑλληνικοῦ παρελθόντος. Τό Μοναστήρι στίς ἀρχές καί στά μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα εἶχε φήμη ἀξιόλογου κέντρο ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Καλεῖτο γι' αὐτό ὡς ἡ «Ἀθήνα τοῦ Βορρᾶ», κ. πρωθυπουργέ τῶν Σκοπίων. Ὑπό κάποιες ἄλλες διεθνεῖς συνθῆκες, ὅταν χαράσσονταν τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος πού βορρά, μετά τούς Βαλκανικούς Πολέμους, θά μποροῦσε καί ἦταν ἀδικία ἡ ἑλληνικωτάτη ἐκείνη πόλη νά εἶναι ἐντός τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, ὡς ἀπέχουσα μόλις κάποια λίγα χιλιόμετρα ἀπό τήν ἑλληνική μεθόριο, λίγο πιό πάνω ἀπό τή Φλώρινα. Προσκυρώθηκε στούς Σέρβους, ἀφοῦ τότε Σλαβομακεδόνες γιά νά πολεμήσουν καί νά διεκδικήσουν ἴδια πατρίδα δέν ὑπῆρχαν. Οἱ ἐντόπιοι ἐκεῖ σλαβόφωνοι ἦταν βουλγαρίζοντες, νοσταλγοί μιᾶς μεγάλης Βουλγαρίας, σύμφωνα μέ τίς ἐπίστημες διεθνεῖς ἀπογραφές καί στατιστικές. Σεῖς ἀρχίζετε πολιτικά — ἐθνικά νά ἐκκολάπτεσθε τό 1944 καί κρατικά μόλις τό 1993, χωρίς ἀκόμα νά ἔχετε ἀποκτήσει τό πρέπον διεθνῶς ὄνομα γιά τό κράτος σας. Καί τοῦτο γιατί αὐτό στήθηκε τεχνηέντως, στή βάση πολιτικῶν, τῆς Γ’ Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς, σκοπῶν. Τώρα, ὅμως, καλεῖται νά ὑπάρξει μέ τά ἀντικειμενικά δεδομένα τῆς διεθνοῦς κοινότητος καί μέ τή συνειδητή πρακτική μάλιστα ὑποστήριξη τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά ὄχι εἰς βάρος της, οὐδ' ἐπ' ἐλάχιστο, μάλιστα.
Γ) Ὁ ὀρθόδοξος καθεδρικός ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Μοναστηρίου, στό κέντρο τῆς ἱστορικῆς πόλεως, κτίσθηκε μέ χρήματα δωρεές καί χορηγίες καί ἐργασία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τοῦ Μοναστηρίου καί τῶν περιχώρων καί ἀποδήμων. Εἶναι περιουσία τοῦ ἑλληνορθόδοξου γένους καί πολιτισμοῦ…. Ἀπό πού καί ὡς πού ὁ ἐπίσκοπος Σκοπίων Στέφανος, ἀναγνωριζόμενος μόνο ἀπό τήν κυβέρνησή σας, ἀλλά ἀπορριπτόμενος ἀπό ὅλο τόν κόσμο τῆς Ὀρθοδοξίας, θεωρεῖ ὅτι τοῦ ἀνήκει ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου; Φυσικά, ὁ ἀντικανονικός αὐτός ἐπίσκοπος Σκοπίων θεωρεῖ ὅτι καί ἡ Θεσσαλονίκη τοῦ ἀνήκει ἐκκλησιαστικά, οὔτως τήν θεωρεῖ ὑπό ἑλληνική, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατοχή. Περιμένει τά Σκόπια νά ἀπελευθερώσουν τή Θεσσαλονίκη, ἡ «Μακεδονία τοῦ Βαρδάρη» νά ἀπελευθερώσει τή «Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου».
Δ) Τό ἱστορικό νεκροταφεῖο «Ἡράκλεια» τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων «τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Κοινότητος Μοναστηρίου», ὅπου τά ὀστά διαπρεπῶν καί ἁπλῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν καί τῶν μέχρι σήμερα ἀπογόνων των, μέ μεγάλη ἱστορία καί προσφορά στήν Ἑλλάδα καί στήν Εὐρώπη, τίνος ἰδιοκτησία καί περιουσία εἶναι; Καί πώς τό προσέχει ἡ πολιτεία καί ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων; Οἱ σταῦλοι ζώων εἶναι καθαρότεροι. Ἡ κατάσταση θυμίζει καί σαφῶς ὄχι ἁπλᾶ ὑπονοεῖ, ἀλλά ἐννοεῖ τό ἀνθελληνικό καί ἀφελληνιστικό μένος σας.
Ε) Γιατί, ἀλήθεια, διώκετε τόν Ἀρχιεπίσκοπο ἀχρίδος Ἰωάννη, Σλαβομακεδόνα μάλιστα τό γένος, καί τούς κληρικούς καί πιστούς του στή χώρα; Ἐπειδή δέν συμφωνεῖ μέ τόν ἀντικανονικό καί σχιχσματικό δικό σας Στέφανο, ὡς φερέφωνο καί ὑπάλληλό σας; Αὐτή εἶναι ἡ εὐρωπαϊκή κουλτούρα καί συμπεριφορά σας ἔναντι ὅλων τῶν πολιτῶν; Μᾶς δίνετε καί ἀπό πάνω καί μαθήματα δημοκρατίας στήν Ἑλλάδα.
ΣΤ) Γιατί τούς Ἑλληνόβλαχους τοῦ Κρουσόβου καί ἄλλων πόλεων ἔχετε πολιτογραφήσει ἁπλᾶ ὡς Βλάχους μόνο, ἄλλης φυλῆς καί γένους πολίτες, μέ σκοπό τόν ἀφελληνισμό τῶν ριζῶν τους; Οἱ πολιτικές αὐτές τέθηκαν σέ ἐφαρμογή ἀκόμη ἐπί Τίτο -Κολισέφσκι κ.λπ.
Ἐσεῖς δέν θά διορθώσετε τό ἱστορικό καί φυλετικό αὐτό λάθος, ὡς σωστοί δημοκράτες, ὑποψήφιοι Εὐρωπαῖοι μάλιστα; Ἤ μήπως ἀγνοεῖτε ὅτι οἱ Βλάχοι εἶναι κατ' ἐξοχήν φορεῖς, γεννήματα καί θρέμματα, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ; Τά λαμπρότερα κτίρια — μνημεῖα τῶν Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Ἰωαννίνων, Μοναστηρίου, Κρουσόβου, Κων/πολης, Βιέννης καί ἄλλων πόλεων τῆς κεντρικῆς Εὐρώπης εἶναι ἔργα αὐτῶν τῶν Βλάχων. Πρόσφατα σᾶς ἔγιναν παρατηρήσεις ἀπό τήν Ε.Ε. γιά τίς ἀνισότητες πού ἐφαρμόζετε καί ἔναντι ἀκόμη τῶν δυστυχῶν Ρωμᾶ καί ἄλλων μειονοτήτων. Γιά νά μή μιλήσουμε φυσικά γιά τή συμπεριφορά σας ἔναντι τῆς μεγάλης ἀλβανικῆς ἐθνότητας στή χώρα μας.
Γιά ὅλα τά παραπάνω, κύρια ἔναντι τῆς διωκτικῆς πολιτικῆς ὡς πρός τά ἱστορικά καί σημερινά δίκαια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Πελαγονία ἀκόμη καί ὁ ἀνθέλληνας Κισσινγερ σᾶς δήλωσε ὅτι ἱστορικά Μακεδονία = Ἑλλάδα μέσα ἀπό τά σημερινά κατάλοιπά του ἐκεῖ σέ πολίτες διωκόμενους, σέ μνημεῖα, σέ κτίρια κ.λπ., σᾶς παραπέμπω γιά περισσότερες λεπτομέρειες στή δημοσιευθεῖσα ἀνακοίνωσή μου σέ συνέδριο, μέ τίτλο «Πελαγονία μιά ἄλλη Ἑλλάδα», τοῦ 1996, στά σχετικά πρακτικά, σελ. 296-328, μέ τίτλο «Σημερινά ἑλληνικά ἐπιγραφικά κ.λπ. κατάλοιπα στό Μοναστήρι Πελαγονίας».
(Ἀναδημοσίευση ἀπό τήν ἐφημερίδα «Ἀπογευματινή» 10.9.2008)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008