ΕΤΟΣ 2008
ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΤΝΗΝ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ


Τήν στήλη ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ

Ἡ στήλη αὐτή ἠνοίγη μέ τό προηγούμενον τεῦχος, κατόπιν τοῦ περί "καθαιρέσεως" ἀκύρου χαρτίου, τό ὁποῖον ἀπέστειλεν εἰς τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κήρυκον, ὁ ἀμετανόητος, βλάσφημος, καί αἱρετικός ψευδαρχιεπίσκοπος κ. Νικόλαος Μεσσιακάρης καί ἡ "ἀσεβής συμμορία" του. Δι' αὐτοῦ ἐμφανιζομένη αὕτη ὡς "Ἱερά Σύνοδος"(!), αὐτοί οἱ καθηρημένοι καί σχισματοαιρετικοί(!), "ἀπεφάσισαν" καί ἔθεσαν εἰς "καθαίρεσιν" τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην κ. Κήρυκον καί τόν Αἰδ/τον π. Μιχαήλ Ἰωάννου!

Ἡ Δεοντολογία αὐτῆς τῆς ἐξ ἀντικειμένου ἀκύρου ἀποφάσεως τῆς "ἀσεβοῦς συμμορίας" Νικολάου, Παχωμίου, Ἀνδρέου καί τῶν 3-4 νεοφανῶν ψευδεπισκοπαρίων, ἦτο ἀποκλειστικῶς, δι' ἐσωτερικήν κατανάλωσιν καί ἐντυπωσιασμόν τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐάν κάποτε συνειδητοποιήσουν ποῖοι εἶναι οἱ ἀνωτέρω καί ποίων τάς ἐντολάς καί σχέδια ἐπιτελοῦν, θά τούς ἐγκαταλείψουν ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, καί θά ἀπομακρυνθοῦν ὡς ἀπό ὄφεων καί σκορπίων. Ἠνοίγη αὐτή ἡ στήλη διά νά ἀντιληφθοῦν οἱ ἁπλοῖ πιστοί, τούς ὁποίους πλανοῦν, ὅτι οἱ φερόμενοι ὡς "ἐπίσκοποί" των, ἔχουν συνταχθεῖ ὀπίσω ἀπό ὅλους τούς ἀπό τό 1924 καί ἑξῆς ἐχθρούς καί πολεμίους τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἠνοίγη διά νά ἀντιληφθοῦν ὅτι οἱ "ἐπίσκοποί" των εἶναι χειρότεροι ἀπό κάθε νεοημερολογίτην, κάθε σχισματικόν, κάθε βλάσφημον. Νά ἀντιληφθοῦν ὅτι εἶναι ἡνωμένοι μέ ὅλους τούς σχισματοαιρετικούς εἰς τήν αὐτήν, οὕτως εἰπεῖν "ὁμολογίαν καί πίστιν" τοῦ Φλωρίνης καί ὅλων τῶν διαδόχων του, μέχρι καί τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν καί μέ ἕνα λόγον ὅτι εἶναι ἀδίστακτοι ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ, οἱ ὁποῖοι μέ τά βλάσφημα φρονήματα καί τάς πράξεις των προδίδουν τόν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του.
Γράφεται αὐτή ἡ στήλη, ἀκριβῶς διά νά γνωρίσουν ὅλοι οἱ πλανώμενοι καί ἀκολουθοῦντες, ὀπίσω αὐτῶν τῶν ψευδεπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἀντιποιοῦνται τό ἐπισκοπικόν ἀξίωμα — διακονίαν, τόν Συνοδικόν θεσμόν καί τήν Ἐκκλησίαν, ὅτι μετά τάς φρικτάς βλασφημίας των καί τήν σχιματοαίρεσίν των, τώρα ἕν καί μόνον τούς ἀπασχολεῖ, καί τούς ἰδίους καί ὅλα τά ξένα κέντρα: Νά μήν χειροτονήση Ἐπισκόπους ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος ἀλλά μέ ὁποιονδήποτε τρόπον νά ἐμποδισθῆ εἰς αὐτό καί νά πέση εἰς τάς ἰδίας βλασφημίας εἰς τάς ὁποίας αὐτοί πνίγονται.
Ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης κ. Κήρυκος τούς ἀπέστειλεν "ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ…", τήν ὁποίαν δημοσιεύομεν ἀπό τήν παροῦσαν στήλην, διά τόν κύριον λόγον, ὅτι πρέπει νά γνωρίζουν ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς τήν ἀλήθειαν, διότι αὐτή ἐλευθερώνει ἀπό τάς παγίδας καί τάς πλάνας τοῦ πονηροῦ.
Ἄς τήν παρακολουθήσωμεν:

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ἱερόν Ἐπισκοπεῖον Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης Κορωπίου
Στρογγύλη 194 00 Τ.Θ. 54 ΤΗΛ. 210.6020176, 210.6021467

Α.Π. 472  
 Ἐν τῶ Κορωπίω τῆ 14/27 Φεβρουαρίου 2008


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008