Β'
ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ ΚΑΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ὅπως εἶναι γνωστόν μετά τήν Ἐκδημίαν τοῦ Μητροπολίτου Κιτίου Ἐπιφανίου (17.4.2005), οἱ ἐξωεκκλησιαστικοί παράγοντες, μετά τῶν ὁποίων συνεδέετο ὁ ἐν λόγω Ἀρχιερεύς, ἐκινήθησαν ὅπως συνεχίσουν νά ἀσκοῦν ἔλεγχον ἐπί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῆς ὁποίας τό πλήρωμα τό ἤθελον ἁπλῶς νά ἀκολουθῆ τό παλαιόν χωρίς νά γνωρίζη διατί, οὔτε τί εἶναι Ὀρθοδοξία καί τί Νεοημερολογιτισμός, ἀλλά καί τί ρόλο παίζουν αἱ διάφοροι Παλαιοημερολογιτικαί Παρατάξεις. Πρός τόν σκοπόν αὐτόν, ἀμέσως μετά τήν ἐκδημίαν του, ἐκινήθησαν πολιορκητικῶς κατά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί προώθησαν «χειροτονίας Ἐπισκόπων» ἐπιλέξαντες παρανόμως πρόσωπα ἀπολύτως ἀκατάλληλα, καί ὑποχείριά των. Ταῦτα ἐπεχείρησαν μέσω καί διά τοῦ ψευδαρχιεπισκόπου Νικολάου τοῦ βλασφήμου καί ἀρνητοῦ τῆς Ἀποστολικῆς του Διαδοχῆς καί τῆς Ἐκκλησιολογίας τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας! Οὗτος, ὁ «Πειραιῶς» Νικόλαος, φθίνοντος τοῦ 2005 καί ἀρχάς τοῦ 2006, ὠργανώθη ὑπό τῶν γνωστῶν ἐγκαθέτων τῶν ξένων κέντρων, (Δ. Κάτσουρα, Μ. Μαξίμου κ.λπ.), καί μετέβη εἰς Κύπρον διά νά ὑλοποιήση τά σχέδιά του, τά ὁποῖα ἦσαν σχέδια τοῦ Φλωρινισμοῦ καί Νεοημερολογιτισμοῦ. Μή ἐπιτυχών ὅμως νά ὑλοποιήση τά σχέδιά του, διότι ταῦτα προσέκρουσαν καί ἐτσακίσθησαν ἐπί τοῦ ἀσκηθέντος ἐλέγχου παρά τῶν Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί κυρίως τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου π. Μιχαήλ καί τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν του, ἠναγκάσθη νά ἀποχωρήση λάθρα ἐκ τῆς Κύπρου. Ὅμως τά πονηρά του ἔργα δέν τά ἐγκατέλειψεν ἀλλά τά ἐπεχείρησεν ἐν Ἀθήναις, μετατρέψας τήν 25ην Ἰανουαρίου 2007, τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος Κ. Ἠλιουπόλεως εἰς πεδίον μάχης καί αἱμάτων, καί οὕτω προέκυψεν ὁ «Ἐπίσκοπος Κιτίου» Σεβαστιανός Σταύρου καί ἀκολούθως καί ἕτερος. Οὕτω οἱ ἀνόητοι ἐφαντάσθησαν ὅτι τά κατά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου σχέδιά των «εἰσῆλθον εἰς καλόν δρόμον» προδοσίας!..
Δι' ἄλλην μίαν φοράν ὅμως ἀπεδείχθη τό τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, ὅτι «ὁ Θεός γνωρίζει καί δι' αὐτῶν τῶν ἐναντίων νά προωθῆ τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας Του». Πράγματι, παρά τάς πολιορκίας καί τάς ληστρικάς των πράξεις, δέν ἐπέτυχον οὐδέν, ἀλλά αἱ πονηραί πράξεις των ὡδήγησαν τόν π. Μιχαήλ μετά τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου εἰς τό νά ἀποστραφοῦν τόν βλάσφημον ψευδαρχιεπίσκοπον καί τήν ὁμάδα του καί νά στραφοῦν πρός τόν μόνον πρός καιρόν Ὀρθόδοξον Μητροπολίτην τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Κήρυκον. Ἡ ἐπανένωσις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἐπισήμως ἐκηρύχθη τήν Κυριακήν 9.7.2007 (π.ἡ.) διά πανηγυρικοῦ Συλλειτούργου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Ξένης Λεμεσοῦ.
Τό γεγονός αὐτό αἰφνιδίασεν καί προεκάλεσεν τήν ἀνησυχίαν, ἀλλά καί τήν μῆνιν τοῦ ψευδαρχιεπισκόπου καί τῆς ὁμάδος του, περισσότερον δέ τῶν ξένων κέντρων καί τῶν ἐγκαθέτων των, οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλον εἰς τόν «Πειραιῶς» νά διώξη μέ ἀπειλάς «ἀργίας» καί ἐν τέλει καί μέ «καθαιρέσεις» καί τούς Κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου! Ἔτσι ὀλίγας ἡμέρας μετά τήν κήρυξιν τῆς ἑνώσεως τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἤτοι τήν 4/17 Αὐγούστου 2007, μέ ἔγγραφόν του ὁ «Πειραιῶς» ἀπειλεῖ τόν Αἰδ/τον π. Μιχαήλ Ἰωάννου μέ «παραπομπήν» εἰς «Συνοδικόν Δικαστήριον»! Ἡ ἀφροσύνη, τόσον τοῦ ἰδίου τοῦ «Πειραιῶς» ὅσον καί τῶν ἀνοήτων ἐγκαθέτων, δέν ἔλαβον ὑπ' ὄψιν τους ὅτι εἰς τούς Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι εἰλικρινῶς καί ἐν ταπεινώσει διαθέτουν ἑαυτούς εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας, δέν χωροῦν καί δέν περνοῦν ἀπειλαί καί δικαστήρια, μάλιστα συγκροτούμενα ἀπό βλασφήμους καί σχισματοαιρετικούς ψευδεπισκόπους. Εἰς τήν ἐν λόγω ἀπειλήν ἐδόθη ἡ κάτωθι ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:

ΙΕΡΕΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ

Παπίνου 13 Μέσα Γειτονιά 4002 Λεμεσός
14 Αὐγούστου 2007 (Π.Η.)

Πρός τήν οὔτω αὐτοκαλούμενη «Ἱερά Σύνοδο Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, Προεδρευόμενη ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Νικολάου»
Μπότσαρη 8 Περιστέρι Ἀθῆναι

ΘΕΜΑ: Ἀπάντηση στήν ἐπιστολή σας ἡμερ. 4/17 Αὐγούστου 2007 μέ θέμα: «Παραπομπή εἰς Συνοδικό Δικαστήριο»
Ἔλαβα τήν ὡς ἄνω ἐπιστολή σας καί μέ λύπη μου παρατηρῶ ὅτι ὁ ἀνελέητος ἀγώνας στόν ὁποῖο ἔχετε μέ ζῆλο ἐπιδοθεῖ ἐδῶ καί μῆνες, γιά καταστροφή καί διάλυση τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου, δέν ἔχει τελειωμό.
Ἀφοῦ βιάσατε καί καταπατήσατε τό Αὐτοκέφαλο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μέ τίς παράνομες χειροτονίες τῶν ἐγκαθέτων Σεβαστιανοῦ καί Λαζάρου, ἐπιχειρεῖτε τώρα νά πείσετε τούς ἑαυτούς σας ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ πού δέν ἀπεδέχθησαν τούτους, ἀξίζουν «δίκης».
Καί ἐνῶ γνωρίζετε ὅτι, μετά τίς ὡς ἄνω παράνομες ἐνέργειές σας, ἔχομεν διακόψει κάθε μορφῆς πνευματική ἐπικοινωνία μαζί σας, τόσον ἐγώ ὅσο καί οἱ ἄλλοι κληρικοί τῶν Γ.Ο.Χ. Κύπρου (πλήν τοῦ πατρός Γρηγορίου), καθώς καί ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Χριστιανῶν τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἐξακολουθεῖτε νά ἐπιδιώκετε ὅπως σᾶς δοθεῖ ἡ παραμικρή σημασία, συστήνοντας δῆθεν δικαστήρια καί σκηνοθετώντας δῆθεν δίκες γιά τίς πράξεις καί παραλείψεις μου.
Πόσες φορές θά χρειαστεῖ νά σᾶς ἐπαναλάβω ὅτι δέν ἔχετε κανένα δικαίωμα ἤ ἐξουσία νά ἐπεμβαίνετε στά ἐκκλησιαστικά πράγματα μιᾶς ἄλλης τοπικῆς Ἐκκλησίας ἤ ὁποία ἀπολαμβάνει Αὐτοκεφάλου; Μέχρι ποῦ θά φτάσει τό θράσος καί ἡ ἀσυδοσία σας; Ἐπιτέλους δέν ὑπάρχουν ὅρια στή κατάχρηση καί τή νόσφιση τῶν δικαιωμάτων καί ἐξουσιῶν σας; Μήπως ἐξακολουθεῖτε νά πιστεύετε ὅτι μέ τίς ἐνέργειές σας θά πείσετε περισσότερους χριστιανούς, πού ἀνήκουν στό ποίμνιό μου, νά ἀπαρνηθοῦν τήν ὁδό τῆς ἀλήθειας καί τῆς δικαιοσύνης καί νά ἐνταχθοῦν μέ τόν ἀνάξιο γιά Ἱερωσύνη, οὔτω αὐτοκαλούμενο «Μητροπολίτη Κιτίου» Σεβαστιανό; Ἐάν τοῦτο ἐπιδιώκετε, ἐπιζητεῖτε καί ἐλπίζετε, πλανᾶστε πλάνην οἰκτράν.
Ὅπως ἐσεῖς οἱ ἴδιοι ἔχετε παραμείνει μόνοι στήν ὁδό τοῦ ψεύδους καί τῆς παρανομίας, συνιστώντας Ἐκκλησία πονηρευομένων, ἑτεροδιοικούμενοι ὑπό τῶν Μάξιμου καί Κάτσουρα, τό ἴδιο μόνοι καί παράνομοι θά παραμείνουν οἱ Σεβαστιανός καί Λάζαρος, μέ τούς ὁποίους ἔχουν συνταχθεῖ μόνον οἱ συγγενεῖς καί φίλοι τῆς οἰκογένειας Σεβαστιανοῦ.
Μπορεῖτε νά προβεῖτε σέ ὅσες δίκες ἤ καί καταδίκες ἐπιθυμεῖτε γιά νά ἱκανοποιήσετε τό μένος σας κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, καί τούς νομίμως ἐκπροσωποῦντες αὐτήν. Δέν θά ἐπιτύχετε ὅμως τίποτα περισσότερο ἀπ' ὅτι ἔχετε ἐπιτύχει μέχρι σήμερα ἐπιβάλλοντας δῆθεν «ἀργίες» καί ἐπιχειρώντας νά πείσετε τόν λαό νά διακόψη κάθε ἐπικοινωνία μέ τούς ἐπί δεκαετίες πνευματικούς του Πατέρες. Καί τί θά πράξετε τότε; Μήπως θά ἐκδώσετε ἔνταλμα σύλληψης καί λιοθοβολισμοῦ μου; Μήπως τό ἴδιο ἔνταλμα θά ἐκδώσετε καί ἐναντίον τῶν πολλῶν ἑκατοντάδων χριστιανῶν πού παραμένουν στήν ὁδό τῆς ἀληθείας καί τῆς δικαιοσύνης.
Εἶμαι καί θά παραμείνω λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, ταγμένος νά ὑπηρετῶ τό θέλημά Του ἐξυπηρετώντας τίς πολυάριθμες ψυχές πού μοῦ ἐμπιστεύτηκε. Θά συνεχίσω νά ἱερουργῶ καί νά προσφέρω ἀκατάπαυστα, τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας στούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῶν ἐνοριῶν τῆς δικαιοδοσίας μου.
Δέν μέ ἐνδιαφέρει καί οὔτε μέ ἀπασχολεῖ ἡ ὁδός τῆς ἀπωλείας πού ἔχετε ἐπιλέξει. Καί ἐάν ἐπιθυμεῖτε νά προχωρήσετε σέ καθαίρεση μου δέν θά στεναχωρεθῶ καθόλου, μᾶλλον θά εὐχαριστήσω τόν Θεό. Γιατί δέν ἔχω καμμία θέση καί οὔτε ἐπιθυμῶ νά ἀναγνωρίζωμαι ὡς κληρικός ἀπό μία «Σύνοδο» στούς κόλπους τῆς ὁποίας ὑπάρχουν ἀνάξιοι καί παρανόμως χειροτονηθέντες Ἀρχιερεῖς, ὅπως ὁ Σεβαστιανός.
Πορευθεῖτε μόνοι σας τήν ὁδό πού ἔχετε ἐπιλέξει καί ἡ ταπεινότης μου θά παραμείνω ἐκτός αὐτῆς.
Εἴθε ὁ Θεός νά εὐσπλαχνισθεῖ τίς ψυχές σας καί νά σᾶς φωτίσει νά καταλάβετε τά ὁλισθήματά σας. Σέ κάθε ἄλλη περίπτωση ἄς σᾶς ἐλεηθεῖ.
Ὁ ἐλάχιστος τῶν Πρεσβυτέρων Ἱερεύς Μιχαήλ Ἰωάννου

ΕΦΡΥΑΞΑΝΤΟ
ΑΛΛΟΙ ΩΣ ΑΛΑΖΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΩΣ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝΤΕΣ
Κατόπιν τῆς ἀνωτέρω ἀπαντήσεως τοῦ Αἰδ/του π. Μιχαήλ, ἐφρυάξαντο τά ἐγκάθετα ὄργανα τῶν σκοτεινῶν κέντρων καί εἰσηγήθησαν εἰς τόν βλάσφημον καί αἱρετικόν ψευδαρχιεπίσκοπον Νικόλαον καί τήν ὁμοίαν αὐτῶ ἀσεβῆ ὁμάδα του, νά «καθαιρεθῆ» ὁ π. Μιχαήλ, ἔστω καί Ἀντικανονικά καί ληστρικά καί ἀκύρως, διότι, ὡς ἐφαντάσθησαν, κάποιοι θά ἐπηρεασθοῦν καί οὕτω κάποια φθορά θά προέκυπτεν εἰς τό πιστόν λεῖμμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Πράγματι τήν 28ην Νοεμβρίου 2007, μετά τήν 3282 Ἄκυρον ψευδοκαθαίρεσιν κατά τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀμέσως ἐπεχείρησαν παρομοίαν ψευδοκαθαίρεσιν καί κατά τοῦ Αἰδ/του π. Μιχαήλ, συντάξαντες τήν μέ Α.Π. 3283/28.11.2007 «πράξιν» των! Οἱ βλάσφημοι, σχισματοαιρετικοί, καί ἤδη καθηρημένοι καί ἀναθεματισμένοι ἀπό τό 1995 ὑπό τῶν πέντε ὁμοίως σχισματοαιρετικῶν, προέβησαν εἰς αὐτήν, ἄκουσον — ἄκουσον, διότι ὁ π. Μιχαήλ δέν ἐδέχθη τήν ἄκυρον καί, θέμις εἰπεῖν, ἀνυπόστατον πρᾶξιν των περί «ἀργίας», περιεφρόνησεν τόν κ. Νικόλαον καί τήν συμμορίαν του καί προσέβαλεν τήν εἰρήνην καί ἑνότητα! Πρό πάντων δέ διότι διά τοῦ π. Μιχαήλ καί τῶν λοιπῶν Πατέρων καί τοῦ Πιστοῦ Λαοῦ, οἱ ὁποῖοι κατενόησαν καί ἐβδελύχθησαν τάς βλασφημίας, τήν σχισματοαίρεσίν των καί τά σχέδια κατά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί ἐστράφησαν πρός τόν Ὀρθόδοξον Μητροπολίτην τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Κήρυκον. Οὕτω διά τῆς Κανονικῆς ὁδοῦ καί τῆς αὐτῆς Ὁμολογίας — Ἐκκλησιολογίας καί πρό πάντων τῆς ὁμολογίας ἐπί τῆς κοινῆς γνησίας καί ἀδιακόπου Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, ἀπεκεταστάθη ἡ πρός καιρόν διασαλευθεῖσα Ἁγία ΕΝΟΤΗΣ. Δι' αὐτούς τούς λόγους ἀπεφάσισαν νά «καθαιρέσουν» τόν π. Μιχαήλ! Εἰς τήν «ἀπόφασίν» των ταύτην, ἰδού ὁποίαν ἀπάντησιν πάλιν ἔδωκεν ὁ Αἰδ/τος π. Μιχαήλ:

ΙΕΡΕΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ

Παπίνου 13 Μέσα Γειτονιά 4002 Λεμεσός
Δεκέμβριος 2007 (Π.Η.)

Πρός (τήν φερομένη, οὔτως αὐτοκαλούμενη) «Ἱερά Σύνοδο«Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, Προεδρευόμενη ὑπό (τοῦ φερομένου,οὕτω αὐτοκαλούμενου) «Ἀρχιεπισκόπου» Νικολάου
Μπότσαρη 8 Περιστέρι Ἀθῆναι

ΘΕΜΑ: Ἀνοικτή Ἀπάντηση στήν «Πράξη — Ἀπόφαση«μέ Α.Π. 3283/28.11.2007 Π.Η. τοῦ «Δικαστηρίου»
Ἔλαβα τήν ὡς ἄνω «πράξη — ἀπόφαση» τοῦ ψευδοδικαστηρίου σας πού ἀφορᾶ τήν ἐλαχιστότητά μου καί δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων καί μέ τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ μας σᾶς ἀπαντῶ ἀνοικτά.
Υἱοθετῶ καί ἐπαναλαμβάνω μέ τήν παροῦσα ὅλα ὅσα σᾶς εἶχα ἀναφέρει μέ τήν ἀνοικτή ἐπιστολή μου ἡμερομηνίας 14.8.2007 (Π.Η.), τά ὁποῖα οὐδόλως σᾶς ἀπασχόλησαν, ἀλλά οὔτε καί σᾶς προβλημάτισαν. Δέν ἀνέμενα φυσικά νά σᾶς ἀπασχολήσουν ἀφοῦ γνώριζα ἐκ τῶν προτέρων ὅτι ἀπευθυνόμουν εἰς ὦτα μή ἀκουόντων.
Ἡ ψευδοαπόφαση τήν ὁποία μοῦ ἀποστείλατε ἀποτελεῖ βέβαια τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς προσπάθειάς σας νά διαλύσετε καί νά καταστρέψετε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἰς Κύπρο, ἡ ὁποία (προσπάθεια) ἔχει ἀρχίσει ἀπό καιροῦ, μέ τίς παράνομες καί ἀντικαταστατικές χειροτονίες τῶν Σεβαστιανοῦ καί Λαζάρου, ἀποστέλλοντάς τους ὡς ἐγκαθέτους στήν Μαρτυρική Νῆσο, γιά νά ὑλοποιήσουν τά σατανικά καί ἀλλότρια σχέδια τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τά ὁποῖα ἐξυπηρετεῖτε.(*)
Καί μή ἔχοντας τί νά μοῦ καταλογίσετε καί πώς νά πολεμήσετε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τό εὐλαβέστατο ποίμνιο, πλάσατε εἰκονικές καί ἀνήκουστες κατηγορίες, ἴσως ἔτσι δυνηθεῖτε νά μέ «δικάσετε». Ἡ «ποινή» φυσικά ἦταν προαποφασισμένη καί ὅπως γίνεται πάντοτε στίς περιπτώσεις παρανόμων ψευδοδικαστηρίων, τό μόνο πού ἀπομένει γιά νά ἐπιβληθεῖ εἶναι μιά πλαστή κατηγορία. Καί τούτη ὅμως δέν θά ἦταν δύσκολο νά προκύψει ἀπό τά πρόσωπα πού σᾶς πλαισιώνουν καί σᾶς περιστοιχίζουν, ἀφοῦ εἶναι ἱκανά νά ξεπουλήσουν ἀκόμα καί τήν «πίστη» τους γιά μερικές μόνο δεκάδες «δηνάρια». Αὐτοί ἦσαν οἱ σύγχρονοι «Ἰοῦδες» καί ἐσεῖς οἱ «Ἄννας» καί «Καϊάφας».
Ἀποδώσατε κατηγορίες καί χαρακτηρίσατε «ἀντικανονικές πράξεις» τίς ἐνέργειές μου νά περισώσω, μαζί μέ τούς ἄλλους Κυπρίους Ἱερεῖς, τήν αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἰς Κύπρον ἀπό τίς ἐπιβουλές σας. Γιατί; Γιατί συμμετεῖχα ἐνεργά στήν διενέργεια ἐκλογῆς γιά τήν ἀνάδειξη Ἐπισκόπου εἰς Κύπρο, ὅπως προνοεῖ καί ὁρίζει τόσο τό καταστατικό τῆς αὐτοκεφάλου μας Ἐκκλησίας, ὅσο καί ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση αἰώνων. Καί γιατί συνῆψα ἐκκλησιαστική κοινωνία μετά τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ.κ. Κηρύκου, τοῦ μόνου ἴσως ὀρθοτομοῦντος ἐπισκόπου ἐν Ἑλλάδι ὁ ὁποῖος ἐνέσκηψε εὐσπλαχνικῶς στά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καί δίνει τό ἅπαν τῶν δυνάμεών του γιά τήν ὀρθή καί καταστατική πλήρωση τοῦ χηρεύοντος ἐπισκοπικοῦ θρόνου τῆς Μητροπόλεως Κιτίου.
Ἀντιστρέψατε κάθε χριστιανική καί Ἐκκλησιαστική λογική, μετατρέποντας τήν ἀλήθεια σέ ψεῦδος, τήν ὀρθοτομία σέ παρανομία, τίς κανονικές πράξεις σέ ἀντικανονικές, τόν ἐκκλησιαστικό ζῆλο καί σπουδή γιά τήν ἐφαρμογή καί πιστή τήρηση τῆς τάξης σέ ἐνέργειες ἐναντίον τῆς εὐταξίας καί πολλά ἄλλα. Ὅπως ἀκριβῶς οἱ Ἰουδαῖοι «καταδίκασαν» τόν Χριστό μας εἰς θάνατον γιατί ἀπεκάλεσε Τόν Ἑαυτό Του Υἱό τοῦ Θεοῦ, οὔτω καί ὑμεῖς θεωρήσατε τήν ἀλήθεια ὡς ψεῦδος καί τήν ἐφαρμογή τῶν διατεταγμένων Κανόνων καί Παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἀντικανονική ἐνέργεια.
Καί νά εἶστε βέβαιοι, ὅτι ὁ λαός τῆς Κύπρου δέν λησμονεῖ. Ὅπως ἐνθυμεῖται καί μέμφεται τό προδοτικό πραξικόπημα καί τήν Τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974, ἔτσι θά ἐνθυμεῖται καί ἐσᾶς. Ὑπήρξατε προδότες, ὡς τέτοιοι θά παραμείνετε στήν Ἱστορία καί ὡς τέτοιοι θά μνημονεύεστε. Γιατί ἦταν παρόντες οἱ ἐκλεγμένοι ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ, ὅταν ἐσεῖς οἱ ἴδιοι τούς καλέσατε στόν Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Λάρνακος καί τούς ἀνακοινώσατε ὅτι τάχα θά μελετούσατε διεξοδικότερα τό προσχέδιο τῆς διαδικασίας ἐκλογῆς (στό ὁποῖο οἱ Κύπριοι εἶχαν ἤδη συμφωνήσει) γιά τήν ἀνάδειξη ἐπισκόπου. Ἀντί τούτου λίγες μέρες μετά ἀποστείλατε ὡς ἐγκάθετο τόν Λάζαρο τόν ὁποῖο στήν συνέχεια χειροτονήσατε ἐπίσκοπο μετά τοῦ Σεβαστιανοῦ χωρίς καμμία διαδικασία ἐκλογῆς!
Διεφάνη ὅμως ἐκ τῶν προτέρων τό ἀποτέλεσμα καί ἡ προδοσία πού θά διεπράττατε ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀφοῦ στήν συνεδρίαση τῆς Λάρνακος ἦταν ἐξώφθαλμο ὅτι τίς ἀποφάσεις δέν ἐλάμβαναν καί δέν λαμβάνουν οἱ ἔχοντες δικαίωμα ψήφου στήν «Σύνοδό» σας, ἀλλά τά «γεννήματα ἐχιδνῶν», οἱ «κουμπαράδες» τοῦ Σεβαστιανοῦ, Μάξιμος καί Κάτσουρας. Εὐτράπελο καί θλιβερό συνάμα εἶναι ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου θεωρεῖ, γιά τούς πιό πάνω καί πολλούς ἄλλους λόγους, ἐσᾶς τούς ἰδίους ὡς αὐτουργούς τῶν ὅσων ἐναντίον μου καταλογίζετε. ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ — ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ.
Προσεύχομαι καί θά συνεχίσω νά προσεύχομαι τόσο ἡ ἐλαχιστότης μου ὅσο καί τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἰς Κύπρον, ὅπως ὁ Κύριος εὐσπλαχνισθεῖ τίς ψυχές σας καί σᾶς φωτίσει νά ἀντιληφθεῖτε τά ὀλισθήματά σας, καθ' ὅτι ἡ περίπτωσή σας ἀποτελεῖ «ἐπεῖγον περιστατικόν». Ἐάν ἐν τούτοις παραμείνετε στίς ἀτραπούς πού ἀκολουθεῖτε, ἄς ἐλεήση ὁ Κύριος τίς ψυχές σας.
Ὁ ἐλάχιστος τῶν Πρεσβυτέρων Ἱερεύς Μιχαήλ Ἰωάννου»

* * *
ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΟΝΗΡΕΥΟΜΕΝΩΝ
Παραλλήλως μέ τήν ἀνωτέρω «Ἀνοικτήν Ἀπάντησιν» τοῦ π. Μιχαήλ, ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐκυκλοφορήθη καί ἕτερον σημαντικόν κείμενον σχετικῶς μέ τήν ψευδοσύνοδον τοῦ κ. Νικολάου καί τήν «χειροτονίαν» τοῦ Σεβαστιανοῦ Σταύρου εἰς «ἐπίσκοπον Κιτίου»:
«Γιατί κλῆρος καί λαός τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου δέν ἀναγνωρίζουν τήν χειροτονία τοῦ Σεβαστιανοῦ καί ἀποκήρυξαν τόν Νικόλαο Μεσσιακάρη καί τή Σύνοδό του ὡς συναγωγή πονηρευομένων
1. Ὁ Νικόλαος καί ἡ Σύνοδός του καταπατώντας τό Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τούς Ἱερούς Κανόνες, εἰσέβαλαν ἀπρόσκλητοι ἀπό τόν Κλῆρο καί Λαό τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί «χειροτόνησαν Ἐπισκόπους». Ὁ ΛΕ' Ἀποστολικός Κανόνας ἀπαγορεύει σέ Ἐπίσκοπο νά χειροτονεῖ ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας του καί τιμωρεῖ μέ καθαίρεση καί αὐτόν καί «οὕς ἐχειροτόνησεν».
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΛΕ'
«Ἐπίσκοπον μή τολμᾶν ἔξω τῶν ἑαυτοῦ ὅρων χειροτονίας ποιεῖσθαι, εἰς τάς μή ὑποκειμένας αὐτῶ πόλεις καί χώρας. Εἰ δέ ἐλεγχθείη τοῦτο πεποιηκώς, παρά τήν τῶν κατεχόντων τάς πόλεις ἐκείνας ἤ τάς χώρας γνώμην, καθαιρείσθω καί αὐτός, καί οὕς ἐχειροτόνησεν».
2. Ὁ Νικόλαος καί ἡ Σύνοδός του ἐνῶ εἶχαν πληροφορηθεῖ γραπτῶς ὑπό ἀξιόπιστων ἀνδρῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ὅτι ὁ Σεβαστιανός εἶναι ἀνάξιος διά τήν ἱερωσύνην, προχώρησαν παρανόμως στή χειροτονία του. Περιφρόνησαν ἀκόμη καί ἐνυπόγραφη ἐπιστολή τοῦ πνευματικοῦ του, ὅπου καταμαρτυρεῖται ἡ ἀναξιότητά του καί ὁμολογεῖ ὅτι δέν ἔδωσε συμμαρτυρία γιά τή χειροτονία του ἀλλά τοῦ εἶχε ἐπιβάλει ἐπιτίμιο ἀκοινωνησίας χρονικῆς διάρκειας δεκαπέντε (15) ἐτῶν.
3. Ὁ Νικόλαος καί ἡ Σύνοδός του προχώρησαν στήν χειροτονία τοῦ Σεβαστιανοῦ ἐνῶ χριστιανοί φώναζαν «Ἀνάξιος» καί ὁ Ναός εἶχε κοκκινήσει ἀπό τά αἴματα τῶν τραυματιῶν. Ἡ «χειροτονία» τοῦ Σεβαστιανοῦ εἶναι χειροτονία «αἱμάτων καί δόλια». Ἀντί λοιπόν ὁ Νικόλαος καί οἱ Συνεπίσκοποί του νά ἐξετάσουν τόν βίο καί τήν πολιτεία καί νά τόν καθαιρέσουν, προχώρησαν στή χειροτονία του χωρίς φόβο Θεοῦ καί ντροπή ἀνθρώπων, παραβιάζοντας ἔτσι πολλούς Ἱερούς Κανόνες. Παραθέτομεν ἀπό τό Ἱερό Πηδάλιο τήν ἑρμηνεία καί συμφωνία τοῦ Θ' Κανόνος τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Ὁ παρών Κανών διορίζει, ὅτι, ἐκεῖνοι ὅπου μέλλουν νά ἱερωθοῦν, πρέπει νά εἶναι καθαροί ἀπό ἁμαρτήματα, ὁποῦ κωλύουσι τήν ἱερωσύνην, καί πρέπει νά ἐξετάζηται ὁ βίος αὐτῶν καί ἡ διαγωγή. Ἀνίσως δέ τινες ἔγιναν Πρεσβύτεροι χωρίς νά ἐξετασθοῦν, ἤ καί ἐξετασθέντες ὡμολόγησαν μέν τά ἁμαρτήματά των, ὄντα κωλυτικά τῆς ἱερωσύνης, οἱ δέ ἐξετάσαντες αὐτούς Ἀρχιερεῖς, κινηθέντες παρά Κανόνας, ἐχειροτόνησαν αὐτούς ἱερεῖς, οὗτοι, λέγω, οἱ ἀναξίως ἱερωθέντες, ἀπρόσδεκτοι εἶναι εἰς τό νά ἱεροπρακτοῦν. Ἐλεγχθέντες γάρ ἀπό ἄλλους, ἤ αὐτοί οἱ ἴδιοι ὁμολογήσαντες τά κωλυτικά τῆς ἱερώσυνης ἁμαρτήματα ὁποῦ ἔπραξαν πρό τῆς χειροτονίας, καθαιροῦνται κατά τόν Βαλσαμῶνα καί τόν Ζωναρᾶν, ἤ παύουσι τοῦ ἱεροπρακτεῖν, κατά τόν Ἀνώνυμον ἑρμηνευτήν τῶν Κανόνων. Ἐπιφέρει δέ καί τήν αἰτίαν ὁ Κανών, διά τί οἱ ἁμαρτήμασι περιπεσόντες δέν εἶναι δεκτοί εἰς τήν ἱερωσύνην. Ἐπειδή, λέγει, ἡ καθολική Ἐκκλησία διαφεντεύει, καί θέλει νά εἶναι οἱ ἱερεῖς ἀνεπίληπτοι, ἤτοι ἀκατηγόρητοι εἰς ἁμαρτίας, καθώς προστάζει ὁ Παῦλος νά εἶναι καί ὁ Ἐπίσκοπος, λέγων «Δεῖ τόν Ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι» ἤτοι ὄχι μόνον ἀνέγκλητον, ἀλλά καί ἄμεμπτον παντελῶς, καί ἀκατηγόρητον».
Συμφωνία
«Συμφώνως μέ τόν παρόντα καί ὁ θ' τῆς ἐν Νεοκαισαρεία διορίζεται, λέγων, ἐάν Πρεσβύτερος πρό τῆς χειροτονίας ἁμαρτήσει ἁμαρτίαν σαρκικῆς μίξεως, καί μετά τήν χειροτονίαν ὁμολογήση αὐτήν, πλέον ἄς μή ἱερουργῆ. Ὁμοίως καί Διάκονος ἐάν οὕτως ἁμαρτήσας, μετά τό χεροτονηθῆναι ἐξομολογηθῆ, τάξιν μόνον ὑπηρέτου νά ἔχη, κατά τόν θ' τῆς αὐτῆς. Ὁ δέ γ' Θεοφίλου λέγει, ὅτι, ὁ ἐξ ἀγνοίας χειροτονηθείς ἀναξίως Πρεσβύτερος, οὗτος καί μετά τήν χειροτονίαν ἐλεγχθείς, ἐκβάλλεται τῆς Ἱερωσύνης. Ὁμοίως καί Διάκονος ἀναξίως χειροτονηθείς, καθαιρεῖται κατά τόν ε' τοῦ αὐτοῦ. Τοῦτο τό ἴδιον λέγει ὁ ς' τοῦ αὐτοῦ. Καί πάντα δέ τά ἁμαρτήματα ὁποῦ καθαιροῦσι τῆς ἱερωσύνης, μετά τήν ἱερωσύνην γινόμενα, ταῦτα καί πρό τῆς ἱερωσύνης γινόμενα, καί ἐλεγχόμενα, ἤ ὁμολογούμενα μετά τῆς ἱερωσύνης, παρομοίως καθαιροῦσιν. Οὐ μόνον δέ καθαιροῦσιν, ἀλλά καί ἐμποδίζουσί τινα εἰς τό νά γένει ἱερεύς».
4. Ὁ Νικόλαος καί ἡ σύνοδός του μέ τίς ἐνέργειές τους προκάλεσαν σχίσμα στήν Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Κύπρου, γιά τό ὁποῖον δέ συγχωροῦνται οὔτε μέ αἷμα μαρτυρίου. Παραθέτομεν ἀπό τό ἱερόν πηδάλιο τήν 2η ὑποσημείωση τοῦ ΛΑ' Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων: «Λέγει δέ ὁ θεῖος Χρυσόστομος (εἰς τήν ια' ὁμιλ. πρός Ἐφεσίους), ὅτι εἶπεν ἕνας ἅγιος ἄνθρωπος, πώς, οὐδέ αἷμα μαρτυρίου ἠμπορεῖ νά ἐξαλείψη τήν ἁμαρτίαν τοῦ χωρισμοῦ τῆς ἐκκλησίας καί τῆς διαιρέσεως, καί τό νά σχίση τινάς τήν Ἐκκλησίαν εἶναι χειρότερον κακόν, ἀπό τό νά πέση εἰς αἵρεσιν».
5. Ὡς Ἕλληνες Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι ἀγωνιζόμαστε σέ δύσκολους καιρούς ὑπέρ πίστεως, ἀληθείας καί δικαιοσύνης, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά φωνάξουμε ἕνα βροντερό ΟΧΙ στόν ΑΝΑΞΙΟ Σεβαστιανό. Αὐτό μᾶς ἐπιβάλλει ἡ ἑλληνορθόδοξη μας συνείδηση καί ἀξιοπρέπεια ἀλλά καί ἡ ὑποχρέωσή μας νά διαφυλάσσουμε τά δικαιώματα τοῦ Θεοῦ ἀπό λύκους βαρεῖς καί αὐτόκλητους λαθροχειροτονημένους ἐπισκόπους. (Τό παρόν κείμενον ἐλήφθη ἐκ τοῦ ἡμεροδείκτου 2008 τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Κύπρου).
***
(*) Σημ. «Ο.Π.": Καθ' ἡμᾶς οὔτε αὐτό εἶναι ἱκανοί νά πράξουν ὁ πρ. Πειραιῶς καί ἡ διευρυμένη καί διεστραμμένη συμμορία του! Τοῦτο οὐσιαστικά θά ἐπιχειρήσουν οἱ ἴδιοι, οἱ ὁποῖοι ὑλοποίησαν τά σχέδια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί εἰς τήν Ἑλλάδα διά τῶν ΑΝΑΞΙΩΝ ἀποδειχθέντων πρώην Πειραιῶς, Ἀργολίδος κ.λπ. καί συγκεκριμένως διά τῶν κέντρων τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, τοῦ Φλωρινισμοῦ (Κ. Σαραντόπουλου καί Ἀθ. Σακαρέλλου) καί τῶν ἐγκαθέτων αὐτῶν, Ἀ/φῶν Τσακίρογλου, Δημητρίου Κάτσουρα κ.λπ. ἐξ ὦν, πιστεύομεν, ὅτι πρέπει νά κατονομάσωμεν καί τόν γνωστόν κ.κ. Β. Σακκᾶν!

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008