ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΤΝΗΝ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ

Τήν στήλη ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Ἐλευθ. Γκουτζίδης

«Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσιν.
Εἰ τόν λόγον μου ἐτήρησαν καί τόν ὑμέτερον τηρήσωσιν».

Ὁ Κύριός μας, ἀγαπητέ ἀναγνώστα, ὁ Ἐνανθρωπήσας Χριστός ἐδιώχθη ἀπό τῆς βρεφικῆς ἡλικίας του! Ὁ διωγμός ἐκεῖνος, ἀπό τόν Ἡρώδη, ἐνῶ ἐστοίχισεν τήν ζωήν εἰς 14.000 ἄκακα νήπια, τά ὁποῖα ἀνέδειξεν Πρωτομάρτυρας τοῦ Θεανθρώπου, τόν Ἴδιον δέν ἤγγισεν ποσῶς, ἐκτός ὅτι ἠναγκάσθη νά φύγη εἰς Αἴγυπτον! Ἔφυγεν διότι ἔπρεπε νά ὁλοκληρώση τό σωτήριον ἔργον του, ἀλλά καί διότι ἔπρεπε καί κατόπιν νά διωχθῆ, νά συκοφαντηθῆ, νά ὑβρισθῆ, νά βλασφημηθῆ, καί μέ ποίαν βλασφημίαν; ὡς δῆθεν «ἄρχων τῶν δαιμονίων»(!) καί τέλος νά «πωληθῆ ὁ ἀτίμητος» ὑπό τοῦ μαθητοῦ Του, νά ὁδηγηθῆ ἐνώπιον ἀνόμων συνεδρίων καί νά ἀνέλθη καί εἰς τόν ΣΤΑΥΡΟΝ! Ταῦτα κατά τοῦ Χριστοῦ ἐνεργῶν ὁ ἀντίδικος ἐνόμιζεν ὅτι θά νικήση τόν Χριστόν, ἐνῶ μέ ὅλα αὐτά καί ἰδιαιτέρως μέ τόν ἐπί Σταυροῦ θάνατον καί τήν εἰς Ἅδου Κάθοδον «μετά ψυχῆς ὡς Θεός», κατέλυσεν τό κράτος τοῦ Διαβόλου, συνέτριψεν τάς πύλας τοῦ Ἅδου καί ἠλευθέρωσεν «τούς ἀπ' αἰῶνος δεσμίους» συναναστήσας «παγγενῆ τόν Ἀδάμ».
Ἐκκλησία = Ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας
Ὁ Ἐνανθρωπήσας, Διδάξας, Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Χριστός, ἀπό τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, καθ' ἥν ὡλοκλήρωσεν τήν Ἁγίαν Του Ἐκκλησίαν καί ἀφῆκεν ταύτην εἰς τούς Ἁγίους Του Ἀποστόλους, συνεχίζει δι' Αὐτῆς νά προσλαμβάνη, ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ πλέον, τήν ἀνθρωπίνην φύσιν καί νά ἑνώνη κάθε πιστόν εἰς τό Θεανθρώπινον Σῶμα Του. Ὑπό τήν ἔννοιαν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖται ὡς μία συνεχής Βηθλεέμ εἰς τήν ὁποίαν Γεννᾶται καί Εὐαγγελίζεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἐνῶ παραλλήλως ἀεί συντελεῖται καί ἕν συνεχές ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΠΑΣΧΑ! Αὐτό σημαίνει ὅταν λέγωμεν ὅτι ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ»! Διά τόν λόγον αὐτόν ὁ ἴδιος ἀντίδικος, ἀπό τῆς Πεντηκοστῆς καί μέχρι σήμερον, συνέχισεν καί θά συνεχίση μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου, μέ χίλιους τρόπους καί μεθόδους ἑκάστοτε, νά πολεμᾶ τόν ΧΡΙΣΤΟΝ καί τήν Ἐκκλησίαν Του. Νομίζομεν ὅτι δέν θά ἐσφάλομεν ἐάν μετά τόν δογματικόν ὅρον τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθ' ὅν ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ καί ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ, προσθέταμε ὅτι Αὐτή, ἀπό τῆς γεννήσεώς Της, χαρακτηρίζεται καί ὡς ΔΙΩΚΟΜΕΝΗ!
Ποῖος δύναται νά εὕρη, ἔστω μίαν μικράν περίοδον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἀπό τῆς Πεντηκοστῆς, ὅτε πρῶτοι ἐδιώχθησαν οἱ Ἀπόστολοι, μέχρι σήμερον, καθ' ἥν νά μήν ἦτο διωκομένη ἡ Ἐκκλησία, νά μήν ἐδιώχθησαν τά γνήσια καί πιστά μέλη Της, ἀπό ἐσωτερικούς (= ἐκπεσόντας σχισματοαιρετικούς), καί ἐξωτερικούς πολεμίους (Ἑβραίους Σιωνιστάς), ἤ καλύτερον εἰπεῖν ὑπό τῶν ἑκάστοτε ὀργάνων τοῦ ἀντιχρίστου Διαβόλου; Οὗτος διά νά πλανήση τούς πιστούς καί πολεμήση τήν Ἐκκλησίαν Του, ἤδη ἀπό τούς πρώτους Ἀποστολικούς χρόνους, «ἔχρισεν» καί ἐνεφάνισεν, πολλά ἀπό τά ὄργανά του καί ὡς δῆθεν «χριστούς»! (Ματθαίου ΚΔ 24, Μάρκου ΙΓ 21-22).
Ἐν προκειμένω ὅλοι οἱ κατά καιρούς αἱρετικοί, «λύκοι ὄντες βαρεῖς», διά νά καλύψουν τόν πραγματικόν Ἀντίχριστον καί Ἐκκλησιομάχον ἑαυτόν των, ἐνεδύθησαν τήν δοράν τοῦ προβάτου, καί οὕτω εἰσερχόμενοι εἰς τήν Μάνδραν τοῦ Χριστοῦ, δέν κατεσπάρασσον ἕνα ἤ δύο «ἀρνία», ἀλλ' ἐπλανοῦσαν ἀναρίθμητα λογικά πρόβατα, τά ἀπήγαγον ἐκτός τῆς Μάνδρας (Ἐκκλησίας), τά ἐμακέλλευον καί τά καθίστων αἱμόφυρτα καί τά ἐθανάτωναν. Ποῖοι ἐκ τῶν μεγάλων Πατέρων καί διδασκάλων, ποῖοι ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι ἔβγαλον κραυγήν σωτηρίας καί ἀντιμετώπισαν αὐτούς τούς λύκους (αἱρετικούς), δέν ἐδιώχθησαν, δέν αἱμάτωσαν καί τελικῶς δέν προσέφερον ἑαυτούς ὁλοκαύτωμα εἰς τόν διωκόμενον καί ὑβριζόμενον Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του; Ὅπως λέγει ὅμως ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «πολλοί ἐπολέμησαν τήν Ἐκκλησίαν, τήν ὁποίαν ὅμως οὐδόλως ἠδυνήθησαν νά βλάψουν, ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἀπόλλωντο καί ἔσβησαν μετ' ἤχου».
Ἐάν κατ' ἐκεῖνα τά πρῶτα κυριολεκτικά Χριστούγεννα εἰς τήν Βηθλεέμ ἐθυσιάσθησαν 14.000 νήπια, εἰς τά διηνεκῆ Χριστούγεννα, εἰς τήν δισχιλιετῆ ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, ἐθυσιάσθησαν ἀναρίθμητα ἄλλα «νήπια» (ψυχαί ἅγιαι, ὁμολογητικαί), καί συνεχίζεται αὐτή ἡ θυσία καί μέχρι σήμερον καί ἄν, καθ' ἅ μαρτυροῦσιν οἱ ἔσχατοι τοῦτοι καιροί, ἡ ἀποστασία λάβη τήν τελικήν της μορφήν, τότε ὁ Ἀντίχριστος θά παίξη τόν τελευταῖον πραγματικόν του ρόλον ὡς ΑΝΤΙ-ΧΡΙΣΤΟΣ, ὦ τότε, κατ' ἐξοχήν τότε, «τό Ἐσφαγμένον Ἀρνίον θά ἐξέλθη νικῶν καί ἴνα νικήση» τόν αἰώνιον ἀντίδικον τῆς Ἐκκλησίας. Τότε καί οἱ πιστοί εἰς τό Ἀρνίον θά ἐξέλθουν ἐν Χριστῶ καί τῆ Ἐκκλησία του ὄντως Νικηταί.
Διατί γράφονται ταῦτα
Αἱ σκέψεις αὗται, ἀγαπητέ ἀναγνώστα, γράφονται μέ αἰτίαν καί ἀφορμήν τούς τελευταίους διώκτας τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας ὑπό τόν πρώην Πειραιῶς κ. Νικόλαον καί τούς ὁμοίους τῆς ἀσεβοῦς συμμορίας του. Αὐτοί εἰς τάς ἡμέρας μας ἔχουν πάρει τήν θέσιν τοῦ Ἡρώδου, τοῦ Ἰούδα καί ὅλων τῶν ἀνά τούς αἰῶνας αἱρετικῶν καί διώκουν τούς Ὀρθοδόξους. Διώκουν αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἀποκαλύπτουν καί κατελέγχουν τήν ἀποστασίαν των, τάς βλασφημίας καί αἱρετικά των φρονήματα. Τούς διώκουν διότι ἀποκαλύπτουν τήν μεγαλυτέραν καί ἐσχάτην βλασφημίαν των κατά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, ἀρνούμενοι τήν Ἀποστολικήν των Διαδοχήν καί τήν Ἐκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας! Διώκουν αὐτόν τόν Χριστόν, τοῦ Ὁποίου τήν Ἐνανθρώπησιν ἑορτάζει καί κλίνει γόνυ σύσσωμον τό πιστόν λεῖμμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἑορτάζουν καί αὐτοί τά ἰδικά των βεβαίως «Χριστούγεννα» χωρίς ὅμως Χριστόν, ἀφοῦ τόν διώκουν, καί ἔθεσαν ἑαυτούς ἐκτός Ἐκκλησίας. Τοῦτο πράττουν ἄλλοι ὡς πλανῶντες καί πλανώμενοι καί ἄλλοι ὡς συνειδητά ὄργανα τοῦ ἀπ' ἀρχῆς ἀντιδίκου τοῦ Χριστοῦ. Βασικόν γνώρισμα ὅλων τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του εἶναι ὅτι δέν ἀγαποῦν καί δέν εἰρηνεύουν, ἀλλά μισοῦν, ἀντιδικοῦν καί τό χείριστον ὡς ἠθοποιοί συνεχῶς ὑποκρίνονται («προσποιοῦνται ὁμολογεῖν») καί ὡς λύκοι βαρεῖς ἐνδύονται συνεχῶς, δοράς ἀκάκων ἀρνίων καί «γαλακτερῶν προβάτων»! Ἔτσι ὁμοιάζει σήμερον καί ὁ δυστυχής πρώην Πειραιῶς Νικόλαος Μεσσιακάρης μέ τούς πολύ χειροτέρους ψευδεπισκόπους του, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἱκανοποιοῦν τά ἀνίατα πάθη καί τήν ματαιοφροσύνην του, ἡ ὁποία τοῦ ἐσάλεψε τήν πάντοτε ἀσθενοῦσαν λογικήν του…
Ἀντέδρασαν ὡς παράφρονες μέ «ψευδοκαθαιρέσεις»
Δυστυχῶς πρέπει νά ὁμολογήσωμεν ὅτι ὁ ἴδιος καί τό περιβάλλον του, οὐσία πλανῶνται ὑπό τῶν συνειδητῶν προδοτῶν, ἤτοι τῶν ἐγκαθέτων — γενιτσάρων, ὡς τοῦ ἀμονάχου ψευδοκαλογήρου Μαξίμου, ὀργάνου τῶν σκοτεινῶν κέντρων, καί τῶν ὁμοίων του αὐταδέλφων Στεφάνου καί Νεοφύτου Τσακίρογλου, καί πρό πάντων τοῦ γνωστοῦ Δημητρίου Κάτσουρα! Διατί ὅμως παρεχώρησεν ὁ Θεός οἱ πρ. Πειραιῶς, πρ. Ἀργολίδος, κ.λπ. νά γίνουν ὄργανα τοῦ πονηροῦ μέσω τῶν ὡς ἄνω «πρωτοτόκων τέκνων τοῦ Διαβόλου»; Πῶς καί εἰς τήν τελευταίαν θερμήν «ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ — ΠΡΟΤΑΣΙΝ — ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΝ ΔΙΑ ΚΟΙΝΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ πρός ΕΙΡΗΝΗΝ καί ΕΝΟΤΗΤΑ, ἀντέδρασαν δαιμονικῶς διά ψευδοκαθαιρέσεων; Τῆς πράξεώς των αὐτῆς δέν συμμετέσχον δύο Μητροπολῖται, ἤτοι ὁ κ. Γαλακτίων καί ὁ κ. Ταράσιος· εἴθε ἐκ τῶν πραγμάτων νά προκύψη ὅτι οἱ δύο αὐτοί Μητροπολῖται ἀνέλαβον καί διεχώρισαν τάς εὐθύνας των ἐν Ἐλευθερία Χριστοῦ καί προφανῶς ἴσως εἶναι διατεθειμένοι νά ἐξέλθουν τῆς δυσεβοῦς συμμορίας τῶν ἐχθρῶν καί πολεμίων τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Ταῦτα δημοσίως λέγομεν διά τούς πλανωμένους καί συρομένους ὀπίσω τοῦ κ. Νικολάου καί λοιπῶν, Κληρικούς, Μοναχούς καί Λαϊκούς, εἰς τούς ὁποίους θέλομεν νά εἴπωμεν καί νά τονίσωμεν ὅτι ἔχουν τήν ἰδίαν εὐθύνην ὡς οὐσία συνεργοί καί στηρικταί τῆς διωκτικῆς κατά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας μανίας των.
Τό αἴτημα τῶν Χριστουγέννων
Πρός ὅλους αὐτούς πλέον, τούς Κληρικούς, Μοναχούς καί Λαϊκούς, καί ἐν ὀνόματι τοῦ δι' ἡμᾶς Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου, ἐν ὀνόματι τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας, ἀπευθυνόμεθα καί τούς παρακαλοῦμεν ὅπως ἐν ἀγάπη προσευχηθῶμεν γονυπετεῖς πρό τοῦ θείου Βρέφους καί εἴπωμεν: Κύριε ὅταν ἐγεννήθης εἰς τό Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ ὅλα τά κτιστά κάτι σοῦ προσέφερον! «Οἱ Ἄγγελοι τόν ὕμνον, οἱ οὐρανοί τόν Ἀστέρα, ἡ γῆ τό Σπήλαιον, ἡ ἔρημος τήν Φάτνην, ἡ Ἀνθρωπότης μητέρα Παρθένον». Ἡμεῖς προαιώνιε Κύριε, τί σοι προσενέγκωμεν, τί νά σοῦ προσφέρομεν σήμερον; Ἐάν πραγματικά οὕτω προσευχηθῶμεν, ἀσφαλῶς θά λάβωμεν ἕκαστος καί ὅλοι ἀπό κοινοῦ τήν ἐσωτερικήν οὐράνιον φωτιστικήν πληροφόρησιν, ὅτι τό θεῖον Βρέφος καί σήμερον ἀναζητεῖ τόπον, ἀναζητεῖ καρδίας διά νά γεννηθῆ εἰς αὐτάς! Ἀναζητεῖ καρδίας, αἱ ὁποῖαι ἀναδύουν τό οὐράνιον ἄρωμα τῆς Ἀγάπης, Ἀληθείας καί Εἰρήνης, τά ὁποῖα ἔφερε μέ τήν Ἐνανθρώπησίν του καί παρέχει συνεχῶς διά τῆς Ἐκκλησίας Του, τήν Αἰωνίαν αὐτήν Φάτνην, εἰς τήν ὁποίαν ΑΕΙ Νηπιάζει, Κηρύσσει, Σταυροῦται καί Ἀνίσταται διά νά μᾶς προσλάβη, διά τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, εἰς τό Σῶμα του καί γίνωμεν ἡμεῖς ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ! Ἰδού τά Χριστούγεννα, ἡ Μητρόπολις αὐτή ὅλων τῶν ἑορτῶν μᾶς φέρνει ἐνώπιον τοῦ διωκομένου καί φεύγοντος εἰς Αἴγυπτον Χριστοῦ! Τί θά κάμωμεν θά παραταχθῶμεν εἰς τόν στρατόν τοῦ Ἡρώδου καί θά συνεχίσωμεν νά σφάττωμεν ἀλλήλους μέ τήν ρομφαίαν τῶν βλασφημιῶν καί τήν δίστομον τοιαύτην τῆς ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΣΕΩΣ, ἤ θά φύγωμεν μετά τοῦ Χριστοῦ εἰς «Αἴγυπτον», διά νά μείνωμεν μετ' Αὐτοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν του;
Ὁ τελευταῖος διωγμός
Τήν 28ην Νοεμβρίου οἱ περί τόν πρ. Πειραιῶς Νικόλαον, βλάσφημοι καί Ἐκκλησιομάχοι, κ.κ. Παχώμιος, Ἀνδρέας, καί ἀκόμη τρία - τέσσερα ψευδεπισκοπάρια, κατ' ἐντολήν τῶν ξένων Κέντρων, διέπραξεν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΟΗΤΟΥΣ καί ΑΚΥΡΟΥΣ πρός ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΑΞΕΙΣ «Καθαιρέσεως»! Αὐτοί εἶναι οἱ τελευταῖοι παρανοϊκοί διῶκται τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος, ὡς ἤδη ἐλέχθη, ἀεί γεννᾶται ἐν τῆ Αἰωνία Βηθλεέμ, ἥτις εἶναι ἡ Ἐκκλησία Του. Περί αὐτῶν καί τῆς συγκεκριμένης πράξεώς των, ἤδη ἔγραψεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κήρυκος, ἐνῶ ἀπό τοῦ τεύχους τοῦ Ἰανουαρίου 2008, θά ἀκολουθήση συστηματικός ἀναλυτικός ἔλεγχος κατ' αὐτῶν τῶν στημένων αἰσχρῶν πράξεων σκοπιμότητος, διά τάς ὁποίας οἱ ἀνόητοι δράσται, ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ ἱερόσυλος καί ἄκυρος πρᾶξις των ἐπεκάθισεν ὡς Ὄρνεον καί ὡς Γύπας ἐπί τῶν κενῶν καί ἀφρόνων Κεφαλῶν των καί τούς ραμφίζει θανάσιμα, θά κριθοῦν καί θά ἔχουν περαιτέρω συνεπείας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007