ΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΡΙΚΤΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ ΤΟΥ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(κατά λέξιν πό τό 54/1976 παλλακτικό του Βούλευμα)

"…
πό το τους 1937, κατά τήν 26ην Μα?ου 1935 χειροτονηθείς ες πίσκοπον Βρεσθένης γιορείτης ερομόναχος Ματθαος Λαυρεώτης, περιελθών ες ριδα μετά τν λοιπν ρχιερέων, ν καί τύποις περιέγραψεν, δρυσε νέαν Θρησκευτικήν κοινωνίαν, ν νόμασεν σαύτως κκλησίαν τν Γνησίων ρθοδόξων Χριστιανν τς λλάδος….βραδύτερον, θεωρήσας τήν π' ατόν κκλησίαν ς ν διωγμ τελοσαν καί πικαλεσθείς «παρρησίαστον πισκόπων καιρος χαλεπος» προέβη ες χειροτονίαν ερομονάχου ες πίσκοπον καί εθύς μετά τούτου ες χειροτονίας τέρων τριν ερομονάχων ες πισκόπους, μεθ' ν συνεκρότησεν ν συνεχεία τήν εράν Σύνοδον τς Ματθαιϊκς λεγομένης παρατάξεως τς κκλησίας τν Γνησίων ρθοδόξων Χριστιανν τς λλάδος. ν λόγω δευτέρα τν Παλαιοημερολογιτν κκλησία ποστηρίζει τήν συγκρότησιν ατς κατά τά ν τ κκλησία τν τριν πρώτων αώνων…
Εδικώτερον ξ ατν Νικόλαος Μεσσιακάρης χειροτονηθείς δθεν ς Μητροπολίτης Πειραις τήν 25.1.1973, πό λλων ψευδεπισκόπων, νύπαρκτον χόντων τήν ερωσύνην ς προερχομένην κ καθηρημένων κληρικν, νεθρονίσθη ν πισήμω τελετ ν Πειραιε, κτοτε δέ ντιποιούμενος τήν διότητα το Μητροπολίτου Πειραις, σκε ν Πειραιε καί λλαχο, παντα τά καθήκοντα ατο, τοι ερουργεῖ ὡς Μητροπολίτης Πειραις, χειροτονε λλους ψευδοκληρικούς, πογράφεται ς Μητροπολίτης Πειραις…
…Πρός θεραπείαν τς τοιαύτης «δυναμίας» α δύο θρησκευτικαί κοινωνίαι τν Παλαιοημερολογιτν (σ.σ. Φλωρινικοί καί Ματθαιϊκοί) προσέφυγον κεχωρισμένως κάστη, ες τήν περόριον Ρωσσικήν ρθόδοξον κκλησίαν, τις δέχθη τό μέν διά χειροθεσίας, κατ' οκονομίαν το Η' ποστολικο Κανόνος τς Πρώτης Συνόδου «Περί τν νομαζόντων μέν αυτούς καθαρούς ποτέ, προσερχομένων δέ τ καθολικ καί ποστολική κκλησία, δοξε τ γία καί μεγάλη Συνόδω, στε χειροθετουμένους ατούς, μένειν οτως ν τ κλήρω…» νά καταστήση κανονικάς τάς κ το Ματθαίου προερχομένας χειροτονίας τς «Ματθαιϊκς» εραρχίας, δυνάμει τς ρχς καθ' ν μία νομος πράξις πικυρώνεται ς Μυστήριον νευ τς νάγκης τς παναλήψεως, ποία (εραρχία) δέν νεγνωρίσθη πό τς λλης παρατάξεως τν Παλαιοημερολογιτν,…".

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007