Τεῦχος 176
Μήν Ἰούλιος – Αὔγουστος 2007
● Θά ἐπαναληφθῆ ἄν πρόκειται διά θεοβούλητον πράξιν
●  Ἀπεκατεστάθη ἡ ἐν Χριστῶ ἁγία ἑνότης τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου μετά τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

- Προηγήθη Δοκιμασία
- Ἀδίστακτοι Ἱεροσυλίαι!
- Γεγονότα ἐπί προσκηνίου καί παρασκηνίου ἡ «Χειροτονία» τοῦ Σεβαστιανοῦ Σταυροῦ
- Παρεμβαίνει ὁ Κύριος
- Τά ἀνταλλαγέντα ἐπίσημα ἔγγραφα καί Πρακτικά δι' ὦν προητοιμάσθη
ἡ ἁγία Ἕνωσις (Α.Π. 441/27.6.2007)
- Ἡ ἱστορική μετάβασις τοῦ Μητροπολίτου Κηρύκου εἰς Κύπρον
●  Ἀσύλληπτος ὑποκρισία. Μέρος Β΄. Συνέχεια ἐπισημάνσεων – στιγματισμῶν ἐπί τῆς 243/3.5.2007 ἐπιστολῆς τοῦ «Πειραιῶς» πρός τόν Μον. Ἀρτέμιον
●  Κινδυνεύει τώρα σοβαρά ἡ Ὀρθοδοξία. (Θ. ΖΗΣΗ)
«Νά μήν ἐπαναλάβη τό λάθος τοῦ Βρεσθένης. Ἀπάντησις εἰς τόν «Ἀρχιεπίσκοπον» Μακάριον Καββακίδην εἰς τάς περί χειροθεσίας προπαγάνδας του
●  Μέ ἀφορμή τάς ἀντιδεοντολογικάς ἐξελίξεις ἐπί τοῦ βιβλίου ἱστορίας τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ. (ΧΡ. ΓΚΟΥΤΖΙΔΗ)
● Πανήγυρις ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίτης
● Ἀπό τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
● Ὀπισθόφυλλον: Φωτό ἀπό τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕE 2007