Τεῦχος 175,
Μάϊος - Ἰούνιος 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

●  Ἀπό τήν ΚΕ ὁμιλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ
●  Ἡ Μητροπολιτική Ἱ. Σύνοδος 9/22.5.2007
- Ἀναφορά  Ἔκθεσις καί Ὁμολογία τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας 9/22.8.2004.
- Ἀπόφασις τῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας 2/15.11.2004.
●  Ἔτσι ἀντιδροῦν οἱ προδόται. Μέρος Γ΄. Τρίτη ἀπάντησις τῶν ὁσ/των Μοναχῶν Κυρίλλου καί Βαρνάβα (περί τῆς «διαγραφῆς των»)
●  ΚΔ΄ Ὁμιλία Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ εἰς τήν Ἁγίαν Πεντηκοστήν
●  Ἀσύλληπτος ὑποκρισία τῆς πλέον βλασφήμου Συμμορίας ὑπό τόν Ψευδαρχιεπίσκοπο Νικόλαον ΜΕΡΟΣ Α΄
- Ἡ ὑπ' ἀριθμ. 243/3.5.2007 ἐπιστολή τοῦ πρωθ. τόν Μον. Ἀρτέμιον
- Ἐπισημάνσεις - Στιγματισμοί ἐπί τοῦ κειμένου
● Γενοκτονία τοῦ Πόντου (ἀντίβαρον)
● Ἐξωτερικοί καί ἐσωτερικοί ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας. (Πρωτοπρεσβυτέρου Θ. ΖΗΣΗ)
● ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ γιά τό περιεχόμενον τοῦ βιβλίου ἱστορίας τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ
● Τό ψήφισμα τῆς Ἕνωσης τῶν διατελεσάντων ἐκπροσώπων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἰσήγησις τοῦ Ἀριστ. Δημοπούλου
● Νά ἀποσυρθῆ τό βιβλίο ἱστορίας ΣΤ΄ Δημοτικοῦ
●  Ἐκκλησιαστικά Χρονικά:.
- Τά ἐγκαίνια τοῦ Παρεκκλησίου ἁγ. Γεωργίου Ἀχαρνῶν
- Ἡ θλιβερά ἐπέτειος τῆς γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ
- Ἀπό τήν ἑορτή τῶν Ἁγ. Πάντων εἰς Ξάνθην
- Ἐκδήλωσις τῆς «Νεανικῆς Φλόγας διά τήν μάχην τῆς Κρήτης»
- Ἀπό τήν ἑορτήν τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τόν ὁμώνυμον
Ἱ. Ναόν Λαρίσης
Εἰσήγησις ἐπί τοῦ Γ΄ Θέματος τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου. Μέρος Ε΄. Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἐπεμβαίνει διά νά ἀποσοβήση τό σχίσμα
●  Ὀπισθόφυλλον: Φωτό τοῦ 16ου 2005 καί 17ου 2006 Τόμων τῆς «Ο.Π.»

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011