Τεῦχος 174,
Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2007


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

● Περί τοῦ μή κοινωνεῖν τοῖς αἱρετικοῖς καί ἀκοινώνητοις
● Πασχάλιον μήνυμα (Α.Π. 437/26.3.2007)
● Μεγάλη Παρασκευή
●  Ἀπό τό Σταυροαναστάσιμον Πάσχα
● Γενικόν Προλογικόν εἰς τόν Β΄ Τόμον τῶν «Συγχρόνων Ἐκκλησια
στικῶν Θεμάτων».
● «Κύριε πρόσθες ἡμῖν πίστιν».
●  Ἐπίκαιρα ἀγωνιστικά Θέματα:
- «Στῶμεν καλῶς στῶμεν μετά φόβου Θεοῦ» («Ο ΣΩΤΗΡ» Α.Τ. 1922/06)
- «Θύελλα Οἰκουμενιστική» («Ο ΣΩΤΗΡ» Α.Τ. 1925/07).
- Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα εἰς τό Φανάρι. (Δ. ΤΑΤΣΗ) («Ο.Τ. Α.Φ. 1669/06).
- Οὔτε αἵρεση οὔτε σχίσμα ὁ Παπισμός. (Θ. ΖΗΣΗ) «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ Α.Τ. 3/2006).
- Συνάντηση Βαρθολομαίου καί Βενεδίκτου. (Θ. ΖΗΣΗ) «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ Α.Τ. 4/2006.
- Τό παρασκήνιον πίσω ἀπό τήν ἀντεθνική στροφή τῆς παιδείας μας (Π. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ).
- «Ὁ Φωτάκος διαψεύδει τούς φωταδιστές». (Κ. ΧΟΛΕΒΑ).
- Τό Βυζάντιον καί ὁ Ράνσιμαν. (Δ. ΜΠΑΣΑΝΤΗ).
- Ὁ Μακρυγιάννης διά τόν ἀγῶνα τοῦ 1821.
Εἰσήγησις ἐπί τοῦ Γ΄ Θέματος τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου. Μέρος Δ΄. «Περί τοῦ Δυνάμει καί οὐχί ἐνεργεία Σχίσματος».
- Ὀπισθόφυλλον: Μεγάλη Παρασκευή (φωτό).

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011