ΕΤΟΣ 2006
Μήν. Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2006
Τεῦχος 171 (σελίδες: 249-328)

Ποῖοι προκαλοῦν σχῖσμα κατά τόν ῞Αγιον Θεόδωρον τόν Στουδίτην.

Συνεκλιήθη Μητροπολιτική ῾Ι. Σύνοδος εἰς τιήν ῾Ιεράν Μητρόπολιν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 6ην καί 15ην Σεπτεμβρίου 2006

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ἄμα δέ καΐ καταδΐκη τῶν ὑπό ἐκπεσόντων ᾽Αρχιερέων διατυπωθεισῶν βλασφημιῶν κατά τε τῆς ᾽Εκκλησιολογίας καί τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς τῆς Γνησίας ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.
1. Περί τοῦ Παπικοῦ Νεοημερολονιτισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντίκοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
2. Περί τοῦ «Δυνάμει καί οὐχί ἐνέργεια» Νεοημερολογιτικοῦ Σχίσματος.
3. Περί τῆς χειροτουίας τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου (1935), καί τῶν ὑπ' αὐτοῦ χειροτονιῶν κατά τό 1948.
4. Περί Χειροθεσίας.
5. Περί τῆς ὑπαναχωρήσεως τοῦ Κορινθίας Καλλίστου.
6. Περί τοῦ βλασφήμου καί αἱρετικοῦ Πειραιῶς Νικολάου. Α' Τό 56/76 ᾽Απαλλακτικόν Βούλευμα. Β' Περί τῶν λοιπῶν αἱρετικῶν φρονημάτων τοῦ ἰδίου.
7. Περί τοῦ ὑπερασπιστοῦ τῆς «χειροθεσίας» Κιτίου᾽Επιφανίου.
8. Περί τοῦ ᾽Εκκλησιομάχου κινήματος τῶν πέντε.
9. Περί τῆς Κανονικῆς ᾽Αντιμετωπίσεως τῶν πέντε.
10. Περί τοῦ «ΝΕΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ» (1997).
11. Περί τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε.
12. Καταδίκη τῶν κατά τῶν ὑπερμάχων τῆς ἀληθείας σκευωριῶν.
13. Περί τῆς ῾Ιεροσύλου παραιτήσεως τοῦ ᾽Αρχ/που ᾽Ανδρέου.
14. Περί καταλήψεως ῾Ιερων Ναῶν.
15. Περί τῆς ὠργανωμένης ὑπαναχωρήσεως ἐπί τῆς λεγομένης «χειροθεσιας».
16. Περί τῆς «ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» 2004.
17. Περί τῆς εἰσπηδήσεως τοῦ «᾽Αργολίδος» Παχωμίου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαρίσης.

ΕΞΕΠΕΣΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΡΙΒΗΣΑΝ (Μέρος Γ') Τοῦ Θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΤ ' ΑΥΤΗΣ ΜΕΘΟΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1582 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Τοῦ Θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη.
Α' Περί τῆς Παπικῆς καινοτομίας τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου καί τῆς ἀντιμετωπίσεως αὐτῆς ὑπό τῆς ᾽Ορθοδοξίας
Β' Μεθοδεῖαι κατά τῆς ῾Ομολογίας — ᾽Εκκλησιολογίας τῆς Γνησίας ᾽Ορθοδόξου ῎Εκκλησίας καί κατόπιν καί κατά τῆς ἀνοθεύτου καί ἀδιακόπου ᾽Αποστολικῆς Διαδοχῆς τῶν ᾽Επισκόπων καί Πρεσβυτέρων αὐτῆς
Γ΄ ῾Η «῾Ιεραποστολή» εἰς τήν ᾽Αμερικήν καί τά μετά τήν ἐπιστροφήν τῆς ᾽Εξαρχίας
Δ' ῾Η ἀποκάλυψις τῆς ἀτυχησάσης προδοσίας ἐν ῾Ελλάδι καί αἱ ἐκ τῶν ὑστέρων μεδοδεῖαι
Ε' Περί τῆς ἱστορικῆς Μεγάλης ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας (18)21.8—1981)
ΣΤ' ῾Η τελευταία ὠργανωμένη ἐπιχείρησις νά περάση «῾Η Χειροθεσία»

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ᾽Από τήν ἑορτήν τῶν ῾Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί ᾽Αγάπης. ᾽Από τήν ῾Ιεραποστολήν. ᾽Από τήν ἑορτήν τοῦ ῾Αγίου Δημητρίου. Προσεχώρησεν εἰς τήν Γνησίαυ ᾽Ορθόδοξον ᾽Εκκλησίαν ὁ Αἰδ/τος ῾Ιερεύς π. Μάρκος Smith. ᾽Από τά ᾽Εγκαίνια τοῦ Γραφικοῦ παρεκκλησίου τοῦ ῾Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007