Τεῦχος 170,
Ἰουλίου-Αὐγούστου
2006
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

● Περί ψευδοπροφητῶν, τοῦ Μεγ. Ἀθανασίου
● ΕΞΕΠΕΣΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΡΙΒΗΣΑΝ (Μέρος Β΄). Ὑπό Ἐλευθερίου Γκουτζίδη
● Δέν ἀναλαμβάνει... τάς εὐθύνας του ὁ «Βερροίας καί Ναούσης» κ. Ταράσιος
● Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΝ.
(Μέρος Ι΄). Τοῦ Θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη
● Διά τόν ἀγαπητόν πρώην ἐν Χριστῶ ἀδελφόν Μον. Ἀγαθάγγελον Μαλασιώτην. Τοῦ Θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη
● Ξέναι Δημοσιεύσεις. Ὁ ἀντίχριστος καί τό χρῖσμα
ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Γ΄ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: «Ἡ Διάσπασις τῶν Γ.Ο.Χ. κατά τό 1937». (Μέρος Α΄)
● ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. - Πανήγυρις Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Πάντων Ξάνθης. - Ἑορταστική ἐκδήλωσις Μνήμης ἁλώσεως Κων/λεως καί Γενοκτονίας Ποντίων. - Ποιμαντική ἐπίσκεψις τοῦ Μητροπ. κ. Κηρύκου εἰς τό Βανκοῦβερ του Καναδᾶ. - Ἀπό τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπ. κ. Κηρύκου (18.7.2006). - Ἐπίσκεψις εἰς Λάρισαν. - Ἀπό τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011