ΤΕΥΧΟΣ 164
  Ὀκτώβριος 2005

Ὁ Μ. Ἀρχ/πος
Ἀνδρέας τό
1994 ἕγραφεν:
«...Τό 1976-
1977 ἐπεχει-
ρήθη, διά
στόματος τοῦ
τότε Κορινθίας
Καλλίστου, ἡ
βλασφημία κατά
τήν ὁποίαν τό
1971 ἐχειροθετήθη ὡς σχισματικός, ἐρχόμενος οὕτω εἰς ἀντίθεσιν καί
μέ τόν ἑαυτόν
του, ὁ ὁποῖος
τό 1971 ἐκήρυσ-
σεν ἀκριβῶς τά ἀντίθετα, ὅτι
δηλ. οἱ ὀρθοδο

ξήσαντες Ρῶσοι
  


προέβησαν εἰς
ἁπλῆν εξωτερικήν
πρᾶξιν, ἥτις οὐδαμῶς ἔθιγε τήν
δογματικήν ἀκεραιότητα καί πληρότητα τοῦ μυστηρίου...».

Τό 2003, ὁ ἴδιος ἀναφερόμενος καί πάλιν εἰς τήν
λεγομένην χειροθεσίαν,
   διά πρώτην φοράν
   κάμνει ἀσαφῆ
λόγον διά: «ἐξ ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας διαπραχθέντα
λάθη εἰς τούς
χειρισμούς τούς
ἀφορῶντας τό
θέμα αὐτό»...
Ἡ Α.Μ. Ἀρχιεπίσκοπως τῆς  Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κυρός Ἀνδρέας ὁ ὁποῖος ἀρχιεράτευσεν ἀπό τό 1948 μέχρι τό 2003, ὅτε συπαικτικῶς παραιτηθείς ἐξέπεσεν καί τῆς Ἀρχιερωσύνης καί τῆς Ὁμολογίας!
Ἀπεβίωσεν τήν 21.9.2005.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
●  Εἰς τί διαφέρει ἡ «ὁμάς» τοῦ «Πειραιῶς» κ. Νικολάου ἀπό τούς Φλωρινικούς;
Μήνυμα τοῦ Μητροπ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου ἐπί τῶ νέω Ἐκκλησιαστικῶ ἔτει.
ΔΙΠΛΟΥΝ ΠΕΝΘΟΣ, ἐπί τῆ ἐκδημία τοῦ πρώην Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου. Μέρος 1ον. Διεκρίθη διά τούς ἀγῶνας του ὑπέρ τῆς Ὁμολογίας - Ἐκκλησιολογίας καί τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς. Ἡ ἀλλαγή πλεύσεως καί ἡ πτῶσις τοῦ ἐκδημήσαντος πρώην Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἀνδρέου. Ὁ ρόλος τοῦ «Πειραιῶς» κ. Νικολάου. Τό κῦρος τοῦ πρώην Ἀρχιεπισκόπου ἐχρησιμοποιήθη διά νά συμπαρασύρη εἰς τήν πτῶσιν καί ἑτέρους Ἀρχιερεῖς, Κληρικούς καί Λαϊκούς. Τά θέματα τῆς Πίστεως τά ὁποῖα ἐπί ἔτη ἀρνοῦνται νά ἀντιμετωπίσουν.
Μία «Ὁμολογία» ὅταν ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν μέ τά πράξεις μας ἀποτελεῖ κενόν λόγον πρός παραπλάνησιν τῶν πιστῶν. Μέρος 1ον. Ἀνησυχοῦν δι' ὑφ' ἑνός χειροτονίαν. «Ἐάν δέ ἀνάγκη καταλάβη ὑπό ἑνός χειροτονηθῆναι».
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ (26 Ὀκτ. 2005)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2015