ΤΕΥΧΟΣ 161
  Ἰούλιος 2005Δεῦτε καὶ θεάσασθε ἅπαντες ξένον θέαμα καὶ παράδοξον· Τὶς ἑώρακε νήπιον, τριετῆ ὄντα, τύραννον αἰσχύναντα; ὢ τοῦ θαύματος! Μητέρα ἐθήλαζε,
καὶ τιθηνούμενος τῇ γαλουχῷ ἐβόα· Μὴ πτοοῦ μῆτέρ μου, τὰς ἀπειλὰς τοῦ δεινοῦ κοσμοκράτορος· Χριστὸς γὰρ ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῶν πιστευόντων εἰς αὐτόν.
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΗ (+15 ΙΟΥΛΙΟΥ)
Ἡ εἰκών εἶναι ἒργον τῆς ἁγιογράφου Σαλώμης Μάγκα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ὄχι παραπλανητικαί Ὁμολογία.
ΟΛΙΓΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ, «Ἡ Ἀπόφασις - Ἀπόφανσις ἐπί τῆςἀποτειχίσεως τοῦ π. Ἀμφιλοχίου.


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ


Ἄνω: Ἀπό τήν θυροκόλλησι τοῦ ἐγγράφου «ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ - ΔΗΛΩΣΙΣ»
Μέσον: Ἀπό τήν ἐκδίκασιν τῆς Ἀποτειχίσεως.
Κάτω: Ἀπό τήν Μητροπολιτικήν Σύνοδον τῆς 17.6.2005.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2015