Η ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΕΓΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙΤΩΝ

(ΑΠΟ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΝΟΗ" ΤΕΥΧΟΣ 159/ΜΑΙΟΣ 2005)

Ὁ Σεβ/τος κ. Παχώμιος «παραπέμπει εἰς τήν Ἱ. Σύνοδον»
τήν ὑπ' ἀριθμ. 75/13/26.1.2005 Ἀποτείχισιν

Ἡ ἀποκορύφωσις τῆς ἀσυνεπείας καί γελοίας συμπεριφορᾶς τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Παχωμίου, ὁ ὁποῖος πείσμωσε καί «κάκιωσε» ἀπεκαλύφθη διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 9 ἀπό 23 Μαρτίου 2005 (π.ἡ.) ἔγγραφόν του «πρός τήν Ἱ. Συνόδόν» του.

«Α.Π. 9   
Ἐν τῶ Ἱερῶ Ἡσυχαστηρίω τῆ 23η Μαρτίου 2005 (ἐ.ἡ.)

ΠΡΟΣ
Τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
ΔΙΑ
Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Νικολάου

Κοινοποίησις: Παν. Ἱερομόναχον π. Ἀμφιλόχιον Ταμπουρᾶν

Σεβασμία καί Ἱερά Σύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῶ Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, ὁ Χριστός εἴη ἐν τῶ μέσω πάντων ἡμῶν.

Διά τῆς παρούσης ἀρχιερατικῆς ἀναφορᾶς μου παραπέμπω εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, τήν ὑπόθεσιν τῆς ἀποτειχίσεως καί τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς τοῦ Ἱερομονάχου π. Ἀμφιλοχίου Ταμπουρᾶ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἴνα ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπιληφθῆ καί ἐξετάση κατά τούς Ἱερούς Κανόνας τήν ὡς ἄνω ἐνέργειαν τοῦ προαναφερομένου Ἱερομονάχου. Δῆλον ὅτι, ὡς προκύπτει ἐκ τῶν ἐπισυναπτομένων ἐγγράφων, ὁ ρηθείς Ἱερομόναχος διά τῆς ὑπ' ἀρ. 75/13/26.1.2005 ἀναφορᾶς του ἐποιεῖτο ἔκκλητον προσφυγήν τήν ὁποίαν ἀπηύθυνε πρός τήν ταπεινότητά μου καί μάλιστα διά τό ἐπισημώτερον τῆς ἐνεργείας του τήν ἀπέστειλε διά δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ (κλητῆρος) καί τήν παρέλαβον τήν 18ην Ἰανουαρίου 2005 (ἐ.ἡ.) εἰς τήν ἕδραν μου, τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὡσαύτως δέον νά σημειωθῆ ὅτι εἰς τήν ὡς ἄνω ἀναφοράν του οὐδαμοῦ ὁ Ἱερομόναχος ἀναφέρει, διά λόγους τούς ὁποίους ἐκεῖνος γνωρίζει καί σκοπίμως ἤ ἀδοκίμως ἀπέκρυψεν, ὅτι προσφεύγει εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον διά τήν ἐξέτασιν τῆς ἀποτειχίσεώς του καί τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς του. Καί ὡς ἐκ τούτου ἐκ τοῦ ἐγγράφου του δίδεται σαφῶς ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἐπιθυμεῖ τήν διαδικασίαν τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς ἐνώπιον αἱρετῶν κριτῶν (πλησιοχώρων ἐπισκόπων), κατά τούς Ἱερούς Κανόνας (ἰδέ ΛΣΤ καί ΡΛΔ, κατ' ἀρίθμησιν τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου, Κανόνας τῆς ἐν Καρθαγένη Συνόδου).

Ὅταν ἐκλήθη ὅμως δι' ἐπιστολῆς μας νά ἀποδεχθῆ τήν διαδικασίαν τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς ἐνώπιον αἱρετῶν κριτῶν κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἐπανέρχεται διά νεωτέρας ἀναφορᾶς του, τήν ὑπ' ἀρ. 79 καί ἡμερομηνίαν 12.3.2005 (ἐ.ἡ.), διά τῆς ὁποίας ἀφ' ἑνός μέν ἐμμέσως προσποιεῖται ὅτι ἀγνοεῖ τήν διαδικασίαν ἐκκλήτου προσφυγῆς ἐνώπιον αἱρετῶν κριτῶν, ἀφ' ἑτέρου δέ ἀποκαλύπτει σαφῶς καί μάλιστα διά τρόπου ἥκιστα ἁρμόζοντος εἰς κατώτερον Κληρικόν ἀναφερόμενον εἰς ἐπίσκοπον γεγηρακότα εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι διά τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς του ἀπευθύνεται πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς ὁποίας δῆθεν κατά τήν ἐκτίμησιν τοῦ Ἱερομονάχου προεδρεύει ἡ ταπεινότητά μου.

Ἐπειδή ὅμως ἡ προεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί τό δικαίωμα συγκλήσεως Αὐτῆς, οὔτε παρ' ἐμοῦ, οὔτε παρ' ἄλλου τινος, οὔτε πολύ περισσότερον παρά τοῦ προσφεύγοντος Ἱερομονάχου κατά τό δοκοῦν προσδιορίζεται καί καθορίζεται, ἀλλά, εἴτε ἔχει τι κατά τοῦ προέδρου Αὐτῆς ἤ ἑτέρου μέλους Αὐτῆς, εἴτε συμφωνεῖ εἴτε διαφωνεῖ μέ τήν σύνθεσιν καί τήν συγκρότησιν Αὐτῆς, ὀφείλει νά προσφεύγη εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον διά τῶν τεθεσπισμένων Αὐτῆς ὀργάνων, κατά τούς Ἱερούς Κανόνας καί τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, καί ἡ Ἱερά Σύνοδος θά κρίνη τας αἰτιάσεις ἤ τάς τυχόν κατηγορίας τοῦ προσφεύγοντος εἰς αὐτήν Κληρικοῦ (ἰδέ Θ Καν. τῆς Δ Οἰκ. Συν., Δ Καν. τοῦ Θεοφίλου Ἀλεξανδρείας κ.ἄ.). Ὅθεν, καθηκόντως καί κατά τήν κανονικήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας, παραπέμπω τήν ὑπόθεσιν ἀποτειχίσεως ἐκ τοῦ οἰκείου αὐτοῦ ἐπισκόπου καί τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς τοῦ Ἱερομονάχου Ἀμφιλοχίου Ταμπουρᾶ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ἴνα ἐξετασθῆ καί κριθῆ ὑπ' Αὐτῆς, κατά τά ὑπό τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων καθοριζόμενα.

Συναποστέλλομεν καί πάντα τά σχετικά ἔγγραφα, καί δή τήν ὑπ' ἀρ. 75/13/26.2.2005 ἀποτείχισιν καί ἔκκλητον προσφυγήν τοῦ Ἱερομονάχου Ἀμφιλοχίου, καθώς καί τήν ὑπ' ἀρ. 79/12.3.2005 ἀναφοράν τοῦ ἰδίου. Τήν παροῦσαν ἀναφοράν ἡμῶν πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, κοινοποιοῦμεν καί πρός τόν ἐνδιαφερόμενον Ἱερομόναχον διά νά λάβη γνῶσιν.

Μετά τῆς ἐν Χριστῶ ἀγάπης ὡς ἐλάχιστος συλλειτουργός ὑμῶν Ὁ Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Ἀργολίδος ΠΑΧΩΜΙΟΣ»

Κατόπιν καί αὐτῆς τῆς ἀξιοθρηνήτου συμπεριφορᾶς τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ π. Ἀμφιλόχιος τοῦ ἀπέστειλεν τήν κάτωθι «ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ»:

Α.Π. 83   
Ἐν Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀποστόλων τῆ 6/19.5.2005

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Ἀργολίδος κ. ΠΑΧΩΜΙΟΝ
Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος εἰς Ἐξαμίλια Κορινθίας

Α΄

Σεβασμιώτατε, μετά τήν ὑπ' ἀριθμ. 75/13/26.1.2005 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ μου ἐκ τῶν: Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἀνδρέου καί Σεβ/του Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Νικολάου, καί τήν δι' Ὑμῶν, ὡς πρώτου τῆ τάξει, ΕΚΚΛΗΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΝ μου εἰς τό Σῶμα τῶν ὑπολοίπων Ἀρχιερέων, πιστεύω θά ἔδει νά εἴχατε ἐπιδείξει τήν δέουσαν σοβαρότητα καί συνέπειαν ἔναντι τῆς Κανονικῆς Τάξεως καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Δυστυχῶς ὅμως, ἐνῶ δέν ἐπεδείξατε τήν ὀφειλομένην ὑπευθυνότητα καί τόν σεβασμόν πρός τήν Κανονικήν Τάξιν καί τήν Ὀρθοδοξίαν, φέρεσθε καί ὡς νά εὐχαριστῆσθε βλέπων κλυδωνιζόμενον, πάλιν ἀπό Ἐπισκόπους, τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας.

α) Μετά τήν ὡς ἄνω ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ μου, ὡς μή ὠφείλατε, μέ τήν ὑπ' ἀριθμ. 3210/18/31.1.2005 «ἀπόφασιν» τῆς ληστρικῆς Συνόδους σας, ἐσκεμμένως ὡρίσατε ὡς «Τοποτηρητήν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, τόν «παραιτηθέντα» Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἀνδρέαν, ἐκ τοῦ ὁποίου ὅμως ἡμεῖς ἤδη εἴχαμεν ἀποτειχισθεῖ, ὅπερ ἐγνωρίζατε ἀπολύτως καί ἑπομένως εἴχατε δεσμευθεῖ νά ἐνεργήσητε Κανονικῶς διά τήν ἐκδίκασιν τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μου, ἤ νά ἀρνηθῆτε ἐξ ἀρχῆς! Αὕτη ἡ πρώτη ἀτυχής, καί ὡς προσώπων καί ὡς ὁμάδος, ἀντιπερισπαστική ἐνέργειά σας προεμήνυσεν τήν περαιτέρω κακήν ἐξέλιξιν ἑνός τόσον σοβαροῦ θέματος, τό ὁποῖον ὅμως σᾶς ἔδιδεν ἀφορμήν καί αἰτίαν νά προλάβετε, κἄν τήν τελευταίαν στιγμήν, νά διορθώσετε ὅλα τά θέματα Πίστεως καί οὕτω νά ἐπέλθη ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη καί στερεωθῆ ἡ ἐν τῆ ΚΑΛΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Δυστυχῶς, «οὐκ ἠβουλήθητε συνιέναι».

β) Κατόπιν αὐτῆς τῆς τόσον ἀτυχοῦς ἐνεργείας σας, σᾶς ἀπεστείλαμεν ἐγκαίρως τό ὑπ' ἀριθμ. 76/19.1/1.2.2005 ἀπαντητικόν ἔγγραφόν μας ἐκ τριῶν χειρογράφων σελίδων, τό ὁποῖον δέν ἐλάβατε ὑπ' ὄψιν, χωρίς νά ἔχετε αὐτό τό δικαίωμα.

γ) Τήν 30.1.2005 (π.ἡ.), ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κήρυκος, σᾶς ἀπέστειλεν τό ὑπ' ἀριθμ. 370 τρισέλιδον ἐπίσης σχετικόν ἔγγραφον, εἰς τό ὁποῖον ἀπηντήσατε διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 6/12.2.2005, τό ὁποῖον μᾶς ἐκοινοποιήσατε. Δι' αὐτοῦ αἰνιγματωδῶς, ὡς Πυθία, φθέγγεσθε ὅτι «θά ἀσχοληθῆτε μέν ἀλλά…, ἀποδέχεσθε τήν Ἔκκλητον προσφυγήν, ἀλλά…». Δηλαδή ἐμπαίζετε ἑαυτόν καί κατόπιν καί τούς πάντας.

δ) Διά τοῦ ἀπό 30.1/12.2.2005 ἐγγράφου μας, σᾶς ὑπομιμνήσκομεν τό ἐπεῖγον τῆς ἐκδικάσεως τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μας καί σημειώνομεν ὅτι, «ἄν κωλύεσθε Ὑμεῖς, παρακαλεῖται ὁ Σεβ/τος Περιστερίου κ. Γαλακτίων νά ἐπιληφθῆ ὡς ἀμέσως ἑπόμενος κατά τήν Ἱεραρχικήν τάξιν», τό ὁποῖον ἤδη θά ἔπρεπε νά εἶχε γίνει μετά τήν παραίτησιν — ἄρνησίν Σας. (Σχετ. τό ὑπ' ἀριθμ. 9/23.3.2005).

ε) Διά τήν 4.2.2005 (π.ἡ.) εἴχατε προγραμματίσει «Σύνοδον» μέ θέματα: «1) Ἀντιμετώπισις τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου κ. Κηρύκου, 2) Περί τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ρωσία, 3) Ὁ ἑορτασμός τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας». Αὐτῆς τῆς «Συνόδου» σας καί τῶν «ἀποφάσεών» σας οὐδείς γνωρίζει οὐδέν.

στ) Διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 3210/18/31.1.2005 ἀποφάσεώς σας, ὡρίσατε «Τοποτηρητήν» τόν Μακαριώτατον, ἐνῶ εἰς νέαν ληστρικήν συνεδρίασίν σας, διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 3212/9.2.2005 ἀποφάσεώς σας, ὡρίσθη ἡ Σεβασμιότης σας νέος «Τοποτηρητής» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης! Δέν νομίζω νά ὑπάρξη ἔστω καί εἷς ὀρθόδοξος, ὁ ὁποῖος νά μήν ἀντιλαμβάνεται ὅτι πράττετε ταῦτα ἐν ὀνόματι τῆς σκοπιμότητος νά διαλύσετε τήν ὑφ' ἡμᾶς Ἀδελφότητα, ἀλλά καί νά προκαλέσετε τό νέο σχίσμα σας, ἀφοῦ ἡ καθολική ἐπιβολή τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί πάλιν ἀποτυγχάνει. Ἐπί τῆς ἐν λόγω «ἀποφάσεώς» σας (3212), ἀπηντήσαμεν μέ τό ὑπ' ἀριθμ. 78/11/24.2.2005 δισέλιδον ἔγγραφόν μας, κοινοποιήσαντες καί τήν ἐν λόγω (3212) «ἀπόφασίν» σας, ἀλλά καί τήν ὑπ' ἀριθμ. 2891/28.10.1995, ἐξαιρετικῆς σημασίας ἀπό πάσης ἀπόψεως, ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἰς τό σημεῖον τοῦτο, διά νά μήν ὑπάρξη καί ἡ παραμικρά ἀμφιβολία, διευκρινίζω ὅτι ὡρίσθητε, Σεῖς, παρανόμως καί ἀντικανονικῶς, ὑπό παρανόμου καί κακοδόξου συνεδρίου, ὡς «νέος Τοποτηρητής», διά νά δεχθῆτε, ἄκουσον — ἄκουσον, τό ἐν ἀργία εὑρισκόμενον πνευματικόν μου τέκνον, καί ἐν ἀνταρσία πρός τόν Γέροντα καί πνευματικόν του πατέρα διάγον, ἤτοι, τόν Ἱερομόναχον π. Ἰγνάτιον!!! Καί ἐνῶ οὐδείς, οὔτε «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» ἔχει τό δικαίωμα αὐτό, Σεῖς καί τόν ἐδέχθητε καί «ἤρατε» τήν ἀργίαν, τήν ὁποίαν ἐθέσαμεν ἡμεῖς ὡς Γέρων καί Πνευματικός του.

Ὑπενθυμίζω, ὅτι ὁ μοναχός Μάξιμος καί ὁ κ. Δημ. Κάτσουρας «μοί ἐπέβαλον» τήν γνωστήν ὑπ' ἀριθμ. 15/8.9.1999 Πρᾶξιν Ἀργίας, διότι ὡς ὀρθόδοξος ἱερεύς ἐζήτουν ἀπό τό 1998 ΚΑΘΑΡΑΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ. Τήν ἐν λόγω «Ἀργίαν», τήν ὁποίαν, ἀφοῦ ὁ Μακαριώτατος δέν ἐδέχθη νά ὑπογράψη, τῆ παρεμβάσει τοῦ Σεβ. κ. Νικολάου, ἔφεραν καί ὑπέγραψεν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Λαρίσης Πανάρετος, διά νά τήν ἀνακαλέση τήν 29.6.2000. Ἐν προκειμένω, ὁ Ἱερομ. π. Ἰγνάτιος, ὅπως ἔχομεν πληροφορηθεῖ, ἀλλά ἔχομεν καί ἰδίαν ἀντίληψιν, κατ' ἀρχάς προσέφυγεν εἰς τόν Μακαριώτατον, ὁ ὁποῖος δέν ἐδέχθη τήν προσφυγήν του, τοῦ ὑπέδειξαν μάλιστα, νά κάνη ὑπακοήν εἰς τόν Γέροντα καί Πνευματικόν του! Ἔτσι Σεῖς, ἐπιτρέψτε μου, ὁ «ἔξυπνος» καί «μέγας Ἱεράρχης», ὡρίσθητε «Τοποτηρητής», (τρομάρα μας, ποῦ καταντήσαμε!) καί ἐν τῆ κακῆ σκοπιμότητί σας ἐδέχθητε τόν ἀνταρσίαν, καί «ἤρατε τήν ἀργίαν», ἡ ὁποία ὅμως, ὄχι μόνον δέν ἤρθη, ἀλλά, καθ' ἡμᾶς, εὑρέθητε καί Σεῖς ἐν ΑΡΓΙΑ ὡς ἐνθαρρύνας καί κοινωνήσας τοῦ ἰδίου κωλύματος τοῦ Ἱερομονάχου. Ὁ ποτέ Τοποτηρητής Λαρίσης Θεοδόσιος ἐνήργησεν τότε ὡς τυφλόν καί πειθήνιον ὄργανον τοῦ κινήματος τοῦ τότε Ἀττικῆς καί τῶν λοιπῶν τῆς φατρίας του. Καί Σεῖς, ὡς ὅμοιος ἐκείνω, ἐποιήσατε ὁμοίως, διό ἔχομεν ἄλλην μίαν ἀκόμη χειροπιαστήν ἀπόδειξιν ὅτι συνεχίζετε τό κατά τῆς Ἐκκλησιολογίας καί τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς ἐκκλησιομάχον ἐκείνων ἔργον.

ζ) Τήν 13/28.2.2005 ἀποστείλατε εἰς τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην κ. Κήρυκον τήν 3214 «Ἀπόφασίν» σας, μέ τήν ὁποίαν τῶ ἐγνωρίσατε ὅτι, κατά τήν ἀπό 4.2.2005 συνεδρίασίν σας, ἀπεφασίσατε τήν «ΑΠΟΡΡΙΨΙΝ» τῆς «ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ», ἡ ὁποία σᾶς εἶχεν ἀποσταλεῖ ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 2004, χαρακτηρίζοντες ταύτην καί ὡς «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ»!!! (Σχετικόν τό 360/14.7.2005 ἔγγραφον τοῦ Σεβ/του κ. Κηρύκου). Δυστυχῶς τό γεγονός τοῦτο τῆς ἀπορρίψεως τῆς ἐν λόγω ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ σᾶς ΑΠΟΚΟΠΤΕΙ καί σᾶς ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ἐκ τοῦ Σώματος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

η) Διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 3213/12/25.2.2005 προσκλήσεως τοῦ ψευδοαρχιεπισκόπου σας (Πειραιῶς κ. Νικολάου) εἶχεν ὁρισθεῖ συνεδρίασις διά τήν 18ην Φεβρουαρίου (π.ἡ.), ἡμέραν Πέμπτην, μέ θέματα: α) Τήν ὑπ' ἀριθμ. 75/13.1.2005 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ μου καί β) Ἐκλογήν Ἐπισκόπων διά τάς Ἱεράς Μητροπόλεις Σάμου, Σπάρτης, Σερβίων, Κίτρους καί Ναϊρόμπι!!! Παραμένει ἄγνωστον τί συνέβη κατά ἐν λόγω «Σύνοδόν» σας, ἀφοῦ οὔτε τῆς ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ μου ἐπελήφθητε, οὔτε «ἐκλογάς Ἐπισκόπων κάνατε», διότι, ἄν ἀληθεύη, κατά παραχώρησιν Θεοῦ, τήν ἡμέραν ἐκείνην ἐγίνατε Βαβυλών(!) Ἐπί τῆς ἐν λόγω προσκλήσεως (3213) ὁ Σεβ/τος κ. Κήρυκος ἀπέστειλε τό ὑπ' ἀριθμ. 378/18.2.2005 σχετικόν ἔγγραφόν του.

θ) Διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 7/22.2.2005 ἐγγράφου σας πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, δηλώνετε ὅτι ἄν θέλωμεν νά ἐπιληφθῆτε τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μου, τότε πρέπει νά τηρήσωμεν τούς κάτωθι ὅρους, ἤτοι: 1) Νά σεβασθοῦμε τήν ἡλικίαν καί τήν ἀσθένειάν σας… 2) Νά διαχωρίσωμεν τό «ΕΚΚΛΗΤΟΝ» μας ἀπό τήν «ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ». 3) Νά σᾶς ὑπογράψωμεν «ΔΗΛΩΣΙΝ»(!) ὅτι θά ἀποδεχθῶμεν τήν τελικήν ἀπόφασίν σας κατά τούς ὅρους τούς προβλεπομένους ὑπό τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου διά τούς αἱρετούς κριτάς… Θέτοντες, ὅμως, τούς ἀνωτέρω καινοφανεῖς ὅρους, ἀπροκαλύπτως καί ἀπροσχηματίστως δηλώνετε ὅτι δέν
διανοεῖσθε, ὡς πρῶτος τῆς τάξει, νά συγκαλέσητε Κανονικῶς τήν Ἱεράν Σύνοδον καί νά ἐπιληφθῆτε τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μου.

ι) Ἐπί τῶν ἀνωτέρω σᾶς ἀπηντήσαμε μέ τό ὑπ' ἀριθμ. 79/12.3.2005 τρισέλιδον δακτυλογραφημένον ἔγγραφόν μας, τό ὁποῖον, ἐπίσης δέν ἐλάβατε ὑπ' ὄψιν, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ πάλιν ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. Σημειωθήτω ὅτι καθ' ὅλην αὐτήν τήν περίοδον ἡ σατανική προβοκάτσια κατά τῆς ὑφ' ἡμᾶς Ἀδελφότητος καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, ἔφθασεν εἰς ἀκραῖον σημεῖον, ἀφοῦ, ὅπως ἤδη προαναφέραμεν, ἀνεπιτρέπτως ἐδέχθητε καί τόν ἐν ἀνταρσία τελοῦντα νεαρόν Ἱερομόναχον π. Ἰγνάτιον, τόν ὁποῖον, προηγουμένως κάποιαι «ἀθῶαι περιστεραί» τόσον ἐξ Ἑλλάδος, ὅσον καί ἐξ Αὐστραλίας, κυριολεκτικά τοῦ «ἔβγαλαν τά μάτια», καί ὡς τετυφλωμένον, τόν ἐκίνησαν εἰς εὐθεῖαν ἀνταρσίαν καί τόν κατέστησαν κοινωνόν τῆς ὅλης προδοσίας καί αὐτῆς τῆς ἱεροσύλου παραιτήσεως μέ ὅλα τά παρεπόμενά της. Οὕτω δέ ἠρχίσατε ἐπισημοποιοῦντες τό σχίσμα σας εἰς τήν ὑφ' ἡμᾶς Ἀδελφότητα καί κατ' ἐπέκτασιν εἰς τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν τῆς Λαρίσης. Σεῖς πάντως, νομίζετε, ὅτι, δι' ὅλων αὐτῶν, ἐκδικηθήκατε τήν ἐλαχιστότητά μου, καί ὅτι ἐξησφαλίσατε μίαν ἀντιπερισπαστικήν κατάστασιν καί ἕνα ἄλλοθι ἔναντι τοῦ φλέγοντος θέματος τῆς Ἀποτειχίσεώς μου.

ια) Διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 8/25.2.2005 (π.ἡ.) ἐγγράφου σας, ἐζητήσατε νά σᾶς ἀποκαλύψω τήν ἐξομολόγησιν τοῦ π. Ἰγνατίου, διά νά ἴδητε ἄν ὁ προσφυγών ὡς ἀνταρσίας εἰς Ὑμᾶς, «σᾶς ἐξωμολογήθη εἰλικρινῶς, διότι ἐσχεδιάζατε νά ἄρετε τήν Ἀργίαν» του.

Αὐτά ἐν ὀλίγοις εἶναι τά κατορθώματά σας, τά ὁποῖα προηγουμένως εἶναι κατορθώματα καί ἄλλων, ἐν οἷς τῶν Τσακίρογλου, τοῦ Δημ. Κάτσουρα, τοῦ Βασ. Σακκᾶ, τοῦ ἀποβιώσαντος Κιτίου Ἐπιφανίου καί τοῦ μόλις μνημονευθέντος ἱερέως Εὐσταθίου, τοῦ θεολόγου καί Νομικοῦ, τοῦ μορφωμένου, τοῦ ζηλωτοῦ καί ἀπαιτοῦντος τυφλήν ὑποταγήν εἰς τό ἐπιτραχήλιόν του!(1) Παρά ταῦτα, ὅσον καί ὅπως ἠδυνάμεθα, ἐκάναμεν τό καθῆκόν μας καί σᾶς ἀπηντήσαμε μέ τό ὑπ' ἀριθμ. 80/30.3.2005 ἀναλυτικόν ἔγγραφόν μας, τό ὁποῖον ὅπως καί ὅλα τά προηγούμενα, δέν ἐλάβατε ὑπ' ὄψιν… Σχετικόν εἶναι καί τό ὑπ' ἀριθμ. 81/16/29.4.2005 σύντομον ἔγγραφόν μας.

ιβ) Ἐν τέλει καί ἀφοῦ κωλυσιεργήσατε ἐπί ἕν τρίμηνον, σχετικῶς μέ τό θέμα τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μου, διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 9/23.3.2005 ἐγγράφου σας, (τό ὁποῖον μᾶς ἐκοινοποιήσατε), τήν «παραπέμπετε εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, κατά τήν Ἐκκλησιαστικήν τάξιν τήν ὑπόθεσιν τῆς ἀποτειχίσεως καί τῆς Ἐκκλήτου προσφυγῆς» μου… «διά νά ἐπιληφθῆ καί ἐξετάση κατά τούς ἱερούς Κανόνας» τήν ἐνέργειάν μου. Συνεχίζετε, διάφορα φληναφήματα, ἐνῶ πρός ἐντυπωσιασμόν, σοβαροφάνειαν, καί κάλυψιν τῆς ἀνευθύνου καί ἀπό πάσης ἀπόψεως ἀπαραδέκτου συμπεριφορᾶς σας, ἄκουσον — ἄκουσον(!) ἐπικαλεῖσθε καί τούς Ἱερούς κανόνας ΛΣΤ καί ΡΛΔ τῆς ἐν Καρθαγένη Συνόδου, καί τούς Θ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί προφανῶς τόν Δ τοῦ Θεοφίλου Ἀλεξανδρείας, οἱ ὁποῖοι εἶναι παντελῶς ἄσχετοι πρός τόν ΙΕ Κανόνα τῆς ΑΒ Ἁγίας Συνόδου. Λυποῦμαι, ἀλλά ὀφείλω νά δηλώσω ὅτι τοιαύτην γελοιοποίησιν, τοιαύτην ἀπουσίαν ἐπισκοπικῆς εὐανδρείας καί συνειδήσεως δέν ἐφανταζόμεθα ποτέ!.. Θά ἐκτιμούσαμε ἰδιαιτέρως ἄν, ἀπ' ἀρχῆς ἤ ἔστω καί μετά τά ἐπί τρίμηνον γελοῖα τερτίπια σας, ἐντίμως καί εὐάνδρως μᾶς ἐδηλώνατε εὐθέως τήν ἄρνησιν καί ἀδυναμίαν σας νά ἀνταποκριθῆτε. Τήν συγκεκριμένην ὅμως συμπεριφοράν σας δυσκολευόμεθα νά τήν χαρακτηρίσωμεν ὡς ἐξ ἑαυτῆς ἀχαρακτηρίστου. Βεβαίως τό ὅλον θέμα δέν κλείνει καί δέν τίθεται εἰς τό ἀρχεῖον…

Β΄

Σεβασμιώτατε, ὀφείλω νά ὁμολογήσω ὅτι ὅταν, δι' Ὑμῶν, ὑπέβαλον τήν ΕΚΚΛΗΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΝ μου εἰς τούς Ἀρχιερεῖς, ἐπεδίωκον καί προσεδόκουν πολλά. Πρῶτον, ὡς Ἱερεύς τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἤθελον νά εἶμαι συνεπής πρός τόν Θεόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του. Δεύτερον, προσεδόκουν ὅτι ἡ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ καί ΕΚΚΛΗΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ μου, θά ἐβοήθει, πρῶτον τήν Σεβασμιότητά σας καί κατόπιν καί τούς ὑπολοίπους Ἀρχιερεῖς, μέχρι καί τοῦ Μακαριωτάτου κ. Ἀνδρέου καί τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου, ὥστε νά ἀναλάβητε τάς εὐθύνας σας ἔναντι τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας του, ἤτοι, ἔναντι τῆς Κανονικῆς Τάξεως καί Ὁμολογίας. Δέν ἐπράξατε ὅμως τίποτε ἐκ τῶν δεόντων, διότι, κατά τήν ἐμήν βεβαίαν πίστιν, ἀμφισβητεῖτε διό καί δέν ὁμολογεῖτε καθαράν τήν Ἐκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. «Ἱστέον» ὅτι ἐν ἔτει 2004—2005 ἀνελάβετε, μετά τῆς ἀσεβοῦς ὁμάδος σας, νά μᾶς περάσετε ὡς τετελεσμένον γεγονός τήν «χειροθεσίαν» σας, μέ ἀποτέλεσμα νά προκύπτετε χειρότεροι καί αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ Καλλίστου, τῶν Φλωρινικῶν, τοῦ κ. Βασ. Σακκᾶ καί ὅλου τοῦ συναφιοῦ του, οἱ ὁποῖοι θά σᾶς κρίνουν ὡς ἀσυνειδήτους ὑποκριτάς καί Φαρισαίους. Σκεφθῆτε μόνον ὅτι τό 1976 διεκόψατε τήν κοινωνίαν μετά τῆς Ρωσικῆς Συνόδου διά τήν μή καθαράν Ὁμολογίαν της, ἀπορρίψαντες καί τήν πρᾶξιν των καί τήν λεγομένην «χειροθεσίαν», ὅπως ἀκριβῶς αὕτη ἀπ' ἀρχῆς ἐγένετο δεκτή, τό δέ 1977 διά τόν ἴδιον λόγον κατεδικάσατε τόν Κάλλιστον καί τόν καθηρέσατε!!!

Ἐάν σήμερον ἐπιστεύατε ὅτι οἱ Γ.Ο.Χ. ἀπό τό 1924 ἀποτελοῦν τήν ἀδιάκοπον συνέχειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατ' ἀρχάς θά τήν ὡμολογεῖτε, λόγω καί ἔργω ἀπό τό 1998, ὅταν σᾶς ἐζήτησα μέ ἀπορρήτους προσωπικάς ἐπιστολάς νά ἀντιμετωπίσετε τούς 5 σχισματοαιρετικούς καί διώκτας τῆς Ἐκκλησίας. Θά τήν ὠμολογεῖτε ὅμως στεντορεία τῆ φωνῆ ἰδιαιτέρως σήμερον, ἀλλ' ἐπειδή ἡ προδοσία κατά τῆς Ἐκκλησίας ἦτο ἀπό τότε δεδομένη, ἤσασταν δέ καί ἀποφασισμένοι νά ἑνωθῆτε μέ τούς πέντε καί τούς Φλωρινικούς(!)… ἐξεμάνητε καί ἀρχίσατε σκευωρίας καί διωγμούς καί ἐναντίον μου καί ἐναντίον τοῦ θεολόγου κ. Ἐλευθερίου Γκουτζίδη. Δέν ἐδιστάσατε, ἡ ληστρική καί ἀσεβής ὁμάδα σας, νά ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΤΕ καί νά ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ ὅλας τάς «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ», (τῶν ἐτῶν 1997, 2002 καί 2003), καθώς καί αὐτήν τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου κ. Κηρύκου, μέ συνέπειαν νά καταστήσετε ἑαυτούς ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ» ὄχι μόνον ὡς πεπτωκότας τῆς Πίστεως, ἀλλά πλέον καί δεινούς πολεμίους. Ἐμπρός εἰς τήν ἰδικήν σας προδοσίαν, μετά πρωτοφανοῦς ὅμως ὑποκρισίας, ὠχριοῦν ὅλαι αἱ μέχρι σήμερον προδοσίαι κατά τῆς Ἐκκλησιολογίας καί ἰδιαιτέρως κατά τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς.

Γ΄

Εἰδικώτερον ἡ Σεβασμιότης σας ἀπό τό 1999, (διότι ἀπό τότε ἔχω ἰδίαν προσωπικήν γνῶσιν τῆς συμπεριφορᾶς σας), παρητήθητε ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ καί μάλιστα, μόλις ὀλίγον πρό τῆς λήξεως τῆς θητείας ἐκείνου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, μέ τό ἀνειλικρινές, προσχηματικόν, ἀνυπόστατον καί γελοῖον ἐπιχείρημα περί δῆθεν «λόγων ὑγείας»! Δηλαδή, κατ' ἐντολήν, ἐψεύσθητε καί παρητήθητε, διά νά κορυφωθῆ ἡ παρανομία καί ἡ κρίσις εἰς τόν ΙΦΣΚΑΕ, μέ τήν ἔκνομον εἰσπήδησιν εἰς τήν θέσιν σας τοῦ ἄλλου πειθηνίου ὀργάνου τῶν Τσακίρογλου, ἤτοι τοῦ πολλοῦ οἴκτου ἀξίου, Σεβ. Διαυλείας κ. Ἀνδρέου. Ἡ ὑπόθεσίς σας αὐτή μέ ὅλα τά ἔκνομα καί ἀντικαταστατικά τά ὁποῖα προηγήθησαν καί ἠκολούθησαν μέχρι καί σήμερον…, δέν ἔκλεισε διά τό νομικόν πρόσωπον, τόν ΙΦΣΚΑΕ.

Εἰδωλοποιήσατε τό πρόσωπον τοῦ Μακαριωτάτου καί συνεχῶς συμπεριφέρεσθε δουλικώτατα, διά νά περνᾶτε καλά καί εἰς τά γεράματά σας καί νά διαφεντεύετε εἰς τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριόν σας!(*) Θυμηθεῖτε τί εἴπατε(2) εἰς τήν Σύνοδον τοῦ Ἰουνίου 1998, διά νά ἀντιμετωπίσετε τόν κακοπροαίρετον, κακόδοξον καί ματαιόφρονα Πειραιῶς κ. Νικόλαον, ὁ ὁποῖος ἀπό τότε ἐζήτει τήν ἀνατροπήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἐκβιάζων αὐτόν καί μέ τάς κατηγορίας δῆθεν περί καλύψεως τῶν «εἰκονομάχων θεολόγων» του, ἀλλά καί μέ τήν κατηγορίαν τοῦ «αἱρετικοῦ»(!), ὅπως ἀκριβῶς ὁ γνωστός Κύπριος Ἱερομόναχος Εὐθύμιος, ἀλλά καί ὁ τότε Ἀττικῆς μέ ἐκείνην τήν ληστρικήν ὁμάδα του. Ὅταν, ὅμως, ἐν ἔτει 2003, ἡ συναλλαγή θρόνων μέ «ἐπισκοπικάς χειροτονίας»,(3) σᾶς τό ἐπέβαλεν, τότε τό «εἴδωλόν» σας, ὁ Ἀρχ/πος κ. Ἀνδρέας, ὡς ἀσθενής, ἔδει νά παραιτηθῆ ὑπέρ τοῦ βλασφήμου καί αἱρετικοῦ Πειραιῶς κ. Νικολάου!!! Ὅταν, λέγω, ἡ πρός χάριν τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ σατανική συναλλαγή, σᾶς τό ἐπέβαλεν, συνεπράξατε εἰς τήν Ἱερόσυλον «ἑκουσίαν παραίτησιν» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, δηλαδή εἰς τήν ΠΤΩΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΗΝ ΤΟΥ, ἀλλά καί τήν ἀναρρίχησιν εἰς τόν θρόνον, τοῦ σύν τοῖς ἄλλοις ματαιόφρονος κ. Νικολάου! Εὐτυχῶς ὅτι, καθ' ἡμᾶς, ἐπί ἔτη τώρα, ὡς ὁμάς προδοσίας, ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, τήν ὁποίαν ΑΡΝΕΙΣΘΕ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΤΕ κατά τόν πιό ὕπουλον καί δόλιον τρόπον.

Ἐπίσης σᾶς θυμίζω ὅτι τόν Ὀκτώβριον τοῦ 1999, ἐνεργήσατε ἀνακρίσεις κατά τῶν πέντε, καί ὀρθῶς κατελήξατε νά εἰσηγηθῆτε τήν περαιτέρω Κανονικήν καί Ὀρθόδοξον ἀντιμετώπισίν των ὡς σχισματοαιρετικῶν! Ἔκτοτε ὅμως καί εἰς τό θέμα αὐτό τῶν πέντε, εὐθυγραμμίσθητε μετά τοῦ Πειραιῶς, κατελύσατε καί καταλύετε συνεχῶς τήν Ἐκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί βλασφημεῖτε τήν Ἀποστολικήν σας Διαδοχήν, τήν ὁποίαν, κατά ΕΠΙΣΗΜΟΝ καί ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ σας ΔΗΛΩΣΙΝ, ἔχετε «ΠΑΡΑ ΧΕΙΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ»! Δηλαδή, ὡς ἔχων τήν χειροτονίαν σας παρ' Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι τό 1971 εἰς τήν Ἀμερικήν καί τήν Ἑλλάδα ἐχειροθετήθησαν ὡς σχισματικοί καί ὡς ἀνίεροι, καί κατόπιν «ἀνεγνωρίσθησαν» τόσον ἀπό τήν Ρωσικήν Σύνοδον τῆς Διασπορᾶς (τῆς παλαιο-νεοημερολογιτικῆς) ὅσον καί ἀπό τόν Νεοημερολογιτισμόν τῆς Ἑλλάδος καί τόν παγκόσμιον Οἰκουμενισμόν, ΕΙΣΘΕ ΕΝΑΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ὅπως οἱ τῶν διαφόρων παρατάξεων καί τῶν Νεοημερολογιτῶν.

Ἐάν, πέραν ὅλων αὐτῶν, καί πλείστων ἄλλων, ληφθῆ ὑπ' ὄψιν καί τό γεγονός, ὅτι οἱ «πέντε, ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΝΤΕΣ, διεξεδίκησαν δι' ἑαυτούς, ὅτι «ἀποτελοῦν τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἤ «ἐκπροσωποῦν τήν Ἐκκλησίαν», καί ὅτι σᾶς ἐκήρυξαν «σχισματικούς καί αἱρετικούς, σᾶς κατεδίκασαν καί σᾶς καθήρεσαν», ΣΕΙΣ, μέ τήν ὅλην στάσιν σας, ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΕ πάντα ταῦτα (τά ἄκυρα) καί ἑπομένως δέν εἶσθε, καί διά τόν πρόσθετον αὐτόν λόγον, κἄν «Ἀρχιερεῖς», ἀλλά ΚΑΚΟΔΟΞΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ, τά ὁποῖα ἐμπορεύονται τόν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν. Προκύπτει, ὅτι προδίδετε καί πωλεῖτε τόν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν, ὡς ἄλλοι Ἰοῦδαι. «Εὔωνον ποιεῖται τήν πρᾶσιν πρός τήν γνώμην τῶν ἀγοραζόντων, τοῦ πωλουμένου τή πραγματείαν ποιεῖται,(4) οὐκ ἀκριβολογεῖται πρός τήν τιμήν, ἀλλ' ὡς δοῦλον φυγάδα ἀπεμπολεῖ ἔθος γάρ τοῖς κλέπτουσιν, ρίπτειν τά τίμια νῦν ἔβαλε τά ἅγια τοῖς κυσίν ὁ μαθητής». Νομίζω, ὅτι ἀντιλαμβάνεσθε τόν θεῖον ὑμνωδόν, ὁ ὁποῖος ἔγραψεν διαχρονικῶς δι' ὅλους τούς «Ἰούδας» μέχρι τῆς συντελείας.

Δέν ὑπάρχει λόγος νά συνεχίσω, ἀφοῦ καί αὐτά τά ὁποῖα μέχρι σήμερα σᾶς ἔγραψα, καί πάλιν σᾶς γράφω, εἶναι παρά πολλά, ἀλλά δέν τά ἐλάβατε καθόλου ὑπ' ὄψιν. Δυστυχῶς, ὡς δέσμιον τῆς προδοσίας σας, ματαίως σᾶς γράφομεν καί ματαίως σᾶς ὑπεβλήθη καί ἡ ΕΚΚΛΗΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ μας, ἡ ὁποία ὅμως ἀπεκάλυψεν τήν ἀμετανοησίαν σας καί τήν ἐμμονήν σας εἰς τήν προδοσίαν. Ὡς ἀποδειχθείσης, λοιπόν, τῆς Σεβασμιότητός σας ἀκαταλλήλου καί ἀναρμοδίου, καί ἀφοῦ ἐν τέλει μετά τρίμηνον περίπου ὑπεβάλετε τή ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ μετά τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μας εἰς τόν Μακαριώτατον κ. Ἀνδρέαν καί τόν Σεβ. κ. Νικόλαον, ἀφ' ὦν ἡμεῖς ΑΠΕΤΕΙΧΙΣΘΗΜΕΝ(!), ΑΙΡΟΜΕΝ ΤΑΥΤΗΝ. Ἡ συμπεριφορά σας, Σεβ. κ. Παχώμιε, προκύπτει ἀσυμβίβαστος πρός Ὀρθόδοξον Ἐπίσκοπον, συμβατή δέ πρός ἕναν ἀμετανόητον «χειροθετημένον» ψευδοεπίσκοπον.

Ἐν κατακλεῖδι σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι παρά ταῦτα, ὡς ὀρθόδοξοι σᾶς ἀγαπῶμεν καί πονοῦμεν δι' ὅλους σας, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ἀνεχώμεθα ἤ νά κοινωνοῦμε τοῖς ἔργοις τῆς προδοσίας σας, διό «ἀφορίζομεν ἑαυτούς» ἐξ ὑμῶν κατά τό «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἄπτεσθε, κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς». Ὡς ὀρθόδοξοι μισοῦμεν καί θά ἐξακολουθήσωμεν πολεμοῦντες τήν προδοσίαν σας, πεποιθότες ὅτι Κύριος ὁ Θεός πολεμήση ὑπέρ τῆς Ἁγίας Μητρός μας Ἐκκλησίας.

Ταῦτα τῆ ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ
ὑπογραφόμεθα Ἱερομόναχος
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ(1) Πολλούς ἀπό ἡμᾶς τούς Κληρικούς καί Ἐπισκόπους θά μᾶς κρεμάση ὁ Θεός, ἄλλους μέ τά ὡράρια, ἄλλους μέ τά ἐπιτραχήλια, καί σᾶς τούς ἐπιλήσμονας Ἀρχιερεῖς μέ τά ὠμοφόρια.

(*) Σημ. «Ο.Π.» Μήπως τώρα «εἰδωλοποίησεν» καί τόν βλάσφημον «Πειραιῶς» καθ' ἅ «ἀρχιεπίσκοπος»;!

(2) «Ὅσοι μέχρι σήμερον τά ἔβαλαν μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα ὅλοι ἔπεσαν καί συνετρίβησαν…»!

(3) Κάποιων γνωστῶν «προσωπικοτήτων» τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ φερομένων ὡς ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί θεολόγων, ὡς τῶν ἀδελφῶν Τσακίρογλου, τοῦ Ἱερέως π. Εὐσταθίου Τουρλῆ καί ἐνδεχομένως καί ἄλλων… Ἀπό πότε 'ᾶραγε εἶναι μεμυημένοι εἰς τόν παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν; Ψάχνω νά βρῶ ἕνα ὁμολογιακόν των κείμενον καί δέν εὑρίσκω οὔτε ἕνα. Μόνον καταπτύστους εἰρωνείας διά «τάς ἐκκλησιολογίας» τοῦ κ. Γκουτζίδη καί τά «ἱεραποστολικάς Ἐκδόσεις» τοῦ Ἐπισκόπου Κηρύκου.

(4) Δηλ. ὁ Ἰούδας συμφωνεῖ καί πωλεῖ τόν Κύριον εἰς εὐθύνην καί ἐξευτελιστικήν τιμήν.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009