ΤΕΥΧΟΣ 140
Σεπτέμβριος 2003
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 55 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑΣ
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 1948


Φωτογραφία ἐξωφύλλου: ἀπό τήν τελετή τῶν Θεοφανείων τοῦ 1949. Διακρίνονται ἐκ δεξιῶν πρός τά ἀριστερά ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος, ὁ ἱεροδ. Κάλλιστος Κατσούλης, ὁ Κορινθίας Κάλλιστος, ὁ Ἀθηνῶν Ματθαῖος, ὁ Θεσσαλονίκης Δημήτριος καί ὁ ἱεροδ. Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Αἱ πρῶται ἀντιδράσεις διά τάς χειροτονίας τοῦ 1948 εἶναι ὁ πανικός καί αἱ σπασμωδικαί ἐνέργειαι
- Ἡ πρώτη ἀνακοίνωσις - ἀπάντησις τῆς Ἐκκλησίας
- Ἄλλαι ἀπαντήσεις τῆς Ἐκκλησίας εἰς τάς βλασφημίας- συκοφαντίας
- Πῶς ὁ πρ. Φλωρίνης ἐπεχείρησε νά ἐξαπατήση τό πλήρωμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τήν «ἐγκύκλιον» τοῦ 1950
- Ἀναφορά εἰς τάς «χειροτονίας» τῶν Φλωρινικῶν τοῦ 1960-1961 καί τήν λεγομένην «χειροθεσίαν» τοῦ 1971
- Ἡ προσπάθεια περί προσβολῆς τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948 συνεχί ζεται ἀδιακόπως καί μέχρι τῶν ἡμερῶν μας

4) Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕ ΝΗΝ «ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΝ»

5) ΑΙ «ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ» ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1960 ΚΑΙ 1961

● Ἐπιμέλεια τοῦ ἀφιερώματος ὑπό τοῦ κ. Χρήστου Γκουτζίδη.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011