ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ([info]kirykos) wrote,
@ 2011-04-13 21:58:00
Entry tags:Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει προς τον Πατριάρχη Αντιοχείας: «Οι μεν τέλεον περί την πίστιν εναυάγησαν· οι δε, ει και τοις λογισμοίς ου κατεποντίσθησαν, όμως τη κοινωνία της αιρέσεως συνόλλυνται… Και η καταιγίς της αιρέσεως κορυφουμένη κορυφούται οσημέραι» (P.G. 99, 1164Α, Β). Αυτό ακριβώς συμβαίνει μέ τούς αποσχισθέντας της Μιας, Αγίας, Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας Παπικούς (1054), Νεοημερολογίτας - Οικουμενιστάς (1924), Φλωρινικούς (1937) Καλλιστικούς (1977) "Πέντε" (1995), Νικολαίτας (2005) καί ει τινα ετερον.
(Post a new comment)


[ Home | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]