ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

Τεῦχος 1ον, Μάϊος 2004
Ποῖος ὀ Ἱεράρχης Ματθαῖος. ῾Η τελευταία του ὑποθήκη: Κρατήσατε ὑψηλά τήν ᾽Ορθοδοξία καί ἀγωνισθῆτε ὑπέρ αὐτῆς.
 
Τεῦχος 2ον ᾽Ιούνιος 2004
Ὁ ῾Ομολογητής ῾Ιεράρχης Ματθαῖος ὀ Νέος Μάρκος Εὐγενικός. Γνώρισε τήν ᾽Αλήθεια δια τό 1971: ῾Η ἱερόσυλος καί ληστρική ἐπίθεσις κατά τῆς ᾽Αποστολικῆς Διαδοχῆς τήν ὁποίαν ἔλαβον οἱ Ἀρχιερεῖς μας τό 1935 καί τό 1948, συνεχίζεται. Νέα ἱστορική ῎Εκδοσις: Γρηγορίου Εὐστρατιάδη. Ἡ πραγματική ᾽Αλήθεια περί τοῦ ᾽Εκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου.
 
Τεῦχος 3ον ᾽Ιούλιος 2004
᾽Ορθοδοξε Χριστιανέ Γνώρισε τήν ᾽Αλήθεια διά τήν σύγχρονον ᾽Εκκλησιαστικήν κρίσιν καί μή παρασύρεσαι ἀπό τούς προπαγανδιστάς τοῦ ψεύδους. ᾽Επανέκδοσις: Νεοημερολογιτισμός Οἰκουμενισμός π. Παύλου Κυπρίου.
 
Τεῦχος 4ον Αὔγουστος 2004
῾Η Πνευματική Διαθήκη τοῦ ἀοιδίμου ᾽Αρχ/που Ματθαίου πρός τά Πνευματικά αὐτοῦ τέκνα.
Τά θαύματα δέν εἶναι πάντοτε ἀποδεικτικά ὀρθοδόξου Πίστεως καί σωτηρίας.
 
Τεῦχος 5ον ᾽Απρίλιος 2005
Πῶς πρέπει νά στεκώμαστε στήν προσευχή καί πόσον ὠφελούμεθα ἐάν ἐκκλησιαζώμεθα τακτικῶς καί μέ φόβον Θεοῦ.
 
Τεῦχος 6ον Σεπτέμβριος 2005
Ἡ ῾Ομολογία καί αἱ χειροτονίαι τοῦ 1935, ἐπί τῆ συμπληρώσει 80 ἐτῶν ἐκ τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τήν Γνησίαν ᾽Ορθόδοξον Ἐκκλησίαν τῶν τριῶν ᾽Αρχιερέων Δημητριάδος Γερμανοῦ, πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί Ζακύνθου Χρυσοστόμου.
 
Τεῦχος 7ον ᾽Οκτώβριος 2005
Μιά προφητική ἐπιστολή τοῦ στάρετς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν ᾽Ανατολίου τοῦ Νεωτέρου τῆς ῎Οπτινα (+ 1927). Ἡ έν Ρωσία Γνησία ᾽Ορθόδοξος ᾽Εκκλησία τῶν Κατακομβῶν μυστική εἰς τήν μορφήν, ἀληθινά ὀρθόδοξος είς τό περιεχόμενον. ῎Αρθρον τοῦ π. ῎Επιφανίου ὑπό τόν τίτλον: ῾Η ὁδός τῆς Γνησίας ῎Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
 
Τεῦχος 8ον Νοέμβριος 2005
Τό ᾽Απαλλακτικόν Βούλευμα 54/76 τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Πει ραιῶς. ᾽Αναδημοσίευσις ἀπό τά Πάτρια Τόμος 11ος. Σχόλιον ἐπί τοῦ θουλεύματος 54/76 ὑπό ῾Ιερομ. π. ᾽Αμφὶλοχίου.
Τεῦχος 9ον Δεκέμρριος 2005
Τό 46/91 ᾽Απαλλακτικόν Βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Δράμας καί μικρόν σχόλιον ἐπ' αὐτοῦ. ᾽Αναδημοσίευσις ἀπό τά Πάτρια Τόμος 11ος.
 
Τεῦχος 9α Δεκέμβριος 2005
῾Η πραγματική ᾽Αλήθεια ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐνώσεως μετά τῆς Ρωσικῆς Συυόδου ἐν Διασπορᾶ, καί ἐπί τῆς λεγομένης χειροθεσίας.
Μία πάντοτε ἐπίκαιρος προσευχή τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Κύπρου εἰς τήν ἁγίαν ᾽Ανάστασιν τοῦ Χριστοῦ.
Νά τιμήσωμεν τόν ἅγιον Θεοδόσιον τοῦ Καυκάσου, τον ὁμολογητήν καί θαυματουργόν.

Τεῦχος 10ον Ἰαννουάριος 2006
᾽Ανοικτή Δημοσία Πρόσκλησις διά τήν ἐν τῆ Ἐκκλησία καί ἐν Χριστῶ ἕνωσιν, Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον. Οὐ μόνον Συνοδικῶς, ἀλλά καί κατ' ἰδίαν ἔχουν τό δικαίωμα καί τήν ὑποχρέωσιν οἱ Ἐπίσκοποι νά καταδικάζουν τούς αἱρετικούς. Περί ληστρικῶν Δικαστηρίων καί ἀποφάσεων. ῾Ημεροδείκτης 2006. Θεοφάνεια εἰς Ἀχαρνές.

Τεῦχος 11ον Φεβρουάριος 2006
῾Η Μεγάλη Προδοσία. Δέν τίθεται θέμα ἀναγνωρίσεως. Τίθεται θέμα Κατακομβῶν καί μαρτυρικοῦ αἵματος Ἀνοικτή Δημοσία Ἐπιστολή ῾Ιερομονάχου π. ᾽Αμφιλοχίου περί τοῦ ψευδαρχιεπισκόπου Νικολάου, διά τό ᾽Απαλλακτικόν Βούλευμα. Εἰς ποίας βλασφημίας κατά τῆς ῾Ομολογίας Ἐκκλησιολογίας καί τῆς ᾽Αποστολικῆς του Διαδοχῆς περιέπεσε. ᾽Από τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών. ῾Η ὁμολογία τῶν ζηλωτῶν ἁγιορειτῶν Πατέρων περί τοῦ ἀντιχρίστου νεωτερισμοῦ τοῦ ἑορτολογίου. ᾽Από τήν ἐπίσκεινιν τοῦ Μητροπο λίτου Κηρύκου εἰς Αὐστραλίαν.
 
Τεῦχος 12ον Μάρτιος
Ὁ Νεοημερολογιτισμός δέν εἶναι ὑπόθεσις 13 ἡμερῶν. Εἶναι Οἰκουμενισμός. Ἀνθολόγιο ἱερῶν λογίων. ῾Η τελευταία ἡμέρα τῆς ἑλληνικῆς κατοχῆς στήν Σμύρνη. Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων νεωτερων θεολόγων (π. Παύλου Μον.). Περί Μοναχῶν. ῾Η θλίψις στήν ζωή μας. Πατερικά ἀνάλεκτα.
 
Τεῦχος 13ον ᾽Απρίλιος 2006
῾Η Πραγματική ᾽Αλήθεια περί τοῦ σχίσματος τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί τοῦ Κυκλάδων Γερμανοῦ Βαρυκοπούλου (῾Η Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τῆς 12.10.1943),
 
Τεῦχος 14ον Μάϊος 2006
Σημεῖον τῶν Καιρῶν, οἱ λαικοί νά ἀγωνίζωνται καί οἱ ᾽Αρχιερεῖς νά προδίδουν (᾽Απόφασις. Δήλωσις. Διακήρυξις λαικῶν τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος 1974). ῾Η ἐξελικτική πορεία τῆς προδοσίας ἀπό τό 1971 ἕως τό 2003. ῾Η Ρωσική Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς ἐπιστρέφει στήν Μοσχα. Οἱ περί τόν ψευδαρχιεπίσκοπον Νικόλαον ᾽Αρχιερεῖς συνεχίζουν τήν προδοσίαν. ῾Η ὑπ' ἀριθμ. 412/20.4.2006 ῞ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου πρός τόν ψευδαρχιεπίσκοπον Νικόλαον.
 
Τεῦχος 15ον ᾽Ιούλιος 2006
᾽Απόπειραι ὑπαγωγῆς τῶν Γ.Ο.Χ. ὑπό τόν Νεοημερολογιτισμόν (῾Η ἐν ἔτει 1951 ἀπόπειρα τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου). Τό ἀνώνυμον τοῦ κ. Βασιλείου Σακκᾶ με τό ὁποῖο ἐπεχείρησε νά παρασύρη ὅλους τούς ᾽Αρχιερεῖς τῆς Γνησίας ᾽Ορθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν παλαιοημερολογιτισμόν του Οἰκουμενισμόν. Καί μέσω τοῦ Μόσχας καί Λαύρου ἐπιχειρεῖται ἡ ὑπαγωγή τῶν Γ.Ο.Χ.
 
Τεῦχος 16ον Αὔγουστος 2006
῾Η μετά τό σχῖσμα τοῦ πρ. Φλωρίνης (1937) ὁμολογιακή ἐπιστολή ἐπτά ἁγιορειτῶν ζηλωτῶν ῾Ιερομονάχων. ῾Η ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως Καλλινίκου (17131791) περί καταδίκης καί τοῦ νέου Πασχαλίου καί τοῦ νέου Καλλενδαρίου. ῞Οταν οἱ ποιμένες λιποψυχοῦν.
 
Τεῦχος 17ον Σεπτέμβριος 2006
῾Η Συνωμοσία τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων κατά τῆς ᾽Ορθοδοξίας εἶναι συνεχής, ἀλλά καί ἡ νίκη τῆς ᾽Ορθοδοξίας εἶναι δεδομένη. Ἐπιστολή Κοσμᾶ Φλαμιάτου πρός ἁγιορείτας. ῾Η Συνωμο-ΣΙΑ Προφυλαχτεῖτε ἀπό τήν δράσι της (π. Παύλου Κυπρίου), Ἐξέπεσαν καί συνετρίβησαν. Τό βδέλυγμα τῆς χειροθεσίας των τούς κατέφαγεν (Ἐλ. Γκουτζίδη).
 
Τεῦχος 18ον ᾽Οκτώρριος 2006
Ἀνακοίνωσις διά τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Καρέα. Τό θαῦμα τοῦ ῾Αγίου Σπυρίδωνος τῆς 12.11.1718. (᾽Απέτρεινε διά θαυματουργικῆς ἐπεμβάσεως του τούς λατίνους νά κτίσουν ἀλτάριον, ἤτοι λατινικήν τράπεζαν, εἰς τόν ἐν Κερκύρα Ναόν του). Φωτογραφία ἀπό τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ν. ῾Αγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Πράσινος Λόφος (Λούτσα). ᾽Αρσενίου Κοττέα: ᾽Αντέλεγχος τοῦ ψεύδους, τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. (Ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ὑποστήριξε καί δή ἐκ τῶν ὑστέρων ἀναιρῶν καί τόν ἑαυτόν του ὅτι δέν κατεδικάσθη τό Καλλενδάριον, ἀλλά μόνον τό Πασχάλιον. Ἐπ' αὐτοῦ ἀπαντῶν ὁ μοναχός ᾽Αρσένιος Κοττέας ἀποδεικνύει τόν ᾽Αρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον ψευδόμενον). ῾Η ὁμολογία ὀρθοδόξου Πίστεως ᾽Αρχιερέων, ῾Ιερέων, ῾Ιεροδιακόνων καί Μοναχῶν τῆς 29.10.1941. Φωτογραφία πανηγύρεως ῾Αγίου Δημητρίου ᾽Αχαρνῶν καί προσχωρήσεως π. Μάρκου ἀπό Καναδᾶ.
 
Τεῦχος 19ον Νοέμβριος 2006
῾Η Πομαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Ἐπισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου τῆς 1.10.1947. (᾽Αναφέρει τούς λόγους πίστεως, οἱ ὁποῖοι τόν ἠνάγκασαν νά ἀποκηρύξη τούς λοιπούς ᾽Αρχιερεῖς). Τά ὀνομαστήρια τοῦ π. ᾽Αμφιλοχίου (φωτογρ.). ᾽Από τά Ἐγκαίνια τοῦ ῾Αγίου Σπυρίδωνος Καρέα. ᾽Ανακοίνωσις διά τό ξυλόγλυπτον Τέμπλον τοῦ Ἱ. Ν. ῾Αγίας Αἰκατερίνης.
 
Τεῦχος 20όν Δεκέμβριος 2006
Ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν Χριστουγέννων. Ὁ ἄνευ ὅρων καί ὁρίων φιλοτουρκισμός τοῦ Πατριάρχου ᾽Αθηναγόρου. Φωτογραφία ἀπό τήν πανήγυρι τῆς ῾Αγ. Αἰκατερίνης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007