Η ΕΝΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ
ΚΑΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ

Στις φωτογραφίες πού παρατίθενται διακρίνεται ἡ μικρή ἐνορία τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ και Ματθαίου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ. Ὀλίγοι εἶναι οἱ ὀρθόδοξοι πού την ἀπαρτίζουν. Ὀλίγοι, ἀλλά ζηλωταί. Ὁ π. Μάρκος, ὁ ὁποῖος προίσταται τῆς ἐνορίας ἐπιτελεῖ ἕνα πολύ μεγάλο ἱεραποστολικό ἔργο ἀπ’ αὐτήν την ἐνορία και μέσω τοῦ διαδικτύου. Ἔτσι ἡ μικρή αὐτή ἐνορία, γίνεται μεγάλη, ἁπλώνει την ἱεραποστολική της δράση σ΄ὁλόκληρη την οἰκουμένη.  Καί οἱ καρποί φαίνονται συνεχῶς αὐξάνουν. Ὅταν ἱδρύθηκε αὐτή ἡ ἐνορία, πράγμα τό ὁποῖον ἦτο ἀπίστευτον διά τά τότε δεδομένα, τους εἶπε ὁ Σεβ/τος Κήρυκος: «Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον.  ‘Εφ’ ὅσον οἰκοδομήσατε τήν ἐνορία σας ἐπί τῆς πέτρας τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας, μείζονα τούτων ὄψει …».ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008