ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
6/19 'Ιανουαρίου 2008

 

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΕΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 

Μέ κατάνυξιν και λαμπρότητα ἑωρτάσθησαν ", καί ἐφέτος διά τρίτον κατά σειράν ἔτος ἀπό τήν Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, τήν ἐκπροσωπουμένην ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου καί τοῦ ὑπ' αὐτόν "μικροῦ ποιμνίου", τά  Ἅγια Θεοφάνεια καί ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων καί ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν περιοχήν Ἀχαρνῶν (Κανάλι τοῦ Μόρνου).

Ἡ θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἀπό τόν Μητροπολίτη Κήρυκο εἰς τόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηνιωτίσσης (Σουμελᾶ) εἰς περιοχήν Πλάτωνος. Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, προηγουμένων τῶν Σημαιῶν, τῶν Λαβάρων καί τῶν Ἐξαπτερύγων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπόλεως, καί τῆς Σημαίας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς περιοχῆς, ἑπομένων τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί εὐτρεπισμένου ἐπί δίσκου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀκολουθούντων τῶν ὀρθοδόξων Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κουβαρᾶ Ἀττικῆς π. Ἰωαννικίου, π. Βαρνάβα, π. Ναυκρατίου, π. Κυρίλλου, τοῦ μον. π. 'Αβραμίου, ὁ ὁποῖος εἶναι διακονητής εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ρεθύμνου, τοῦ μον. π. Λουκᾶ. ἑπομένων ἐπίσης τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως π. Θωμᾶ Κοντογιάννη καί π.  Ἀνδρέα Σίντνιεβ, καί μέ ἐπικεφαλῆς τῆς Πομπῆς τόν Μητροπολίτη Κήρυκο, καθώς καί μέ τήν  παρουσία πολλῶν Ὀρθοδόξων ἐκ τῶν ένοριῶν τῆς Μητροπόλεως, ἐσχηματίσθη Πομπή, ἡ ὁποία μέσω τῆς γειτονικῆς συνοικίας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου ἔφθασε περί τήν 11ην π.μ. εἰς τό Κανάλι τοῦ Μόρνου, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει πρόσβασις εἰς τά διερχόμενα ὕδατα, ὅπου και ἔγινε ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων και ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Πολλήν χάριν ἔδιδεν εἰς τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ἡ παρουσία παιδιῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου περιοχῆς Πλάτωνος, οἱ ὁποῖοι ἐντύθησαν ἐθνικές στολές.

Μετά τόν Ἁγιασμό καί τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τά ὕδατα τοῦ Μόρνου, ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος εἶπε ὅτι θεωρεῖ ἰδιαιτέρα εὐλογία τοῦ Θεοῦ τό ὅτι γιά τρίτη φορά γίνεται ἡ κατάδυσις τοῦ Σταυροῦ καί ὁ ἁγιασμός τῶν ὑδάτων εἰς τό Κανάλι τοῦ Μόρνου ἀπ' ὅπου περνοῦν τά ὕδατα ἀπό τά ὁποῖα ὑδρεύεται ἡ Ἀθήνα καί ὅλο τό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς, δεδομένου ὅτι τά ὕδατα τοῦ Μόρνου, μέ αὐτήν τήν ἐκδήλωσιν, εὐλογοῦνται ὑπό τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου 'Εκκλησίας καί προσφέρονται εἰς τούς πιστούς "πρός ἁγιασμόν οἴκων", πρός ὑγείαν καί φωτισμόν καί "πρός πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον". Ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος ηὐχαρίστησε τούς ἐκπροσώπους τῶν Νομαρχιακῶν, Δημοτικῶν καί Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως, Ἀχαρνῶν, τόν Διεθυντή τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου περιοχῆς Πλάτωνος, καθώς καί τόν 'Αντιπρόεδρο τοῦ Συλλόγου "Καπετάν Εὐκλείδης" καί ὅσους παρευρέθηκαν εἰς τήν τελετήν. Προπάντων ηὐχαρίστησε ὅλους τούς ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι ἐγγύθεν καί μακρόθεν ἐτίμησαν μέ τήν παρουσίαν των αὐτήν τήν ἐκδήλωσιν.

 

Ἐκ τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008