ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ
ΕΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


Μέ κατάνυξιν και λαμπρότητα ἑωρτάσθησαν διά δεύτερον ἐφέτος ἔτος τά  Ἅγια Θεοφάνεια καί ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων καί ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν περιοχήν Ἀχαρνῶν, ἀπό τήν Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, τήν ἐκπροσωπουμένην ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου. Ἡ θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἀπό τόν Μητροπολίτη Κήρυκο εἰς τόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηνιωτίσσης (Σουμελᾶ) εἰς περιοχήν Πλάτωνος. Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, προηγουμένων τῶν Σημαιῶν, τῶν Λαβάρων καί τῶν Εξαπτερύγων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπόλεως, καί τῆς Σημαίας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς περιοχῆς, ἑπομένων τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί εὐτρεπισμένου ἐπί δίσκου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀκολουθούντων τῶν ὀρθοδόξων Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ΚΟυβαρᾶ Ἀττικῆς π. Ἰωαννικίου, π. Βαρνάβα, π. Ναυκρατίου, π. Κυρίλλου καί τοῦ μον. π. Λουκᾶ, ἑπομένων ἐπίσης τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως π. Θωμᾶ Κοντογιάννη καί π.  Ἀνδρέα Σίντνιεβ, καί μέ ἐπικεφαλῆς τῆς Πομπῆς τόν Μητροπολίτη Κήρυκο, καθώς καί μέ τήν  παρουσία τῶν μαθητῶν τοῦ παραπλησίου Δημοτικοῦ Σχολείου καί πολλῶν Ὀρθοδόξων ἐκ τῶν ένοριῶν τῆς Μητροπόλεως, ἐσχηματίσθη Πομπή, ἡ ὁποία μέσω τῆς γειντονικῆς συνοικίας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου ἔφθασε περί τήν 11ην π.μ. εἰς τό Κανάλι τοῦ Μόρνου, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει πρόσβασις εἰς τά διερχόμενα ὕδατα, ὅπου και ἔγινε ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων και ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Μετά τόν Ἁγιασμό καί τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τά ὕδατα τοῦ Μόρνου, ὁ κ. Ἀντώνιος Μάρκου ἀνέγνωσε σύντομον ἑόρτιον Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Κηρύκου, τό ὁποῖον καί παραθέτομεν:
    
ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἀγαπητοί. Ἡ Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει σήμερον τά Ἅγια Θεοφάνεια. Καί μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι τά ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει καί τά κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ. Καί ἡ αἰτία καί τό νόημα τῆς σημερινῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς εἶναι ὅτι ἐπεφάνη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, ἡ παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τάς κοσμικάς ἐπιθυμίας, σωφρόνως καί δικαίως καί εὐσεβῶς ζήσωμεν. Ὅπερ πάλιν σημαίνει, ὅτι ὁ διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθών ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἵνα σώση τόν ἄνθρωπον, παραγίνεται ἔρχεται πρός τόν Ἰορδάνην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπό Ἰωάννου, διά νά πληρώση πᾶσαν δικαιοσύνην, ἤτοι νά ὑποδείξῃ εἰς ἡμᾶς ὁδόν σωτηρίας. Αὐτό εἶναι τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς. Ἐπιστροφή εἰς τόν Θεόν.
Καί αὐτό τό μήνυμα - πρόσκλησις ἀπευθύνεται πρός ἅπαντας, ἄρχοντας καί ἀρχομένους. Καί ἔχει ἰδιαιτέραν ἐπικαιρότητα σήμερον, ὅτε ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἀδικία καί ὁ ἄνθρωπος ζῆ μέ τήν ἀπελπισία καί τό ἄγχος. Καί γίνεται πλέον ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά ζητήσωμεν τόν θεῖον φωτισμόν, διότι βαδίζωμεν εἰς τό σκότος, νά ζητήσωμεν τήν ἄνωθεν βοήθειαν, διότι αἰσθανώμεθα, ὅσο καί ἄν προοδεύωμεν εἰς τήν ἐπιστήμην, ἀδύναμοι καί ἀνίσχυροι.
Σήμερον μάλιστα ὅτε τά σημεῖα τῶν καιρῶν ἐπαυξάνουν. Διότι, ποῖος ἀρνεῖται, ὅτι τά ὅσα σήμερον συμβαίνουν γύρω μας εἶναι ἀποκαλυπτικά; Ποῖος δέν βλέπει ὅτι ζῶμεν εἰς ἐποχήν νέου παγκοσμίου κατακλυσμοῦ; Ποῖος δέν βλέπει εἰς τά σύγχρονα φυσικά καί κοινωνικά φαινόμενα ὅτι ἐπαληθεύωνται πράγματι τά λόγια τῆς Αποκαλύψεως; Ποῖος δέν διαβλέπει εἰς τήν συνεχῶς διογκουμένην ἐκκλησιαστικήν ἀποστασίαν ὅτι πλησιάζει ὁ καιρός τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου;
Ἀγαπητοί μου, γνωρίζομεν ὅτι αὐτοί οἱ προβληματισμοί καί αὐτές οἱ διαπιστώσεις δέν ἠχοῦν εὐχαρίστως εἰς τά ὦτα τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων, δέν εἶναι εὐάρεστα εἰς τήν σημερινήν ἐκκοσμικευμένην κοινωνίαν. Εἶναι ὅμως μία πραγματικότης, τήν ὁποίαν κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποφύγη. Εἶναι ὅμως μηνύματα καί προβληματισμοί, τά ὁποῖα γίνονται ἀποδεκτά ἀπό τό μικρόν ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Διά τοῦτο, ὅσοι πιστοί, καί ὅσοι θέλομεν νά παραμείνωμεν γνήσια μέλη τῆς Ἐκκλησίας, καί ὅσοι θέλωμεν νά ἀποφύγωμεν τά ὕδατα τοῦ κατακλυσμοῦ, δεῦτε Ἀντλήσωμεν, ὕδωρ μετ εὐφροσύνης ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ σωτηρίου. Ἤτοι νά ἐνωτισθῶμεν τῶν σωτηριωδῶν μηνυμάτων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καί προπάντων τό μήνυμα τῆς μετανοίας, ὅπου μᾶς καλεῖ σήμερον ἡ Ἐκκλησία: Λούσασθε καί καθαροί γίνεσθε, ἀφέλετε τάς πονηρίας ὑμῶν ἀπό τῶν καρδιῶν ὑμῶν.
Αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἀσφαλής ὁδός, διά νά ἐπανεύρωμεν τήν κλονισθεῖσαν ἐσωτερικήν γαλήνην, αὐτή εἶναι ἡ μόνη θεραπεία διά τήν βαρέως καί πνευματικά νοσοῦσαν κοινωνίαν μας, αὐτός εἶναι ὁ μοναδικός δρόμος διά νά δεχθῶμεν τόν θεῖον φωτισμόν. Τότε ἡ Κιβωτός διέσωσε τόν Νῶε καί τήν οἰκογένειά του ἀπό τήν καταστροφήν, σήμερον ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Εκκλησία, σώζει πάντας τούς εἰς Αὐτήν καταφεύγοντας. Διότι εἶναι ἡ Ἀλήθεια, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας.
Ἀς γίνη αὐτό τό μήνυμα πραγματικότης διά τόν καθένα μας ἵνα καί διά ἀνθρώπων καί διά στοιχείων καί διά Ἀγγέλων καί δι ὁρατῶν καί ἀοράτων καί δι ἡμῶν τῶν εὐτελῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχομεν τήν τιμήν νά ἀνήκωμεν εἰς τό μικρόν Ποίμνιον, δοξάζηται τό Πανάγιον ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. ΑΜΗΝ.

Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν μέ τήν παρουσίαν των ὁ ὑπονομάρχης Ἀνατολικῆς ΄Ανατολῆς κ. Δαμάσκος, ὁ γενικός Διευθυντής τῆς ΕΥΔΑΠ, ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῆς περιοχῆς Πλάτωνος Ἀχαρνῶν, ἐκπρόσωπος τοῦ Ποντιακοῦ Συλλόγου 'ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ", καθώς καί ὁ Διευθυντής καί τό Διδακτικό προσωπικό τοῦ Σχολείου. Ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Κήρυκος εὐχαρίστησε ὅλους τούς τιμήσαντας τήν ἐκδήλωσιν, καθώς καί ὅλους τούς τοπικούς παράγοντας, οἱ ὁποῖοι ἐπέτρεψαν καί ἐβοήθησαν νά πραγματοποιηθῆ αὐτή ἡ ἐκδήλωσις. Ὁ ἴδιος εἰς δήλωσίν του ὑπεγράμμισεν τήν μεγάλην σημασίαν τῆς τελέσεως τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τό συγκεκριμένον σημεῖον καθόσον ἀπό ἐκεῖνο τό σημεῖον περνοῦν τά ὕδατα ἀπό τά ὁποῖα ὑδρεύεται ὅλη ἡ 'Αθήνα και ἡ εὐρυτέρα περιοχή. Ἄλλωστε, ὅπως ἐτόνισεν, σήμερον, ὑπέρ ποτε ἄλλοτε, ὅλοι μας ἔχομεν ἀνάγκην τοῦ θείου φωτισμοῦ.  Παρατίθεται φωτογραφικόν ρεπορτάζ ἀπό τήν Κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007