Πανήγυρις
Ἱ. Ν. Παναγίας Σουμελᾶ τῆς Ἀθηνιωτίσσης
καί Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Παραμυθίας
καί Ὁδηγητρίας τῶν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξων
(κατά τό παλαιό ὀρθόδοξο ἑορτολόγιο)
εἰς περιοχήν Πλάτωνος Ἀχαρνῶν. 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Μέ τήν συμμετοχή πλήθους  πιστῶν προερχομένων ἐκ τοῦ Πόντου, τήν Πέμπτη 15η/28η Αὐγούστου τ. ἔ. 2008, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πανηγύρισε ὁ Ἱ. Ν. Παναγίας Σουμελᾶ - Ἀθηνιωτίσσης εἰς περιοχήν Πλάτωνος Ἀχαρνῶν, καί τό νεοιδρυθέν παρά τόν ὡς ἄνω Ναόν Ἡσυχαστήριον Παναγία ἡ Παραμυθία καί Ὀδηγήτρια τῶν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξων. Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός, ἐνῶ τό πρωϊ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθου καί ἐτελέσθη Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κ. Κηρύκου, βοηθουμένου ὑπό τοῦ Ἱερομ. π. Παντελεήμονος, ἐνῶ μετά τήν ἀπόλυσιν ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Σουμελᾶ (Ἀθηνιωτίσσης), εἰς τἠν ὁποίαν ἔλαβον μέρος καί οἱ Ἱερεῖς π. Θωμᾶς Κοντογιάννης καί π. Ἀνδρέας Σίντνιεβ.
Εἰς τό Κοινωνικόν ὡμίλησεν ὁ Ἱεροκήρυξ κ. Ἀντ. Μάρκου, ὁ ὁποῖος ἀναφερθείς εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἱερᾶς Είκόνος τῆς πρότερον Ἀθηνιωτίσσης καί μετέπειτα Σουμελᾶ, καί εἰς τήν εὐλάβειαν καί τόν σεβασμόν τῶν Ποντίων εἰς τήν ἱεράν αὐτήν Εἰκόνα, κατεσυνεκίνησε τούς προσκυνητές, ἐνῶ ἀναφερθείς καί εἰς τήν σύγχρονον ἐκκλησιαστικήν καί κοινωνικήν κατάστασιν ὑπεγράμμισεν, ὅτι ἡ μόνη λύσις ἀπό τά ὁποιαδήποτε ἀδιέξοδα εἶναι νά ἐναποθέσουν οἱ ἄνθρωποι, προπάντων οἱ Ἐκκλησιαστικοί καί Πολιτικοί Ἡγέται, τίς ἐλπίδες των εἰς τήν Παναγίαν τήν Παραμυθίαν καί Ὁδηγήτριαν, ὅπως ἐπί χίλια καί παραπάνω ἔτη οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου τάς εἶχον ἐναποθέσει εἰς τήν Παναγίαν τοῦ Σουμελᾶ. 
Τήν πανήγυρι ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί οἱ Ποντιακῆς καταγωγῆς, Δήμαρχος Ἀχαρνῶν κ. Παν.  Φωτιάδης καί ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Πετρόπουλος, καθώς καί ὁ διακεκριμένος Ἰατρός καί Πολιτευτής κ. Θεοδόσιος Κοῦλας (συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας), ἐνῶ μεγάλη ἦτο καί ἡ συμμετοχή τῶν Ποντίων Ὀρθοδόξων, τόσον ἐκ τῆς περιοχῆς Ἀχαρνῶν, ὅσον καί ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς Ἀττικῆς. Ὁ Σεβ. Κήρυκος εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας μαζί μέ τίς εὐχές εἰς τόν κ. Δήμαρχον διά τήν ὀνομαστικήν του ἑορτήν, δέν παρέλειψε νά τονίση τόν ἀδιάρρηκτον σύνδεσμον τῶν Ποντίων μετά τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί τήν ἀνάγκην ὅλοι οἱ Πόντιοι νά ἐπανέλθουν εἰς τήν εὐθεῖαν ὁδόν τῶν Πατέρων μας, καί νά ἑορτάζουν τήν ἑορτήν τῆς Παναγίας, ὀρθοδόξως, ὅπως ἐπί χίλια καί πλέον ἔτη ἑώρταζον οἱ πρόγονοί των τοῦ Πόντου, καί οὐχί κακοδόξως, ἤτοι κατά τήν παπικήν οἰκουμενιστικήν ἡμερολογιακήν καινοτομίαν.
Ὁ Ἱ. Ν. Παναγίας Σουμελᾶ εἶναι ὁ δεύτερος τῆς δυναμικῆς καί πολυαρίθμου Ἐνορίας Ἀχαρνῶν. Ἀνηγέρθη κατά τήν περίοδο 1988 - 1995 ἐπί ἐφημερίας τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτου καί νῦν Μητροπολίτου κ. Κηρύκου, χάρις εἰς τήν συνεισφοράν τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, κυρίως Ποντιακῆς καταγωγῆς, οἱ ὁποῖοι - ὅπως εἶναι γνωστό - εὐλαβοῦνται ἰδιαιτέρως τήν Παναγία Σουμελᾶ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ἱερώτερον σύμβολο τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ πρώτη σκέψις ὅταν ξεκίνησε ἡ ἀνέγερσις αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ ἦτο νά γίνη ἕνα πανελλήνιο προσκύνημα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τό ὁποῖον μέ κέντρο τήν Ἱεράν Είκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Σουμελᾶ, προηγουμένως Ἀθηνιωτίσσης νά εὑρίσκουν οἱ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξοι Παραμυθίαν (παρηγορίαν) καί Προστασίαν. Καί βλέπομεν σήμερον σύν τῶν χρόνω νά πραγματοποιεῖται ἐκεῖνο τό ὄνειρο..
Ὁ Ναός διαθέτει Πρεσβυτέριο (κατοικία Ἱερέως), ὅπου διαμένει ὁ Ἱερεύς π. Ἀνδρέας μετά τῆς οἰκογενείας του, καί ἤδη ἔχουν γίνει μικραί ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Παραμυθίας καί Ὁδηγητρίας τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων, ὅπου θά ἐγκατασταθῆ μικρά μοναστική ἀδελφότης Διακονισςῶν, ἡ ὁποία θά συμβάλλει καί ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς εἰς τό Ἱεραποστολικόν καί Φιλανθρωπικόν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008