ΤΟ ΘΑΥΜΑ
ΤΗΣ “ΘΕΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ”

ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ (2009) ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ  Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΠΟΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΘΕΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ»

Ὅπως κάθε χρόνο ἐπραγματοποιήθη καί ἐφέτος (2009) τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τό ἀπόγευμα περί ὥραν 5.30 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης ἡ καθιερωμένη ἀπό ἐτῶν ἐκδήλωσις εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ θαύματος τῆς «ΘΕΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ», ἤτοι τοῦ θαύματος τό ὁποῖον ἔγινε τό 1925 εἰς τόν Χολαργόν Ὑμηττοῦ, εἰς τόν  Ἅγιον Ἰωάννη τόν Θεολόγο, ὅπου οἱ Ὀρθόδοξοι ἑώρταζον τήν Παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μέ πάνδημον ἀγρυπνίαν, καί μυστικά, ἀφοῦ ἐδιώκοντο ὑπό τοῦ καινοτόμου νεοημερολογίτου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Τήν νύκτα καί ἐνῶ ἐπροχώρει ἡ ἀγρυπνία ἐνεφανίσθη εἰς τόν οὐρανόν μέγας φωτεινός Σταυρός, ὁ ὁποῖος ἐφώτισε τόν Ναόν καί τήν γύρω περιοχήν. Εἰς ἀνάμνησιν ἀκριβῶς αὐτοῦ τοῦ θαύματος, ἔχει ἀνεγερθῆ εἰς τό Κορωπί ( Ἁγία Αἰκατερίνη) ὁ μεγάλος Σταυρός ὕψους 18 μέτρων, ὁ ὁποῖος δεσπόζει τῆς περιοχῆς, καί δίδεται καί μέ τόν τρόπον αὐτόν ἡ μαρτυρία τῆς συγχρόνου ἀγωνιζομένης Ὀρθοδοξίας.
Κατά τήν ἀπογευματινήν ἐκδήλωσιν ἐψάλησαν οἱ Χαιρετισμοί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἐγένετο ὁμιλία μέ θέμα: «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΩΣ ΒΙΩΜΑ ΖΩΗΣ» ὑπό τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Ἀντωνίου Μάρκου. Ὁ Μητροπολίτης Κἠρυκος ὑπέμνησεν εἰς τούς πιστούς τό καθῆκον νά διαβάζουν τούς χαιρετισμούς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, διότι εἰς τούς ἐσχάτους τούτους καιρούς ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ μόνη μας ἐλπίς καί ἡ μόνη μας παρηγορία. Ἐπίσης τούς διένειμε καί τήν πρό ἐτῶν ἐκδοθεῖσαν ὁμιλίαν του μέ θέμα: «ΣΤΑΥΡΟΣ Ο ΦΥΛΑΞ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ». Καί τόν Παρακλητικόν Κανόνα εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν καί τήν Ὁμιλίαν δύναταί τις νά εὕρη εἰς τά περιεχόμενα τῆς ἰστοσελίδος μας.
Ὑπενθυμίζεται εἰς τούς Ὀρθοδόξους, ὅτι παρομοία ἐκδήλωσις πραγματοποιεῖται καί τήν ἡμέραν τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου) εἰς τόν αὐτόν τόπον.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009