ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΗΣ
(15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007)


Ἀπό τό πανηγυρικό συλλείτουργο τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου μετά τῶν Ἱερέων π. Ἀμφιλοχίου (Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Λαρίσης) καί τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς του π. Θωμᾶ καί π. Ἀνδρέου, τό ὁποῖον ἐτελέσθη τό Σάββατον 15ην Ἰουλίου 2007 (Ε.Η.) εἰς τόν Ἐπισκοπικόν ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Στρογγύλη Κορωπίου Ἀττικῆς, ὅπου ἐτιμήθη ἡ ἐτήσιος μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης. Κατά τό Κοινωνικόν ὡμίλησεν ἐπικαίρως ὁ κ. Ἀντώνιος Μάρκου, τονίσας τό ὁμολογιακόν φρόνημα τοῦ τριετοῦς παιδομάρτυρος ἁγίου Κηρύκου καί τό ὁμολογιακόν φρόνημα τό ὁποῖον πρέπει νά ἔχωμεν καί ἡμεῖς σήμερον, ὅτε τόσον δεινῶς χειμάζεται ἡ Ἐκκλησία, ἐνῶ εἰς τό τέλος ὁ ἄγων τήν ὀνομαστικήν του ἑορτήν Μητροπολίτης Κήρυκος ηὐχαρίστησε ὅλους διά τάς εὐχάς των καί ἐτόνισε τήν διαχρονικότητα τοῦ ὁμολογιακοῦ μηνύματος, τό ὁποῖον μᾶς δίδει τό μαρτύριον καί ἡ ὁμολογία τοῦ ἁγίου Κηρύκου. Τό φωτογραφικόν στιγμιότυπον μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐνώπιον τοῦ νεωστί τοποθετηθέντος μεγάλης ἀξίας καί ὡραιότητος Τέμπλου, τοῦ ὁποίου μία ἀπό τάς ἐν αὐτῶ τοποθετηθησομένας Εἰκόνας θά εἶναι καί τῶν ἑορταζομένων ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007