ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
2009

 
Σήμερα Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τήν μέν πρωίαν ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καρέα Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία διά να τιμηθοῦν οἱ ἑορταζόμενοι ἅγιοι Πατέρες. Ἐπιθυμία τοῦ δωρητοῦ άειμνήστου Σπυρίδωνος Κόκκορη ἦτο να ἑορτάζει ὁ Ναός και τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος και την Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Το ἀπόγευμα εἰς τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παναγίας Παραμυθίας (παρά τον Ἱερόν Ναόν Παναγίας Σουμελᾶ Πλάτωνος Ἀχαρνῶν) ἐγένετο μικρά ἐκδήλωσις ἀφιερωμένη εἰς τήν μνήμην τοῦ ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ματθαίου. Ἡ καθιερωμένη συζήτησις περιεστράφη εἰς τά σύχγρονα θέματα Ὁμολογίας και Ἐκκλησιολογίας, ὑπέρ τῶν ὁποίων διεκρίθη ὡς νέος Ὁμολογητής ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης. Παραθέτομεν σχετικό φωτορεπορτάζ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009