ΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΣΦΡΑΓΙΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΟΔΟΧΗ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ.
 
Ἀπό τό μεγαλοπρεπές Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῶν Ἱερέων τῆς μαρτυρικῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου π. Μιχαήλ Ἰωάννου, π. Αγαθοκλέους Παπαδοπούλου, π. Ματθαίου Μουρόκι καί διακόνου Ἱερεμία Μελετίου, τό ὁποῖον ἐτελέσθη τήν Κυριακήν 9ην Ἰουλίου 2007 (Ε.Η.) εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ξένης εἰς Λεμεσόν Κύπρου, πρός ἐπισφράγισιν τῆς ἐν τῆ Ὀρθοδόξω Ὁμολογία - Ἐκκλησιολογία καί τῆ ἀνοθεύτω Αποστολικῆ Διαδοχῆ ἑνότητος τῶν δύο τοπικῶν γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν  Ἑλλάδος καί Κύπρου. Τό συλλείτουργο παρηκολούθησαν ἑκατοντάδες πιστοί, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν παντοιοτρόπως τόν ἐνθουσιασμόν των καί τήν χαράν των διά τό ἱστορικόν γεγονός τῆς ἑνότητος (τῆς πρός καιρόν διασαλευθείσης) τῶν δύο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί τήν ἀποφασιστικότητά των νά μή ἐπιτρέψουν εἰς τόν παραβιάσαντα τήν Κανονικήν τάξιν καί τό Αὐτοκέφαλον τῆς Εκκλησίας τῆς Κύπρου φερόμενον ὡς Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Νικόλαον καί εἰς τούς ἐν γένει συνεργούς του καί πολεμίους τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀμαυρώνουν περισσότερον τόν μαρτυρικόν των ἀγῶνα ὑπέρ τῆς πατρώου παραδόσεως καί τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας. Παραθέτομεν φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τό ἐν λόγῳ ἱστορικόν συλλείτουργο καθώς καί φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τάς Κατασκηνώσεις τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς Ἅγιον Μάμμαντα Κύπρου, τάς ὁποίας διοργανώνει κατ ἔτος ὁ ἀκάματος ἱερεύς π. Μιχαήλ Ἰωάννου. Περισσότερα διά τήν ἑνότητα τῶν δύο τοπικῶν Εκκλησιῶν εἰς ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΝΟΗΝ, ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ καθώς καί εἰς ἑπόμενον δημοσίευμα τῆς ἰστοσελίδος μας.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007