ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΙΚΙΠΙΑ


Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας ἀπό τήν Κένυα

Τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστὴς, ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Κενυας κ. Ματθαῖος βοηθούμενος ὑπό τοῦ πολιοῦ Ἱερέως π. Ἀγαθοκλέους ἐκ Κύπρου καί τοῦ Ἰερέως του π. Φωτίου ἐκ Κένυας, ἐπικαλεσθείς τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτοκου τῆς περιοχῆς Λαικιπία. Ὁ π. Ἀγαθοκλῆς παρά τήν μεγάλην του ἡλικίαν εἶχε τό κουράγιο νά μεταβῆ εἰς Κένυαν καί νά παρίσταται εἰς τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων, διότι ἤθελε νά ἴδη ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν δύσκολο ἀγῶνα πού κάμνει ὁ Σεβ/τος Ματθαῖος καί οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς μάυρης Ἠπεόρου.
Τήν τελετὴν τῶν Ἐγκαινίων παρηκολούθησαν ἐκτός ἀπό τούς Ὀρθοδόξους τῆς Κέννυας καί καί ἑπτά Ὀρθόδοξοι ἐκ Κύπρου, οἱ ὁποῖοι μετέβησαν ὡς Ἐπιτροπή καί μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀδελφὸν ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΤΑΥΡΟ ἀπὸ τὴν Λεμεσόν, διά νά ἀνεγείρουν τόν Ἱερόν Ναόν (Καθολικόν) τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῶ Σεβ/του Ματθαίου, τήν ὁποίαν ἀνεγείρει ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Χαραλάμπους καί ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωβ, ὁ Σεβ/τος Ματθαῖος.
Ἡμεῖς εὐχόμεθα εἰς τόν Σεβ/τον Ματθαῖον ὑγείαν, μακροημέρευσιν, ὀρθοτόμησιν τοῦ λόγου τῆς τοῦ Θεοῦ Ἀληθείας, καί ὁ Κύριος νά τόν ἀξιώση νά ἐγκαινιάση πολλούς Ναούς, καί νά γίνη ἕνας μεγάλος ἱεραπόστολος τῆς Μαύρης Ἠπείρου.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009