ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝ

Ἡ ἱερά Εἰκών Παναγία τοῦ Καζάν, ἔργον τῆς εὐλαβεστάτης Πρεσβυτέρας Ἀντωνίνας Σίντνιεβα. Τό Πρωτότυπον εὑρίσκεται εἰς τήν Ἔκθεσιν Βυζαντινῆς καί Ρωσικῆς Ἁγιογραφίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱδρύματος  Αγίας Αἰκατερίνης Στρογγύλη (Σταμάλα) Κορωπίου Ἀττικῆς.
Τηλέφωνο: 210.60 20 176.
'Εκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Ἀθηνιωτίσσης  (Σουμελᾶ)  τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀνεκοινώθη ὅτι σήμερον Σάββατον (22.10/4.11 2006)  ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Ἱερέως π. Ἀνδρέου Σίντνιεβ, χοροστατήσαντος τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου,  διά νά τιμηθῆ ἡ ἱερά καί θαυματουργική Εἰκών τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν. Ἡ ἱερά αὕτη Εἰκών εἶναι πολύ γνωστή εἰς τήν Ρωσίαν καί τιμᾶται ὡς ἡ προστάτις  τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν. Καί τοῦτο διότι, ὅπως ἀναφέρει καί ὁ ἀείμνηστος μοναχός τῶν Κατακομβῶν π. 'Επιφάνιος Τσέρνωβ, εἰς τό ἄρθρον του ἐπί τῆ χιλιετηρίδι τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς τήν Ρωσίαν, (τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη εἰς τήν "Ὀρθόδοξον Πνοήν", Τόμος 8ος, τόν 'Ιανουάριο τοῦ 1995), ἡ θαυματουργός Εἰκών τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, "κατά προσταγήν τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος 'Ερμογένους ...ἐτέθη ἐπί κεφαλῆς ἑνός ἐθελοντικοῦ σώματος ... καί μέ τήν θαυματουργικήν ἐπέμβασιν τῆς Θεοτόκου, τήν 22αν 'Οκτωβρίου 1612 ἐλευθερώθη ἀπό τούς καταλαβόντας τήν Μόσχα Πολωνούς Καθολικούς, (οἱ ὁποῖοι ἤθελον νά ἐπιβάλλουν τόν Καθολικισμό σέ ὅλη τήν Ρωσία), ἕν προάστειο τῆς Μόσχας καί τήν 26ην τοῦ ἰδίου μηνός τό Κρεμλῖνο. Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, ἐθεσπίσθη ἡ ἐτήσια ἑορτή τῆς ἁγίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, τήν 22αν Ὀκτωβρίου".  Ἔκτοτε  τιμᾶται ἡ Εἰκών αὕτη καί εὐλαβεῖται ὡς ἡ προστάτις τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν ἀπό τόν Παπικό κίνδυνο.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν θέλομεν νά ὑπογραμμίσωμεν ὅτι εἰς τήν Ρωσίαν τιμῶνται καί ἐορτάζονται πολλαί θαυματουργικαί Θεομητορικαί Εἰκόνες. Ὅπως γράφει, πάλιν ὁ π. 'Επιφάνιος, "ἕνα διακριτικό καί χαρακτηριστικό τῆς Ρωσικῆς 'Εκκλησίας εἶναι ἡ μεγάλη ὕπαρξις πολλῶν θαυματουργῶν ἱερῶν Εἰκόνων τῆς Παναγίας. Ὑπάρχουν πλέον τῶν πεντακοσίων θαυματουργῶν Εἰκόνων Της. Διά τόν λόγον αὐτόν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, ἡ Ρωσία ἔχει ὀνομασθεῖ   "Οἶκος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου".
'Επ' αὐτοῦ τοῦ θέματος ὁ π. 'Ανδρέας διευκρινίζει, ὅτι κατά τούς 'Εκκλησιαστικούς ἀρχαίους συγγραφεῖς καί παραδόσεις, αἱ πάμπολλαι Εἰκόνες, καί ἡ μεγάλη εὐλάβεια τῶν Ρώσων πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον προέρχεται ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι τό Ρωσικόν Κράτος συνεστήθη τήν 8ην Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 862, ὅτε δέ ἐκχριστιανίσθησαν, τιμῶντες τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡμέραν συστάσεώς των ὡς Κράτους, ἔθεσαν ὡς προστάτιδα αὐτῶν τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Πρόθεσις τοῦ 'Επισκόπου Κηρύκου, ὁ ὁποῖος ὡς ὑπεύθυνος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν, ἐγνώρισεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς, τήν εὐλάβειαν τῶν Ρώσων πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκου καί περισσότερον τήν Παναγία τοῦ Καζάν, εἶναι νά τιμᾶται κάθε χρόνο, κατ' αὐτήν τήν ἡμέραν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἀθηνιωτίσσης, ἡ θαυματουργή Εἰκών τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, διά νά ἔχωμεν τήν εὐκαιρίαν νά ἐπικαλούμεθα περισσότερον τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, καί νά ἔχωμεν πλουσιωτέραν καί τήν χάριν Της εἰς τούς σημερινούς χαλεπούς καιρούς, κατά τούς ὁποίους ὁ ἴδιος ἐχθρός, ὁ ἴδιος πολέμιος, ὁ ἴδιος ἀπό τήν Δύσιν ἀντίχριστος, ὁ Παπισμός προσπαθεῖ νά μᾶς ἀφανίση.
Καί ἀς μή παύσωμεν νά δεώμεθα: "Ὑπεραγία Θεοτόκε,  Προστάτις τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν,  σκέπασόν μας καί φύλαξόν μας ἀτρώτους ἀπό τούς ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς" ΑΜΗΝ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006