ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ 

ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2006  


Τό ἐφετεινό Πάσχα ἑωρτάσθη μέ ἰδιαιτέρα λαμπρότητα καί κατάνυξι. Εἰς τοῦτο συνέτεινε καί τό γεγονός τοῦ Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου κατά τήν Μεγάλην Πέμπτην ὑπό τοῦ Μητροπολίτου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, ἕνα γεγονός μεγάλης ἱστορικῆς ἐκκλησιολογικῆς σημασίας, τό ὁποῖον θά μείνη ἀνεξίτηλον στήν μνήμη ὅλων μας.  Κέντρο ἐκκλησιαστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί  τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως ἦτο διά μέν τόν Καθαγιασμό τοῦ Ἁγίου Μύρου ὁ ἐν Κορωπίῳ Ἐπισκοπικός Ἱερός Ἁγίας Αἰκατερίνης, ὅπου ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς Ἑλλάδος καί ἐκπροσώπων ἀπό τήν Κύπρο ἦτο μεγλαη, διά δέ τήν Μεγάλην Παρασκευήν καί τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως ὁ ἐν Ἀχαρναῖς Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, ὅπου ἐπίσης ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν ξεπέρασε κάθε προηγούμενον. Καί εἰς τάς δύο περιπτώσεις πάντως ἔβλεπε κανείς εἰς τά πρόσωπα τῶν ὀρθοδόξων τήν χαρά καί τήν συγκίνησι, αὐτήν τήν ἀληθινή χαρά καί τήν ἱερά συγκίνησι πού εἶναι καρπός τῆς παρουσίας χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἄλλωστε ὁ Καθαγιασμός τοῦ Ἁγίου Μύρου εἶναι ἕνα γεγονός, πού γίνεται μέν πολύ ἀραιά διαστήματα, ἐπιβεβαιώνει ὅμως ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτες παροῦσα καί ἐνεργοῦσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, διό καί «πῦλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσι τῆς Ἐκκλησίας».         


Μεγ. Πέμπτη 1912. Πατριαρχικός Ναός ἁγ. Γεοργίου Φαναρίου.
Καθαγιασμός Ἁγίου Μύρου ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἰωακείμ Γ΄.


Μεγ. Πέμπτη 1958. Ἱερα Μονή Παναγίας Κερατέας.
Καθαγιασμός Ἁγίου Μύρου ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἀγαθαγγέλου,
τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

   
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ


Ἡ κατά τήν Τυπικήν Διάταξιν εὐχή - χειροθεσία τοῦ Ἄρχοντος Μυρεψοῦ καί τῶν Κοσμητόρων.
 
ΜΕΓ. ΔΕΥΤΕΡΑ -ΕΨΗΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ

Θεμελίωσις  Ἱ. Παρεκκλησίον Ὑπ. Θεοτόκου "Χαρᾶς πάντων τῶν θλιβομένων".

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.Κήρυκος τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον.
 

Ὁ Σεβ/τος κ.Κήρυκος ἀναδεύων τό ἱερόν μεῖγμα καί ἑκατέρωθεν οἱ Ἱερεῖς π.Θωμᾶς καί ἄρχων Μύρεψος π. Ἀνδρέας.

 

Ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης κ.Κήρυκος προσθέτων τά τελευταῖα εὐόδη ὑλικά.

   
ΜΕΓ. ΤΕΤΑΡΤΗ - "ΕΨΗΣΙΣ" ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ

Μετά τήν διήθησιν τοῦ μείγματος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.Κήρυκος ρίπτει τά ὑγρά ἀρώματα.

Τό μεῖγμα τοῦ νέου Ἁγίου Μύρου κατά τήν ἕψησιν.

 
Ο ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓ.ΜΥΡΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Ὁ χορός τῶν Ἱεροψαλτπων ἐξερχόμενος τοῦ Ναοῦ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.Κήρυκος ἡγούμενος τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ.

Δεκάδες πιστῶν λιτανεύοντες πρό τοῦ Ἀρχονταρίκου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱδρύματος.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.Κήρυκος καί ὁ Ἱερός Κλῆρος, κατά τήν λιτάνευσιν τοῦ νέου Ἁγίου Μύρου.

Κλῆρος καί λαός, ἔχοντες εἰς τό μέσον τόν Σεβ. Μητροπολίτην κ.Κήρυκον, πρό τοῦ Ναοῦ τῆς ἁγ. Αίκατερίνης καί τοῦ παρακειμένου Μητροπολιτικοῦ Ἱδρύματος.

   
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.Κήρυκος μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου κατά τήν Μικράν Εἴσοδον.

Ὁ Παν/τος Ἱερομόναχος π.Ἀμφιλόχιος ἀναγινώσκων τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον.

Οἱ ὁσιώτατοι Μοναχοί π.Κύριλλος, π.Λουκᾶς και π.Θεόδωρος φέροντες τόν Τίμιον Σταυρόν καί τά Ἱερά Ἑξαπτέρυγα.

Ὁ πολιός Πρωθιερεύς π. Θωμᾶς ἐπί ἀνθοστολισμένου δίσκκου τό Ἅγιον Μύρον τό καθαγιασθέν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀγαθαγγέλου, καί ὁ Αἰδ/τος Ἱερεύς π. Ἀνδρέας φέρων τό Ἅγιον Μύρον τό καθαγιασθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου Τύχωνος.

Τά δοχεία τοπυ νέου Ἁγίου Μύπου φερόμενα ὑπό τῶν Κοσμητόρων.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κήρυκος ὑποδεχόμενος εἱς τήν Ὡραίαν Πύλην τό Ἅγιον Μύρον τοῦ Πατριάρχου Τύχωνος.

Τό παλαιόν Ἅγιον Μύρον καί τά δοχεῖα τοῦ νέου ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης.

Γονυπετεῖς ὀ Ἐπίσκοπος, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής λαός κατά τήν στιγμήν τοῦ Καθαγιασμοῦ.

Τό παλαιόν Ἅγιον Μύρον ἑνοῦται μετά τοῦ νέου, ἄρτι καθαγιασθέντος.

 
Ὁ Ἱεροκήρυξ κ. Ἀντ. Μαρκου ὁμιλῶν κατά τό Κοινωνικόν.
 
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ


>>> ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006