ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Ἐν Κορωπίῳ τῆ 20 Μαίου 2007 ἐ.ἡ.)

Η ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΤΙΜΗΘΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΙΝ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τό Σάββατον 20 Μαίου 2007 (παλαιόν ἡμερολόγιον) εἰς τόν Μητροπολιτικόν ἱερόν Ναόν Ἁγίων Δημητρίου, Κων/νου καί Γεωργίου Ἀχαρνῶν ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων τοῦ Πόντου καί ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπό τῶν Τούρκων σφαγιασθέντων Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.
Ἡ θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης τοῦ μόλις προσφάτως (22 Ἀπριλίου ἐ.ἡ.) ἐγκαινιασθέντος παρεκκλησίου, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τό δεξιόν κλῖτος τοῦ Ναοῦ καί ἔχει καθιερωθεῖ νά τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῶν ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου καί πάντων τῶν ἁγίων τοῦ Πόντου.
Ὁ Ἐπίσκοπος Κήρυκος εἰς σύντομον ἀναφοράν του κατά τήν τέλεσιν τοῦ Μνημοσύνου, διά τήν γενοκτονίαν τοῦ Πόντου, ἐτόνισεν:
«Οἱ γνήσιοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί τῆς ἐνορίας τῶν ἁγίων Κων/νου, Δημητρίου καί Γεωργίου Ἀχαρνῶν, τιμῶμεν κάθε χρόνο, τήν θλιβεράν ἀλλά καί ἔνδοξον ἐπέτειον τῆς γενοκτονίας τοῦ Πόντου, ὄχι μέ συγκεντρώσεις, ψηφίσματα κλπ,. πού ἀνήκουν εἰς ἄλλους φορεῖς, ἀλλά μέ θείαν Λειτουργίαν εἰς τιμήν καί μνήμην τὼν ἁγίων Νεομαρτύρων τοῦ Πόντου, καί τοῦτο, διότι μεταξύ τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων σφαγιασθέντων κατά τήν γενοκτονίαν τοῦ Πόντου, οἱ ὁποῖοι τιμῶνται ὡς Ἐθνομάρτυρες, συγκαταλέγονται καί οἱ μάρτυρες τῆς Πίστεως. οἱ ὁποῖοι ἐβάδισαν τόν ἴδιο δρόμο τοῦ μαρτυρίου, τόν ὁποῖον ἐβάδισαν καί ὅλοι οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες ἀπό τῆς ἁλώσεως τῆς Κων/λεως καί καθ’ ὄλην τήν περίοδον τῆς φοβερῆς σκλαβιᾶς.
Πάντοτε, ἐδῶ στόν Ναό μας, ὅπου οἱ πλεῖστοι ἐνορῖτες εἶναι Ἕλληνες ἐκ τοῦ Πόντου προερχόμενοι, μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς ἐνθουσιάζει ὅ,τι ἔχει σχέσι μέ τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό. Ὁ Πόντος καί εὐρύτερα ἡ Μικρά Ἀσία, ἀπό τούς πρώτους προχριστιανικούς αἰῶνες τῆς ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἦταν φυτώριο καί κοιτίδα ἑλληνικοῦ καί χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. Ἐκεῖ ἐφιλοξενήθη ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἐκεῖ ἄναψαν καί ἐφώτισαν τήν Οἰκουμε΄νην οἱ ἑπτά λυχνίες τῆς Ἀποκαλύψεως, ἐκεῖ πολυάριθμοι μάρτυρες τῆς πίστεως ἔχυσαν τό αἷμα τους, ὅπως ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος Ἐπίσκοπος Σμύρνης, ὁ Ἅγιος Γεώργιος, οἱ Τεσσαράκοντα Μάρτυρες καί τόσοι ἄλλοι. Ἐκεῖ ἐγεννήθησαν, διέλαμψαν, ἐδίδαξαν, ἔγραψαν κάι διετύπωσαν τά δόγματα τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ μεγάλοι Καππαδόκες Πατέρες, ὅπως ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός καί ὁ Γρηγόριος Νύσσης. Ἀπό ἐκεῖ κατήγοντο οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, Ἀνθέμιος καί Ἰσίδωρος, καί στήν Μικρασιατική γῆ καί στόν Πόντο κατεγράφη κατά τήν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας τό θαῦμα τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ ἀκόμη καί ἐκεῖ πού χανόταν ἡ ἑλληνική γλῶσσα. Ἐκεῖ ἡ Ἐκκλησία σκέπασε «ὡς ἡ ὄρνις τά νοσσία ἑαυτῆς» κάτω ἀπό τάς πτέρυγάς της τά σκλαβωμένα τέκνα Της, καί τούς διεφύλαξε ἄσβεστη τήν ἐθνική καί ὀρθόδοξον συνείδησιν. Αὐτήν τήν παρακαταθήκην, τήν παρελάβετε ἀπό τούς παπποῦδές σας καί τήν κρατήσατε μέ εὐλάβειαν οἱ γεροντότεροι ἀπό σᾶς, καί τήν διαφυλάξατε ὡς τήν πλέον ἱεράν Παρακαταθήκην. Αὐτήν, διά τήν ὁποίαν ἐμαρτύρησαν οἱ Νεομάρτυρες, ὀφείλετε νά διαβιβάσετε εἰς τά παιδιά σας, διά νά μή ξεχνοῦν τήν ἱστορία σας, τό ἔνδοξον παρελθόν σας, πού εἶναι καί ἱστορία δική μας, ἱστορία καί καύχημα ὅλων μας. Αὐτούς τούς ἁγίους Νεομάρτυρας τοῦ Πόντου, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους εἶναι δικοί σας ἄνθρωποι, παπποῦδες καί προπαπποῦδες σας, διά τούς ὁποίους ἀκούσατε πολλά ἀπό τούς γονεῖς σας πού τούς ἔφτασαν, αὐτούς τούς ἥρωας τῆς Πϊστεως ἐτιμήσαμε σήμερον, καί τούς παρακαλέσαμε, ὡς παρρησίαν ἔχοντας, νά πρεσβεύουν δι’ ὅλους μας, ὥστε καί σήμερον πού ὁ ἴδιος πόλεμος συνεχίζεται, νά μή παρεκκλίνωμεν ἀπό τήν γραμμήν τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας, ἀλλά «νά ζῶμεν ὡς γνήσιοι ὀρθόδοξοι...» καθώς συνεβούλευε τήν οἰκογένειάν του εἰς ἐπιστολή του ἀπό τήν φυλακήν ἕνα καταδικασθείς εἰς τόν δι’ ἀγχόνης θάνατον Πόντιος Ὀρθόδοξος. «Ζῆτε ὡς γνήσιοι ὀρθόδοξοι, ἔγραφε, καί προφυλαχθῆτε ἀπό ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μέ μωράς τινάς λέξεις προσπαθοῦν νά σᾶς ἀπατήσουν, ὑπό τό πρόσχημα ἁπλοποιήσεως τῆς θρησκείας...». Εἶναι ἕνα μήνυμα πού ἀπευθύνεται σέ ὅλους ἐμᾶς τούς νεωτέρους Ἕλληνας, ἰδιαιτέρως ὅμως σέ σᾶς πού προέρχεσθε ἀπό τόν ἡρωϊκόν Πόντον.
Ἡ μνήμη τῆς θλιβερᾶς ἐπετείου τῆς γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ θέτει ὅλους μας ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς εὐθύνης νά συνειδητοποιήσουμε, ὁποίων μαρτύρων εἴμεθα ἀπόγονοι καί ἑπομένως ὁποῖον χρέος ἔχομεν ἔναντι αὐτῶν καί ἔναντι τῆς Παρακαταθήκης πού μᾶς ἐκληροδότησαν. Καί ἡ εὐθύνη αὐτή γίνεται ἀκόμη μεγαλυτέρα εἰς τάς ἡμέρας μας, ὅτε ἐκκλησιομάχοι καί ἀνθελληνικοί κῦκλοι ἐπιχειροῦν μέ παντοίους τρόπους, ὅπως καί μέ τό νέον ἀνιστόρητον βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς ΣΤ  Δημοτικοῦ, νά άποκόψουν τάς παιδιά μας ἀπό τήν ἱστορίαν, ἀπό τήν δική σας ἱστορία, νά ἐπιβάλλουν τήν λήθην, νά μή γνωρίζουν ὅτι ἔγινε ἡ γενοκτονία καί ἐν ὀνόματι τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως μετά τῶν βαρβάρων τῆς Ἀνατολῆς, νά διαγράψουν τήν ἑλληνορθόδοξον ταυτότητά των.
Ἀς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος ἀγωνισαμένων καί εὐκλεῶς πεσόντων Πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν.
Σημείωσις: Δι’ ὅσους ἔχουν πρόσβασι εἰς τό διαδίκτυον, τούς ἐνημερώνουμε ὅτι εἰς τήν Ἰστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως «ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ἔχει καταχωρηθῆ ἡ ἀπό τοῦ 1997 ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Κηρύκου μέ θέμα» ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» ὡς «ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ Νο 131). 

Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
 Ἁγίων Κωνσταντίνου, Δημητρίου καί Γεωργίου Ἀχαρνῶν


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΓΟΕΕ 2007