ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2009

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΩΡΤΑΣΕ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΙΝ  ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ. 


Μέ κατάνυξιν και λαμπρότητα ἑωρτάσθησαν διά τέταρτον ἐφέτος ἔτος τά  Ἅγια Θεοφάνεια καί ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων καί ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τό Κανάλι τοῦ Μόρνου (περιοχή Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος Ἀχαρνῶν), ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσογαίας  καί Λαυ-ρεωτικῆς κ. ΚΗΡΥΚΟΝ.
Ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη  εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἀθηνιωτίσσης - Σουμελᾶ, εἰς τήν περιοχήν Πλάτωνος  Ἀχαρνῶν,ὑπό τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  κ. ΚΗΡΥΚΟΥ, συμπαραστατουμένου  ὑπό  τοῦ  Ἱερέως π. Ἀνδρέου Σίντνιεβ. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐσχηματίσθη  πομπή, προηγουμένων τῶν Σημαιῶν, τῶν Λαβάρων καί τῶν ‘Εξαπτερύγων τῶν Ναῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καθώς καί τῆς Σημαίας τοῦ παρακειμένου Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς περιοχῆς (μαθηταί  τοῦ  ὁποίου – κάποιοι  ἐνδεδυμένοι  μέ  ἐθνικές  ἐνδυμασίες -  μέ  ἐπικεφαλεῖς  τόν  Διευθυντήν  κ. Γεώργιον Κρασονικολάκην  καί  διδασκάλους συμμετεῖχαν  εἰς  τήν  πομπήν), ἑπομένων τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς  Βαπτίσεως καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εὐτρεπισμένου ἐπί δίσκου, ἀκολουθούντων Μοναχῶν, τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πρωθιερέως π. Θωμᾶ καί Ἱερέως π. Ἀνδρέου  καί  δεκάδων εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων  ἀπό ὅλας τάς  περιοχάς τῆς Ἀττικῆς, μέ ἐπικεφαλῆς  τόν  Σεβ. Μητροπολίτην κ. Κήρυκον. 
Περί  τήν  11ην πρωϊνήν ἡ  πομπή ἔφθασε εἰς τό Κανάλι τοῦ Μόρνου, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει πρόσβασις εἰς τά διερχόμενα ὕδατα, καί ἔγινε ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων και ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Μετά τόν Ἁγιασμόν καί τήν Κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ  ὁ Σεβ/τος κ.  Κήρυκος - ἀφοῦ ἐτόνισε τό πόσο σημαντικόν εἶναι ὅτι τελεῖται ὁ Ἅγιασμός τῶν ‘Υδάτων εἰς τό κανάλι ἀπ’ ὅπου περνοῦν τά ὕδατα πού ὑδρεύουν ὅλην τήν Ἀττική - ηὐχήθη ὑγείαν καί φωτισμόν εἰς ἅπαντα τόν Ἐλληνικόν λαόν, Ἄρχοντας καί ἀρχομένους, ηὐχαρίστησε δέ  καί τάς Τοπικάς Ἀρχάςς καί ὅλους ὅσοι συνέβαλαν εἰς τήν ἐπιτυχή πραγματοποίησιν τῆς ἐκδηλώσεως.
Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν μέ τήνπαρουσίαν των ὁ Δήμαρχος Ἀχαρνῶν κ. Παναγιώτης Φωτιάδης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Πετρόπουλος, ὁ Ἀντινομάρχης Ἀνατολικῆς ΄Ανατολῆς κ. Χρ. Δαμάσκος καί ἐκπρό-σωποι τοπικῶν Συλλόγων. 
Μετά τήν ἐκδήλωσιν προσεφέρθη  εἰς  τούς  παρευρεθέντας  παραδοσιακό  κέρασμα, ἐνῶ εἰς τό παρακείμενον τοῦ Ναοῦ νεόδμητον Ἱ. Ἡσυχαστήριον Παναγίας Παραμυθίας παρετέθη Τράπεζα,  εἰς  τήν  ὁποίαν παρεκάθησαν ὁ  Σεβ/τος, οἱ  Κληρικοί, ὁ  κ. Δήμαρχος  καί οἱ  λοιποί  ἐκπρόσωποι  τῶν  Ἀρχῶν, οἱ  Ἐπίτροποι  τοῦ  Ναοῦ  κ.ἄ. προσκεκλημένοι.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009