ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ
ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΙΣΤΩΝ
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΕΙΣ ΚΑΡΕΑΝ ΑΘΗΝΩΝ


ΤΗΝ 12ην/25ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΗΜΕΡΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠ{ΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΥ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΚΑΡΕΑΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τήν 12/25 Νοεμβρίου 2006, ἐτελέσθησαν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, τῆς Γνησίας Ορθοδόξου Ἐκκλησίας (Γ.Ο.Χ) μέ ἐπισημότητα καί λαμπρότητα ἐκκλησιαστικήν τά Εγκαίνια τοῦ ἐν Καρέα Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (ὁδός Λεωφόρος Καρέα 56).  Ὁ ἱερός Ναός οὗτος, ἀπό τήν 16.6.2005, ὅτε ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος διέκοψε πᾶσαν κοινωνίαν μετά τῆς ψευδοσυνόδου ὑπό τόν ψευδαρχιεπίσκοπον Νικόλαον, ἐνετάχθη εἰς τούς Ενοριακούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς καί λειτουργεῖ ὡς Μετόχιον τοῦ Επισκοπείου Ἁγίας Αἰκατερίνης, τῆς ἐν λόγῳ Μητροπόλεως. Τόν Ναόν τοῦτον ἐξυπηρέτει ἀπό 30ετίας ὁ Εφημέριος τοῦ Ι.Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Κάτω Ἡλιουπόλεως, π. Θωμᾶς Κοντογιάννης. Ὅταν ὁ κτήτωρ τοῦ Ναοῦ μακαριστός Σπυρίδων Κόκκορης ἐδώρησε τόν Ναόν εἰς τήν Εκκλησίαν, εἶχεν εἴπει εἰς τόν τότε Αρχ/την Κήρυκον. Σέ καθιστῶ ὑπεύθυνο γιά τόν Ναό, νά παραμείνη εἰς τήν γραμμήν τοῦ Αρχιεπισκόπου Ματθαίου, καί νά μή ἐπιτρέψης σέ Κληρικόν, ὁ ὁποῖος θά φύγη ἀπό αὐτήν τήν Ὁμολογίαν, νά λειτουργήση ἐδῶ.
 Τά Εγκαίνια τοῦ Ναοῦ ἐτελέσθησαν τήν 12ην Νοεμβρίου διά νά τιμηθῆ ἕνα τό φοβερόν θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τό ὁποῖον ἔγινε τήν 12ην Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1718 ἀπό τόν Ἅγιον Σπυρίδωνα, καθ΄ ὅ ἠμπόδισε διά θαυματουργικῆς του ἐπεμβάσεως εἰς τούς Βενετούς, πού εἶχον τότε τήν ἐξουσίαν τῆς Κερκύρας, νά ἀνεγείρουν λατινικήν τράπεζαν (ἀλτάρι) ἐντός τοῦ Ναοῦ του εἰς Κέρκυραν. Καί ἐπειδή τό θαῦμα τοῦτο εἶναι ἐνισχυτικόν τοῦ Αγῶνος τῶν Ὀρθοδόξων κατά τῶν Παπικῶν, σήμερον μάλιστα πού ὁ σημερινός ἀντίχριστος Πάπας μεταβαίνει εἰς Κων/λιν διά νά συναντηθῆ μέ τόν ἄλλον ἀντίχριστον τῆς Ανατολῆς τόν Βαρθολομαῖον, διά νά ἐπισφραγίσουν δι ἄλλην μίαν φοράν τήν ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ των κατά τῆς Ορθοδοξίας, καί νά φέρουν πιό κοντά τόν ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ, μέ Α κεφαλαῖο, καί προκειμένου νά ἑορτάζεται καθ ἕκαστον ἔτος τό θαῦμα τοῦτο εἰς τόν Ἰερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος εἰς αἰώνιον ἔλεγχον τῶν λατίνων καί τῶν φιλολατίνων, μέ ἀπόφασιν τοῦ Επισκόπου Κηρύκου ἡ ἐγκαινιασθεῖσα Ἁγία Τράπεζα ἐτιμήθη μέ τά ὀνόματα οὐχί μόνον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ ὑπερμάχου τῆς Πίστεως (Α Οἰκουμενική Σύνοδος), ἀλλά καί τοῦ Ἁγίου Μάρκου Επισκόπου Εφέσου, τοῦ Εὐγενικοῦ καί τοῦ ἁγίου Ματθαίου, ΄Αρχιεπισκόπου Αθηνῶν, τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ. Δι αὐτό τό μεγάλο θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τό ὁποῖον σήμερον ἔχει ξεχασθεῖ ἀκόμη καί ἀπό τούς ὀρθοδόξους, ἔχει γράψει ὁ Ἀθανάσιος Πάριος εἰδικήν μελέτην, τήν ὁποίαν εὕρομεν εἰς παλαιόν βιβλίον ὑπό τόν τίτλον ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, τό ὁποῖον ἐξεδόθη ἐν Ἀθήναις τό 1883, καί τό ὁποῖον σύν Θεῶ ἐλπίζομεν νά δημοσιεύσωμεν, διότι τό θαῦμα καί ἡ ἐξήγησις τοῦ θαύματος, ὅπως παρουσιάζεται μέ γλαφυρό τρόπο καί μέ φρόνημα γνησίας Ὀρθοδοξίας καί μέ τήν γλῶσσα τῆς ἐποχῆς, ἀλλά καί ἡ Ἀκολουθία, δίνουν πνευματικήν δύναμιν εἰς τούς σημερινούς Ορθοδόξους, διά νά συνεχίσουν τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τῆς Πίστεως, ἤτοι τῶν Παπικῶν καί τῶν ὁμοφρόνων των Παπολατρῶν καί Οἰκουμενιστῶν νεοημερολογιτῶν.
Τόν Επίσκοπον Κήρυκον ἐβοήθησαν εἰς τήν τελετήν τῶν Εγκαινίων οἱ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως π. Ἀμφιλόχιος Ταμπουρᾶς, π. Θωμᾶς Κοντογιάννης καί π. Ανδρέας Σίντνιεβ.

Εκ τῆς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006