Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τήν Παρασκευήν 25ην Νοεμβρίου 2006 ἡ Εκκλησία τιμᾶ τήν μνήμην τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, τῆς πανσόφου και πανευφήμου. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς ἑώρτασε τήν μεγάλην αὐτήν ἑορτήν, εἰς τόν ὁμώνυμον Ἐπισκοπικόν Ἱερόν Ναόν είς τήν Στρογγύλην Κορωπίου Αττικῆς. Κατά τό πρόγραμμα τήν Πέμπτη τό ἀπόγευμα ἐψάλη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, ἐνῶ τήν πρωίαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ὁ Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ἐγένετο καί ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος μέχρι τοῦ μεγάλου Σταυροῦ. Τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων προΐστατο ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, βοηθούμενος ὑπό τῶν ἱερέων π. Θωμᾶ Κοντογιάννη καί π. Ἀνδρέου Σίντνιεβ, ἐνῶ τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ ἱεροκήρυξ κ. Ἀντώνιος Μάρκου. Ὁ Σεβ/τος Κήρυκος ἐπελόγισε και ηὐχήθη εἰς τούς προσκυνητάς τήν βοήθειαν τῆς Ἁγίας, ένῶ τους ἐκάλεσε νά συνεχίσουν τόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς ἀληθείας, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ἡ ὁποία ἐφίμωσε λαμπρῶς τοῦ κομψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ πνεύματος τῆ μαχαίρα θα ἐνισχύση τό μικρόν ποίμνιον εἰς τόν σημερινόν του δύσκολον, ἀλλά ἱερόν ἀγῶνα. Παραθέτομεν φωτογραφικόν ρεπορτάζ:      

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006